Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 5. februára 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 5.Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (rozprava)
 6.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (rozprava)
 7.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (rozprava)
 9.Hlasovanie
  9.1.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.2.Dovoz tuniaka zavalitého (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (hlasovanie)
  9.3.Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (A7-0049/2014 - João Ferreira) (hlasovanie)
  9.4.Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (hlasovanie)
  9.5.Poistenie prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (hlasovanie)
  9.6.Konzultácia s EHSV o štruktúre a organizácii sociálneho dialógu v rámci skutočnej HMÚ (hlasovanie)
  9.7.Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015 (hlasovanie)
  9.8.Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (hlasovanie)
  9.9.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (hlasovanie)
  9.10.Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (B7-0088/2014) (hlasovanie)
  9.11.Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie (A7-0041/2014 - David Martin) (hlasovanie)
  9.12.Zmluva o obchode so zbraňami (B7-0075/2014) (hlasovanie)
  9.13.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  9.14.Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  9.15.Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.16.Výbušniny na civilné použitie (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.17.Neautomatická činnosť na trhu (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.18.Elektromagnetická kompatibilita (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.19.Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.20.Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.21.Jednoduché tlakové nádoby (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.22.Meradlá (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  9.23.Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (A7-0020/2014 - Georges Bach) (hlasovanie)
  9.24.Konkurzné konanie (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  9.25.Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Dovoz tuniaka zavalitého (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Poistenie prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Konzultácia s EHSV o štruktúre a organizácii sociálneho dialógu v rámci skutočnej HMÚ
  10.8.Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015
  10.9.Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (B7-0088/2014)
  10.12.Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Zmluva o obchode so zbraňami (B7-0075/2014)
  10.14.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Výbušniny na civilné použitie (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Neautomatická činnosť na trhu (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Elektromagnetická kompatibilita (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Jednoduché tlakové nádoby (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Meradlá (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Výbušniny na civilné použitie (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Neautomatická činnosť na trhu (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Elektromagnetická kompatibilita (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Jednoduché tlakové nádoby (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Meradlá (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Konkurzné konanie (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 15.Úloha Európy v Stredoafrickej republike (rozprava)
 16.Situácia v Sýrii (rozprava)
 17.Sýrski utečenci prichádzajúci na bulharské hranice (rozprava)
 18.Situácia v Egypte (rozprava)
 19.Samit EÚ – Rusko (rozprava)
 20.Údajné navrátenie utečencov pri pobreží gréckeho ostrova Farmakonisi, v dôsledku ktorého ich prišlo niekoľko o život (rozprava)
 21.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 - Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013 - Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2445 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7731 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia