Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)
 6.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Εξουσίες και αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών (B7-0001/2014) (ψηφοφορία)
  10.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015 (ψηφοφορία)
  10.3.Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  10.4.Ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  10.5.Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
  10.6.Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (ψηφοφορία)
  10.7.Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  10.8.Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (ψηφοφορία)
  10.9.Δημόσιες συμβάσεις (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (ψηφοφορία)
  10.10.Συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (ψηφοφορία)
  10.11.Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  10.12.Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  10.13.Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  10.14.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  10.15.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (B7-0013/2014) (ψηφοφορία)
  10.16.Αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Εξουσίες και αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών (B7-0001/2014)
  11.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015
  11.3.Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.Ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Δημόσιες συμβάσεις (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (B7-0013/2014)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Υποδοχή
 15.Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ (συζήτηση)
 16.Το μέλλον της συμφωνίας «ασφαλούς λιμένα» υπό το φως της υπόθεσης της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ (συζήτηση)
 17.Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση (συζήτηση)
 18.Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία - Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 19.Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (συζήτηση)
 20.Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 21.Εκσυγχρονισμός της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού - Εκσυγχρονισμός της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1987 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6647 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου