Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 4. februára 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení): pozri zápisnicu
 3.Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online (rozprava)
 4.Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (rozprava)
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Hlasovanie
  6.1.Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (A7-0467/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  6.2.Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (A7-0466/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  6.3.Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá (A7-0036/2014 - Sharon Bowles) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn) (hlasovanie)
  6.5.29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger) (hlasovanie)
  6.6.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  6.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  6.8.Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  6.9.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (A7-0319/2013 - Sari Essayah) (hlasovanie)
  6.10.Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) (hlasovanie)
  6.11.Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  6.12.Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  6.13.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner LEHNE – DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  6.14.Dvor audítorov (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  6.15.Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (A7-0056/2014 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
 7.Slávnostná schôdza - Taliansko
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek) (hlasovanie)
  8.2.Vykonávanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (A7-0474/2013 - Robert Rochefort) (hlasovanie)
  8.3.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  8.4.Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter) (hlasovanie)
  8.5.Malé poľnohospodárske podniky (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski) (hlasovanie)
  8.6.Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría) (hlasovanie)
  8.7.Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  8.8.Oceliarsky priemysel v Európe (A7-0028/2014 - András Gyürk) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
  9.2.Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
  9.4.Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
  9.5.29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
  9.6.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
  9.8.Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.9.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
  9.10.Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
  9.11.Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
  9.12.Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
  9.13.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner LEHNE – DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.14.Dvor audítorov (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.15.Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
  9.16.Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
  9.17.Vykonávanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
  9.18.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.19.Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
  9.20.Malé poľnohospodárske podniky (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
  9.21.Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
  9.22.Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  9.23.Oceliarsky priemysel v Európe (A7-0028/2014 - András Gyürk)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 12.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk (rozprava)
 14.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (rozprava)
 15.Potreba urýchleného prijatia rozsiahlej dane z finančných transakcií (rozprava)
 16.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18.Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (rozprava)
 19.Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (rozprava)
 20.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži - Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (rozprava)
 21.Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie - Zmluva o obchode so zbraňami (rozprava)
 22.Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére - Výbušniny na civilné použitie - Neautomatická činnosť na trhu - Elektromagnetická kompatibilita - Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia - Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu - Jednoduché tlakové nádoby - Meradlá (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2666 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (8861 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia