Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2011/0454(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0385/2012

Textos presentados :

A7-0385/2012

Debates :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Votaciones :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0029

Acta literal de los debates
Miércoles 15 de enero de 2014 - Estrasburgo Edición revisada

11.13. Programa Hércules III y protección de los intereses financieros de la UE (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
Vídeo de las intervenciones
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržala sam ovaj program „Hercules” zbog toga što je on u interesu zaštite financijskih interesa Unije i osmišljen kako bi promovirao borbu protiv prijevara, posebno protiv krijumčarenja cigareta. „Hercules III” zamjenjuje „Hercules II” i funkcionirat će u okviru višegodišnjeg financijskog okvira s proračunom od 104 milijuna eura, a aktivnosti će biti financirane u pojedinim zemljama s 80 %, a u onim graničnima s većim rizikom s 90 %. Tu se prije svega radi o opremi za skeniranje kako bi se identificirala krijumčarena roba u kamionima, zatim također uređaji za detektiranje i prepoznavanje registarskih pločica, ali to su samo neke od aktivnosti za koje će se utrošiti ovaj novac. Moramo znati da je 2011. godine preko 11 milijardi potencijalnih poreznih davanja izgubljeno u zemljama članicama zbog krijumčarenja cigareta i stoga ova nova regulacija omogućuje veći nadzor Parlamenta uz implementaciju i evaluaciju konkretnih mjera.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cooperazione internazionale per combattere le frodi costituisce una priorità assoluta per l'Unione europea. L'Italia, in particolare, è uno dei paesi più penalizzati dalla contraffazione: addirittura si stima un giro d'affari fraudolento dei prodotti "Italian sounding" che, solo nel settore agroalimentare, è pari a 60 miliardi di euro ogni anno, risorse sottratte agli imprenditori onesti, a chi rispetta le regole.

Ritengo quindi che questo programma possa e debba rafforzare la nostra strategia di tutela dei prodotti "made in Europe" e sono molto soddisfatta per la quota di cofinanziamento elevata – minimo ottanta percento – da parte dell'Unione, a testimoniare che tale attività rappresenta una priorità comune. Ogni bene europeo contraffatto è una frode che penalizza tutti noi, non solo la singola azienda che subisce la frode.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedniče, podržao sam ovo izvješće kolegice Macovei jer smatram da se, potpuno poštujući načelo supsidijarnosti i proporcijalnosti, ipak trebamo zajedničkim snagama skrbiti za financijsku stabilnost Europske unije. Drugim riječima, dužnost nam je kolektivno voditi brigu o tome da se sredstva kako na nacionalnoj razini, tako i na razini Europske unije i njezinih administrativnih struktura troše na najracionalniji mogući način.

Unatoč svojoj podršci ovom izvješću, a baš u svrhu racionalne potrošnje sredstava, želim istaknuti jednu rezervaciju, a to je da je predloženi financijski izdatak za implementaciju programa o kojem raspravljamo 110 milijuna eura. Moje je mišljenje, a i mišljenje odbora za proračune, da je ova brojka previsoka i nadam se da će se u idućem zakonodavnom postupku ona smanjiti.

Sličnu rezervaciju izrazio sam i za program za potrošače od 2014. do 2020. godine i to ne sasvim slučajno. Koliko god važni bili ovi programi i njihovi ciljevi, njihova implementacija i administrativni troškovi moraju odražavati ozbiljnost ekonomske situacije u kojoj se nalazimo i molim da se to uzme u obzir.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedniče, program Hercule važan je instrument borbe protiv prijevara, korupcije i općenito protiv nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Europske unije. Financira mjere poput organizacije seminara i konferencija s ciljem razmjene znanja i iskustava među državama članicama, promocije znanstvenih studija i rasprava na temu politika Unije u području zaštite financijskih interesa, koordinacije aktivnosti među državama članicama usmjerenih zaštiti financijskih interesa i slično.

Komunikacija i edukacija su ključni u procesu sprječavanja nepravilnosti i prijevara u postupcima upravljanja i korištenja EU sredstava i to program Hercule III prepoznaje. Program se značajno usmjerava na borbu protiv šverca cigaretama kao najraširenijoj i najštetnijoj aktivnosti zbog čega Europska unija gubi milijarde eura poreza godišnje, a što se isto odnosi na Republiku Hrvatsku. U Hercule III programu izdvajaju se sredstva za kupnju opreme za otkrivanje krijumčarene robe i dešifriranje komunikacije među krijumčarima. Podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržao sam i usvajanje programa „Hercules III”, dakle za razdoblje u višegodišnjem financijskom okviru kao i izvješće kolegice Macovei iz Odbora za proračunsku kontrolu jer smatram da je ovo dobar kontinuitet rada u zaštiti financijskih interesa Europske unije. Jedan od glavnih prioriteta je, naravno, daljnja aktivnost na sprječavanju krijumčarenja cigareta, gdje se prema podacima gubi čak 11 milijardi eura godišnje na području Europske unije. Mislim da će sa svojim budžetom od otprilike 15 milijuna eura godišnje u sljedećih nekoliko godina program „Hercules” omogućiti i povećanje financijske pomoći zemljama s visokim rizikom od krijumčarenja, omogućiti daljnju podršku glede studija, školovanja i pružanja tehničke i znanstvene pomoći u borbi protiv prijevara i krijumčarenja, te naravno izradi baze podataka ključnih indikatora učinka kako bi se na taj način države članice mogle bolje informirati i raditi na sprječavanju ovog vrlo negativnog trenda.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em consideração que a Comissão aprovou uma proposta de regulamento relativa ao programa Hercule III para a promoção de ações no domínio da proteção dos interesses financeiros da UE. O novo programa continua a dar especial ênfase ao combate ao contrabando e à contrafação de cigarros, para refletir as obrigações legais que impendem sobre a Comissão em virtude dos acordos que celebrou com quatro fabricantes internacionais de produtos de tabaco. Saúdo a iniciativa de combate à corrupção, à fraude e a outras atividades ilegais que afetam os interesses financeiros da União Europeia, sendo a favor, no entanto, da substituição das questões quanto à eficácia de tais programas, aos custos administrativos propostos para o programa e ao impacto sobre o seu orçamento global no contexto das negociações em curso do atual Quadro Financeiro Plurianual e da necessidade de garantir que a contenção orçamental tenha o seu reflexo no orçamento da União Europeia. Persisto ainda nesta proposta na necessidade de os Estados-Membros, a Comissão e as autoridades competentes reduzirem potenciais sobreposições e duplicações com outros programas e ferramentas antifraude da União Europeia e dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. − I voted for the Macovei Report on the Hercule III programme to promote activities in the field of the protection of the European Unionʼs financial interests because the new programme continues to place specific emphasis on the fight against cigarette smuggling and counterfeiting, which are estimated to cost Member States EUR 11 billion per annum. The programme reflects the Commissionʼs legal obligations stemming from agreements with four international tobacco manufacturers. Even though questions do remain regarding the effectiveness of such programmes, in this case efforts must be made to manage the administrative costs of the programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this regulation because Hercule III will develop activities at Union and Member State level to counter fraud, corruption and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union. The main objectives are to provide technical equipment and training to customs and other law-enforcement agencies to enhance their effectiveness in combating all illegal financial activities which are damaging to the EU budget. However I believe it is important to establish key performance indicators in order to assess the effectiveness of the programme and its specific objective.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le programme Hercule III est conçu pour promouvoir des activités anti-fraude, en particulier la lutte contre la contrebande de cigarettes. L'augmentation des taxes sur ces produits, notamment en France, peut créer des distorsions de concurrence au sein de l'UE et favoriser la contrebande de cigarettes tant en provenance de pays membres que de pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Pasaulinės finansų krizės laikotarpiu itin svarbu ginti Europos Sąjungos pajamas ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų kuo geriau pasinaudotų ES lėšomis. Europos Komisija 2011 m. pabaigoje priėmė du programų Hercule III ir Pericles 2020 pasiūlymus. Programos bus įgyvendinamos septynerius metus nuo 2014 m. sausio mėn. Programa Hercule III skirta kovai su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams. Daugiausia dėmesio bus skiriama Komisijos, veikiančios per OLAF, valstybių narių kompetentingų institucijų ir kitų Europos institucijų ir įstaigų bendradarbiavimui. Pagal šią programą numatoma teikti techninę ir operatyvinę paramą valstybių narių teisėsaugos institucijoms, kovojančioms su nelegalia tarpvalstybine veikla ir vykdyti profesinį mokymą. Pericles 2020 programa yra mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro banknotų ir monetų apsaugai Europoje ir visame pasaulyje užtikrinti. Pagal ją taip pat bus finansuojamas seminaras tema „Bendrijos strategija, skirta eurui apsaugoti Viduržemio jūros regione", mokymo kursai apie pinigų padirbinėjimą Lotynų Amerikoje, taip pat ES ir ne ES valdžios institucijų darbuotojų mainai.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на предложението на Комисията относно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, тъй като смятам, че създаването на такава програма е много необходимо, с цел насърчаване на дейностите за борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза.

Това би довело до обединяване на усилията и повишаване на качеството на работата и неминуемо – до по-добри резултати.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido le posizioni sostenute in questa relazione: ritengo di primaria rilevanza tutelare gli interessi finanziari dell'UE e combattere le frodi e le attività illegali che li colpiscono. Per questi motivi ho votato a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Financijski interesi Europske unije trebaju biti zaštićeni preventivnim mjerama. Smatram kako je upravo „Hercules III” program dobar alat za sprječavanje i suzbijanje prijevara, korupcije, krijumčarenja i drugih nezakonitih aktivnosti protiv financijskih interesa Unije. Ukupan financijski okvir za provedbu programa za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 110 milijuna eura, što je povećanje u odnosu na „Hercules II”. Prijedlog naglašava potrebu da države članice, Komisija i nadležna tijela smanje potencijalna preklapanja s drugim programima Europske unije i država članica. To je važno kako bi se osigurala sinergija s nacionalnim inicijativama te kako bi se dugoročno racionalizirala potrošnja na temelju programa. Hrvatska će imati posebnu korist od programa. Naime, vanjska granica Europske unije Hrvatsku čini iznimno ranjivom za krijumčarenje i stoga će program koji predviđa specijalističku obuku, konferencije i radionice biti iznimno koristan alat za nadležne hrvatske organe u borbi protiv nezakonitih aktivnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − A malincuore, ho votato a favore di questa relazione. Sia ben chiaro: non penso che vi sia qualcosa di sbagliato in questo programma. Piuttosto, trovo deprimenti i presupposti. Il contrabbando di sigarette già sottrae risorse agli Stati membri perché riduce le entrate fiscali e per di più aumenta la spesa sanitaria perché permette di immettere in commercio dei prodotti dannosi non sottoposti agli stessi controlli di quelli di monopolio, quindi potenzialmente più pericolosi. A queste due fonti di spreco dobbiamo aggiungere il programma Hercule III, che dedica risorse umane e finanziarie alla lotta al contrabbando, così come ad altre forme di frode. In altre parole, il cittadino che acquista sigarette di contrabbando forse risparmia qualche euro ma poi in questo modo truffa lo Stato (cioè anche se stesso): una volta quando non gli versa le accise, un'altra volta quando si presenta a una visita medica presso il Servizio sanitario nazionale per problemi dovuti al fumo di sostanze tossiche non permesse nelle sigarette di monopolio e, infine, quando versa le imposte per pagare questo programma. La ritengo un'assurdità ma va comunque combattuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte renforce la protection des intérêts financiers de l'Union européenne en mettant en place le programme Hercule III pour la période 2014-2020. Il est important que l'Union européenne progresse vers une prévention efficace de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale. C'est pourquoi il est notamment intéressant de proposer une formation commune spécialisée au personnel des administrations nationales et régionales. Une telle proposition contribue à assurer un niveau de protection équivalent dans toute l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à poursuivre l’action menée par l’Union européenne en matière de protection des intérêts financiers de l’Union. L’un des bénéfices de cette mesure est de permettre des économies découlant de l'acquisition collective de matériel spécialisé et de bases de données destinés aux parties prenantes. En outre, la fourniture d’aide afin de faciliter les enquêtes et la mise en place d'équipes d'enquêteurs et d'opérations transfrontalières communes sont autant d’éléments qui permettront, je l’espère, de lutter activement contre la fraude financière.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A Hercule III program lényege a csalás elleni harc erősítése, különösképpen a cigarettacsempészettel szembeni fellépés erősítése. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsága 2012 novemberétől tárgyalta a dossziét, melyet háromoldalú intézményközi egyeztetések követtek, végül az ír és a litván elnökség erőfeszítéseinek köszönhetően utóbbi tudta a tárgyalásokat lezárni 2013. október 15-én. A Parlament számára fontos pontokat sikerült elfogadtatni, mint például az uniós szintű koordináció erősítése, a program eredményeinek mérésére meghatározásra került KPI teljesítménymutatók, vagy a 80%-os társfinanszírozási arány növelése 90%-ra olyan tagállamoknál, akik inkább kitettek az ilyen jellegű csalási eseteknek. A Hercule III. program 104 918 000 eurós megerősített költségvetéséből Magyarország is jelentős mértékben részesedik majd. A jelentést a szakbizottsági és a plenáris szavazáson is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report on the EUʼs financial interests as this is also in Walesʼs interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O programa Hercule III visa promover ações de combate à fraude em todo o território da União Europeia como, por exemplo, o contrabando de cigarros e de outros produtos. Este programa passará, a partir de hoje, a ser coordenado a nível europeu, para garantir a sua otimização, será cofinanciado a 80% e terá de observar requisitos mínimos e indicadores de desempenho que serão devidamente avaliados pelas instituições europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O programa Hercule III é um programa plurianual de ação para a promoção de ações contra a fraude, a corrupção e outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União para o período 2014-2020. Este programa irá financiar entidades competentes, como as administrações nacionais e regionais, institutos de investigação e de ensino e organismos sem fins lucrativos, tanto na prestação de assistência técnica, como em formação para cumprir o objetivo geral de proteger o rigor e transparência na utilização de fundos públicos. A base legal para Hercule II expirou no final de 2013, a sua substituição tem como finalidade assegurar a continuidade do apoio europeu para as atividades realizadas pela Comissão e os Estados-Membros com o propósito de proporcionar uma melhor informação, a realização de estudos e fornecer formação e assistência técnica e científica na luta contra a fraude. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Program Hercule III slúži na ochranu finančných záujmov Európskej únie. Predmetný program bol spustený na konci roka 2011. Hlavnou úlohou tohto programu je zefektívnenie boja proti pašovaniu a falšovaniu cigariet, ku ktorému sa Európska komisia zaviazala medzinárodnými dohodami. Je dôležité predchádzať činnostiam, ktoré ohrozujú finančné záujmy Európskej únie, no na druhej strane je otázna účinnosť podobných programov v období finančnej a hospodárskej krízy, najmä v zmysle dodržiavania rozpočtovej zodpovednosti. Pre programové obdobie 2014 – 2020 je dôležité, aby sa zamedzilo prekrývaniu podobných programov najmä pri rozpočte 110 miliónov EUR, ktorý predstavuje výrazný nárast oproti Hercule II. Celkové finančné krytie bude závisieť od záverov rokovaní o viacročnom finančnom rámci.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi šiuo metu ypač svarbi Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Komisija 2011 m. pabaigoje priėmė du programų Hercule III ir Pericles 2020 pasiūlymus. Programos bus įgyvendinamos septynerius metus nuo 2014 m. sausio mėn. Programa Hercule III skirta kovai su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams. Daugiausia dėmesio skiriama Komisijos, veikiančios per OLAF, valstybių narių kompetentingų institucijų ir kitų Europos institucijų ir įstaigų bendradarbiavimui. Šia programa siekiama užtikrinti lygiavertę apsaugą valstybėse narėse ir visose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose. Pagal programą Hercule III numatoma: teikti techninę ir operatyvinę paramą valstybių narių teisėsaugos institucijoms, kovojančioms su nelegalia tarpvalstybine veikla ir vykdyti profesinį mokymą. Ankstesnė programa Hercule davė reikšmingų rezultatų, kaip antai: įgyvendinta 70 techninės pagalbos projektų, pagal kuriuos buvo finansuotas sudėtingos techninės įrangos, skirtos su sukčiavimu kovojančioms teisėsaugos agentūroms, įsigijimas, taip pat surengtas kovos su sukčiavimu mokymas, kuriuo pasinaudojo per 5 300 teisėsaugos darbuotojų. Tuo tarpu programa Pericles 2020 yra mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro banknotų ir monetų apsaugai Europoje ir visame pasaulyje užtikrinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Monica Luisa Macovei sur le programme Hercule III et protection des intérêts financiers de l'Union européenne, visant à lutter contre la contrebande et les pratiques frauduleuses, notamment dans le cadre du trafic de cigarettes. Ce rapport propose un renforcement des dispositifs de coopération et des capacités d'investigation d'OLAF (Office Européen de Lutte Antifraude). Ce texte a été très largement adopté avec 644 voix pour, 14 voix contre et 12 abstentions. Je me félicite de cette adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Mindenkor minden olyan tevékenységet támogatok, ami az átláthatóságot, a közpénzek felhasználásának ellenőrzését, az adócsalás elleni harcot és hasonlókat szolgálja. A jelentésben foglalt Hercule III. is egy ilyen program, mely európai szinten a csalások elleni küzdelem és a pénzügyi visszaélések visszaszorításának céljait szolgálja. A Bizottságnak a program keretébe eső tevékenységek finanszírozási elveit, továbbá a kiválasztási és elbírálási kritériumokat a tagállamokkal meg kell vitatnia mielőtt azokból uniós szabályozás lesz, így nem sérül a nemzeti önrendelkezés sem, ezért az anyag támogatandó.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, l’implementazione ed il miglioramento del programma Hercule III è quanto chiede la presente relazione, che mi trova favorevole. La lotta alla corruzione ed al riciclaggio di denaro è uno degli obiettivi dell'azione europea. Essa richiede un impegno costante, il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati, al fine di poterne verificare l'efficacia ed, eventualmente, valutare interventi correttivi. Questo, infatti, il senso del testo che abbiamo votato, in linea con l’esigenza di tutelare sempre più gli interessi finanziari dell’Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O programa Hercule diz respeito em parte a atividades da Comissão Europeia, e mais especificamente do OLAF, e à cooperação com outros organismos e instituições europeus, bem como com os Estados-Membros. Logo, os objetivos fundamentais da proposta não podem, por natureza, ser alcançados por meio de uma ação empreendida a nível exclusivamente nacional. O presente programa visa garantir uma proteção equivalente nos Estados-Membros e em todas as instituições, órgãos e organismos da União. Tem dimensão transnacional, reforçando a cooperação entre as partes interessadas dos diferentes Estados-Membros e com países terceiros. O principal objetivo é combater a fraude, a corrupção e quaisquer outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União, protegendo, assim, os interesses financeiros da UE. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que el programa Hércules se ha convertido en una importante pieza para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. El programa Hércules III, que supone la tercera extensión temporal de Hércules, trata de integrar las enseñanzas de los programas anteriores para continuar mejorando la lucha contra el fraude o cualquier actividad ilegal que dañe los intereses financieros de la UE. Este programa se realiza en colaboración con las demás instituciones europeas competentes en este ámbito, como la OLAF o las respectivas instituciones nacionales de control financiero. Porque el control del gasto público de la Unión es fundamental para garantizar el funcionamiento del proyecto europeo es por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Unser Ziel muss sein, Subventionsbetrug schon im Ansatz zu verhindern. Dafür ist nicht nur eine schärfere Sanktionierung nötig, sondern auch eine konsequente Vereinfachung der Regeln, wie sie bereits angegangen wurde, um so Schlupflöcher zu schließen, deren sich Betrüger nur allzu leicht bedienen. Natürlich ist es in diesem Zusammenhang wichtig, das Betrugsbekämpfungsprogramm Hercule fortzusetzen, um Schulungen zur Betrugsbekämpfung sowie technische und wissenschaftliche Unterstützungen voranzutreiben. Dass die Europäische Kommission nach wie vor die Schaffung eines EU-Staatsanwaltes vorantreibt, ist indes bedenklich. Ich habe diese Überlegungen in mein Abstimmungsverhalten mit einfließen lassen.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − The Hercule III programme has been initiated by the Commission with the laudable intention of protecting the EU's financial interests against fraud and smuggling, in particular the fight against cigarette smuggling. In my own constituency of Northern Ireland, we are all too aware of criminal gangs profiting from smuggling cigarettes over the border. The practice not only damages legitimate trade, but has historically been a means of funding terrorist activity. Any EU assistance in preventing these activities is therefore to be welcomed. The Hercule III programme is scheduled to run from 2014-2020 and co-finances Member State activities including technical assistance and the purchase of equipment at a rate of 80% (in some exceptional instances 90%) to combat this crime. I have some concerns over the European Court of Auditors findings in 2012 regarding previous Hercules I and II programmes, which said that performance indicators needed to be improved, calling for an independent evaluation of its added value. Hopefully these recommendations will be taken on board in Hercules III, and we can begin to further impede the smuggling and fraudulent activities of criminal gangs that have intimidated many in Northern Ireland and across Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport porte sur le programme Hercule III qui promeut la protection des intérêts financiers de l'UE pour la période 2014-2020. Initialement lancé en 2004, le programme Hercule met l'accent sur trois domaines principaux que sont le renforcement de la coopération entre les acteurs de la lutte contre la fraude, le renforcement des réseaux d’échange d’informations et la fourniture d’un soutien opérationnel et technique aux services répressifs. Il vise également à multiplier les actions de lutte contre la contrefaçon et la contrebande de cigarettes.

Ce programme faisant régulièrement preuve de son efficacité, sa poursuite me paraît indispensable, notamment à l'heure où les questions budgétaires sont des problématiques centrales pour les Etats. J’ai donc voté favorablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O programa Hercule III destina-se à promoção de ações no domínio da proteção dos interesses financeiros da União Europeia. Votei favoravelmente o presente relatório que reforma o referido programa e que, com o fim de melhorar os efeitos a longo prazo da despesa e evitar duplicações, estabelece ser necessário assegurar uma cooperação e coordenação próximas e regulares entre os serviços da Comissão e as autoridades competentes dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Dala sam svoj glas ovom izvješću jer vjerujem da će program Hercule III doprinijeti borbi protiv prijevare i korupcije, no potrebno je imati na umu potencijalna preklapanja s drugim programima EU i država članica u borbi protiv različitih instrumenata prijevare, kao i administrativne troškove i utjecaj na cjelokupni proračun. U Republici Hrvatskoj su, radi povećanja učinkovitosti u sprječavanju krijumčarenja duhanskih proizvoda, organizirane mobilne ekipe i pojačan je nadzor na graničnim prijelazima, a prema podacima Carinske uprave, učinkovitost je vidljiva, no „švercanja“ još uvijek ima. Pozdravljam program Hercule III jer smatram da će osim zaštite financijskih interesa Europske unije, pomoći i u zaštiti nacionalnih interesa država članica, ali smatram da je važno napomenuti naravno i ne jednakomjernu mogućnost provođenja programa u svim državama članicama, kao i činjenicu da krijumčarenje duhanskih proizvoda nije jednakog intenziteta u svim državama članicama. Posebno su važni rubni dijelovi Europske unije, u koje spada i Republika Hrvatska, na kojima treba uložiti veće napore i zaustaviti krijumčare, jer uđu li jednom na područje Europske unije, sve države članice će biti zahvaćene.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Program Europske unije „Hercule III” doprinosi jačanju međunarodne suradnje u području zaštite financijskih interesa EU kroz prevenciju i otkrivanje prijevara, korupcije i ostalih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Unije. U prvom programskom razdoblju od 2004. do 2006. godine proračun programa iznosio je svega 12 milijuna eura, zatim od 2007. do 2013. 98,5 milijuna eura, a danas imamo priliku podržati program sa 115 milijuna eura u novom programskom razdoblju do 2020. godine. Stoga pozdravljam važnu ulogu ovog programa i podržavam usvajanje izvješća o programu „Hercule III” za poticanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije. U pretpristupnom procesu Hrvatska je pokazala odlučnost u borbi protiv financijskih prijevara i korupcije na nacionalnoj razini, a kao korisnici sredstava EU otvoreni smo za suradnju s OLAF-om. Danas kao punopravna članica EU nastojimo ojačati nacionalne kapacitete u otkrivanju prijevara kroz obuku kadrova koja doprinosi borbi protiv prijevara u financijskom sektoru. U tome nam uvelike financijski pomaže sudjelovanje u aktualnom programu „Hercule II”, stoga pozdravljam nastavak programa s još izdašnijim sredstvima kroz „Hercule III” u novom programskom razdoblju.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission conducted a review of the achievements of the Hercule II programme which reports on its inputs and outputs. The Commission should ensure that by the end of 2014 the full impact of the Hercule II programme and the achievement of its objectives are identified in an external independent report, the results of which should be used to modify and improve the execution of the Hercule III programme (the Programme).

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − El programa Hércules III sustituirá a Hércules II y contará con un presupuesto de más de 104 millones de euros destinados a promover la lucha contra actividades fraudulentas o de contrabando. El nuevo reglamento se caracterizará por exigir más transparencia y análisis de los resultados obtenidos. Entre las novedosas medidas llevadas a cabo cabe destacar el sistema de reconocimiento de matrículas y la detección o el seguimiento de documentos falsos y falsificados, que contribuirán a reducir o eliminar este tipo de actividades delictivas. Celebro que se haya aprobado este programa, que ayudará a evitar que este tipo de actividades se realicen ―puesto que perjudican notablemente a Europa― y que, a su vez, dotará de mayor seguridad a todo tipo de transacciones y actividades.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che il programma Hercule III, così come prefigurato nella proposta, rappresenti un compromesso piuttosto soddisfacente tra le varie necessità emerse all'inizio del percorso legislativo. Il sostegno tecnico specializzato agli Stati membri è di primaria importanza al fine di dotare le autorità nazionali degli strumenti tecnici adeguati per un'efficace cooperazione transnazionale, anche tramite l'avvio di scambi di personale. Parimenti importante è il supporto operativo alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Condivido fermamente il ruolo che potrebbe essere svolto dall'organizzazione di una formazione specializzata comune tramite seminari sull'analisi dei rischi e i metodi di lotta alle attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La capacità di prevenzione e risposta delle autorità godrebbe in questo modo di una migliore comprensione dei meccanismi nazionali e dell'Unione nonché di una più snella collaborazione tra le autorità degli Stati membri in termini di ricerca, analisi e azione. Infine, considerando che gli interessi finanziari possono essere ubicati anche al di fuori del territorio dell'Unione, ritengo particolarmente lungimirante la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione e scambio di informazioni anche con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che il programma Hercule III, così come prefigurato nella proposta, rappresenti un compromesso piuttosto soddisfacente tra le varie necessità emerse all'inizio del percorso legislativo. Il sostegno tecnico specializzato agli Stati membri è di primaria importanza al fine di dotare le autorità nazionali degli strumenti tecnici adeguati per una efficace cooperazione transnazionale, anche tramite l'avvio di scambi di personale. Parimenti importante è il supporto operativo alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Condivido fermamente il ruolo che potrebbe essere svolto dall'organizzazione di una formazione specializzata comune tramite seminari sull'analisi dei rischi e i metodi di lotta alle attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'unione. La capacità di prevenzione e risposta delle autorità godrebbe in questo modo di una migliore comprensione dei meccanismi nazionali e dell'Unione, di una più snella collaborazione tra le autorità degli Stati membri in termini di ricerca, analisi e azione. Infine, considerando che gli interessi finanziari possono essere attaccati anche al di fuori del territorio dell'Unione, ritengo particolarmente lungimirante la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione e scambio di informazioni anche con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα το τελικό συμβιβαστικό κείμενο του κανονισμού για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ, που θεσπίστηκε ειδικά για τη καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, το λαθρεμπόριο και η παραποίηση. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να συμπεριλάβει στο τελικό κείμενο διατάξεις οι οποίες συμβάλλουν στο να καταστεί το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό και εστιασμένο στα αποτελέσματα. Το γεγονός επίσης ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης τίθεται στο 80% και μπορεί να αυξηθεί έως και 90%, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο που επηρεάζει τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία υπόκεινται σε δημοσιονομικούς περιορισμούς. H προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, ιδίως υπό το πρίσμα των τρεχουσών προσπαθειών δημοσιονομικού εξορθολογισμού, καθώς η Ένωση καλείται να ανταποκριθεί στον ενισχυμένο ρόλο και στις αυξημένες αρμοδιότητες της με πόρους που, σε σύγκριση με το παρελθόν, είναι περιορισμένοι. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική ανάγκη να μη χάνονται χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ οφείλουμε επίσης να εγγυηθούμε ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν κινδυνεύουν να κατασπαταληθούν λόγω απάτης, διαφθοράς ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Glasovao sam za prijedlog izvjestiteljice Macovei o zaštiti financijskih interesa Europske unije kojim se financiraju aktivnosti usmjerene ka suzbijanju prijevare, s posebnim naglaskom na ilegalnu trgovinu cigaretama. Posebno podržavam stav izvjestiteljice o godišnjoj evaluaciji država članica koje su izložene visokom riziku i kojima treba obratiti posebnu pozornost i pružiti financijsku pomoć pri borbi protiv prijevare i ilegalne trgovine. Također, podržavam prijedlog izvjestiteljice koji obavezuje Komisiju na godišnja izvješća Europskom parlamentu o implementaciji programa Hercule III kako bi se postigao viši stupanj transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I voted in favour of this report, which will see the introduction of Hercule III (the successor to Hercule II) and the EU’s programme for 2014-2020, focusing on the promotion of activities to protect the Union’s financial interests against fraud and, in particular, the fight against cigarette smuggling.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ces amendements. L'Union et les États membres se sont fixé pour objectif de combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, y compris la contrebande et la contrefaçon de cigarettes. Afin d'améliorer l'incidence à long terme des dépenses et d'éviter les doubles emplois, une coopération et une coordination étroites et régulières devraient être assurées au sein des services de la Commission, entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu'entre les services de la Commission et les autorités compétentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O programa Hercule III foi concebido para promover atividades antifraude, em particular no que respeita à luta contra o tráfico de tabaco. São de saudar iniciativas como esta, de combate à corrupção, à fraude e a atividades ilegais de cariz financeiro; no entanto, deverá haver um esforço para que os Estados-Membros, a Comissão e as autoridades competentes reduzam potenciais sobreposições com outros programas e ferramentas antifraude da União Europeia. O montante para a execução do programa no período 2014-2020 foi fixado em 110 milhões de euros, o que reflete um aumento substancial face ao Hercule II, pelo que uma redução dos custos administrativos seria positiva. Votei favoravelmente a aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 se instituie programul multianual de acțiune destinat promovării activităților de combatere a fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii „Hercule III”. Obiectivul general al programului este acela de a proteja interesele financiare ale Uniunii, sporind astfel competitivitatea economiei Uniunii și asigurând protecția banilor contribuabililor. Pachetul financiar pentru implementarea programului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 este de 104 918 000 EUR (în prețuri curente). Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual . Pentru a asigura o anumită flexibilitate în alocarea fondurilor, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea UE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea alocării orientative a fondurilor respective. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultările adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za jer smatram kako borba protiv krivotvorenja i krijumčarenja cigareta može biti učinkovita samo uz punu primjenu Schengenskog sustava na svim vanjskim granicama Unije i pooštrenje mjera prema državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama iz kojih se trenutno u Hrvatsku krijumčare velike količine cigareta. Smatram da program ne potkopava princip supsidijarnosti te predstavlja zdravi balans između kompetencija Unije i zemalja članica i odličan primjer zdrave dodane vrijednosti Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Das Programm „Hercule III“ soll zur Förderung der Maßnahmen auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union dienen. Besonderes Augenmerk soll auf die folgenden Schwerpunkte gelegt werden: Zigarettenschmuggel, Handel mit gefälschten Zigaretten, Korruption und Betrug und sonstige rechtswidrige Handlungen. Des Weiteren sollen Überschneidungen und Doppelarbeit vermieden werden. Die Gesamtfinanzausstattung für die Durchführung des Programms beläuft sich für den Zeitraum 2014–2020 auf 110 Mio. EUR, der Verfasser betont aber, wie wichtig eine größere Haushaltsdisziplin sei. Der Bericht ist in diesem Sinne als positiv zu bewerten, da die finanzielle Sicherheit der Europäischen Union und ihrer Bürger und Bürgerinnen von Wichtigkeit sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Co roku unijna polityka zwalczania nadużyć finansowych znacznie przyczynia się do ochrony interesów UE i budżetów państw członkowskich. Sprawia, że budżety UE i państw członkowskich są należycie chronione, a pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem i trafiają do właściwych beneficjentów. Aby kontynuować działania w tej dziedzinie, Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski dotyczące programów Herkules III i Perykles 2020. Programy, których budżety wynoszą odpowiednio 110 mln euro i 7,7 mln euro, rozpoczną się w styczniu 2014 r. i będą trwały po kilka lat.

Nadużycia finansowe wymierzone w unijny budżet to nie jest przestępstwo bez ofiar. Są nimi wszyscy obywatele Unii, ponieważ te pieniądze należą do nas wszystkich. Unia Europejska leży w epicentrum światowego kryzysu finansowego, musimy więc zwrócić szczególną uwagę na ochronę naszych dochodów oraz zapewnienie maksymalnego wykorzystywania funduszy UE przez obywateli. Program Herkules III ma na celu walkę z nadużyciami finansowymi, korupcją oraz innymi nielegalnymi działaniami godzącymi w interesy finansowe UE. Obejmuje przede wszystkim współpracę pomiędzy Komisją, reprezentowaną przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a właściwymi organami państw członkowskich oraz innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej. Celem programu jest zapewnienie jednakowego poziomu ochrony w państwach członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i agencjach UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto a favore della relazione dell'on. Macovei, che accoglie positivamente l'iniziativa intesa a contrastare corruzione, frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea. Per l'attuazione del programma è stata predisposta una dotazione finanziaria di circa 105 milioni di euro per il periodo 2014-2020, con un incremento notevole rispetto al precedente programma Hercule II.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O programa Hercule III é um programa plurianual de ação para a promoção de ações contra a fraude, a corrupção e outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União para o período 2014-2020. Este programa irá financiar entidades competentes, como as administrações nacionais e regionais, institutos de investigação e de ensino e organismos sem fins lucrativos, tanto na prestação de assistência técnica como em formação para cumprir o objetivo geral de proteger o rigor e a transparência na utilização de fundos públicos. Votámos favoravelmente.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad