Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 февруари 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни средства
 3.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (продължение на разискването)
 6.NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища (разискване)
 7.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки (разискване)
 8.Декларация на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (гласуване)
  9.2.Предложение за резолюция, съгласно член 88, параграф 2 относно проекта на регламент на Комисията относно страната или мястото на произход на прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (B7-0087/2014) (гласуване)
  9.3.Препоръка за решение, в съответствие с член 87а, параграф 4, от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № …/..от 28.8.2013 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0089/2014) (гласуване)
  9.4.Препоръка за решение, в съответствие с член 88, параграф 4, буква г) и член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността, за повдигане на възражения спрямо проекта на Регламент (ЕС) №.../... за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година (B7-0090/2014) (гласуване)
  9.5.Положението в Украйна (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014) (гласуване)
  9.6.Положението в Сирия (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014) (гласуване)
  9.7.Положението в Египет (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014) (гласуване)
  9.8.Среща на върха ЕС—Русия (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014) (гласуване)
  9.9.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (B7-0074/2014) (гласуване)
  9.10.Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г. (B7-0073/2014) (гласуване)
  9.11.Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (B7-0072/2014) (гласуване)
  9.12.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (B7-0091/2014) (гласуване)
  9.13.NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища (B7-0094/2014) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  10.2.Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
  10.3.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  10.4.Предложение за резолюция, съгласно член 88, параграф 2 относно проекта на регламент на Комисията относно страната или мястото на произход на прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (B7-0087/2014)
  10.5.Препоръка за решение, в съответствие с член 87а, параграф 4, от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № …/..от 28.8.2013 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0089/2014)
  10.6.Препоръка за решение, в съответствие с член 88, параграф 4, буква г) и член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността, за повдигане на възражения спрямо проекта на Регламент (ЕС) №.../... за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година (B7-0090/2014)
  10.7.Положението в Украйна (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
  10.8.Положението в Сирия (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
  10.9.Положението в Египет (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
  10.10.Среща на върха ЕС—Русия (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
  10.11.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (B7-0074/2014)
  10.12.Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г. (B7-0073/2014)
  10.13.Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (B7-0072/2014)
  10.14.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (B7-0091/2014)
  10.15.NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища (B7-0094/2014)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 14.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 15.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  15.1.Положението в Тайланд
  15.2.Право на образование в Приднестровския регион
  15.3.Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф
 16.Време за гласуване
  16.1.Положението в Тайланд (RCB7-0122/2014, B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014, B7-0127/2014) (гласуване)
  16.2.Право на образование в Приднестровския регион (RCB7-0128/2014, B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014, B7-0137/2014) (гласуване)
  16.3.Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (RCB7-0100/2014, B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014, B7-0134/2014) (гласуване)
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 19.Внасяне на документи: вж. протоколи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 21.График на следващите заседания: вж. протокола
 22.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1617 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4724 kb)
Правна информация - Политика за поверителност