Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 5.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 11.Petycje: patrz protokół
 12.Porządek obrad: Patrz protokól
 13.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych (debata)
 14.29. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) - Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność w UE - lepsze stanowienie prawa (debata)
 15.Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin (debata)
 16.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 17.Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (krótka prezentacja)
 18.Stosowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (krótka prezentacja)
 19.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości (krótka prezentacja)
 20.Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (krótka prezentacja)
 21.Przyszłość małych gospodarstw rolnych (krótka prezentacja)
 22.Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego (krótka prezentacja)
 23.Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (505 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1882 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności