Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0013(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0472/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0152

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 25. února 2014 - Štrasburk Revidované vydání

8. Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici - Normalizace účtů železničních podniků - Agentura Evropské unie pro železnice - Jednotný evropský železniční prostor - Bezpečnost železnic - Interoperabilita železničního systému (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  El Presidente. - El punto siguiente en el orden del día es el debate conjunto sobre:

- el informe de Saïd El Khadraoui, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias, la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) (A7-0037/2014),

- el informe de Mathieu Grosch, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) (A7-0034/2014),

- el informe de Izaskun Bilbao Barandica, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (Refundición) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) (A7-0033/2014),

- el informe de Michael Cramer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad ferroviaria (versión refundida) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) (A7-0015/2014),

- el informe de Roberts Zīle, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) (A7-0016/2014), y

- el informe de Jaromír Kohlíček, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1192/69 del Consejo, relativo a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) (A7-0472/2013).

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, Rapporteur. - Wij debatteren vanmiddag over een zeer gevoelig en zeer complex onderwerp, de hervorming van de Europese spoorwegen, dat tot hevige discussies heeft geleid en naar ik veronderstel nog zal leiden.

Persoonlijk ben ik nooit vragende partij geweest om de markt voor het nationaal reizigersvervoer open te stellen, maar ik ben mij ervan bewust dat als wij ooit écht tot een Europese spoorwegruimte willen komen, er spelregels nodig zijn om te bepalen welke operator waar actief mag zijn en onder welke voorwaarden. Daar gaat het over in mijn verslag.

De voorstellen van de Commissie waren en zijn – dat is geen geheim – voor mij onaanvaardbaar, omdat zij onvoldoende rekening houden met de grote verscheidenheid op het terrein, de verschillen in grootte en densiteit van de netwerken, van de structuren en ook van de ervaringen die landen en regio's hebben opgedaan inzake marktopening. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij met behulp van de schaduwrapporteurs, die ik hier expliciet wil bedanken, erin zijn geslaagd om morgen een beter en evenwichtiger pakket ter goedkeuring voor te leggen.

Voor mij is het belangrijk dat wij blijven benadrukken dat het openen van de markt geen doel op zich zal worden, maar moet worden gezien als een middel dat hier en daar kan zorgen voor de nodige prikkels met het oog op een betere dienstverlening voor de mensen. Dat is uiteindelijk wat telt. En dat kan alleen maar lukken als wij goede oplossingen vinden voor vier belangrijke aspecten.

Ten eerste moeten wij een juist evenwicht vinden tussen marktopening, enerzijds, en de bescherming van de openbare dienstverplichtingen, anderzijds. Er moet dus worden voorkomen dat commercieel aantrekkelijke verbindingen er selectief worden uitgepikt – cherry picking – en de historische operator alleen maar met de verlieslijdende lijnen blijft zitten.

Ten tweede, als de markt op Europees niveau geregeld wordt, dan moeten wij het ook eens zijn over een aantal basisregels over de structuur van de spoorwegbedrijven, de rol van de infrastructuurmanager en de linken tussen deze en de andere operatoren en de spoorwegholding, als die aanwezig is.

Ten derde moeten wij de sociale lat zoveel mogelijk gelijkleggen en concurrentie ten koste van de werknemers tegengaan. Tenslotte moeten wij ook de rechten van de passagiers op het gebied van reisinformatie en ticketing versterken.

Op al deze domeinen hebben wij zeer moeizame, maar mijns inziens zeer vruchtbare discussies gehad en zijn wij tot een pakket voorstellen gekomen dat een meerderheid heeft gehaald in de Commissie vervoer en dat, wat mij betreft, een uitstekende basis is om op verder te werken.

Wat de marktopening betreft weet u dat er mogelijkheden bestaan om cherry picking tegen te gaan, om de openbare dienst te beschermen en dat lijkt mij essentieel, aangezien dit de regulator de mogelijkheid geeft om het economisch evenwicht van een contract en de impact daarvan op een nieuwkomer te bestuderen en zonodig de toegang te beperken.

Wij hebben rond governance heel wat wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het zeer rigide oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Het holding- model moet overeind blijven en daar moeten wij soepele regels voor uitwerken. Maar er moeten wel regels zijn. Er moet wel een eerlijke marktwerking kunnen bestaan en daarover zijn wij het onderling niet altijd eens geweest. Een aantal collega's, o.a. collega Frigo, heeft samen met nog andere collega's amendementen ingediend die de voorstellen waarover wij in de Commissie vervoer gestemd hebben, eigenlijk op een voor mij onaanvaardbare manier al te zeer afzwakken. Ik kan dat dan ook niet aanvaarden.

Wat de sociale elementen betreft is het belangrijk dat wij erop toezien dat collectieve arbeidsovereenkomsten door iedereen worden nageleefd, dat wij de sociale dialoog verder versterken en een aantal problemen oplossen.

Rond ticketing hebben wij ook een uitstekend voorstel uitgewerkt en dat leidt tot de conclusie dat het resultaat van onze onderhandelingen een stap vooruit is, iets dat aanvaardbaar en werkbaar is in alle lidstaten van de Europese Unie en daar is het ons uiteindelijk om te doen.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí