Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0062(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0319/2013

Teksty złożone :

A7-0319/2013

Debaty :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Głosowanie :

PV 04/02/2014 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0055

Debaty
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. - Strasburg Wersja poprawiona

15. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως της κ. Sari Essayah, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, επί της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)] (A7-0319/2013)

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, esittelijä. - Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, tämä mietintö on varsin tekninen ja haluaisinkin kiittää paitsi varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä myös avustajaani sekä komission teknistä asiantuntemusta ja myös neuvostoa hyvin ripeästi edenneistä kolmikantaneuvotteluista.

Mistä tässä sitten on kyse? Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetulla asetuksella mukautetaan EU:n nykyinen lainsäädäntö GHS:ään eli Global Harmonized Systemiin, joka on YK:n järjestelmä vaarallisten kemikaalien tunnistamiseksi ja käyttäjille tiedottamiseksi. Tällä YK:n järjestelmällä informoidaan kemikaaleihin liittyvistä vaaroista erilaisilla pakkausmerkinnöissä käytettävillä vakiolausekkeilla ja tunnuksilla sekä käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

Tämän kyseisen asetuksen hyväksymisen jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että on tehtävä teknisiä mukautuksia viiteen direktiiviin, koska ne sisältävät viittauksia kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevaan EU-lainsäädäntöön. Lähes kaikki tarkistukset käsittelivät juuri näitä teknisiä kohtia.

Näiden viiden direktiivin sisältämien viittausten ja terminologian mukauttaminen asetukseen ei edellytä mitään muutoksia direktiivien soveltamisalaan tai niissä säädetyn suojelun tasoon, emmekä pitäneet suotavana ryhtyä sellaiseen prosessiin tässä vaiheessa. Kuitenkin pidimme hyvin tärkeänä, että johdanto-osassa mainitaan se, että nopean teknologisen kehityksen valossa kaikkia näitä viittä direktiiviä tarkastellaan uudelleen määräajoin, jotta voidaan säätää johdonmukaista lainsäädäntöä ja toisaalta taata terveyden ja turvallisuuden suojelun asianmukainen taso aina silloin, kun vaarallisia kemikaalisia aineita ja seoksia esiintyy työympäristössä.

Lisäksi halusimme kiinnittää lisähuomiota sellaisissa ammateissa toimiviin työntekijöihin, joissa joudutaan päivittäin kosketuksiin erilaisten aineiden ja seosten kanssa, joskus jopa ilman riittävää suojaa. Näistä erityistä suojelua tarvitsevista työntekijäryhmistä onnistuimme tarkistuksilla viittausten avulla nostamaan esille raskaana olevat ja imettävät työntekijät, ja lisäksi nuorten työntekijöiden kohdalla tietyt itsereagoivat aineet ja seokset, tietyt orgaaniset peroksidit ja erityisesti herkästi syttyvät aineet haluttiin lisätä näihin viittauksiin.

Halusimme myös selkeästi ilmaista sen, että työsuojelua ei tule nähdä erityisenä rasitteena, ja siksi olenkin iloinen, että johdanto-osaan saimme parlamentin kantana selkeästi ilmaistua sen, että vaikka on tärkeää, että pienille ja keskisuurille yrityksille ei aiheuteta tarpeetonta hallinnollista taakkaa, asianmukaisia ja terveys- ja turvallisuusnormeja ei kuitenkaan koskaan pitäisi nähdä rasitteena, koska ne ovat perusoikeuksia ja niitä olisi sovellettava poikkeuksetta kaikilla työmarkkinoiden aloilla ja kaikentyyppisiin yrityksiin riippumatta niiden koosta.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. - Madam President, on behalf of the Commission it is indeed a great pleasure to be given this opportunity to discuss this proposal today. This proposal for a directive is the result of excellent work at all levels. The Commission appreciates the contributions of the institutions and believes that the final text reflects the common objective of protecting the health and safety of workers in Europe.

This collaborative approach allowed an agreement with the Council at first reading. The rapporteur of the Committee on Employment and Social Affairs worked in close cooperation with the Council in order to bring to the table today a common agreed text that seeks to guarantee a continuation of the high level of protection of workers from possible risks due to exposure to chemicals at the workplace. The improvements to the proposal, which were agreed during the negotiations, result in a text which is not only clearer from a legal perspective but also simpler to understand. This will make a significant and positive contribution in facilitating transposition and implementation at national level, thereby improving the protection of workers’ health and safety.

The need for this directive follows on from the adoption of a new system within the EU for chemical classification packaging and labelling. This new system was adopted in 2008 and will progressively come into force over the next few years. This new system implements the United Nations’ globally harmonised system of classification and labelling of chemicals within the European Union. This directive not only ensures a high level of workers’ health and safety but also makes a significant and positive contribution to the more global approach to the terminology used in chemical regulation. As such, this is a welcome contribution to improving the common understanding on chemical risk-management issues, not only in the EU but also with our key trading partners across the world.

To support this initiative the Commission has published a range of guidance material. This will assist employers and workers in managing the practical reality of the transition from the pre-existing to the new system for chemical packaging and labelling. This guidance is available free of charge via the Commission’s website. It was of course developed in consultation with our tripartite stakeholders.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen, for S&D-Gruppen. – Fru formand! Tak for ordet og tak til ordføreren for samarbejdet. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er en altafgørende prioritet for den socialdemokratiske gruppe og har altid været det.

Chartret for grundlæggende rettigheder understreger, at enhver arbejdstager har ret til arbejdsforhold, hvor sikkerhed og sundhed respekteres. Og det må aldrig ses som en administrativ byrde!

Kommissionens tøven i forbindelse med spørgsmålet om social dialog og ikke mindst aftalen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på frisørområdet er særdeles ærgerlig. At arbejdsmarkedets parter ikke selv kan bestemme, hvad der er bedst for frisørerhvervet, er ganske enkelt for dårligt. Jeg finder det forkasteligt, at nogle af medlemslandene lægger pres på Kommissionen for at forhindre vedtagelsen af disse partsaftaler. Og jeg finder det dybt beklageligt, at Kommissionen lader sig presse og ikke gør noget for at holde sine løfter om at forbedre mulighederne for social dialog.

Som skyggeordfører på denne specifikke sag om indpakning og indhold af kemikalier har jeg arbejdet for, at sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og ordentlige standarder ikke skal ses som en byrde eller omkostning for virksomheder og dermed fungere som en undskyldning for, at arbejdsgiverne ikke skal beskytte deres ansatte. God information og oplysning kan nemlig være med til at foregribe skader og ulykker på arbejdspladsen, og jeg er glad for, at vi understreger, at det er disse professioner, som er særligt udsatte i forhold til faren for kemikalier. Det kan f.eks. være fabriksarbejdere eller netop frisøren, der ofte udsættes for farlige kemikalier i deres daglige arbejde uden at blive informeret om de risici, som de udsætter sig selv for.

Alt i alt er jeg således tilfreds med dette stykke lovgivning, men i det store billede er der stadig en større kamp, der skal udkæmpes i forhold til at sikre ordentlige og sunde arbejdsvilkår for arbejdstagerne i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I want to thank the rapporteur for her pragmatic approach to this legislation. I think what we are doing here is enhancing health and safety regulations for workers. We in Europe adopted the UN globally harmonised system of classification and labelling of chemicals in 2005. That is important for the health and safety of workers both at an EU level and indeed at a global level.

Currently we have five directives on health and safety which still use the old references to the old EU classification system. Therefore they needed to be aligned to the new legislation and that is what we have done. We have updated the references and the terminology to reflect the new system that we are now using.

I am fully in agreement with the list of vulnerable workers that we have added to the list. The rapporteur listed them; young workers, pregnant workers, etc. I also fully agree with the recommendation that explanatory guidelines and guidance be available to SMEs.

Finally, while no additional requirements were imposed, we have made it clear that the health and safety of workers is not a constraint on business but is in fact a fundamental right.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. – É sempre positivo legislar em prol da segurança e saúde dos trabalhadores, ou seja, neste caso, investir na prevenção de acidentes relacionados com o trabalho, com misturas e substâncias químicas perigosas. As cinco diretivas em causa definem requisitos mínimos aos Estados-Membros para promover a melhoria, especialmente no ambiente de trabalho, assegurando um melhor nível de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. A diretiva em discussão mantém o nível de proteção dos trabalhadores, esse nível de proteção já existente.

A proposta do Parlamento salienta ainda que os padrões de saúde e segurança não devem ser encarados como restrições, visto que constituem direitos fundamentais e devem ser aplicados, sem exceção, em todos os setores do mercado de trabalho e em todos os tipos de empresas, independentemente da sua dimensão. Com tudo isto concordamos, tudo isto é correto e desejável.

Infelizmente, quando olhamos para a realidade, esta é bastante diferente da lei ou da teoria. É sabido que os acidentes acontecem na relação direta da precariedade do emprego, do aumento dos horários de trabalho, da intensificação dos ritmos de laboração, dos impedimentos à organização dos trabalhadores nos locais de trabalho e perante a falta de investimento na formação na área da prevenção. Hoje, os trabalhadores são forçados a trabalhar em quaisquer condições e as condições de segurança e saúde no trabalho sofreram com o retrocesso civilizacional ao nível dos direitos do trabalho.

Prevenção, fiscalização adequada, investimento público, combate à precariedade laboral que está associada à sinistralidade e ausência de condições de saúde e higiene no trabalho, criminalização dos acidentes de trabalho são passos urgentes. São passos urgentes garantir a compensação e indemnização das vítimas dos acidentes de trabalho. É sabido que todos estes fatores têm evoluído de forma negativa em vários países nos últimos anos e, muito especialmente, nos países onde se aplicam os criminosos programas da União Europeia e do FMI. São estas as contradições insanáveis da União Europeia.

 
  
 

Διαδικασία Catch-the-Eye

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să o felicit pe colega noastră pentru calitatea raportului și pentru întreaga muncă depusă pe marginea acestui subiect atât de important, legat de protecția sănătății la locul de muncă.

De asemenea, îmi permit să profit de prezența domnului comisar Andor pentru a-l ruga să prezinte, dacă este posibil, stadiul lucrărilor în ceea ce privește recunoașterea bolilor profesionale provocate de expunerea la pesticide în agricultură. Chiar dacă nu face obiectul dezbaterii de astăzi, consider că este un subiect deosebit de important, și i-aș fi recunoscător domnului comisar dacă ar prezenta un punct de vedere.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señora Presidenta, la verdad es que esta Directiva viene a poner negro sobre blanco lo que es protección y salud para los trabajadores. Un alto nivel de protección de las personas con riesgo de exposición a productos tóxicos o químicos no es una carga administrativa, es un derecho, es una garantía. Y no importa el tamaño de la empresa. Debe determinarse la lista de profesionales que se tienen que cuantificar, qué tipos de profesionales hay. Es necesario el diálogo social como medio para implementar este tipo de directivas.

Sí es verdad que este tipo de normativa afecta casi siempre a trabajadores con graves problemas y graves dificultades: personas que trabajan en el sector textil, también en otros países, y personas que trabajan en el cuero, también en otros países, y es un elemento de referencia en el que tenemos que fijarnos.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Deși discutăm despre un regulament foarte tehnic, adoptarea lui va oferi o mai mare coerență cadrului legal referitor la clasificarea și etichetarea substanțelor chimice.

Ca proaspătă mămică, doresc să atrag atenția în special asupra pericolelor la care sunt expuse femeile gravide la locul de muncă. Ele intră foarte des în contact cu substanțe periculoase, precum cele cancerigene. Chiar dacă efectele asupra lor sunt minime sau inexistente, totuși, dezvoltarea fătului poate fi afectată, el putându-se naște cu malformații sau alte boli. De asemenea, atunci când alăptează, tinerele mame pot să transmită mai ușor anumite afecțiuni bebelușului. Având un sistem imunitar mai slab dezvoltat, copiii sunt mai afectați de contactul cu unele substanțe.

De aceea, cele cinci directive în domeniu ar trebui revizuite pentru a oferi un grad ridicat de protecție tuturor categoriilor de lucrători.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. - Madam President, honourable Members, thank you for these comments and feedback. The Commission is now looking forward to the adoption of the proposal by the Council and publication of the directive in the Official Journal.

I am convinced that this is an important contribution to the protection of EU workers at the workplace. Indeed as Mr Christensen said, the role of the social partners is very important; it has been and it continues to be. To Mr Niculescu, let me just say that, although it is important to highlight the role of specific sectors, normally the question in the legislation is how we deal with particular types of risk irrespective of the economic sector. So when we are dealing with exposure to electromagnetic fields for example, this has to be considered irrespective of whether the sector is transport or manufacturing, and so on. I agree with Ms Harkin that we need to have a specific focus on SMEs. We have to help SMEs comply with legislation without excessive burdens on them.

I am sure that what we have heard today will help the Commission in further work in the area of occupational health and safety.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, esittelijä. - Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa kävi hyvin ilmi, että vaarallisten aineiden käsittelyn tarkkaakaan ohjeistusta ei nähdä missään mielessä hallinnollisena taakkana, vaan asiana, joka takaa työturvallisuuden kaikille.

Kuitenkin vaarallisten kemikaalien kohdalla ajantasaisen tiedon saaminen on äärimmäisen tärkeää, ja monessa pk-yrityksessä voi olla vaikea ajantasaisesti seurata muuttuvia säädöksiä, jos tietoa joutuu etsimään useastakin eri paikasta. Siksi täytyy sanoa, että kuulosti erinomaisen hyvältä, kun täällä komission jäsen Andor sanoi, että komissiossa on todellakin nyt tällainen ohjaus- ja neuvontasivusto, josta tämä tieto löytyy pienyrittäjille aivan ilmaiseksi. Tämähän oli parlamentin mietinnössä esille nostama kohta, eli me nimenomaan katsoimme, että tällaisen selittävän ohjeistuksen antaminen varsinkin pk-yrityksille olisi tarpeellista, ja niinpä tähän toiveeseen on vastattu, kiitoksia siitä.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - H συζήτηση έληξε.

H ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Tρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 στις 11.30.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności