Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 4 февруари 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 3.Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление (разискване)
 4.Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (разискване)
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (A7-0467/2013 - Vital Moreira) (гласуване)
  6.2.Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (A7-0466/2013 - Vital Moreira) (гласуване)
  6.3.Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (A7-0036/2014 - Sharon Bowles) (гласуване)
  6.4.Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби (A7-0040/2014 - Werner Kuhn) (гласуване)
  6.5.29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger) (гласуване)
  6.6.Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay) (гласуване)
  6.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  6.8.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay) (гласуване)
  6.9.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (A7-0319/2013 - Sari Essayah) (гласуване)
  6.10.Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) (гласуване)
  6.11.Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy) (гласуване)
  6.12.Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)
  6.13.Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ - Германия) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  6.14.Сметна палата (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  6.15.Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (A7-0056/2014 - Sajjad Karim) (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Италия
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek) (гласуване)
  8.2.Прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (A7-0474/2013 - Robert Rochefort) (гласуване)
  8.3.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  8.4.Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter) (гласуване)
  8.5.Малки земеделски стопанства (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski) (гласуване)
  8.6.Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría) (гласуване)
  8.7.Жените мигранти без документи в Европейския съюз (A7-0001/2014 - Norica Nicolai) (гласуване)
  8.8.Стоманодобивната промишленост в Европа (A7-0028/2014 - András Gyürk) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
  9.2.Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
  9.4.Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
  9.5.29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
  9.6.Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
  9.8.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.9.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
  9.10.Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
  9.11.Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
  9.12.Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
  9.13.Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ - Германия) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.14.Сметна палата (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.15.Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
  9.16.Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
  9.17.Прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
  9.18.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.19.Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
  9.20.Малки земеделски стопанства (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
  9.21.Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
  9.22.Жените мигранти без документи в Европейския съюз (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  9.23.Стоманодобивната промишленост в Европа (A7-0028/2014 - András Gyürk)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки (разискване)
 14.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС (разискване)
 15.Необходимост от бързо приемане на широкообхватен данък върху финансовите сделки (разискване)
 16.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 18.Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (разискване)
 19.Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (разискване)
 20.Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията - Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията — перспективи (разискване)
 21.Оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие - Договор за търговията с оръжие (разискване)
 22.Съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера - Взривни вещества за граждански цели - Везни с неавтоматично действие - Електромагнитна съвместимост - Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - Асансьори и предпазни устройства за асансьори - Обикновени съдове под налягане - Средства за измерване (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2666 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8861 kb)
Правна информация - Политика за поверителност