Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0356(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0255/2012

Debatai :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Balsavimas :

PV 05/02/2014 - 9.15
CRE 05/02/2014 - 9.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0084

Posėdžio stenograma
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

22. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos - Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys - Neautomatinės svarstyklės - Elektromagnetinis suderinamumas - Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai - Liftų ir lifto saugos įtaisai - Paprastieji slėginiai indai - Matavimo priemonės (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  El Presidente. - El punto siguiente en el orden del día es el debate conjunto sobre:

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (versión refundida) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) (A7-0255/2012),

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización y el control de los explosivos con fines civiles (versión refundida) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) (A7-0256/2012),

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (versión refundida) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) (A7-0257/2012),

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (versión refundida) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) (A7-0258/2012),

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (versión refundida) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) (A7-0259/2012),

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la comercialización de los ascensores y componentes de seguridad para ascensores (versión refundida) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) (A7-0260/2012),

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la comercialización de los recipientes a presión simples (versión refundida) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) (A7-0261/2012), y

- el informe de Zuzana Roithová, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la comercialización de instrumentos de medida (versión refundida) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) (A7-0376/2012).

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová, zpravodajka. - Pane předsedající, pane komisaři, představuji vám osm směrnic z tzv. harmonizačního balíčku, který modernizuje pravidla pro výrobce a dozorové orgány při uvádění výrobků na evropský trh. Jedná se o texty v prvním čtení vyjednané v rámci spolurozhodování s Radou.

Tyto směrnice uvádějí do praxe politickou dohodu o regulaci zboží z roku 2008 a zároveň reagují na nový legislativní rámec vyplývající z Lisabonské smlouvy. Tato horizontální pravidla se týkají široké škály výrobků od výbušnin pro civilní potřeby přes výtahy, tlakové nádoby až k dodávání měřidel na evropský trh.

Práce na tomto balíčku včetně náročného několikakolového jednání s Evropskou radou a Komisí trvaly v EP 2,5 roku. Po konzultacích s odborníky a profesními organizacemi jsme zakomponovali do původního návrhu stovky změn právně-technického a koncepčního charakteru. Změny dále vycházejí ze zkušeností v oblasti ochrany spotřebitele či podmínek pro malé a střední podnikatele. Konkrétně se rozšíří nároky na design, který bude muset brát zřetel na bezpečnost i předvídatelných neprofesionálních uživatelů, zlepší se srozumitelnost označovaní výrobků a návodů a zvýší se pravomoci a ohlašovací povinnosti pro národní dozorové orgány. Členské státy budou muset zajistit odpovídající financování pro nově posílenou koordinaci dozorových orgánů po celé EU. Přísnější a přesnější pravidla pro dovozce i distributory včetně důslednějšího sankcionování za nedodržení vysokých evropských standardů pomohou snížit výskyt leckdy nekvalitních výrobků ze třetích zemí. Zesílí se dohled nad vnitřním trhem v oblasti obchodů uzavíraných na dálku a sníží se administrativní nároky pro evropské výrobce. Zavede se možnost elektronické formy pro řadu administrativních procesů a dokumentů paralelně a v neposlední řadě se zlepší právní definice proti zneužívání značky CE.

Nejkontroverznějším problémem bylo sladění předpisů s novými pravidly Lisabonské smlouvy pro oblast komitologie, tedy s pravomocí Komise rozhodovat o drobných změnách v expertních týmech bez závazné konzultace s EP a členskými státy. Zde se názory všech tří institucí rozcházely. Situaci neusnadnila ani délka jednání, na němž se podíleli postupně zástupci celkem šesti předsednictví. Nakonec se podařilo najít řešení v souladu s primárním právem EU. Postavení unijních institucí vzhledem k expertním výborům bude upraveno v rámcové smlouvě mezi Evropským parlamentem a Komisí.

Náš postoj bude deklarován zítra před hlasováním v prohlášení Evropského parlamentu. Velmi si cením podpory stínových zpravodajů, zejména paní Christel Schaldemose, paní Heide Rühle a předsedy výboru Malcolma Harboura. Chci dále poděkovat zástupcům Evropské komise a Rady za konstruktivní přístup a trpělivost a za podporu sekretariátu výboru IMCO, pracovníkům právních a lingvistických služeb Parlamentu, a zejména svému asistentovi, doktoru Jiřímu Jirsovi, za jeho vynikající profesionální práci. Společně se nám všem podařilo dokončit úspěšně tuto horizontální legislativu, která představuje důležitý milník na cestě k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu, a tak mi tedy dovolte doporučit tyto směrnice v tomto vyjednaném znění schválit.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. - Signor Presidente, onorevoli deputati, con questo pacchetto il Parlamento europeo ha l'opportunità di far compiere un passo in avanti significativo verso l'attuazione di un quadro giuridico più coerente e coordinato per la commercializzazione dei prodotti, a tutto vantaggio della competitività e della crescita.

Negli ultimi vent'anni il mercato interno è stato il grande motore della crescita economica dell'Unione europea, ne abbiamo bisogno ancor più oggi, in un momento di crisi, da accompagnare al fiscal compact con un'azione forte, che deve essere sostenuta da tutte le istituzioni comunitarie.

Dal 1993 ad oggi la quota degli scambi interni nel prodotto interno lordo è aumentata di circa cinque punti percentuali: era il 17 per cento circa del PIL dell'Unione nel 1999 e quasi il 22 per cento nel 2011. Per evidenziare tutto il potenziale del mercato interno dei prodotti, dobbiamo però garantire condizioni adeguate per farlo crescere. Molte barriere tecniche e giuridiche sono state fortunatamente eliminate, ma il contesto commerciale crea nuove situazioni e problemi che richiedono un intervento deciso.

È proprio questo lo scopo dell'iniziativa attuale: aggiornare la nostra legislazione per rispondere alle sfide del ventunesimo secolo. Si tratta di costruire un insieme coerente di norme per garantire condizioni eque di concorrenza ai produttori europei e dei paesi terzi, sostenendo la reindustrializzazione dell'Unione europea. Vi assicuro che è ormai da due anni che l'industria della nostra Unione e le autorità di vigilanza attendono con impazienza questo momento.

La Commissione desidera sottolineare l'eccellente collaborazione con il Parlamento e con il Consiglio e il grande lavoro della relatrice onorevole Roithová e delle successive Presidenze polacca, danese, cipriota, irlandese, lituana e ora greca merita di essere riconosciuto. Riteniamo che il compromesso finale costituisca un eccellente aggiornamento delle norme per numerose categorie di prodotti.

Questo pacchetto di adeguamento può, è vero, sembrare molto tecnico; tuttavia, riveste grande importanza per il funzionamento del mercato interno per un'ampia gamma di prodotti: materiali elettrici ed elettronici, gli ascensori, gli esplosivi, i recipienti a pressione e gli strumenti di misura.

Le nuove norme mirano a rafforzare e modernizzare le condizioni di commercializzazione di questi prodotti all'interno dell'Unione e così contribuiscono a migliorare il funzionamento del mercato. Una recente valutazione indipendente della legislazione sul mercato interno dei prodotti industriali ha giudicato efficace il pacchetto di adeguamento nell'affrontare gli ultimi casi di divergenze, lacune, incoerenze e doppioni della normativa ed ha concluso che questo pacchetto dà un contributo fondamentale all'ammodernamento e alla riforma del quadro normativo dei prodotti industriali.

Come sapete, il 22 gennaio la Commissione ha adottato la comunicazione "Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali"; è una comunicazione che conferma che la normativa del mercato interno è idonea e rappresenta un fattore essenziale della competitività dell'industria europea e della tutela dei consumatori e dell'ambiente. La comunicazione propone anche un'ampia visione per il prossimo decennio e individua le sfide del futuro: l'esigenza di meccanismi di controllo efficaci, il digitale, la globalizzazione e l'integrazione sempre maggiore dei prodotti con i servizi connessi.

In poche parole, affrontare le barriere regolamentari diventa sempre più importante in un contesto di rapida evoluzione della tecnologia e di sempre maggiore integrazione delle catene del valore globali e del mondo stesso in cui viviamo. È su questo sfondo e in funzione dell'imperativo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese, che l'Unione europea deve continuare a sviluppare il suo mercato interno dei prodotti.

Il ritardo nel raggiungere un compromesso non è dipeso dalla complessità del tema, bensì da una vertenza istituzionale che non ha nulla a che vedere con la sostanza della proposta. In merito, la Commissione rilascia due dichiarazioni che riguardano tutte le otto direttive e che avrò cura di trasmettere ai servizi competenti del Parlamento europeo.

Per concludere, vorrei però sottolineare che la Commissione continuerà a collaborare fattivamente con gli esperti degli Stati membri e con il Parlamento europeo nella cornice giuridica istituita dal trattato di Lisbona. Senza una collaborazione effettiva non si fanno progressi. Considero i lavori sul pacchetto di adeguamento un esempio prezioso di collaborazione efficace. Per questo ringrazio ancora il Parlamento e il Consiglio per il determinante contributo che hanno dato.

 
  
  

Commission statements

Subject: Package of eight directives being aligned with the New Legislative Framework - Rapporteur: Zuzana ROITHOVA

Refs: COM(2011) 765 final - 2011/0351 (COD), COM(2011) 766 final - 2011/0352 (COD), COM(2011) 768 final -2011/0350 (COD), COM(2011) 769 final - 2011/0353 (COD), COM(2011) 770 final - 2011 0354 (COD), COM(2011) 771 final - 2011/349 (COD), COM(2011) 772 final - 2011/0356 (COD) and COM(2011) 773 final - 2011/0357 (COD)

Commission statement on the recital

Commision Statement:

"- With regard to recital * and the possibility of the European Parliament to be invited to meetings of expert groups, the Commission will implement this recital in accordance with its practice in the implementation of point 15 of the Framework agreement on relations between the European Parliament and the European Commission. Meetings of the comitology committee are explicitly excluded under this arrangement. Concerning the reference to infringements in the same recital, the Commission considers this misleading as infringements proceeding are discussed with Member States in the context of the procedures set out under article 258 TFEU."

Commission statement on the provision and corresponding recital which read as follows:

Commision Statement:

"The Commission regrets the adoption of …..** that have the potential tocreate confusion and legal uncertainty. The role of the Committees which ensure control by Member States on the Commission's exercise of implementing powers is defined only by Regulation No (EU) 182/2011, adopted on the basis of Article 291, third paragraph, TFEU. Therefore, no other secondary legislative act can alter or would need to specify further this role. In particular, the rules of procedures of committees are adopted by the committees on the basis of Regulation No (EU) 182/2011. As such they are to be applied when the Committee exercise its role defined by Regulation No (EU) 182/2011. Any reference to rules of procedures outside this context is superfluous and inappropriate. It also risks complicating the functioning of the committee."

* The relevant recitals per Directive are the following:

- Recital 50 in the Civil Explosives Directive - 2011/0349(COD)

- Recital 46 in ATEX – 2011/0356(COD)

- Recital 33 in the Low Voltage Directive - 2011/0357(COD)

- Recital 54 in the Electromagnetic-compatibility Directive - 2011/0351(COD)

- Recital 57 in the Measuring Instruments Directive - 2011/0353(COD)

- Recital 43 in the Non-authomatic measuring instruments Directive – 2011/0352(COD)

- Recital 44 in the Simple Pressure Vessels Directive - 2011/0350(COD)

- Recital 45 in the Lifts Directive -2011/0354(COD)

** The relevant provisions per Directive are the following:

- Article 49(5) and the corresponding recital 49 in the Civil Explosives Directive - 2011/0349(COD)

- Article 39(5) and the corresponding recital 45 in ATEX - 2011/0356(COD)

- Article in 23(4) and the corresponding recital 32 in the Low Voltage Directive - 2011/0357(COD)

- Article 41(3) and the corresponding recital 53 in the Electromagnetic-compatibility Directive - 2011/0351(COD)

- Article 46(5) and the corresponding recital 56 in the Measuring Instruments Directive - 2011/0353(COD)

- Article 41(4) and the corresponding recital 42 in the Non-authomatic measuring instruments Directive - 2011/0352(COD)

- Article 39(5) and the corresponding recital 43 in the Simple Pressure Vessels Directive - 2011/0350(COD)

- Article 42(5) and the corresponding recital 44 in the Lifts Directive - 2011/0354(COD).

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, za skupinu S&D. – Pane předsedající, pane komisaři, evropský vnitřní trh se musí vyznačovat několika základními vlastnostmi. Musí být transparentní a srozumitelný, firmám musí zaručovat právní jistotu, musí usilovat o odstraňování zbytečných byrokratických překážek, ale současně musí umět zaručit a vymoci i vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, a zejména jejich bezpečnost. Tak se vytváří důvěra ve vnitřní trh.

Dosažená dohoda o revizi harmonizačního balíčku osmi směrnic evropský vnitřní trh posouvá v tomto ohledu správným směrem. Chtěla bych proto jak paní zpravodajce, tak i všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci velmi poděkovat. Vítám zejména ustanovení na zajištění lepšího dozoru nad trhem s výrobky pro případ, kdy výrobky nebudou splňovat požadované standardy. Výsledný návrh poskytne členským státům účinnější nástroje k provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem, tím dojde na trhu ke snížení počtu výrobků, které nevykazují shodu, a zejména výrobků nebezpečných. Souhlasím tak se závěrečnými slovy zpravodajky Roithové a to, že jde o náš další velmi konkrétní příspěvek k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Mr President, it gives me great pleasure, both as the shadow for this dossier, but more particularly as the chairman of the committee, who chaired the trialogues, to welcome this agreement. As the Commissioner said, it has taken a long time to get here, rather deceptively I think, because when we started on this – and I want to commend our excellent rapporteur, Zuzana Roithová, for her great patience in sticking with this dossier – we expected it to be rather more straightforward than it was. We made a lot of worthwhile improvements, as she notes, in terms of bringing the information requirements up to date, making them more electronically favourable and advancing consumer interests.

The problem has not been related to the content that we needed, but to the bureaucratic procedures that we are now facing with the Lisbon Treaty about the delegated and implementing acts. That this is something that you, President, on behalf of the Parliament, need to reflect on. We have found significant difficulty in getting the Member States in Council to work with us and to accept the balance of discretion and power to the Commission that lies between delegated and implementing acts. Even though the Prime Ministers agreed this great Lisbon Treaty, it is quite clear that, at an operating level in Member States, they seem to be curiously unwilling to accept what they regard as an excessive level of delegation to the Commission. There is clearly a lack of trust there about the Commission’s willingness to consult them during the process. This is something the Commission has to reflect on, but I would say that it is also something that this Parliament needs to take up directly with the Council. We can call today for a renewed interinstitutional agreement that is going to reflect these issues, and I hope that this matter will be taken back to the President of Parliament. Overall, there are some clear lessons to be learned from this.

The other point I would make, if I may – as I note that you have five minutes for catch-the-eye but, since I see nobody else apart from Mr Cofferati who is waiting to speak, I am sure you will indulge me a bit as chairman of the committee, because I do not get any extra time for being chairman – is that we need to examine the whole relationship here between the comitology procedures and our entitlement as a parliament to be involved in working group meetings. This is conferred on us under the Lisbon Treaty, and we have sought to safeguard that by the change that Ms Roithová has made. Unfortunately the Commission has so far resisted this – and no doubt Mr Tajani will hand me a statement of objection tomorrow – but this is an important point, Mr President, which I think you, as the chairman, need to be aware of. The Commission will give us a statement complaining about the way in which we are safeguarding Parliament’s prerogatives and it is very important that I get that on the record this evening so that you and the Presidency understand that. I am disappointed we have not been able to reach an agreement on this matter, but in these complex technical issues there are much deeper points that have to be examined.

In conclusion, I do not want to detract in any way from what Ms Roithová has done, but I would ask you to take back to the Presidency some of the issues that have arisen during this really important review and approval of this legislation.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come Lei ha ricordato, il pacchetto che domani approveremo è molto importante. È fatto di tante norme tecniche apparentemente piccole, quelle che molti osservatori esterni, quando parlano dell'Unione europea e del lavoro del Parlamento, giudicano con sufficienza.

In verità la somma di queste norme produce effetti di grandissimo rilievo, ce ne sono almeno tre che vorrei ricordare rapidamente. Il primo: regolano la concorrenza, le aziende interessate sono chiamate a lavorare allo stesso modo, a rispettare gli stessi parametri e dunque qualsiasi forma di concorrenza sleale viene bandita. Secondo: garantiscono i consumatori, che hanno la possibilità di accedere a beni di consumo che sono fatti seguendo le stesse procedure e rispettando le stesse regole. Terzo: eliminano burocrazia e dunque riducono i costi, trasformando questi settori e questi segmenti di attività in settori concorrenziali.

Noi abbiamo bisogno di offrire al mondo modelli di competizione dove il rispetto delle regole, la cancellazione della burocrazia e la qualità di quel che si produce sono gli elementi di riferimento, evitando così la concorrenza di basso profilo che può servire ai paesi emergenti, ma che oggettivamente è un danno per l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. - Signor Presidente, onorevoli deputati, mi pare che le osservazioni dell'onorevole Cofferati dicano in maniera molto chiara qual è l'obiettivo del Parlamento, che è lo stesso obiettivo della Commissione europea: ridurre il fardello burocratico, permettere alle imprese europee di essere competitive all'interno, ma anche sul mercato mondiale puntando sulla qualità. Puntare sulla qualità significa anche tutelare il consumatore e tutelare l'ambiente.

Quindi è vero si tratta, come dicevamo, di norme che appaiono molto tecniche, in realtà si tratta nel suo complesso di una scelta che punta a rendere il sistema imprenditoriale, l'economia reale europea più competitiva. Direi che è quasi un esempio da presentare, in un momento in cui c'è bisogno di sviluppare l'economia reale, di sostenere l'industria, di sostenere le piccole e medie imprese con scelte concrete.

Uno dei grandi problemi è proprio il fardello burocratico: la burocrazia in tutti i paesi dell'Unione europea più o meno rappresenta un vincolo che impedisce troppo spesso alle imprese di andare avanti. Per questo la Commissione europea nell'ultimo documento, quello sul rinascimento imprenditoriale, ha deciso di proporre tre iniziative legislative – mi auguro che possano essere presentate dalla Commissione il prima possibile – una per ridurre a tre giorni e a 100 euro i termini e i mezzi per dar vita a un'impresa, ridurre a 30 giorni la concessione delle licenze e ridurre anche i tempi dei contenziosi giudiziari in materia economica tra debitori e creditori.

Quindi questa è una scelta che oggi noi facciamo insieme, Commissione europea e Parlamento, che va nella direzione generale di sviluppare il mercato interno puntando molto sulla crescita, utilizzando gli strumenti della qualità e della riduzione del fardello burocratico. Per questo sono molto lieto che ci si sia trovati in sintonia – al di là dei problemi giuridici che sono, come ricordava l'onorevole Harbour, certamente importanti, che riguardano la comitologia, ne abbiamo discusso e parlato anche all'interno della Commissione, è un dibattito aperto – ma ritengo che, al di là di questi problemi prettamente giuridici, il segnale che diamo ai cittadini europei oggi sia un segnale positivo.

Il Parlamento, la Commissione, le istituzioni vanno nella direzione della crescita, nella direzione della trasparenza, nella direzione dei cittadini e questo è il modo migliore per rispondere a chi chiede un'Europa diversa. Quest'oggi il Presidente della Repubblica italiana diceva che non possiamo accettare un'Europa che dice sempre "tutto va bene madama la marchesa", dobbiamo invece lavorare per cambiare l'Europa, per renderla più protagonista e più vicina ai nostri concittadini e mi pare che oggi abbiamo lavorato in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová, zpravodajka. - Pane předsedající, já bych chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich jasná stanoviska, jasné názory a dovolte mi, abych navázala především na to, co tady zmínil Malcolm Harbour. My jsme vlastně začali projednávat tento balíček pyrotechnickou směrnicí, kterou jsme tady schválili už v květnu loňského roku a už tam jsme vlastně narazili na problém s komitologií. Dále jako červená nit se to táhlo jednáními o technických záležitostech. U jednání, kde jsme našli souznění s Komisí i s Radou, pokud jde o snižování byrokracie, jsme narazili právě na problém týkající se komitologie.

Před námi je ještě jednání, které snad už skončí brzy, o poslední směrnici, která se týká tlakových nádob. To, co je nejzávažnější a co nám nejvíce komplikovalo přijetí tohoto balíčku již mnohem dříve, byla a je opět komitologie. Myslíme-li vážně slova o tom, že chceme, aby lépe fungoval vnitřní trh, aby lépe fungovaly instituce EU, aby bylo méně byrokracie, potom je naprosto nutné, aby všechny tři instituce mnohem intenzivněji komunikovaly právě i pokud jde o technické záležitosti. Právě zkušenosti lidí z praxe jsou nejdůležitější pro zkvalitnění evropské legislativy.

A proto mi dovolte, abych z hlediska zdravého rozumu vyjádřila své pochybnosti nad tím, jaký smysl má takovéto přetahování o kompetence, pokud jde o jednání jednotlivých výborů. Nicméně děkuji za to, že jsme nějaké řešení našli, že si každý pronese za svou instituci své vlastní prohlášení a že se snad podaří v rámci jednacích řádů těchto institucí nalézt nějaké rozumné řešení pro budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. - Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. Przedstawione sprawozdanie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zostało przygotowane przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE. Siłą rzeczy skupia się zatem na tworzeniu wspólnego rynku oraz na ograniczaniu nieuczciwej konkurencji. Większe prawa mają także uzyskać konsumenci przez konieczność jasnego i zrozumiałego informowania o składzie materiałów, ich przeznaczeniu i warunkach niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dotykam w tym miejscu spraw bezpieczeństwa, co jest kluczowe, gdyż niewiele materiałów wybuchowych ma wyłącznie przeznaczenie cywilne. Często są to produkty podwójnego przeznaczenia, zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Produkty cywilne można bowiem także wykorzystywać do innych celów, w tym do działań terrorystycznych. Praktyka niestety to potwierdza, czego jaskrawym przykładem były wydarzenia w Norwegii. Proponuję zatem, by dyrektywę o kontroli materiałów wybuchowych weryfikować cały czas w praktyce pod kątem eliminacji potencjalnych zagrożeń, które polegają na możliwości niewłaściwego wykorzystania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika