Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 24. februar 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 6.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 7.Opfølgning af en anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74): se protokollen
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87): se protokollen
 11.Høring af de øvrige institutioner: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Andragender: se protokollen
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Arbejdsplan
 17.Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner (forhandling)
 18.EF-varemærke - Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (forhandling)
 19.Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold (forhandling)
 20.Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) (forhandling)
 21.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) (forhandling)
 22.Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers (forhandling)
 23.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 24.Bekæmpelse af vold mod kvinder (kortfattet forelæggelse)
 25.Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (kortfattet forelæggelse)
 26.Opfølgning af delegationen af lovgivningsmæssige beføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne (kortfattet forelæggelse)
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (508 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (1926 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik