Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβούλευση με άλλα θεσμικά όργανα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (συζήτηση)
 18.Κοινοτικό σήμα - Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων (συζήτηση)
 19.Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος (συζήτηση)
 20.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (συζήτηση)
 21.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 22.Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (συζήτηση)
 23.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 24.Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (508 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1926 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου