Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2013/0278(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0457/2013

Textes déposés :

A7-0457/2013

Débats :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Votes :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Explications de votes
PV 15/04/2014 - 17.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 15 janvier 2014 - Strasbourg Edition révisée

11.14. Statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
Vidéo des interventions
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržala sam također i ovaj prijedlog, koordinaciju između nacionalnih vlasti, Europske komisije – Eurostata, jer smatram da je ključna za pripremanje vjerodostojnih statističkih podataka u Uniji. Bolja koordinacija će također utjecati na povećanje učinkovitosti razvoja, proizvodnje kao i distribucije. S obzirom na to da Unija provodi politiku jedinstvenog tržišta, podaci bi trebali slijediti načelo jednosmjernog sustava izvješćivanja s uvjetom jamčenja kvalitete podataka. Moramo uzeti u obzir da razmjena podataka, posebno onih povjerljivih, treba biti dobrovoljna te da se povjerljivi podaci koriste isključivo u svrhu pronalaženja statističkih podataka. Nedavno smo mogli svjedočiti otkriću kršenja zaštite podataka građana Europske unije te je sasvim jasno da postoji potreba za pojačanjem sigurnosti načina prijenosa osjetljivih podataka. Smatram da bi bolja koordinacija imala pozitivan utjecaj u vezi s robnom razmjenom između država članica i treba izbjegavati prekomjerne troškove za nacionalne statističke službe.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržala sam izvješće kolege Hans-Petera Martina o prijedlogu Uredbe o uspostavi statistike robne razmjene između država članica. Razmjena podataka doprinijet će kvaliteti statističkih informacija o robnoj razmjeni između država članica, što je važno za donošenje kvalitetnih odluka vezano uz neometanu trgovinu. Razmjena podataka će sljedećih pet godina biti dobrovoljna. Kroz Intrastat sustav za praćenje malih i individualnih transakcija želi se poboljšati kvaliteta statističkih podataka o robnoj razmjeni. S obzirom na važnost statističkih podataka, za donošenje kvalitetnih odluka podržavam povećanje obuhvata i kvalitete statističkih podataka koje se uvodi ovim izmjenama regulative, a ovo izvješće posebno objašnjava.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando ser particularmente importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios, inclusive ao nível mais eficiente de peritos, após ter informado os Estados-Membros sobre quem será consultado e sobre o modo como o respeito pela imparcialidade será assegurado e possíveis conflitos de interesses serão evitados. Para além disso, sou da opinião que, aquando da preparação e da elaboração de atos delegados, a Comissão deve assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. No contexto da estratégia destinada a dotar o Sistema Estatístico Europeu de uma nova estrutura piramidal para melhorar a coordenação e a parceria no âmbito deste sistema, o Comité do Sistema Estatístico Europeu, no que diz respeito às Estatísticas Europeias, deve assumir um papel consultivo e assistir a Comissão no exercício das suas competências de execução, pois considero que a melhoria da coordenação entre as autoridades nacionais e a Comissão (Eurostat) é fundamental para a produção de estatísticas de elevada qualidade na União.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − S&D pasiūlyti pakeitimai, susiję su mokesčių vengimu, nebuvo įtraukti, bet, kadangi nenorėčiau, kad visas siūlymas būtų sustabdytas, balsavau už siūlymo grąžinimą atgal į Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą persvarstymui. Supaprastinus muitinio įforminimo sistemas muitinių lygmeniu neberenkama statistinė informacija apie prekes, kurių muitinis įforminimas atliekamas. Norint užtikrinti ES vidaus prekybos statistikos kokybę šiuo siūlymu siekiama rinkti informaciją apie šių prekių vežimą per Intrastato sistemą. Be to, ES statistikos kokybei galėtų būti naudinga, jei atitinkamos valstybių narių valdžios institucijos aktyviau keistųsi konfidencialiais duomenimis.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Este relatório refere-se à alteração do Regulamento relativo às estatísticas sobre as trocas comerciais de bens entre Estados-Membros (EM). A Comissão Europeia pretende acautelar as suas competências de execução no que toca a poderes para adotar atos delegados de execução nesta matéria. São ainda propostas algumas alterações destinadas a melhorar a produção de estatísticas, a simplificação da produção estatística, a garantia da qualidade e eficiência na sua produção, a troca de informações melhorada entre EM, bem como a definição do conceito de valor estatístico e o controlo eficaz da operacionalização dessas estatísticas através do sistema Intrastat. A melhoria da coordenação entre as autoridades nacionais e o Eurostat é fundamental. A produção de estatísticas e a troca de informações são essenciais e de extrema utilidade, mas não devem comportar custos elevados para os Estados-Membros. Realça-se a necessidade de definição de valor estatístico e sua clarificação de modo a alinhar a definição deste conceito no âmbito das trocas comerciais extra-UE. É assim essencial que haja uma coordenação maior a nível da União na utilização de estatísticas, de modo a desenvolver uma abordagem integrada e índices estatísticos cada vez mais fiáveis. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах положително във връзка с подобряването на координацията между националните органи и Комисията (Евростат), защото смятам, че това е от основно значение за изготвянето на висококачествени статистически данни в ЕС. Комитетът на ЕСС следва да запази същата структура като на комитета на Интрастат, т.е. по един член от всяка държава членка.

За да се осигури обхват на данните, движението на тези стоки трябва да бъде включено в системата Интрастат, като се ограничават във възможно най-голяма степен всички допълнителни разходи.

Не съм съгласен, обаче, с обмена на поверителни данни, отнасящи се до търговията в рамките на ЕС, който смятам, че следва да се разреши между държавите членки, с цел повишаване на ефективността на разработването, изготвянето и разпространението или подобряване на качеството на тези статистически данни. Обменът на поверителни данни би могъл да бъде разрешен в изключителни случаи също и в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009, с цел улесняване на работата на данъчната администрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho trovato condivisibile la relazione Martin, che mira a migliorare l'efficienza dello scambio di statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri e per questo motivo ho deciso di sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Da bi se osigurao zadovoljavajući odgovor na potrebe korisnika za statističkim podacima, potrebno je poboljšati metodologiju i uspostaviti učinkovit sustav za prikupljanje i izradu podataka. Pojednostavljenje carinskih procedura je dovelo do slabije dostupnosti statističkih informacija. Radi lakšeg dohvata podataka, kretanje robe se uključuje u Intrastat sustav. Razmjena informacija se vrši „single-flow” metodom, tj. ako kvaliteta podataka može biti zajamčena, podaci se prikupljaju samo od izvoznika. Kako bi se osigurao protok i povećala učinkovitost, proizvodnja i kvaliteta statistika između država članica, treba uspostaviti dobrovoljnu i besplatnu razmjenu povjerljivih podataka koji se odnose na statistiku robne razmjene unutar EU. Poboljšanje koordinacije između državnih tijela i Eurostata, te razvijanje integriranog pristupa je ključ za stvaranje pouzdanije statistike. S obzirom na gospodarsku situaciju, napominjem da se novim propisima neće nametnuti novi troškovi ili administrativni zahtjevi zemljama članicama ni gospodarskim subjektima. Ipak, nakon nedavnog otkrića povrede zaštite podataka građana Unije i zemalja članica, izražavam zabrinutost i ističem potrebu za poboljšanjem sigurnosti načina prijenosa osjetljivih statističkih podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce texte qui renforce la cohérence de la législation européenne avec le nouveau cadre institutionnel. Il me semble pertinent de chercher à rationnaliser la production de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens entre États membres, notamment en clarifiant la définition de la valeur statistique.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because it is important to us in Wales that the transfer of data on trade between Member States is free and safe. This is a technical report implementing the Lisbon Treaty in this field, nevertheless it is to be welcomed as a measure that will help us to get a full picture of trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Para que se possa manter um registo fidedigno de todas as trocas comerciais entre os Estados-Membros, é necessário garantir a existência de definições uniformes, bem como garantir que as autoridades nacionais possam fazer interpretações coincidentes das regras que têm impacto nas atividades transfronteiras das empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Este relatório refere-se à alteração do Regulamento relativo às estatísticas sobre as trocas comerciais de bens entre Estados-Membros. A Comissão Europeia pretende acautelar as suas competências de execução no que toca a poderes para adotar atos delegados de execução nesta matéria. São ainda propostas algumas alterações destinadas a melhorar a produção de estatísticas, a simplificação da produção estatística, a garantia da qualidade e eficiência na sua produção, a troca de informações melhorada entre EM, bem como a definição do conceito de valor estatístico e o controlo eficaz da operacionalização dessas estatísticas através do sistema Intrastat. A melhoria da coordenação entre as autoridades nacionais e o Eurostat é fundamental. A produção de estatísticas e a troca de informações são essenciais e de extrema utilidade, mas não devem comportar custos elevados para os EM em questão. Realço a necessidade de definição de valor estatístico e sua clarificação de modo a alinhar a definição deste conceito no âmbito das trocas comerciais extra-UE. É, assim, essencial que haja uma coordenação maior a nível da União na utilização de estatísticas, de modo a desenvolver uma abordagem integrada e índices estatísticos cada vez mais fiáveis. Voto favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A existência de estatísticas é fundamental para se conhecer melhor a realidade e para, em função da informação recolhida, tomar decisões políticas. Conceder atos delegados e/ou atos de execução à Comissão Europeia para definir a base para a produção de estatísticas poderá revelar-se neste caso – como na maior parte dos casos – desadequado e sem qualquer controlo democrático. A definição da base para a produção estatística está ligada aos seus objetivos e a Comissão tem demonstrado que os seus objetivos, as medidas propostas e definidas visam proceder ao aprofundamento do mercado único da UE, ou seja, favorecer os grandes monopólios que o dominam e as grandes potências, e não países e povos que enfrentam situações económicas verdadeiramente dramáticas como Portugal. Não se trata aqui, com efeito, de mera produção estatística, cuja preparação e organização seria um processo supostamente neutro. Para além do mais, a proposta hierarquiza os sistemas estatísticos, colocando no topo o Comité Estatístico Europeu (CSEE). Abstivemo-nos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Kiemelt fontosságúnak tartom a jelentést, hiszen az végrehajtási hatáskörökkel ruházná fel a Bizottságot annak érdekében, hogy az megfelelő módon tudjon adatokat gyűjteni, rendszerezni és értékelni annak érdekében, hogy megfelelő minőségű statisztikai adat jöjjön létre a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozóan. Ez a kezdeményezés azért is különösen kiemelendő és támogatandó, hiszen ennek segítségével ez az új statisztikai rendszer jól beleillene egy átfogó európai statisztikai rendszer kiépítésébe, ahol elengedhetetlen, hogy a nemzeti hatóságok és az Eurostat közötti koordináció javuljon. A vámeljárásban – azaz exportban – részt vevő árukról egy harmonizált rendszerben összegyűjtött nemzeti adatsorok lehetővé teszik majd a jövőben, hogy letisztult képet kapjunk az EU-n belüli és az EU-n kívüli kereskedelem pontos mértékéről. Továbbá, ez a jelentés még azt is előirányozza, hogy ezen adatokat a tagállamok bizalmasan ugyan, de minden biztonsági előírást betartva, díjmentesen kicserélhessék egymás között, amely nézetem szerint a belső piac még jobb integritását mozdítja majd elő hosszútávon.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Hans-Peter Martin concernant les statistiques relatives aux échanges de biens entre Etats membres. Le texte délègue à la Commission européenne des compétences d'exécution pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique. Le texte va désormais entrer en phase de négociation avec le Conseil et la Commission européenne en vue d'un accord final. Je me félicite donc de ce résultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Apresentei o meu voto favorável à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 638/2004 relativo às estatísticas sobre as trocas comerciais de bens entre Estados-Membros, no que se refere à atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas, a comunicação de informações pela administração aduaneira, o intercâmbio de dados confidenciais entre Estados-Membros e a definição de valor estatístico. Através da delegação de poderes na Comissão, o legislador pode concentrar-se nas questões e escolhas políticas fundamentais e entregar o tratamento de outras questões não essenciais. Tendo em consideração o respeito de certos limites ao atribuir o poder de adotar atos delegados: limites materiais (a delegação deve ser clara, precisa e circunstanciada, explicitando os objetivos, o conteúdo e o âmbito de aplicação) e limites temporais, apresentei a minha concordância com o diploma em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe ya que, pese a contener puntos orientados a la mejora de este tipo de estadísticas, incide en la necesidad de abaratar los costes de la producción de este tipo de información. Se trata de un informe de carácter técnico que regula la delegación de poderes a la Comisión Europea en el proceso de elaboración de los datos en el ámbito del comercio entre Estados miembros de la Unión. El informe plantea puntos positivos, como el control de estos poderes al cabo de cinco años, la mejora de la coordinación con los servicios estadísticos de los Estados miembros, etc. Sin embargo, no he votado a favor debido a que incide principalmente en el coste de la información, lo que puede menguar la calidad de la misma.