Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/0166(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

A7-0482/2013

Discussioni :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Votazioni :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Dichiarazioni di voto
PV 15/04/2014 - 8.19
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0359

Resoconto integrale delle discussioni
Martedì 25 febbraio 2014 - Strasburgo Edizione rivista

13. Sviluppo del sistema eCall di bordo - Diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (discussione)
Video degli interventi
Processo verbale
MPphoto
 

  Elnök. - A következő pont együttes vita a következő jelentésekről:

– az Olga Sehnalová által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében készített jelentés a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítéséről (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD )) (A7-0106/2014), valamint

– a Philippe De Backer által a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében készített jelentés az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) (A7-0482/2013)

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, zpravodajka. - Pane předsedající, pane komisaři, pokud dovolíte, bude se věnovat oběma zprávám současně. Na úvod bych ráda poděkovala kolegovi De Backerovi a všem kolegům ze zapojených výborů za spolupráci a velice hodnotná a přínosná stanoviska.

Výbory pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, pro dopravu a cestovní ruch, pro průmysl, výzkum a energetiku i Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podpořily obecnou linii povinného zavedení služby eCall a přispěly, jak pevně věřím, k vyvážené zprávě s jasným poselstvím.

Evropský parlament dlouhodobě patří mezi hlavní podporovatele zavedení bezpečnostního systému eCall. Opakovaně jsme poukazovali na dosavadní prodlevy při dobrovolném zavádění systému, jehož hlavním přínosem bude snížení počtu smrtelných nehod a zmírnění závažnosti zranění způsobených dopravními nehodami, a to díky rychlejšímu příjezdu tísňových služeb na místo nehody.

V červenci roku 2012 jsme v usnesení Evropského parlamentu vyjádřili požadavek, aby se systém eCall stal veřejnou službou využívající tísňovou linku 112 poskytovanou zdarma a ku prospěchu všech řidičů v Evropě bez ohledu na značku jejich vozidla. Poukázali jsem na skutečnosti, že přijetí regulačních opatření za účelem povinného zavedení systému eCall je v současnosti jedinou možností, jak dosáhnout všech jeho pozitivních dopadů.

Vyzvali jsme také Komisi, aby předložila návrh s cílem zajistit do roku 2015 ve všech nových modelech a ve všech členských státech povinné zavedení veřejného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Loni v červnu představila Komise návrhy, které mají vést k tomu, že od října 2015 budou všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybaveny systémem eCall a že bude vytvořena potřebná infrastruktura k řádnému přijímaní a vyřizování takových telefonátů ve střediscích tísňového volání, což zajistí interoperabilitu a kontinuitu této služby v celé Evropské unii.

Oba návrhy jsou ve značném souladu s dřívějšími požadavky Evropského parlamentu, a navrhuji proto schválení jejich klíčových prvků. Pokud se podrobněji zaměřím na nařízení k palubní jednotce, u několika konkrétních ustanovení navrhuji posílení či objasnění stávajícího textu, ať už se jedná o rozsah působnosti, určování výjimek či technické kontroly palubní jednotky.

Velice důležitým aspektem, kterému jsme věnovali velkou pozornost a u kterého bych se ráda zastavila, je ochrana osobních údajů. Ráda bych poděkovala za spolupráci kolegům z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i evropskému inspektorovi pro ochranu osobních údajů za jejich připomínky. Nařízení požaduje, aby vozidla vybavená palubními systémy eCall nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy. S daty eCall musí být zacházeno v souladu se stávající legislativou na ochranu osobních údajů. Soubor dat zasílaných palubním systémem eCall bude zahrnovat pouze minimální informace požadované pro vyřízení tísňových volání ze strany záchranných složek.

S ohledem na případné další palubní aplikace či služby návrh stanoví, že eCall je v první řadě a pouze bezpečnostní systém. Zároveň chceme podnítit Komisi k tomu, aby dále zintenzívnila svou práci na službách s přidanou hodnotou, které by mohly znamenat dodatečný přínos pro spotřebitele i odvětví. Tyto služby však musí zůstat pro zákazníka vždy dobrovolné a musí splňovat normy v oblasti bezpečnosti.

Co se týče rozhodnutí o zavedení infrastruktury, návrh ukládá členským státům, aby nejpozději do 1. října 2015 zavedly na svém území nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání eCall, jež je pro řádný příjem a vyřizování volání eCall nezbytná. Členské státy si samy mohou vybrat způsob modernizace, který bude nejvhodnější pro jejich vnitrostátní strukturu i s ohledem na možné filtrování falešných hovorů, kde u některých členských států existuje obava ze zahlcení linky tísňového volání.

V textu explicitně uvádíme, že eCall jako veřejná služba tísňového volání musí být poskytována všem účastníkům silničního provozu bezplatně.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer, Rapporteur. - Ik zou het graag over de twee dossiers van mevrouw Sehnalová en van mijzelf willen hebben. De dossiers zijn immers enorm met elkaar verweven.

Wij hebben inderdaad enerzijds het verslag van mevrouw Sehnalová over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem, en anderzijds mijn verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de invoering van een interoperabele eCall in de hele Europese Unie.

Dit besluit verplicht de lidstaten ertoe om hun infrastructuur tijdig klaar te hebben voor het ontvangen van de 112 eCalls. Ik sta dan ook volledig achter het voorstel van de Europese Commissie om eCall vanaf 1 oktober 2015 voor alle nieuwe voertuigen verplicht te stellen. Het feit dat vandaag minder dan 1% van de voertuigen in de Europese Unie is uitgerust met het systeem toont aan dat de vrijwillige benadering eigenlijk geen succes was.

Automatische oproepen kunnen effectief leiden tot een sneller ingrijpen van de noodhulpdiensten. Het betekent ook een vermindering van het aantal doden en het aantal ernstig gewonden, aangezien elke minuut soms van vitaal belang kan zijn om levens te redden. In België zou het kunnen leiden tot vermindering van het aantal verkeersdoden met ongeveer 70 per jaar.

In mijn verslag heb ik een aantal zaken heel specifiek benadrukt: namelijk dat de 112-dienst al bestaat in de lidstaten, dat ook de PSAP's, de ontvangstcentrales, al bestaan in de lidstaten. De lidstaten moeten dus enkel die systemen aanpassen, zodat zij ook de 112 eCalls kunnen ontvangen.

Hierbij krijgen de lidstaten ook expliciet de mogelijkheid om te filteren, om de niet-dringende van de dringende eCalls te kunnen onderscheiden. Dat komt de efficiëntie van het systeem zeker ten goede. Het is van belang om de Europese burgers bewust te maken van de voordelen van dit systeem; de lidstaten moeten de bewustwording onder hun burgers vergroten.

De typegoedkeuringsrichtlijn legt vast aan welke eisen het 112 eCall-systeem moet voldoen. Het verslag van mevrouw Sehnalová, zoals het in de Commissie interne markt en consumentenbescherming is goedgekeurd, kan ik in grote lijnen ondersteunen. eCall is immers niet nieuw, het Parlement vraagt het al heel lang. In verschillende auto´s bestaat het al en verschillende constructeurs hebben het ook al ingevoerd. De bestuurders die een dergelijk systeem in hun auto willen moeten daarom ook kunnen kiezen voor bijkomende toepassingen voor het eCall-systeem.

Het verslag stelt wel duidelijk - en dat is ook belangrijk - dat het 112- systeem een openbaar en voor iedereen beschikbaar basissysteem is. Op die manier hebben wij naar mijn mening een mooi compromis gevonden tussen beide systemen, het bestaande en het nieuwe.

Er is ook veel discussie geweest over gegevensbescherming en privacy. Ik denk dat wij er als Liberale Fractie alle belang bij hebben om inderdaad de privacy van mensen ten volle te verdedigen en te vrijwaren. Men moet natuurlijk wel weten wat het eCall-systeem doet om die keuze op een goede manier te kunnen maken. Het eCall-systeem is een slapend systeem dat enkel een signaal uitzendt op het moment dat er een ongeval gebeurt. Het bevat alleen gegevens over de laatste drie tijdstippen en de laatste drie posities van de chauffeur om vervolgens heel snel de hulpdiensten attent te kunnen maken op de locatie van het voertuig en de richting waarin het zich bewoog.

Bovendien valt het systeem vandaag - en dat is heel belangrijk om te vermelden - ook onder het bestaande systeem van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Ik begrijp de ongerustheid die er bestaat en ook dat wij elke keer een goede afweging moeten maken tussen aan de ene kant de gegevens die mensen beschikbaar stellen om een bepaalde dienstverlening te krijgen en anderzijds de privacy, maar ik denk dat in dit geval de verhouding wel juist zit en dat wij dit systeem dus in alle vertrouwen kunnen gebruiken.

Ik roep dan ook iedereen op om het verslag morgen met een heel ruime meerderheid te steunen en om op die manier als Parlement een heel sterk signaal te zenden naar de Raad en onze burgers dat wij enerzijds dit systeem zo snel mogelijk ingevoerd willen zien en anderzijds aan de verkeersveiligheid absolute prioriteit geven; wij willen er alles aan doen om het aantal verkeersdoden terug te dringen.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. - Mr President, eCall has the potential to greatly improve the effectiveness and speed of rescue: 112 eCall can speed up emergency response times by 40% in urban areas and 50% in the countryside. It could lead to an estimated average reduction in fatalities of between 2% and 10% and in severe injury of between 2% and 15%.

This is why the Commission made two legislative proposals last June: the first one addresses the in-vehicle part of the eCall service, to ensure that all new models of passenger cars and vans are equipped with the 112 eCall system by 1 October 2015. The second requests Member States to deploy infrastructure for eCall emergency call centres by 1 October 2015, to ensure proper receipt and handling of eCalls in their territory. The Commission also recommends that Member States target mobile network operators to support the transmission of eCalls.

We want to make 112 eCall simple, cheap and accessible for everyone. By using the free 112 number which is in use throughout the EU, we can guarantee almost total geographical coverage and a seamless service across the 28 Member States.

We also expect a positive effect on the competitiveness of Europe’s automotive and ICT industries. We also see a central role for Galileo: Europe’s high-precision satellite navigation system will bring improved accuracy and availability of positioning data to eCall.

On data protection, the 112 eCall system is safe because it is based on technology that does not allow for any constant tracking. 112 eCall is a ‘dormant system’: the information only leaves the car in the event of a severe accident.

I welcome the reports adopted by the IMCO and TRAN committees. We can support most of the amendments, which are very much in line with the content of the proposed Decision. I would just like to highlight some elements that we need to keep in mind.

The IMCO report on the Type Approval Regulation allows consumers to opt for a private emergency call system, provided that public 112 eCall is installed as an automatic back-up. The Commission does not oppose private eCall, but the vehicle must also be equipped with the 112 eCall service to ensure continuity and seamless service across the European Union and throughout the lifetime of the vehicle. Private eCall would also need to be subject to the rules on privacy and data protection. Accepting the co-existence of the two systems is therefore only possible if these issues are correctly handled in the text and if such a solution is technically feasible and does not delay deployment.

With the Decision on Public Safety Answering Points, we regulate emergency call centres handling 112 eCalls, not private emergency calls. If it is accepted that private eCall can be used as an alternative to 112 eCall, then it is accepted that private eCall can be used as an alternative, but we do not regulate the handling of these private emergency calls. Member States are still free to organise their emergency services in the most cost-effective way, as appropriate to their needs. We are not regulating the way their emergency services are organised.

With this Decision, we are regulating 112 eCall, not the Single European Emergency Number 112. I understand that 112 eCall also creates some expectations for the ‘normal’ 112 on mobile phones, but let’s do eCall first and see afterwards what can be done for 112 within the Universal Service Directive.

It is now time to give eCall to the European citizens. I am confident that we will be able to do this very soon.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. - Herr Präsident! Vielen Dank der Berichterstatterin für die nicht immer ganz einfache Zusammenarbeit. Aber wir haben es ja dann doch irgendwie hinbekommen. Schade ist immer nur, dass wir den Realitäten hinterherregeln müssen. Nur sollten wir die Frage des Datenschutzes nicht zu leichtfertig nehmen, weil wir beginnen, den Pkw-Innenraum quasi zu erobern mit diesen ganzen Datenauslesungen, ob das jetzt Pkw-Innenraum oder die Geodaten sind. Es ist jedenfalls gut, dass es nur ein Datenmindestsatz ist, der dort übertragen wird, und dass die Speicherung der Daten auch nur so lange erfolgt, wie es unbedingt notwendig erscheint, auch aus rechtlichen Erwägungen. Schwierig wird es aber da, wo wir darüber hinausgehen und wo wir das privatrechtlich regeln wollen.

Wir wollen natürlich generell in Notfallsituationen Leben retten, aber wir wollen den Pkw nicht zu einem Smartphone umbauen. Deshalb sollten wir insbesondere bei den privaten Dingen sorgsam sein. Wenn man etwa freiwillig zusätzliche Angaben macht, zum Beispiel hinsichtlich der Blutgruppe, und dann etwa sein Auto verleiht, ist darauf zu achten, dass dem, der es geliehen hat, nicht auch zwangsläufig dieselbe Blutgruppe zugeordnet wird. Deshalb gibt es hier noch viele praktische Einzelfragen, die man auch noch im Hinterkopf haben sollte und die meines Erachtens auch dafür noch geregelt werden sollten.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, navrhovatelka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. - Pane předsedající, děkuji, ale již jsem se vyjádřila ve svém úvodním prohlášení.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer, rapporteur for the opinion of the Committee on Transport and Tourism. - Mr President, I too have said everything that needs to be said in my first statement.

 
  
MPphoto
 

  President. - So you say the same independent of the hat you wear? Very well.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal in diesem Hause meine Vision von einem lebensrettenden eCall vorstellte, waren viele Fragen ungelöst. Auch deshalb gab es nur Wenige, die vom Nutzen eines solchen Systems überzeugt waren. Heute sind es hoffentlich nur Wenige, die es noch immer ablehnen. Sie sind selten, die europäischen Gesetze, mit denen wir jährlich über zweieinhalbtausend Menschenleben retten und damit unermessliches Leid in Familien und Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Folgeschäden vermeiden können. Das heute zur Debatte stehende Gesetzespaket zum 112 eCall gehört dazu.

Es geht um ein System, das normalerweise schläft und weder gesehen noch geortet werden kann, das auch keinerlei Signale absendet. Erst wenn es manuell oder automatisch von unfallrelevanten Sensoren ausgelöst wird, erwacht es. Nun sendet es unentgeltlich eine minimale Menge nicht personifizierter Daten an eine Rettungsleitstelle – und nur an eine solche! Dort entscheiden Menschen auf Basis dieser Daten und eines Versuchs zur fernmündlichen Kontaktaufnahme zur Notrufquelle verantwortungsvoll über den unmittelbaren Einsatz professioneller medizinischer Hilfe. Dieses Fahrersicherheitssystem, das im günstigsten Fall nicht ein einziges Mal zum Einsatz kommt, will ich verpflichtend in jedem Pkw, später auch in Motorrädern und kleinen Nutzfahrzeugen sehen. Deshalb: Keine Typzulassung mehr ohne den eingebauten 112 eCall.

Anders verhält es sich beim damit nicht zu verwechselnden privaten eCall. Hier sind dem Angebot an Servicedienstleistungen durch Dritte keine Grenzen gesetzt. Das birgt Vorteile, bietet neue Chancen für Verbraucher und Anbieter, soll deshalb auch keinesfalls benachteiligt oder gar verboten werden. Nur – der Zugang zu den vom Fahrzeug generierten Daten und deren Verwendung muss individuell vertraglich geregelt werden.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Sehnalová bedanken für eine hervorragende Arbeit, die sie geleistet hat. Wir müssen uns das anschauen: Vor mehr als 30[nbsp ]Jahren wurden die ersten Versuche für eCall gemacht, für Notrufsysteme für Fahrzeuge. Und heute stellen wir fest, ganze 1[nbsp ]% von Fahrzeugen haben solche Systeme. Ich denke, wir können nicht noch einmal so lange warten, bis tatsächlich 100[nbsp ]% erreicht werden. Deswegen ist diese Gesetzgebung heute so wichtig.

Überlegen Sie sich: Sie sind im Fahrzeug, Sie haben einen Unfall in der Nacht irgendwo auf einer Landstraße, die wenig befahren ist. Sie können Ihren Notruf nicht mehr selbst auslösen und warten zwei Stunden, drei Stunden, vielleicht vier Stunden, bis Hilfe kommt. Das sind die Situationen, in denen solch ein System ganz besonders wichtig ist. In dem Zusammenhang war es uns natürlich auch ganz wichtig, wie das organisiert wird. Wichtig ist, dass dieses eCall-System zunächst einmal an die Notrufnummer 112 angebunden ist. Zweitens, dass es nur dann Signale sendet, wenn tatsächlich die Notwendigkeit besteht – also das sogenannte schlafende System. Denn uns ist schon klar, was mit solchen Systemen ansonsten geschehen kann. Allerdings hat ja jeder von uns sein iPhone oder sein Telefon im Auto dabei, weshalb diese Rückverfolgbarkeit sowieso gegeben ist, aber das wollen wir natürlich nicht im Auto installieren. Deswegen sind die Datenschutzfragen von äußerster Wichtigkeit, und ich denke, wir haben sehr gute Lösungen dafür gefunden.

Nun bleibt natürlich die Entscheidung über den freiwilligen zusätzlichen Aufbau von anderen Systemen den einzelnen Bürgern und Bürgerinnen selbst überlassen, das müssen sie dann wissen. Auch was mit den Diensten vorgesehen ist durch diese Hersteller, können wir nicht vorschreiben, wir können nicht die einen oder die anderen verbieten, das geht nicht. Allerdings muss der Datenschutz stimmen, das ist ganz besonders wichtig.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie. – Iedereen hier in deze zaal wil natuurlijk graag levens redden en ik denk dat het systeem dat wij vandaag bespreken daar ook zeker toe kan bijdragen, maar ik heb toch wel twee bedenkingen.

Allereerst moeten wij niet net doen alsof het hier een wondermiddel betreft. Het is natuurlijk heel vaak zo dat het probleem niet is dat er geen alarmbelletje komt, maar dat er simpelweg geen ambulances beschikbaar zijn. Volgens een rapport gisteren wordt er ook in België bijvoorbeeld wel gebeld, maar zijn de ambulances simpelweg niet op tijd ter plekke, omdat zij te ver weg zijn of omdat er te veel verkeer is. Dus er zijn allerlei andere factoren waardoor noodhulp niet op tijd ter plekke is en niet alleen maar doordat er geen automatische 112-oproep komt.

Ik denk daarom dat wij niet moeten doen alsof wij hier een panaché geven voor alle verkeersproblemen. Als wij echt iets willen oplossen moeten wij misschien iets harder optreden tegen rijden onder invloed.

Ten tweede gaat het hier over buitengewoon gevoelige persoonsgegevens. Elke keer als wij over dit soort dingen beslissen wordt er geruststellend gezegd: maak je geen zorgen, het wordt alleen maar voor dit doel gebruikt, er is echt geen misbruik, alles is geregeld. Wij weten echter allemaal dat er in de praktijk altijd misbruik is en er altijd sluipenderwijs nieuwe doelen bijkomen waarvoor die gegevens worden gebruikt. Want laten wij wel wezen: verzekeraars, letselschadeadvocaten, de politie, inlichtingendiensten vinden dit ongetwijfeld buitengewoon nuttige informatie.

Daarom heeft mijn fractie amendementen ingediend voor een aan-uitknop, zodat burgers zelf kunnen besluiten. En als het systeem inderdaad fantastisch blijkt te zijn, dan verkoopt het zichzelf wel! Dan hoef je mensen niet te dwingen, dan kun je ze overtuigen! En daarom zou ik graag dit huis willen oproepen om die amendementen te steunen en voor mijzelf en mijn fractie zal dat een redline zijn om vóór of tegen het verslag te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte mich ausdrücklich bei Frau Sehnalová bedanken für die gute Kooperation und ihre große Bereitschaft, datenschutzrechtliche Fragen in ihren Bericht zu integrieren. Ich muss und will auch betonen, dass der Bericht eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorschlag der Kommission darstellt. Dennoch – und das weiß Frau Sehnalová – wird meine Fraktion ihrem Bericht morgen nicht zustimmen. Die Grünen lehnen die verpflichtende Einführung des eCall-Systems ab.

Wie alle wollen wir natürlich tödliche Unfälle verhindern, das ist ja gar keine Frage. Das möchte ich auch noch einmal deutlich unterstreichen. Es muss allerdings die Frage erlaubt sein, welche Mittel dafür am geeignetsten sind. Ein flächendeckendes Tempolimit um nur 10[nbsp ]km/h würde sehr viele Tode verhindern. Ich frage mich, warum die Kommission nicht in diese Richtung tätig wird.

Die Frage, ob die obligatorische Einführung des eCall-Systems verhältnismäßig und angemessen ist und ob sie ihr Ziel auch wirklich erreichen kann, muss legitim bleiben. Daran haben wir erhebliche Zweifel: mangelnde Infrastruktur – heute noch –, Fehleranfälligkeit – zum Beispiel die Filterung von Fehlanrufen –, vor allem aber auch die ungelösten Datenschutzprobleme. Zwar haben wir, wie ich schon betonte, einiges verbessert, aber es gibt zum Beispiel immer noch erhebliche Zweifel hinsichtlich der Löschung von Ortungsdaten.

Ich will aber auch eines ganz deutlich klarstellen: Wir werden nicht für den An- und Aus-Knopf stimmen. Der An- und Aus-Knopf schafft rechtliche Probleme, die in dieser Typenzulassung-Verordnung nicht gelöst werden können, und die dann schlussendlich vor Gerichten ausgetragen werden müssten. Das wollen wir nicht. Wir wollen aber auch nicht die zwangsweise Einführung eines umstrittenen Projekts und lehnen es deshalb ab!

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Mr President, first of all, can I say that as Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, which has been the lead Committee on vehicle technology, I want to thank Ms[nbsp ]Sehnalová very much, both as Chair and also as her shadow rapporteur as well. I particularly want to record my thanks to the Committee on Transport and Tourism and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with whom we worked very closely together.

Now, as a number of colleagues have pointed out, this is not in any sense a new proposal, nor indeed is the technology particularly new. The issue has been the willingness of all the Member States to decide finally to make a move to adopt the technology, in terms of providing the network to receive the information, and also, in this type-approval proposal which makes it a compulsory fitment in every vehicle, and all the standards are clearly set out in this proposal.

I think it is worth reflecting on why it has taken so long, because obviously this is quite a complex issue. But of course the issues around privacy and other things have been known for ten years or more. It is interesting that these came up relatively at the last moment in this proposal, although it was clear from the beginning, and Ms[nbsp ]Sehnalová was quite clear, that we had addressed all the privacy issues. Because, of course, the data that is signalled from eCall is not personal data – because it does not actually apply to an individual. It is actually linked to that vehicle. The SIM card that sends the signal about the nature of the accident itself is linked to the vehicle. It does not actually tell you who is driving the vehicle.

But there is a lot of important data there that will be transmitted – how many passengers there are in the vehicle, the severity of the crash itself – to help decide what sort of intervention you may need. That will be automatically triggered by the airbag. We have to remember: the reason we can do this is because cars have become so much more safe. They have more airbag systems within the vehicle that enable survivability for longer, which is why you need that critical time now where people might not previously have survived accidents. That is why it is an idea whose time has come and like an airbag itself – a driver’s airbag – I do not think that you should be able to switch it off, because it is a part of the vehicle safety system.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. – Niemand kan ertegen zijn als je mensenlevens redt doordat een kastje in de auto bij een ongeluk automatisch contact opneemt met 112. En toch zit er een luchtje aan dit voorstel. Tijdens de presentaties in de Commissie IMCO bleek dat in het overgrote deel van de lidstaten de 112-meldpunten nog helemaal niet zijn voorbereid op dit soort automatische hulpverzoeken en dat voorlopig ook niet zullen zijn.

Met de 112-diensten is überhaupt nog veel mis, zoals wij onlangs nog van de Commissie hoorden. Als uitvoerbaarheid een probleem is, ligt het voor de hand om de lidstaten de vrijheid te geven zelf te bepalen of en zo ja, wanneer zij zo´n kastje invoeren. Maar neen, wij moeten weer naar een eenheidsworst. Het gaat hier dan ook helemaal niet om het redden van mensenlevens. De Duitse auto-industrie is verder met de ontwikkeling van het kastje dan de concurrentie en is geïnteresseerd in snelle invoering.

Verzekeringsmaatschappijen vinden het best handig om meer gegevens te krijgen over ongevallen. En er zijn nog veel andere commerciële toepassingen in de maak. En ja, ook voor de politie is het spionnenkastje erg interessant.

Met anderen, zoals Sophia in 't Veld, heb ik voorgesteld in ieder geval een aan- en uitknop in te bouwen, zodat iedereen zelf kan beslissen of hij hier al dan niet gebruik van maakt. Maar zelfs dat voorstel haalde het tot dusverre niet. En zo zitten wij met een systeem dat een rechtstreekse aanval is op de privacy van de automobilist en een speeltje is van de industrie. Hier past maar één antwoord op: verwerping van het voorstel.

 
  
MPphoto
 

  Patricia van der Kammen (NI). - Dit eCall-dossier is slecht nieuws voor de burger. Inperking van keuzevrijheid van consumenten en schending van de privacy worden hiermee een feit. Onder het mom van verkeersveiligheid kunnen automobilisten voortaan continu gevolgd worden. eCall is altijd online en seint diverse gegevens door aan een centrale. Dat gebeurt bij een ongeluk, maar kan in principe ook daarbuiten.

Het apparaat kan niet worden uitgezet. Een amendement voor verplichte levering van de handleiding aan de autokoper is weggestemd. Onduidelijk is wie de eigenaar is van de data en niemand heeft ooit nagedacht of de gegevens in rechtszaken mogen, laat staan zullen worden gebruikt. Dan hebben wij het nog niet gehad over ongewenste zaken zoals mogelijk misbruik van de gegevens en de mogelijkheid die deze wetgeving nadrukkelijk openlaat om de apparatuur in de toekomst ook voor andere doeleinden te gebruiken. De PVV is tegen verplichte inbouw van het eCall-spionagekastje in auto's.

Laat de zeggenschap over de aanschaf van het systeem vrijwillig blijven en daar waar hij thuishoort, bij de consument.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE). - Ik denk dat het altijd goed is als er drie Nederlanders op een rij spreken in het Europees Parlement. Dat geeft toch weer een mooi beeld van onze invloed in dit huis.

Het aantal verkeersdoden in Europa ligt op dit moment nog steeds rond de 28.000. Dat is een verschrikkelijk getal. Wij hebben een programma om dat getal terug te brengen tot 20.000 in 2020. Dan nog blijft het een absurd hoog getal. In dat opzicht is de PPE-Fractie groot voorstander van dit eCall-systeem, ook in de verplichtende zin. Wij hebben er tien jaar over gepraat, zoals mijn collega Koch reeds zei, en het is goed dat wij dit vlak voor de verkiezingen tot een goed einde brengen.

Op dit moment hebben alleen dure auto´s het, maar wij denken dat het goed is dat álle auto´s dit systeem krijgen en niet alleen de rijke mensen. Het verplichtende karakter komt ook tot uiting in het afwijzen van de aan- en uitknop, want dat lijkt ons niet passen bij deze verordening.

De collega´s van de Commissie LIBE hebben zich terecht druk gemaakt over het privacy-element. Op een gegeven moment moet je je echter wel afvragen of de privacy niet moet wijken voor het redden van levens. Ik zou de collega´s van de Commissie LIBE willen vragen om hun kracht te zoeken in de handhaving van de privacy-regels en niet in het blokkeren van dit eCall-systeem.

Tot slot, Voorzitter, vraag ik aandacht voor het zogenaamde open access platform, dat direct te maken heeft met mensen buiten de auto-industrie, die ook invloed op de auto willen uitoefenen.

Tot slot de vraag die ook collega De Jong heeft gesteld: is het 112-systeem in alle landen operabel? Dat schijnt namelijk nog niet het geval te zijn.

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 149, lid 8, van het Reglement)]

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), "blauwe kaart"-vraag. – Mijnheer Van de Camp, uw partij bepleit altijd strikte naleving van het subsidiariteitsbeginsel. Dat betekent dat de kleinst mogelijke entiteit het besluit moet nemen, en dat is de individuele burger.

Wat ik niet begrijp: ik heb er begrip voor waarom u dit systeem wilt invoeren en misschien zal dat inderdaad een hoop levens gaan redden, maar ik snap niet waarom uw partij dit verplicht wil stellen en niet de keuze aan de burger zelf wil laten. Wat winnen wij erbij als Europa de mensen dwingt? Als het echt een goed systeem is dan kan de burger toch gewoon overtuigd worden en hoeft hij toch niet gedwongen te worden?

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. – U weet misschien dat ik in mijn vrije tijd een motorrijder ben. En een motorrijder weet dat ongelukken altijd in een klein hoekje zitten. Die kun je niet voorspellen. Als je op een gegeven moment op een donkere weg rijdt in één van de nieuwe lidstaten, en je raakt met je auto van de weg, dan is er geen keuzemoment van aan- en uitzetten. Dan wil je gered worden!

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Mr President, I should like to thank the two rapporteurs for their work and also to say thank you for the good collaboration between the two committees, the Committee on Transport and Tourism and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. These reports conclude a long process for the harmonised implementation of an interoperable EU-wide eCall service, which has been on the agenda of the Commission since 2005. It is a priority action for the improvement of road safety and the deployment of an intelligent transport system in Europe.

The comprehensive strategy is built on a threefold regulatory approach encompassing the in-vehicle system, the telecommunications network and the Public Safety Answering Points. eCall will therefore contribute to the new targeting introduced into the Road Safety Action Programme in order to reduce the number of injuries in Europe.

I would like to insist on an approach through this report that will ensure an EU-wide emergency system that is public, simple and affordable for all. For this system to be effective on time and in order to complete the implementation of the equal strategy, it is crucial that Member States upgrade their Public Safety Answering Point infrastructure required for the proper receipt and handling of eCalls. It is a priority for us that PSAP points and eCall system are ready by October 2015. This is something that can make a real difference. It is effectively accessible to all EU citizens throughout the European Union and I therefore call on the Member States to swiftly act on the PSAP infrastructure.

Moreover, the effectiveness of eCall will also largely depend on the familiarity of EU citizens with the service, which is currently far from being the case. It is therefore of crucial importance that the Commission and Member States launch an EU-wide awareness-raising campaign to explain to citizens the functionalities of the new system. With eCall we have the opportunity to save lives and reduce injuries on European roads, so let us work together in order to make it a reality.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege van de Camp hat gesagt, wir wollen die Zahl der Verkehrstoten reduzieren auf 20[nbsp ]000. Im Grunde genommen wollen wir die Zahl der Verkehrstoten auf null reduzieren, das haben wir als hehres Ziel. Das ist natürlich verdammt schwierig, aber daran arbeiten wir. Ich bin im Verkehrsausschuss, und da spielt es eine ganz große Rolle, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das ist vollkommen richtig und das kann man natürlich. Da wird immer wieder diskutiert über reduzierte Geschwindigkeit, aber auch mit geringerer Geschwindigkeit können halbschwere Unfälle passieren. Darum ist es vollkommen folgerichtig, dass wir über dieses System eCall sprechen und sagen, wir wollen eCall in Autos einbauen, weil es eben definitiv zu einem automatischen Notruf führen kann und damit zu mehr Sicherheit.

Nur war es mir, auch wenn ich im Verkehrsausschuss bin, schon immer suspekt, dass wir es bei allen innovativen Systemen, die ich begrüße und unterstütze, um intelligente Verkehrsführungen zu haben – weniger Staus, weniger Emissionen, weniger Tote –, in der Regel mit Daten zu tun haben. Diese Daten sind etwas, was den Privatmann auch angeht, und wir wollen die Privatsphäre schützen. Ich halte das für ganz wichtig.

Und nun wurde gesagt – ich glaube, Herr Malcolm Harbour hat das gesagt –, den Airbag wollen wir auch automatisch ausgelöst haben. Richtig! Aber der Airbag speichert keine Daten, genauso wie der Sicherheitsgurt, der eben angelegt wird, auch keine Daten speichert. Aber eCall kann das! Und selbst wenn es ein schlafendes System ist, so traue ich dem schlafenden System nicht zu 100[nbsp ]%. Das kann immer mal zwischendurch auch wacher sein, als wir vielleicht gerne wollen. Darum ist es ganz entscheidend wichtig, hier wirklich – da stimme ich meiner Kollegin Sophie in 't Veld absolut zu – einen An- und Ausschaltknopf zu haben. Es soll freiwillig sein, dass man es an- oder ausschaltet.

Es wurde von Handys gesprochen. Klar, Handys und Smartphones haben wir in der Regel bei uns. Darüber kann man auch verfolgen, wo wir sind, und Bewegungsprofile erstellen. Aber auch das ist ja mir überlassen, ob ich es anschalte oder nicht. Ich kann das frei entscheiden. Wenn es erst einmal drin ist, und man nicht an- oder ausschalten kann, dann ist es keine freie Entscheidung mehr. Und darum bin ich dagegen, dass wir so ein System einführen.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). - Verkeersveiligheid wordt niet bevorderd met een chip in een auto. Mensen rijden nog steeds te hard en stappen nog steeds achter het stuur met een slok op. En helaas zijn er ook heel veel plekken in Europa waar ambulances niet een aanrijdtijd hebben van een half uur, maar er veel langer over doen. Het verplicht stellen van eCall is een cadeautje aan de automobielindustrie. Het is toch raar dat je een verplichte eCall moet inbouwen, maar dat je daarnaast zou mogen kiezen voor een commerciële. En je mag niet kiezen voor "laat die chip maar zitten". Wij zien voor ons wat hier gaat gebeuren. Mercedes sluit een deal met een verzekeringsmaatschappij en BMW sluit een deal met een autoreparatiebedrijf. Ondertussen is de databescherming zeer discutabel.

OK, de chip doet niks zolang je de auto niet tegen een boom zet, maar hij trekt wel GPS. Het is een kwestie van tijd totdat de politie of de geheime dienst denkt: dit is een manier waarop ik mensen kan tracken of totdat een hacker zo slim is om te regelen dat hij precies kan volgen waar jij bent. De Groenen zouden het geld dat hiermee gepaard gaat graag besteden aan verkeersveiligheid, maar dan ook échte verkeersveiligheid en niet schijnverkeersveiligheid zoals eCall.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Het voorstel voor eCall is een onprettige combinatie van wensdenken en een merkwaardige lobby van de auto-industrie. Wensdenken, omdat het nut van de invoering van een verplichte eCall te betwijfelen is. Internationale onderzoeken geven verschillende uitkomsten. Cijfers over de vermindering van het aantal dodelijke en ernstig gewonde slachtoffers met eCall zijn niet hard te maken. En effectieve hulpverlening hangt van veel andere factoren af, zoals bijvoorbeeld de reactietijd waarop hulpverleners bij de plaats van ongeluk verschijnen.

Dat verkeersveiligheidsorganisaties en autoproducenten bij eCall de handen ineen slaan, ook dat geeft te denken. eCall is voor de autoproducenten dé kans om de productie en onderhoudskosten van de auto te verhogen. Want wie durft er tegen verkeersveiligheid te pleiten? Tel daarbij ook op de forse risico´s voor de privacy én het feit dat echte verkeersveiligheid staat of valt met de mentaliteitsverandering van de bestuurder, en u begrijpt, Voorzitter, waarom ik tegen dit voorstel ben.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel (GUE/NGL). - Herr Präsident! Niemand in diesem Haus wird sich dagegen aussprechen, Unfallopfern schnellere Hilfe angedeihen zu lassen. Soweit so gut. Ich glaube auch den Beteuerungen zum Datenschutz, was die Einführung betrifft. Aber diese Systeme können wesentlich mehr, das wissen wir aus der Vergangenheit.

Solche Systeme wecken auch Begehrlichkeiten, die heute schon virulent sind. Behörden könnten Bewegungsprofile erstellen, man könnte das ohne weiteres erweitern. Schon heute jubeln in Deutschland Versicherungsunternehmen, dass sie ihre Versicherungsprämien an die Erhebung solcher eCall-Daten knüpfen. Das alles ist nicht in Ordnung. Wenn man Verkehrsopfern helfen will, dann sollte man doch darüber nachdenken, die Rettungsdienste etwas besser auszustatten. Da mangelt es quer durch Europa an allen Ecken und Enden. Der Datenschutz ist nicht ausreichend geklärt und vor allem nicht abschließend gesichert.

Wir wollen verhindern, dass umfängliche Überwachungsmöglichkeiten schlussendlich rechtsstaatliche Prinzipien wie die Privatsphäre des Bürgers über den Haufen schmeißen. Wir wollen, dass die Verpflichtung für die Verbraucher so nicht stattfindet. Eine generelle Verpflichtung der Verbraucher in Europa lehnen wir in dieser Hinsicht ab. Die Verbraucher müssen selbst entscheiden können, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sie so ein Gerät im Fahrzeug einsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Een systeem dat ervoor zorgt dat de hulpdiensten sneller ter plaatse zijn na een ongeval is natuurlijk een goede zaak. Maar het probleem is dat het eCall-systeem de deur wagenwijd openzet voor allerlei misbruiken. Via het systeem kunnen derden zo ongeveer alle mogelijke informatie opvragen over onze auto´s en het gebruik dat van die auto´s wordt gemaakt. Waar wij heengaan, hoe vaak wij ergens naartoe gaan, hoe lang wij daar blijven, hoe snel wij rijden, enz.

Het gaat niet alleen om de overheid die ongewenst kan meekijken, want ook criminelen kunnen het systeem hacken, waardoor het potentieel in elk geval bestaat om auto´s te stelen, of erger nog, om bepaalde functies van die auto´s uit te schakelen of te activeren. En ik hoor geen bevredigende antwoorden op al deze bekommernissen. Het systeem zou in elk geval niet verplicht mogen worden.

De auto is lange tijd een symbool van vrijheid geweest. Welnu met het eCall-systeem zou dat in de toekomst wel eens op een zeer ingrijpende manier kunnen veranderen.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich Frau Kollegin Sehnalová dafür danken, dass sie die ganzen Argumente, die hier jetzt in der Debatte wild und teilweise auch etwas seltsam durcheinandergewirbelt wurden, aufgegriffen hat, abgewogen hat, und am Ende zu dem Ergebnis kam, dass wir diesem Vorschlag zustimmen können. Es ist insgesamt ein guter Vorschlag.

Wir haben im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz – der Vorsitzende, Malcolm Harbour, hat es vorhin nochmals erwähnt – den Europäischen Datenschutzbeauftragten klipp und klar gefragt, ob es ein Problem mit einer Regelung gibt, die nur dann diesen eCall auslöst, wenn der Airbag zur Auslösung gebracht wird. Er hat auf unsere Frage hin klipp und klar geantwortet: Nein, unter diesen Umständen gibt es keine datenschutzrechtlichen Probleme. Deswegen muss ich zugeben, dass ich entweder seine Antwort falsch verstanden haben muss, oder die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben, vielleicht bei dieser Anhörung nicht dabei waren.

Wir sollten jetzt auch nicht versessen nach Problemen suchen, die natürlich jede Regelung am Ende in sich trägt. Wir sollten zum Ziel haben, von der Zahl von 28[nbsp ]000 Verkehrstoten herunterzukommen und dafür zu sorgen, dass Europas Straßen sicherer werden. Zweifellos gibt es weitere Möglichkeiten, die wir dafür nutzen können. Ich bin der Letzte, der behauptet, dass diese eine Maßnahme der große Fortschritt sein wird. Aber es wird ein wichtiger Schritt sein. Diejenigen, die schon einmal Opfer von Verkehrsunfällen in der Familie beklagen mussten, würden anders über diese Frage reden als so, wie man es hier teilweise gehört hat.

Natürlich gibt es immer noch Probleme im Bereich des Rettungsdienstes, natürlich gibt es immer noch Probleme bei der Erreichbarkeit von 112, aber wir nutzen mit diesem System alles, was technisch möglich ist, um Unfallopfern schnell zu helfen. Ich sehe nun beim besten Willen keine guten Argumente, die dagegen sprechen.

Deswegen sollten wir sagen: eCall kann Leben retten, das System ist datenschutzrechtlich einwandfrei. Wir sollten versuchen, jetzt nicht nach Dingen zu suchen, die sich in vielen Gesprächen mit den Datenschutzbehörden, mit den Herstellern als unproblematisch ergeben haben, und sie jetzt erneut zu thematisieren. Es ist richtig, dass wir diesen Schritt jetzt machen. Und wir werden natürlich auch im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz darauf achten, dass die Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Systeme nicht mit dem heutigen Tag zu Ende geht, sondern wir werden auch in Zukunft darauf achten, dass der Datenschutz respektiert wird.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte‟ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), blue-card question. – I am basically going to put the same question to you that I put to our colleague, Mr van de Camp, and to which I received no answer.

I am a bit confused here. All those parties that are always arguing against unnecessary interference by the European Union are now calling for an obligation, something to be imposed on citizens. I am not arguing against the equal system. All I am saying is that the choice should be left to individual citizens. I would really like to understand why the PPE and the Socialists want to put citizens under an obligation. What if I want to opt out as a citizen? Why do you want to put me under an obligation? If the system is good, it will sell itself. I am leaving the choice to you, so why do you not leave the choice to me as well?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Liebe Frau Kollegin! Ich bin nicht Motorradfahrer wie der Kollege Wim van de Camp, der vorher aus seiner Motorradfahrererfahrung gesprochen hat. Ich bin Familienvater und weiß, dass ich es nicht allein dem Fahrer überlassen kann, die Sicherheit im Fahrzeug für sich zu entscheiden. Es gibt Beifahrer, die genauso unseren Schutz verdient haben, und die bei Verkehrsunfällen genauso betroffen sein können. Deswegen glaube ich, dass es eine Verantwortung dafür gibt, dass ein solches System nicht nur vom Fahrer bedient werden kann, sondern wir dafür Sorge tragen müssen, dass alle Fahrzeuginsassen den gleichen Schutz genießen. Deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass wir in dem Fall der Auslösung eines Airbags – und das geschieht ja in aller Regel nicht bei Bagatellunfällen – das System im Interesse der Verkehrssicherheit auch der Beifahrer für alle verpflichtend anwenden.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Herr Präsident! Diese Frage, die wir heute diskutieren, hängt wirklich sehr stark mit der Rettung von Menschenleben zusammen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil wir oft Unfälle in Gegenden haben, wo es sehr schwierig ist, überhaupt identifiziert zu werden und auch einen Unfall zu bemerken. Daher ist der Vorschlag auch sehr begrüßenswert. Ich glaube, dass es insgesamt auch wichtig war, klarere datenschutzrechtliche Regeln einzuführen und über die Vorschläge der Kommission hinaus Verbesserungen vorzunehmen. Auch in der Kommission gab es einige Überlegungen, aber ich glaube, das war zu wenig, und es ist richtig, dass wir uns hier stärker positioniert haben.

Ich glaube auch, dass das auf der Notrufnummer 112 basierende öffentliche eCall-System wichtig ist, und ich bin auch dafür, dass es für alle verpflichtend ist, weil es eine Alternative zu einer normalerweise sonst nur privaten Versorgung ist. Ich bin auch der Meinung, dass wir die Datenschutzaspekte in diesem Zusammenhang sehr ernst nehmen müssen, was wir ja auch getan haben. Ich halte allerdings die Frage einer Wahlmöglichkeit beim Ein- und Ausschaltknopf für problematisch, weil es auch um die Beifahrer und Insassen in einem Fahrzeug geht, und das auch eine wichtige Angelegenheit ist, die hier klargestellt werden muss. Wenn ich mich in ein Auto begebe und mitfahre, dann muss ich eigentlich auch wissen, was da passiert. Das war für mich auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass es hier in diesem Falle eben keine Wahlmöglichkeit geben sollte.

Ansonsten meine ich auch, dass wir uns verstärkt um die Frage einer Verbesserung der Rettungsdienste kümmern sollten.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion (ALDE). - Mr President, last year over 1[nbsp ]700 people were killed on roads in the UK. Although that death toll is falling, and in international terms it is actually a good statistic, it is still too high. Installing the eCall device could save more lives by speeding up response times by a few critical minutes.

Currently, the installation is only voluntary and only 0.4% of cars are fitted with the device. This is a good reason why installation of the devices should be mandatory – I say installation, as whether these should be turned on or not is a different matter. Because of the voluntary aspect, eCall is mainly offered at the moment in luxury cars.

I would like to stress two points that are absolutely essential for me as a Liberal Democrat, which are that the privacy of individuals is to be guaranteed in every case and that the GPS coordinates shall strictly be used by the rescue teams for that rescue purpose.

Last but not least, Member States need to ensure that the whole rescue chain is eCall ready – from mobile phone coverage to emergency control centres – so that the consumer has full confidence in the system. Of course, this means having a workable mobile phone network and reception throughout all of the Member States. In that way, we can ensure that there will be a system that is fit for the purpose and delivers greater safety for road users.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor (Verts/ALE). - Mr President, speaking as the Green shadow rapporteur on the De Backer report, we agree that any measures to improve road safety should be seriously investigated. The terrible death toll on European roads throws down a stark challenge to reduce deaths and injuries. However, our Group is not convinced that a mandatory EU-wide eCall system as currently prescribed is the best alternative. More lives could be saved, for example, if speed limits were cut by 10 km/hour. Such a policy would also be cheaper and would achieve real casualty reductions.

We have concerns about the possibility of the EU having to co-fund the system, about data protection issues, and the increased likelihood of false alarms through the automated systems. Finally, the suggestion that the driver of the vehicle should be able to turn off the machine seems to undermine and complicate the entire idea. My Group will not be supporting either of the reports.

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster (ECR). - Mr President, I think all of us in this Chamber obviously support improving road safety measures and we wish to promote more cross-border cooperation between Member States’ police and emergency services.

The roads in the UK are consistently amongst the safest in the world, but there is always room for improvement. However, we do not support the mandatory deployment of the eCall system. There are still serious questions that must be answered regarding the cost of implementation and the technical infrastructure. A recent study indicated that the mandatory deployment of eCall, in the UK alone, would cost approximately GBP 300 million a year. There is also no mention of the additional costs and burdens that would be imposed on the car industry and, of course, on the public, who may not actually want this tracker device in their car.

In addition, there are serious issues that have been raised regarding data protection and which have been identified by colleagues in the Chamber. We must take that on board. From our point of view, we certainly support a continued voluntary approach in this area. We believe that passengers should have the choice about what they want, and we believe that the right way forward is to improve safety on our roads by also enforcing other things that we can do, and which have been raised in this Chamber.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru”. – Aș dori s-o întreb pe doamna Foster dacă are în vedere totuși reducerea costurilor, dacă ne gândim în termeni sociali - câte vieți sunt salvate prin implementarea sistemului eCall - și, de asemenea, reducerea costurilor privind asigurările sociale pentru cazul în care se intervine rapid în aceste accidente?

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster (ECR), blue-card answer. – I think I have managed to understand your question Ms[nbsp ]Ţicău, but I do not think anybody knows. Nobody knows. It is very hard to come up with facts and figures about what something that is fairly hypothetical is going to achieve. I would just reiterate and reinforce that there are a number of measures where we can actually improve road safety on our roads and of course we can have much better cooperation across borders.

So I am afraid, Ms[nbsp ]Ţicău, that there is no answer to the question. We are all working in the same direction, in the right direction, and we must continue to do so, but our position is that it should be a voluntary way forward and we think that that will get the best results.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Wij zijn hier weer bijeen om te praten over het zogenaamde eCall-systeem, een systeem dat automatisch een signaal doorgeeft aan een alarmcentrale als er een ongeval plaatsvindt met de auto.

Nu is hier al eerder iets over aangenomen, alleen zou het vrijwillig moeten worden ingevoerd. Maar wat gebeurde er ineens? De burger heeft helemaal geen zin in een verklikker in je auto die continu doorgeeft waar je bent. Dus de burger liet het terecht massaal links liggen. In dit Parlement geldt dan altijd het adagium: als de burger het niet vrijwillig wil, dan stellen wij het toch gewoon verplicht. De eurofielen hier zijn natuurlijk almachtig en de burgers kunnen niet zelf nadenken. Maar burgers kunnen prima nadenken en begrijpen donders goed hoe het systeem werkt en wíllen het gewoon niet.

Wat het Parlement hier probeert, althans de Commissie en het Parlement, is pure elitaire machtspolitiek naar burgers toe.

De gegevens waar een auto met zo´n systeem zich bevindt zijn altijd opvraagbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat bij een ongeluk de gegevens met de rijrichting kunnen worden doorgegeven. Er vindt dus een continue gegevensuitwisseling plaats tussen de auto´s en veiligheidsdiensten.

De burger wil zijn privacy terug en wil niet dat de overheid altijd weet waar hij of zij is. Dit systeem kan nooit zo waterdicht zijn dat er geen oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt of kan worden gemaakt door de overheid. De redeneertrant volgen dat hiermee mensenlevens kunnen worden gespaard, als het verplicht wordt gesteld, is levensgevaarlijk. Ik voorzie een volgende stap waarbij wij gewoon een chip in eenieders hoofd stoppen die de veiligheidsdiensten waarschuwt als iemand een hartaanval of beroerte krijgt. Dan is het inderdaad echt wel handig als zij weten waar zij heen moeten.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - eCall este o necesitate vitală pentru siguranța cetățenilor europeni: șoferi, pasageri, participanți la traficul rutier. Anul trecut, peste 25 de mii de oameni și-au pierdut viața și peste un milion și jumătate au suferit accidente pe drumurile Europei. Utilizarea serviciului eCall contribuie la scăderea numărului de victime și reducerea gravității vătămărilor corporale. Serviciile furnizate de programele de navigație prin satelit Galileo și EGNOS vor aduce beneficii maxime, asigurând localizarea cu precizie a apelurilor și intervenția rapidă a serviciilor de urgență. Susțin echiparea obligatorie a vehiculelor cu sistemul eCall, fără a oferi posibilitatea utilizatorului de a dezactiva serviciul, asigurându-se totodată protecția necesară a datelor personale. Instituirea sistemului interoperabil eCall, la nivelul întregii Uniuni, este esențială pentru sporirea siguranței în circulația rutieră, stabilirea cu rapiditate și precizie a locului unui accident, coordonarea eficientă a echipelor de căutare și salvare. Toți actorii implicați ar avea de câștigat din implementarea acestui program: industria - prin furnizarea de noi tehnologii, echipamente și componente și prin creșterea competitivității industriei de automobile din Europa; serviciile - prin eficientizare; comunicațiile - prin îmbunătățirea tehnologiilor de transmitere a datelor. Criticile aduse sistemului, în special de către susținătorii întăririi protecției datelor personale, sunt, din punctul meu de vedere, nefondate.

Să nu uităm: sistemul eCall salvează vieți!

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, supporto e condivido la proposta della Commissione di diffusione armonizzata su scala europea di un servizio di eCall interoperabile, poiché mira ad assicurare una gestione adeguata delle chiamate di emergenza da parte dei servizi di pronto intervento attraverso l'applicazione del cosiddetto principio dell'ora cruciale, che si stima possa salvare fino a 2.500 vite nell'Unione europea ogni anno.

È necessario che il sistema eCall sia integrato all'interno dell'autoveicolo, al fine di rendere il servizio affidabile e disponibile a tutti, che è quello che i sistemi nomadi non assicurano. Per garantirne la piena funzionalità lungo l'intero ciclo di vita del veicolo, il sistema eCall deve essere sottoposto a periodici test funzionali. La Commissione deve valutare di presentare una proposta legislativa entro il 2014 per regolare la piattaforma eCall. Trattandosi di una piattaforma che fornisce un servizio pubblico di emergenza è necessario garantire un accesso libero e la tutela dei dati personali.

Sono favorevole, infine, alla possibilità di associare all'eCall altri servizi aggiuntivi di bordo, che garantiscano piena accessibilità per la riparazione e la manutenzione del servizio di emergenza pubblico.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). - Pane předsedající, při své práci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch jsem vždy prosazoval opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti, ke snížení počtu úmrtí a zranění na našich silnicích. Mimo jiné doma jsem podporoval projekt „Bezpečné přechody“. Z toho důvodu myšlenku systému eCall vítám.

Na druhé straně jsem ale vždy ctil svobodné rozhodnutí zákazníků a možnost volby. Nerad bych se dožil doby, kdy Brusel ve snaze ochránit spotřebitele zakáže motorky, lyže nebo cokoliv jiného, co uzná za nedostatečně bezpečné. Velmi silně vnímám pokusy omezovat volbu zákazníků, i když vím, že ne vždy je bezpečnost jejich jedinou prioritou. Je to jednoduše jejich právo a jejich volba. Stejně jako má zákazník při koupi vozu možnost připlatit si za vyšší počet airbagů či nejrůznější jízdní asistenty, musí i v případě systému eCall mít právo volby.

Na druhé straně členské státy svojí nečinností nesmí stát v cestě těm, kdo se pro systém eCall rozhodnou. Nezbytná infrastruktura center tísňového volání by proto vzniknout rozhodně měla.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Mit genauen Informationen über Unfallort und Unfallzeit lässt sich die Effizienz des Rettungseinsatzes sicherlich steigern. Die Kommission ist zuversichtlich, dem Datenschutz mit dem Schlafmodus des eCall bei Nichtbenutzung Genüge zu tun. Wie es in der Praxis mit EU-Datenschutzversprechungen aussieht, wissen wir allerdings auch.

Es gibt ja schon eine Vielzahl von Plänen zum eCall: So soll dieser laut Kommission die Ortung gestohlener Fahrzeuge ermöglichen. Das Fraunhofer-Institut will damit über Autohupen eine flächendeckende Warnung im Katastrophenfall erreichen. Alles ganz einfach, kann doch der eCall extern aktiviert werden. Fuhrparks und Autovermieter können mittels einer App Technikzustand, Tankinhalt, Reichweite und Ähnliches in ihrer Zentrale ablesen. Werkstätten wissen via Telematikdatenanalyse vorab, welcher Wartungs- und Reparaturaufwand auf sie zukommt. Und die Versicherer wollen eventuell auf die Fahrweise abgestimmte Nachlässe anbieten. Soviel also zum angeblichen Schlafmodus.

Mit dem eCall ist es meines Erachtens nur ein Schritt hin zur totalen Überwachung – zum gläsernen Autofahrer.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Panie Przewodniczący! Mówimy tutaj o wypadkach drogowych, o życiu ludzi. Ratowanie życia i zdrowia dzięki systemowi eCall, to rzeczywiście sprawa niecierpiąca zwłoki. W ekspresowym tempie pracowaliśmy nad tym rozporządzeniem i nad tą decyzją dotyczącą systemu eCall, ale z tego, co wiem, to Radzie nie udało się dotrzymać kroku, i będziemy musieli poczekać najpewniej do końca roku na przyjęcie tych przepisów, a październik 2015 r. – jako termin, kiedy faktycznie eCall zacząłby funkcjonować – wydaje mi się w związku z tym za bardzo optymistyczny. Mimo to, Olgo Sehnalová, trzymam kciuki, żeby udało Ci się doprowadzić do jak najszybszego porozumienia z Radą. To jest naprawdę niezwykle ważny temat.

Ważne jest jednak, żeby dobre rozwiązania zaczęły funkcjonować jak najszybciej, i musimy dołożyć do tego wszystkich starań. Ale w tych staraniach mieści się również dobra informacja o tym systemie, o tym, jak on będzie działał. Dużo słyszeliśmy obaw na tej sali. Więc obywateli trzeba informować o tym, że system eCall nie będzie stwarzał zagrożenia dla naszej prywatności, bo cały czas będzie uśpiony, nie będzie nas śledził; o tym, że będzie go można włączyć manualnie, jeżeli z jakichś przyczyn poduszka nie wybuchnie, bo na przykład nie będzie uderzenia, tylko inne zagrożenie; o tym, że będzie mógł być montowany w samochodach używanych, które przecież również jeżdżą po naszych drogach, i o tym, że nie ma to nic wspólnego z pomocniczością, o czym tutaj nasza koleżanka liberałka wielokrotnie niesłusznie mówiła.

Koniecznie powinna tę usługę eCall poprzedzić kampania edukacyjna prowadzona i przez Komisję Europejską, i przez państwa członkowskie, i przez władze regionalne. Mam nadzieję, że dojdzie do tego jak najszybciej. Musimy tak samo dołożyć wszelkich starań, żeby numer 112 funkcjonował poprawnie. Dotychczas numer 112 i jego funkcjonowanie pozostawiają jeszcze wiele do życzenia.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 149 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich habe an die Abgeordnete eine Frage, und zwar: Braucht ein Notruf Priorität beim Senden oder sollen alle Datenübertragungsarten gleich behandelt werden? Das ist eine Frage, die sich jetzt mit dem digitalen Binnenmarkt stellt, ob im Internet alle Daten gleiches Recht haben sollen oder ob ein Notruf tatsächlich die Priorität bekommen soll im Datenverkehr.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Pan Rubiks jest naszym specjalistą od wszelakich tematów dotyczących połączeń telefonicznych i przesyłania danych. Oczywiście, że życie i zdrowie ma pierwszeństwo, i tak samo powinno mieć pierwszeństwo na łączach. Dziękuję bardzo za to ważne pytanie.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). - Herr talman! Varje år omkommer ungefär 28 000 människor i trafiken i EU och fler än en och en halv miljon skadas. Att få e-call på plats i våra bilar är en viktig förutsättning på arbetet med nollvision i trafiken som parlamentet antog 2011, och som innebär att ingen på lång sikt ska dödas eller skadas i trafiken.

Tekniska lösningar som e-call är ett viktiga i trafiksäkerhetsarbetet och det krävs ett nära samarbete med industrin för att hitta så smarta lösningar vi bara kan.

Självklart är det också viktigt att vi uppnår balans i frågan om syftet med lagstiftningen. Att rädda liv och begränsa personskador vid olyckor, och den eventuella integritetskränkning som den skulle kunna innebära. Det tycker jag att vi har lyckats med, och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att göra våra vägar säkrare.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). - Ik herhaal een aantal dingen die al gezegd zijn, maar ik breng ze nogmaals naar voren, omdat zij uitermate belangrijk zijn. Hoe sneller de hulpdiensten bij een ongeval zijn, hoe beter, want de responstijd kan zo tot 50% sneller zijn. Dus eCall gaat zo'n 2500 levens redden. En wat er ter rechterzijde ook beweerd wordt, dat is wel degelijk te berekenen op basis van simulaties. 2500 mensenlevens per jaar dus. Wie daar niet achter wil staan is volgens mij niet op zijn plaats in deze assemblée.

Wij hebben ons geëngageerd, beste collega's, om het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren. Dus dan denk ik dat wij nu ook de daad bij het woord moeten voegen. Het grote voordeel van deze keuze is dat via deze procedure eCall niet langer een optioneel snufje is dat enkel is weggelegd voor wie extra in zijn portefeuille tast.

Dat de installatie van eCall gebeurt met inachtneming van alle privacy-regels spreekt voor zich en het is goed dat met inachtneming van deze regels dit allemaal ook concreet wordt en wel op korte termijn, binnen anderhalf jaar zelfs.

Uiteraard moeten de lidstaten ook hun huiswerk doen en zich klaarmaken om de eCall-gegevens te verwerken. Zij moeten bovendien garanderen dat eCall overal werkt, dus het gaat erom dat zij de alarmcentrales klaarmaken en dat het netwerk overal in Europa beschikbaar is.

Wij hebben ons huiswerk gedaan, wij gaan dat morgen doen. Wij rekenen erop, mijnheer de commissaris en de leden van de Raad die hier helaas niet aanwezig zijn, dat de lidstaten hun werk doen en dat de ministers op korte termijn een akkoord hierover sluiten met het Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, come i colleghi ben sanno, la sicurezza è un fondamentale diritto di cittadinanza ma lo è altrettanto la riservatezza, la privacy. Dunque, trovare un equilibrio tra due temi distinti che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali non era facile. Secondo me la relazione che stiamo discutendo c'è riuscita e questo è un ottimo risultato per tutti.

Va da sé che bisogna difendere e proteggere le persone che viaggiano, che si spostano e purtroppo il numero di incidenti mortali è altissimo e spesso la morte sopravviene per un ritardo nell'intervento. L'eCall può risolvere questo problema.

Ma è altrettanto importante non esporre le persone che utilizzano un mezzo di trasporto al rischio di vedere utilizzate le informazioni che le riguardano con fini che possono essere i più disparati ma che sono comunque tali da ledere la loro privacy. Noi siamo riusciti a tenere queste due cose insieme: sono due diritti importanti che possono camminare di pari passo.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE). - Panie Przewodniczący! Dla pasażerów i kierowców nazwa eCall powinna stać się synonimem zwiększonego bezpieczeństwa w motoryzacji. System eCall może bowiem ratować życie, a Parlament wzywał już od dłuższego czasu do pełnego wdrożenia tego systemu. W wypadkach giną tysiące osób, a w samym 2012 r. ponad 1,5 mln zostało rannych. Dzięki systemowi właściwe służby zostaną powiadomione nawet w sytuacji, kiedy kierowca, nieprzytomny lub ciężko ranny, nie jest w stanie samodzielnie zadzwonić po pomoc. System usprawni działanie służb ratowniczych, ponieważ skróci ich czas reakcji nawet o 40%, a w niektórych przypadkach o 50%. Dlatego tak ważne jest, aby system dostępny był dla wszystkich kierowców. Nie można także pomijać faktu, że system ma potencjał rozwojowy dla przedsiębiorstw, gdyż będą one miały szansę dostarczać technologię, części, usługi potrzebne do działania systemu eCall.

Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia rynku wewnętrznego jest zachowanie konkurencyjności, a tym samym zapewnienie konsumentom swobodnego wyboru. To kwestia otwartości systemu. Choć oczywiście powinien on w pierwszej kolejności służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach, to nie można wykluczyć, że jego potencjał można rozszerzyć też o inne aplikacje. W tej kwestii Komisja Europejska powinna przeanalizować, jakie dodatkowe usługi mogłyby wejść do systemu jako jego część, a które stanowiłyby wartość dodaną dla pasażerów i kierowców.

Wprowadzenie systemu we wszystkich pojazdach w Unii Europejskiej powinno znacznie zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, dlatego termin wdrożenia systemu, czyli październik 2015 r., powinien zostać dotrzymany. Ważną rolę odgrywają też w tym zakresie państwa członkowskie, które powinny bardziej aktywnie i ambitnie potraktować tę kwestię.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - importanța acestei dezbateri privind implementarea sistemului eCall la nivelul Uniunii Europene și instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor. Deoarece nu toți cetățenii Uniunii sunt familiarizați cu utilizarea serviciului eCall, implementarea sa ar trebui precedată de o campanie de informare, prin care să se explice cetățenilor beneficiile, funcționalitățile și măsurile de protecție a datelor aferente noului sistem. Prin amendamentele depuse și adoptate în cadrul Comisiei pentru transport și turism, am solicitat ca toate statele membre să semneze memorandumul de înțelegere privind implementarea unui serviciu paneuropean interoperabil eCall în Uniune. De asemenea, este important ca statele membre, operatorii de telecomunicații și producătorii de vehicule să fie încurajați să contribuie la dezvoltarea și implementarea serviciului paneuropean eCall. Este important ca statele membre să garanteze că serviciul eCall este gratuit pentru toți utilizatorii și că, până la 1 octombrie 2015, apelurile eCall pot fi inițiate de oriunde de pe teritoriul lor.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Ross (PPE). - Mr President, I am very happy to see that the eCall system is gaining traction in the European Parliament. The EU-wide introduction of eCall, while beneficial to all citizens of the European Union, is a particularly positive development as far as my home country of Poland is concerned.

According to research done by the Polish Supreme Audit Office there are many issues with the 112 number in Poland. The main discontent is with call centres’ inability to dispatch emergency services by themselves. At the moment, their only function is forwarding information to relevant organisations. Another important question is the lag in the implementation of a tracking system which would enable dispatchers to immediately determine a caller’s location. There are also bureaucratic obstacles, such as the need to fill out multiple versions of the same forms by the 112 dispatchers, emergency service dispatchers and, finally, the emergency responders.

I sincerely hope that implementing eCall will help. The European Union has a unique ability to pressure national governments to speed up their internal processes. I hope this will be the case in this matter. Poland, which has one of the highest traffic accident death rates in Europe, only stands to benefit from both eCall and resulting improvements to the 112 system. I fully support the idea and wish for its speedy implementation.

 
  
 

«Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)»

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - 2012-ben az európai közutakon több mint 1 millió közúti balesetben hozzávetőleg 28 000 ember vesztette életét és több mint 1,5 millióan sérültek meg. Ebből kifolyólag is az Európai Unió elkötelezte magát, hogy csökkenteni próbálja a közúti balesetek számát. Az e-segélyhívó rendszer bevezetése jelentősen hozzájárulhat e célkitűzés mihamarabbi eléréséhez. A fő hangsúlyt elsősorban a biztonsági szempontokra kell helyezni, ezért a jövőbeni járműveket alapszintű fedélzeti telematikai platformmal kell ellátni, amely különböző műszaki megoldásokat kapcsol össze, így biztosítva az EU egész területén elérhető pontos vezeték nélküli helymeghatározást és a járműirányító rendszerekhez való csatlakozást. Biztosítani kell továbbá, hogy egyetlen kiegészítő fedélzeti alkalmazás se késleltesse a 112-es e-segélyhívó rendszer bevezetését. A szolgáltatásnak minden európai autós javát szolgálva díjmentesnek kell lennie, függetlenül a jármű típusától és márkájától. Előzőleg a fogyasztók számára világos tájékoztatást kell nyújtani a rendszer működéséről.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, first of all I would like to commend Ms Sehnalová’s long-standing efforts to make the eCall system a reality on Europe’s roads. In the Irish context, we have seen an increase in road deaths, breaking a positive downward trend for the first time since 2005. The Chairman of the Road Safety Authority has linked the higher death toll to a lack of enforcement resources, on foot of budgetary cuts. While, when we look at recent years’ trends, fewer lives are lost in Ireland compared to the situation on our roads a decade ago, this recent reversal is worrying.

We need to see the legislative package approved, so that as of late 2015 all new car models will be fitted with the automatic emergency call system in case of serious accident. The automatic transmission of accurate location data, even if the driver and passengers are unconscious, means that emergency services can arrive at the scene up to 50% faster in rural areas. As a ‘dormant’ system that will only be activated to transmit information to the nearest emergency centres in case of serious collision or if manually triggered by the passengers, it will save lives, whilst safeguarding our citizens’ privacy.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Gospodine predsjedavajući, tragična je ali neprihvatljiva činjenica da na cestama Europske unije u prometnim nesrećama godišnje strada 30 000 ljudi, a preko milijun biva teže ili lakše ozlijeđeno. Ovom prilikom želim ponosno istaknuti kako je prvi standardizirani ePoziv u Hrvatskoj ostvaren 15. ožujka 2012. godine te je dosada provedeno testiranje s preko 4 000 ePoziva.

Uručenjem prestižne nagrade Udruge europskog broja za izvanredne situacije prošle godine u Rigi, Hrvatskoj je uz još osam zemalja odano priznanje zbog zalaganja u promicanju poboljšanja europskog broja 112 za izvanredne situacije. Procjena da bi se uvođenjem ovakvih sustava moglo spasiti čak do 2 500 života godišnje, dovoljan je dokaz da je ovakvim mjerama potrebno pružiti punu podršku. Pritom valja posebnu pažnju posvetiti samoj implementaciji ovakve mjere vodeći računa o privatnosti podataka kao i o troškovima uvođenja.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Pełne wdrożenie, jak i sprawne działanie mechanizmu eCall pozwoli zdecydowanie złagodzić skutki wypadków. Z danych Komisji wynika, że usługa ta przyczyni się do zmniejszenia czasu reakcji służb ratowniczych nawet o 50%, co znacząco zwiększa szanse poszkodowanych w przypadku zagrożenia życia. Wprowadzenie tego środka alarmowego do powszechnego użytku uwzględnia zatem bardzo ważny interes społeczny. Chciałbym jednocześnie zaapelować o zwiększenie aktywności na rzecz pełnego upowszechnienia usługi numeru 112. Obecnie nadal stopień świadomości jej funkcjonowania pozostaje niewystarczający, a sam mechanizm nie zawsze działa sprawnie. Z pewnością pożądanym rozwiązaniem byłaby szeroka akcja informacyjna połączona z szeregiem działań doskonalących możliwości wykorzystania tego narzędzia.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ κατ' αρχάς την συνάδελφο Sehnalová. Το σύστημα eCall υπάρχει και χρησιμοποιείται ήδη, αλλά όχι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια τεχνολογία που θα σώσει 2.500 ζωές τον χρόνο σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται δηλαδή για ένα μέτρο που θα συμβάλει ουσιαστικά στον στόχο που έχουμε θέσει για τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 50% μέχρι το 2020.

Επομένως, το ζητούμενο είναι να πετύχουμε τη γρηγορότερη και πληρέστερη υλοποίηση αυτών των μέτρων από τα κράτη μέλη, τόσο στα οχήματα όσο και στην υποδομή. Προφανώς είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν στην απώλεια ζωών στην άσφαλτο. Η συνωμοσιολογία ας μη μας αποτρέψει από την προσπάθεια μείωσης αυτών των παραγόντων και, βεβαίως, για κάθε τι πρέπει να σταθμίζουμε το κόστος και το όφελος, και ας μη ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό.

 
  
 

«(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))»

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. - Mr President, first of all I would like to thank the rapporteurs, Ms[nbsp ]Sehnalová and Mr De Backer, for all their work in preparing these reports. Europe’s road safety record is, of course, better than in many other parts of the world but as everyone agrees, even one death is one too many. However, I can inform you that there was a 7[nbsp ]% decline in road fatalities last year too so road safety is improving.

But now to eCall. When we started discussions a couple of years ago about eCall and its possible applications and implementation, the issue then was not the signalling device. The issue was how all the supporting environment could and must be created: hospitals, emergency centres, which language, how it would be received, who would receive it. When we prepared our proposal, we were quite happy that we had found the necessary technical solutions with the Member States so that creation of such a backup system was possible. I think this was a great achievement.

The device itself, of course, is dormant. The device itself does not give any information to anybody unless something happens and so nobody can collect information provided by this device. At the same time we all use GPS and navigation systems which dialogue with satellites, so those institutions or whatever which want to follow you have no big problems using this information, and use of these devices is more widespread.

We have many mandatory elements to ensure and develop road safety. When I was young, seat belts were unknown and now the safety belt is also mandatory. Actually the speed limit is mandatory too. It differs from country to country but in every country there are speed limits. Now people are discussing the necessity of having, at least in certain types of vehicles and with some people, mandatory Alcolocks. So this is again a certain restriction on your personal behaviour.

Of course, we can think that this should be a voluntary exercise, but if this is a voluntary exercise then the question is not about the device and I do not think it is a very expensive device. The question concerns, of course, all the backing system, and nobody would be willing to develop such a big system which unites emergency centres and all the necessary services when it is not clear that it will be used and how it will be used.

We are, of course, open to discuss all issues. There is just one fact I have to correct on the issue of these public safety answering points (PSAPs). It was said that in the UK the cost would be around EUR[nbsp ]3 million but in fact it would only cost around GBP[nbsp ]250[nbsp ]000 to upgrade these PSAPs.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, zpravodajka. - Paní předsedající, já bych chtěla v prvé řadě poděkovat za všechny příspěvky. Slyšeli jsme slova podpory i nesouhlasu, ale takový je život. Já jsem skutečně přesvědčena, že jsme připravili vyvážený návrh zprávy, která reaguje na některé z obav, které zazněly v debatě.

Dovolte mi, abych využila ten zbývající čas, který mám, k tomu, abych vám dala několik konkrétních příkladů, komu může systém eCall prospět. Třeba posádce vozu, ke které se dostali záchranáři včas, ale až po rozednění se zjistilo, že ve voze byli další dva lidé. Nebo posádkám vozidel, kde viník od nehody ujel, aniž by o ní informoval záchranné složky. Také lidem, kteří havarovali v noci nebo na místech, kde si jich prostě nikdo nevšiml. A tady nejde o minuty, hodiny, ale někdy bohužel i o dny. Systém eCall poslouží také těm, kdo havarovali na neznámém místě.

V Evropské unii se ročně uskuteční více než sto milionů zahraničních cest, eCall může zachránit až 2 500 lidských životů ročně. Mějme to, prosím, na paměti, až budeme zítra hlasovat. A jestli mohu, tak ještě jedno poděkování, a to svému asistentovi Michalu Vaňáčkovi, protože na této zprávě odvedl obrovský kus práce.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer, rapporteur. - Madam President, I would like to thank colleagues for all their input in the debate that we have had here today, and also to welcome the collaboration between the other shadow rapporteurs and Ms Sehnalová, which has been really excellent. I think we have improved the proposal. I only hope now that Member States will also start implementing this, after the negotiations we will have with them very soon, and I hope that this Europe-wide system can come into place. I have heard many discussions here today about the fact that it would be mandatory. I think if we are talking about saving lives, if we are talking about reducing risk on the roads, then indeed, as the Commissioner has said, some mandatory issues can come into play.

It is also important that we talk about the standards, and also that the industry is following this system and that it is taken up by the industry in the new cars that will be produced. There also, I think we have done good work.

On the privacy issue, this is a dormant system which will only relay to the PSAP at the moment there is an accident, and even then only a very limited amount of information will be shared. I am wondering who will even be interested in this kind of information the moment it is transmitted.

I urge the Member States to prepare; they should prepare their systems and they should prepare their backups in order to make sure the system can be deployed Europe-wide. The fact is that we are seeing more and more people crossing borders and travelling by car, and I think this system can and will save lives in the future if we can send a very strong signal from this Parliament tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. - La discussione congiunta è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 26 febbraio 2014.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. An in-vehicle eCall system is a service triggered either automatically or manually in the case of a car crash. It establishes a link to the emergency call centre and can speed up emergency response time by 40% to 50% of cases. According to estimates, it could save up to 2[nbsp ]500 lives a year. Regardless the benefits of this service, currently only about 0.7% of vehicles in the EU are equipped with private eCall systems. The current report supports the deployment of the interoperable EU-wide eCall throughout the EU by October, 2015. It further backs the European Commission’s proposal to ensure Member States upgrade their infrastructure so that eCalls are efficiently passed on to emergency services. Additionally, while taking into consideration the widespread deployment of GNSS location technologies, the report emphasises the need to ensure ‘normal’ 112 calls are appropriately treated, next to eCalls. This will allow all citizens to benefit from the service, not only those who are equipped with eCall-enabled vehicles. Considering that in 2012 alone, about 1.1m traffic accidents were registered on EU roads resulting in 28[nbsp ]000 deaths and more than 1.5m injuries, the current report is essential for increasing road safety standards across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament végre határozottan kiáll amellett, hogy márkától és típustól függetlenül minden személygépkocsiba be kelljen szerelni az elektronikus segélyhívást biztosító berendezést, mégpedig úgy, hogy azt a különböző fogyatékossággal élő polgárok is akadály nélkül tudják használni, hasonlóan, mint például a biztonsági öveket. Az e-call ügye fontos az Európai Parlamentnek, és nekem is, hiszen 2011-ben éppen a 112-es segélyhívás témájában sikerült elfogadtatni a képviselők túlnyomó többségével a jelenlegi ciklus legtámogatottabb írásbeli nyilatkozatát, amelynek filozófiája összhangban van a most megszavazandó jelentéssel. Ez pedig a szolgáltatásokhoz, így az e-callhoz való általános és akadálymentes hozzáférés biztosítása mindenki számára. A jelentést készítő kollegák munkájának ezért is külön köszönet jár.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. Panie Przewodniczący! Wdrożenie systemu eCall w całej Europie jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Obywatele UE mogą mieć pewność, że dzięki temu systemowi znacznie skróci czas interwencji służb ratowniczych w wypadkach drogowych. System eCall będzie obowiązkowo instalowany w nowych pojazdach od 2015 roku. E-Call będzie dostępny dla wszystkich obywateli w Europie, jako usługa ogólnoeuropejska. System eCall będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników samochodów w oparciu o numer telefonu alarmowego 112. Przyjęte sprawozdanie podczas jutrzejszego głosowania zapewni, że samochody wyposażone w system eCall nie będą mogły być ciągle śledzone. Dane wysłane z systemu do centrum ratunkowego będą ograniczone m.in. do rodzaju pojazdu, rodzaju paliwa, czasu zdarzenia, dokładnej lokalizacji samochodu, kierunku podróży i liczby pasażerów. Chciałbym serdecznie podziękować Komisji Europejskiej za inicjatywę a państwa członkowskie, operatorów telekomunikacyjnych i producentów pojazdów zachęcić do włączenia się w proces wdrożenia ogólnoeuropejskiego systemu eCall.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. En cas d'accident, le système eCall de votre voiture composera automatiquement le 112. Tous les nouveaux véhicules vendus dès octobre 2015 dans l'Union européenne en sera pourvu. L'objectif est de sauver annuellement 2500 vies à travers l'Europe, de raccourcir le délai d'intervention de moitié et de faire 26 milliards d'économie L'intérêt majeur du système est qu'il avertit immédiatement les services d'urgence de la position précise de l'accident. Cela permettra de réduire considérablement le temps d'arrivée des services de secours, d'environ 50 % dans les zones rurales, et de 40 % dans les zones urbaines. "eCall" pourrait sauver jusqu'à 2500 vies par an dans l'UE mais aussi réduire sensiblement la gravité des blessures dans 15 % des cas. Enfin, ce système pourra permettre d'économiser 26 milliards d'euro annuellement. Une détection plus rapide de l'accident permet la prise en charge plus raide des victimes (donc moins de frais médicaux) et du trafic routier (on fait baisser les coûts colossaux que représentent les embouteillages). En résumé, la décision prise aujourd'hui devrait permettre de réduire la mortalité sur les routes. C'est loin d'être un luxe quand on sait que près de 30000 personnes décèdent tous les ans sur le macadam européen.

 
Note legali - Informativa sulla privacy