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório refere-se à alteração do Regulamento relativo às estatísticas sobre as trocas comerciais de bens entre Estados-Membros. A Comissão Europeia pretende acautelar as suas competências de execução no que toca a poderes para adotar atos delegados de execução nesta matéria. São ainda propostas algumas alterações destinadas a melhorar a produção de estatísticas, a simplificação da produção estatística, a garantia da qualidade e eficiência na sua produção, a troca de informações melhorada entre EM, bem como a definição do conceito de valor estatístico e o controlo eficaz da operacionalização dessas estatísticas através do sistema Intrastat. O Parlamento enfatiza que a melhoria da coordenação entre as autoridades nacionais e o Eurostat é fundamental. Face ao exposto, dei o meu voto favorável ao presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Neosporno je da bez utvrđenih statističkih standarda nema ni pouzdanih ni sumjerljivih podataka na temelju kojih se mogu izraditi projekcije i strategije daljnjeg razvoja. Svako, a napose gospodarsko i financijsko planiranje zahtjeva i ovisi o pravovremenim i točnim podacima što, poglavito u kontekstu načina raspodjele zajedničkih sredstava 28 zemalja članica, čini ovu zakonodavnu rezoluciju izuzetno bitnom. U vremenu pada prihoda državnih proračuna zemalja članica i rasta troškova proizvodnje u realnom sektoru, posebno pozdravljam naglasak da se pri provedbi predloženih mjera vodi računa o što nižim troškovima te isplativosti, a što je istaknuto amandmanima 2, 7, 10 i 11. Istovremeno, izdvajam i amandmane 3 i 12 kojima se, uz poziv na niske troškove, podsjeća i na nužnost zadržavanja kvalitete podataka te obvezu na zaštitu podataka građana Unije što je osjetljivo područje na kojem, u svijetu sve bržeg razvoja komunikacijskih i nadzornih tehnologija, treba kontinuirano raditi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. − Podržao sam Izvješće kolege Hans-Petera Martina budući smatram kako je koordinacija između nacionalnih vlasti i Eurostata ključna za pripremu kvalitetne i vjerodostojne statistike o robnoj razmjeni između država. Takvi podaci su važan pokazatelj gospodarske uspješnosti i razvoja zemlje, te predstavljaju temelj za donošenje javnih politika u tom segmentu. Prikupljanje podataka temelji se na jednosmjernom i dobrovoljnom unošenju informacija u Intrastat sustav o robnoj razmjeni. Time se poboljšava kvaliteta prikupljenih podataka te osigurava pouzdanost njihovog iskorištavanja u statističke svrhe. Osobito je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnih radova, uključujući savjetovanja na najučinkovitijoj stručnoj razini. Među državama članicama treba biti dopuštena besplatna odnosno dobrovoljna razmjena povjerljivih podataka, međutim, treba imati na umu da se takva razmjena povjerljivih podataka treba pažljivo provoditi i sama po sebi ne bi trebala prouzročiti povećanje administrativnog opterećenja za društva.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Apart from some more political amendments by S&D to link the regulation to tax collection, which we supported but were not carried, the report is limited to calls for cost efficiency and free of charge transfer of data. The only important point concerns the extension of the time given to co-legislators, a generalised ECON position in all files: ‘A delegated act adopted [...] shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or the Council’.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il relatore mi trova d'accordo sulla necessità che la Commissione proceda a consultazioni di esperti durante i lavori preparatori, dopo aver informato gli Stati membri circa i soggetti da consultare e su quale base occorre garantire il rispetto del principio di imparzialità ed evitare eventuali conflitti di interesse. Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Relativamente ai dati riservati che vengono trattati, ritengo sia essenziale sottolineare che le autorità nazionali debbano trattarli con il dovuto riserbo e al solo scopo statistico, senza in alcun modo trasmetterli a organizzazioni internazionali diverse da quelle espressamente menzionate nel regolamento. Condivido anche quanto espresso in merito all'articolo 1, punto 9, vale a dire la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi da parte della Commissione in merito agli atti delegati. Infine, ritengo che gli Stati membri possano semplificare le informazioni richieste per transazioni minori, alla sola e imprescindibile condizione che tale semplificazione non danneggi o riduca sensibilmente la qualità finale delle statistiche per cui tali dati vengono trasferiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ces amendements. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau le plus efficace des experts, après avoir informé les États membres des entités qui doivent être consultées ainsi que de la base permettant de garantir l'impartialité et d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A melhoria da coordenação entre as autoridades nacionais e a Comissão (Eurostat) é fundamental para a produção de estatísticas de elevada qualidade na União. Votei favoravelmente o relatório pois considero importante que exista um intercâmbio de dados confidenciais relacionados com as estatísticas das trocas comerciais intra-UE, devendo essa troca de informação ser autorizada entre os Estados-Membros e ser gratuita nos casos em que se justifique. Entendo que só assim será possível tornar mais eficientes as estatísticas produzidas e proceder a uma melhor divulgação dos dados.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice. În contextul situației economice a statelor membre și al consolidării măsurilor de coordonare la nivelul Uniunii, trebuie dezvoltată o abordare integrată și indicatori statistici din ce în ce mai fiabili, astfel încât politicile să fie implementate în mod mai eficient. Comunicarea de date de către autoritățile naționale ar trebui să fie gratuită pentru statele membre și instituțiile sau agențiile Uniunii. De asemenea, trebuie consolidată siguranța metodelor de transmitere a datelor statistice sensibile, inclusiv a datelor economice. Am votat pentru amendamentul 23, care menționează că statelor membre ar trebui să li se permită să facă schimb de date confidențiale referitoare la statisticile privind comerțul în interiorul UE, cu scopul de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți calitatea acestora. Ar putea fi permise și schimburile de date confidențiale, în cazuri excepționale și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru a facilita activitatea administrației fiscale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Pohvaljujem napor izvjestitelja koji je uspio u namjeri da napravi kvalitetno izvješće koje poštuje princip supsidijarnosti, istodobno naglašavajući ključnim elementom za pripremanje kvalitetnije statistike u Europi poboljšanu koordinaciju između nacionalnih vlasti i Komisije (Eurostata). Posebno pozdravljam dio izvješća koji ističe da razmjena povjerljivih podataka u ovoj sferi mora biti besplatna, dobrovoljna te sama po sebi ne bi smjela prouzročiti povećanje administrativnog opterećenja za društva. Izvješće držim pozitivnim u cijelosti te sam glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Berichterstatter weist darauf hin, dass durch vermehrten Datenaustausch eine Qualitätsverbesserung der europäischen Statistiken erzielt werden kann. Jedoch muss erwähnt werden, dass die angestrebten Kosteneinsparungen nicht zu sehr forciert werden sollten, da möglicherweise an den falschen Stellen angesetzt wird. Es sollten weder Datenschutz noch die Sicherheit beim Austausch vertraulicher Daten vernachlässigt werden, und an dieser Stelle sollte man vorsichtig Kosteneinsparungen abwägen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Jedną z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej było zniesienie granic pomiędzy państwami członkowskimi tworzącymi jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej między krajami Unii Europejskiej, ponieważ zaprzestano odpraw celnych, a zatem zniknął dokument celny SAD (Single Administrative Document). Konieczne było utworzenie nowego, wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 1993 r. na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski zaczął obowiązywać system INTRASTAT. Obecnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej dane o handlu zagranicznym pochodzą z dwóch równolegle funkcjonujących systemów statystyki: 1. Systemu EKSTRASTAT, obejmującego swym zakresem obrót towarowy realizowany przez państwa członkowskie UE z tzw. krajami trzecimi, tj. nie będącymi państwami członkowskimi UE; 2. Systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE opartego na danych pochodzących z deklaracji INTRASTAT. System INTRASTAT polega na zbieraniu danych na temat handlu pomiędzy państwami członkowskimi bezpośrednio od dostawców i odbiorców towarów.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A existência de estatísticas é fundamental para se conhecer melhor a realidade e para, em função dos dados, tomar decisões políticas. Conceder atos delegados e/ou atos de execução à Comissão Europeia para definir a base para a produção de estatísticas poderá revelar-se neste caso - como na maior parte dos casos - desadequado e sem qualquer controlo democrático. A definição da base para a produção estatística está ligada aos objetivos e a Comissão tem demonstrado - a UE em geral - que o seu objetivo, as medidas propostas e definidas visam proceder ao aprofundamento do mercado único da UE, ou seja, favorecer os grandes monopólios que os dominam e as grandes potências e não países e povos que enfrentam situações económicas verdadeiramente dramáticas como Portugal. Não se trata aqui, como seria necessário, da produção estatística tendo em vista identificar entradas e saídas de bens e mercadorias para a sua regulamentação, colocando limites às importações quando exista produção nacional suficiente e limitando as exportações quando exista necessidade interna. Este poderia ser o papel da produção estatística ligada ao interesse de cada povo e de cada país.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité