Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2012/0340(COD)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0460/2013

Texts tabled :

A7-0460/2013

Debates :

PV 25/02/2014 - 17
CRE 25/02/2014 - 17

Votes :

PV 26/02/2014 - 9.11
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2014)0158

Debates
Tuesday, 25 February 2014 - Strasbourg Revised edition

17. Accessibility of public sector bodies' websites (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως του Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, επί της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσβασιμότητα σε ιστοτόπους οργανισμών του δημόσιου τομέα [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - (Α7-0460/2013).

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, rapporteur. - Madam President, it has been an honour and a privilege to be the rapporteur for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) on the proposal for a directive on the accessibility of public sector bodies’ websites and websites operated by entities performing public tasks.

This piece of legislation is long overdue and eagerly awaited both by citizens with disabilities and by our increasingly ageing population who find themselves more and more isolated and excluded from a world where information is accessible primarily online. In Europe this amounts to 80 million citizens with disabilities and another 87 million aged over 65. 167 million European citizens is too great a number to be ignored.

Throughout my involvement with this dossier, I have seen what these people face when trying to navigate their way online. I was particularly struck by the difficulties faced by the blind, which was exemplified at an IMCO Committee hearing held in April 2013. Ioanna-Maria Gertsou, a blind woman who owns a school for guide dogs in Athens, came to Parliament for a web accessibility demonstration and got visibly lost on traditional websites.

However, despite the fact that assistive technology already exists, Europe has been lagging far behind. We are the European Union. We should be setting the agenda, not struggling, or even failing, to keep up. Less than one third of Europe’s public sector and government websites, and even less than 10[nbsp ]% of Europe’s websites in general, are fully accessible. Making websites and their content useable for all should already have become a priority at EU level.

The Commission’s initial proposal was limited in scope and not fully in line with the goals promised in the digital agenda for Europe. The IMCO Committee was more ambitious, and made a number of significant amendments to the text. The directive now covers all EU public sector bodies’ websites and websites providing public services, as now laid down in a new annex. It now covers mobile web and apps and includes a robust enforcement mechanism. The specifications for accessibility are technology-neutral and based on the international Web Content Accessibility Guidelines 2.0, also known as WCAG. This directive is essentially a forerunner in the planned European Accessibility Act, which I know is also being eagerly awaited by our citizens.

The scope, along with the enforcement mechanisms and monitoring systems, reflects the binding obligations set out in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the commitments made in the digital agenda for Europe. In addition, with the implementation of a harmonised European approach, making these websites accessible also has the potential to be a highly profitable business. The financial benefits are currently estimated at EUR[nbsp ]2 billion.

Members of this Parliament will vote tomorrow to deliver on their commitment to uphold the rights of disabled people. However, this is only the first step in the legislative process. We regret the lack of engagement by previous presidencies on this dossier. However, I thank Commissioner Kroes for having openly supported our legislative work using one of the most modern ways of rapid communication, Twitter. I thank her for that.

I am sure the Greek Presidency will follow up the good work on this file and it is completely feasible that the Italian Presidency will be able to bring this dossier into legislation. In our increasingly digital world, accessibility is very much a human right. All people are entitled to use the internet in order to exercise their fundamental rights. I hope tomorrow’s vote will cement Parliament’s commitment on this.

Lastly, I must emphasise that cooperation with my shadow rapporteurs last year was both consensual and produced a directive that should be acceptable to all and I thank them for that.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. - Madam President, my thanks to the rapporteur and the shadows. I firmly agree with the assertion in the report that the opportunities of new technology should be accessible to all. We are aware that technology is moving fast. We are aware that millions of us have come to rely on the internet, the computer on our desk, the mobile phone in our pocket and online services ranging from entertainment to education or energy. These services boost productivity and boost performance in every sector. In terms of figures, the vibrant European app economy supports nearly two million jobs.

Today every European household has at least basic broadband coverage – as was pointed out, too, when we discussed the previous report – but that is not enough. For many people, the web may be accessible but websites are not. People with impaired vision or hearing difficulties should be able to access websites, especially those providing basic public services.

We all want to see accessible websites offering public services to citizens, and this proposal rightly aims to set that in motion, to start making the vision a reality. It addresses the main problem in relation to web accessibility, namely market fragmentation leading to uncertainty on supply and demand. By introducing a single set of accessibility requirements for all public sector websites, we can generate a spillover effect that will make it easier for other websites to become more accessible.

Every Member State has the freedom to extend the scope of the directive. The proposal encourages that, but we have also designed the legislation so as to minimise the regulatory burden, to have a minimum of red tape and to facilitate the development, with Member States, of an easy monitoring system.

We now also have a European accessibility standard to guide us. There are great European examples of brilliant, accessible websites but we need more of them. Our challenge now is to make ‘accessible’ the norm and not the exception.

So: minimum regulatory burden, minimum red tape and ease of monitoring. Let me say again: every Member State has the freedom to extend the scope of the directive. At European level, the task will be to produce further proposals to deal with other websites. Let us get the ball rolling now, please!

I welcome your report, Mr[nbsp ]Chatzimarkakis. I am encouraged, and I identify with, the energy you have put into these proposals. I also appreciate the many positive ideas you have put on the table. I hope that a swift agreement can be reached with Council.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. - Kedves elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Mindenekelőtt gratulálni szeretnék Chatzimarkakis kollégámnak a rendkívül értékes előterjesztéséhez. Öröm volt ebben a közös munkában részt venni.

Tisztelt kollégák! Anélkül, hogy nagy szavakat szeretnék ilyen kora esti órában használni, én úgy ítélem meg, hogy a digitális, az infókommunikáció és az internetes akadálymentesítés mindenekelőtt erkölcsi kérdés. Az emberi tisztesség legalapvetőbb szabályainak teszünk eleget, hogyha a fogyatékkal élő európai polgártársaink számára hozzáférhetővé tesszük a közszolgáltatások webhelyeit. E tekintetben – talán megint nem túlzás – forradalmi ez az előterjesztés.

Nyilvánvaló, hogy mindennek a digitális agenda, a gazdasági élet szempontjából, a szociális következményeket tekintve is van hatása. Van ennek foglalkoztatási hatása is. Ez a digitális akadálymentesítés változtathat azon a helyzeten, hogy a több tízmillió fogyatékkal élő európai polgártársunknak alig 45%-a dolgozik. Azoknak a fogyatékos európai polgártársainknak, akik egyébként munkaképesek. Ezért örülök, hogy ez az előterjesztés az asztalunkra került.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Bagó, A Kulturális és Oktatási Bizottság véleményének előadója. - Tisztelt kollégák! Az irányelv tervezete széleskörűen támogatja a tagállamok internetes oldalainak akadálymentesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásait. Jómagam két dolgot szeretnék kiemelni a véleményemből, ami már elhangzott, az elöregedés problémáját és a honlapok típusának a körét.

Az Unió népessége folyamatosan öregszik. Az elöregedő társadalom hatásaként úgy gondolom, hogy nemcsak a fogyatékossággal élő személyek, hanem az idősebb személyek miatt is egyre nagyobb jelentőségű a hozzáférhetőség kérdése. Emellett a fogyatékossággal élők száma pontosan az elöregedés problémája miatt emelkedhet Európában. Másodsorban pedig fontosnak tartom, hogy a jelentés kiegészíti azon honlapok típusának körét, melyet a tagállamoknak akadálymentessé kell tenniük úgy, hogy azok a honlapok is hozzáférhetőek legyenek, melyeknek kulturális és közoktatási tartalmuk van. A kompromisszumokat elfogadtuk, úgyhogy jómagam javaslom a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Liczba stron internetowych szybko wzrasta, a służą one coraz częściej właśnie do udzielania informacji czy też świadczenia usług. To samo dotyczy podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego. W sektorze publicznym strony internetowe liczy się już w setkach tysięcy, ale tylko mniej niż 10% stron internetowych w UE spełnia standardy dostępności sieci. Obszar ten natomiast jest polem działania tysięcy przedsiębiorstw, dających miejsca pracy oraz wytwarzających obroty rzędu 144 miliardów euro. Dostępność sieci może przyczynić się do dalszego rozwoju jednolitego rynku i zapewnienia wszystkim obywatelom Unii powszechnego dostępu do usług. Dostępność sieci ma bowiem ogromne ekonomiczne znaczenie i dysponuje znacznym potencjałem w zakresie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Chodzi przecież o korzystanie ze stron internetowych przez wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne. Dlatego wszystkie podmioty sektora publicznego powinny stosować zasadę dostępności sieci.

Jednym z ważniejszych aspektów jest określenie rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego, które mają istotne znaczenie dla udziału obywateli w życiu gospodarczym i społecznym. Dostępność sieci obniży koszty administracyjne dla gmin, ale oczywiście należy także wziąć pod uwagę obecną sytuację finansową tych najmniejszych podmiotów publicznych tak, aby dyrektywa nie stała się dla nich obciążeniem, któremu nie mogą podołać.

Jest też kwestia zdefiniowania zadań publicznych, ponieważ załącznik wymienia na przykład usługi bankowe czy działalność kulturalną i informację turystyczną, jako zadania w kompetencji podmiotów publicznych, więc jest to pytanie o zakres tych zadań. Państwa członkowskie już wdrożyły przepisy w tej kwestii, jednak wciąż istnieją bariery ze względu na różnice w podejściach poszczególnych państw, dlatego konieczna jest pełna harmonizacja. I na koniec dziękuję panu posłowi sprawozdawcy za bardzo dobrą pracę.

 
  
MPphoto
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón, en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, querido ponente, estimados colegas, la Directiva sobre accesibilidad tiene como finalidad asegurar que los contenidos de los sitios web del sector público o gestionados por entidades que ejercen funciones públicas sean accesibles a todos los usuarios, en particular al grupo de personas con discapacidad, sea física, mental, intelectual o sensorial. Este grupo ―ya se ha dicho― se estima que representa a unos 80 millones de personas en toda la Unión Europea.

Se establece un amplio repertorio de servicios públicos, que ayudarán a los Estados miembros a cumplir sus compromisos: servicios energéticos, postales, redes de comunicación electrónica, servicios de transporte, bancarios y de seguros básicos, educación, protección social, sanitarios, atención infantil y actividades culturales y turísticas.

Con esta Directiva los ciudadanos tendrán una mayor capacidad para integrarse plenamente a nivel social y profesional, así como para disfrutar de su derecho de acceso a la información.

Esta Directiva permitirá eliminar barreras en el mercado interior, disminuyendo su fragmentación y aumentando la confianza de proveedores y usuarios. Se contempla que los sitios web afectados garanticen la neutralidad de la red y su accesibilidad de forma gratuita, así como la seguridad en la transmisión de la información y la protección de los datos personales. La Directiva insiste en la accesibilidad, independientemente del dispositivo utilizado, incluyendo los dispositivos móviles.

Los plazos para el cumplimiento de esta Directiva son graduales. Deberá aplicarse en su totalidad entre un año y tres años a partir de la fecha de su entrada en vigor. Los Estados preverán normas en materia de sanciones aplicables de manera eficaz, proporcionada y disuasoria en caso de incumplimiento. Estamos sentando las bases para mejorar la calidad de vida, garantizando los derechos básicos a capas de la población europea especialmente vulnerables.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I want to thank the rapporteur for his work on this excellent and ambitious report. It is ambitious because it significantly extends the number and type of websites which should be accessible. These types of websites are listed in Annex 1a and include a much broader range of websites than were initially included in the Commission proposal. I think this is very important because it should mean that virtually all public websites will then be accessible to persons with disabilities, and after all that is what this directive is about.

I was more than pleased to see that the rapporteur has taken virtually all of my amendments on board. These amendments were drawn up in conjunction with experts from the disability area in Ireland who attended the hearing that the rapporteur spoke about in Parliament. They particularly emphasise monitoring and enforcement, and that the competent authorities and bodies should involve organisations representing persons with disabilities. Furthermore, there will be opportunities to lodge complaints, and it is stated that such a complaint will be dealt with within a reasonable time frame.

Crucially we also have to ensure that these competent authorities, when set up, will have the resources necessary to carry out their tasks, and I will be happy to support the rapporteur’s amendment in Parliament tomorrow that any penalties for non-compliance should be effective, proportionate and dissuasive. There is now, however, an urgent need to progress this dossier in Council. It is my understanding that no substantive discussions have taken place so far. As the rapporteur said earlier, this piece of legislation is long overdue. The Commissioner is very supportive, but we now need the Greek and Italian Presidencies to prioritise this important dossier. Apart from anything else we have to honour our commitments under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and accessible public websites is just one of those commitments.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Richtlinie ist ein überfälliger Schritt zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und von älteren Menschen. Sie verpflichtet endlich die öffentlichen Behörden zur Barrierefreiheit der Webseiten. Ich appelliere an die Verwaltungen und Kommunen, die drei Jahre Übergangsfrist nicht auszunutzen, sondern wesentlich früher ihren Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu Dienstleistungen zu ermöglichen.

Wir als Grüne unterstützen den Bericht, aber wir wären gerne weiter gegangen. Wir als Grüne hätten gerne alle Dienste der Daseinsvorsorge in diese Richtlinie einbezogen. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Teil der Bevölkerung weiß, wie hoch die Wassergebühren sind, und ein anderer Teil nicht. Wir hoffen nur, dass es europaweit gutwillige Behörden gibt, die das dann so interpretieren, wie es in der Richtlinie steht, dass nämlich überall, wo öffentliches Geld drin ist, Barrierefreiheit sichergestellt werden muss, und dass sie dabei auch ihre Auftragnehmer mit einbeziehen.

Unklar bleibt der technische Teil der Richtlinie. Dabei ist das der allerwichtigste Teil, denn er garantiert die Barrierefreiheit. Hier wird das universelle Design ausgesprochen, aber es steht nicht in der Richtlinie – und das bedauern wir sehr –, dass eben freie und quellenoffene Software zu verwenden ist. Ich kann hier nur an die Kommission appellieren, dafür zu sorgen, dass sie in ihrem delegierten Rechtsakt freie und quellenoffene Software fordert, um wirklich einen universellen Zugang für alle Bevölkerungsschichten und für alle Menschen in Europa zu ermöglichen!

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Strony internetowe są już w zasadzie podstawowym źródłem informacji z rozmaitych dziedzin. Sprzyja temu łatwość i komfort korzystania z tej formy uzyskiwania wiedzy oraz możliwość zamieszczania obszernych i wyczerpujących materiałów. Nie inaczej jest w odniesieniu do sektora publicznego, którego udział systematycznie rośnie. Niestety wciąż jedynie niewielka ilość witryn publikowana jest zgodnie ze standardami dostępności informacji w sieci. To ważne, aby ze stron internetowych podmiotów świadczących podstawowe usługi dla obywateli, przykładowo działających w obszarze administracji, opieki zdrowotnej czy edukacji, mogli korzystać wszyscy, niezależnie od wieku czy stopnia niepełnosprawności.

Najpoważniejszym problemem pozostają nadal bariery wynikające z różnic w ustawodawstwie poszczególnych państw. Ujednolicenie zasad wydaje się niezbędne, choćby w oparciu o fakt, że informacje krajowych instytucji są przetwarzane również przez obcokrajowców. Zharmonizowane podejście w przedmiotowych kwestiach uważam za wymóg, również celem zakończenia budowy jednolitego rynku europejskiego.

Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na rosnący udział dostępu do informacji za pośrednictwem różnorakich urządzeń mobilnych. Adekwatne aplikacje instytucji publicznych powinny także uwzględniać podstawowe wytyczne dla tradycyjnych witryn.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). - A Disability Intergroup elnökeként üdvözlöm az Európai Parlamentben kialakult széleskörű összefogást a fogyatékossággal élő személyek érdekében. Mint ismeretes a weboldalak és a különböző internetalapú szolgáltatások akadálymentesítése most rendkívül alacsony szinten van, így mindenképpen lépni kellett eben az ügyben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tárgyalójaként a kollégáimmal együtt sikerült elérni azt, hogy az új kohéziós alapokra vonatkozó rendeletben a fogyatékossággal élő személyek érdekei mind a programozás mind pedig a végrehajtási szinten beemelésre kerültek. Úgy gondolom így elmondható, hogy a mostani rendelettervezet ennek a kohéziós rendeletnek az első gyakorlati megvalósulása. Azt gondolom, hogy ehhez mielőbb lépni kell. Az Európai Tanácsot, mint társjogalkotó intézményt szeretném felszólítani, hogy mielőbb kezdje meg a tárgyalásokat annak érdekében, hogy mielőbb megszülethessen a jogszabály, így az Európai Unióban élő fogyatékos társaink teljes körűen hozzáférhessenek mielőbb a szolgáltatásokhoz.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). - Madam President, I would like to thank the rapporteur, whose report I support. I would have liked us to have had a first-reading agreement this evening, but sadly the Member States have let us down. However, this should not distract us from the importance of this subject.

Accessing online information and services offers great opportunities to improve public services, facilitate civic participation, support education and fight against social exclusion. E-accessibility and web accessibility have been recognised as a key priority, both at EU and UN level. In 2006 the Riga EU Ministerial Declaration on an inclusive information society made a commitment to make all public websites accessible by 2010.

Eight years on, despite political and legal commitments, web accessibility is still far from being a reality in Europe. Deaf, blind and partially-sighted citizens continue to be disproportionately affected by the accessibility of websites and, according to the Commission’s own research, less than 40% of public sector websites are accessible for people with disabilities. This, coupled with the fact that regular internet usage by the 60-75 year old age bracket is just 28%, means that more must be done to make the internet accessible to everyone.

That is why I welcome this report, which has redefined and broadened the scope. Not only will e-accessibility benefit people with disabilities and the older generation, but devices and services designed on the basis of accessibility requirements are easier and more comfortable to use for everyone. I welcome this report, and I am only saddened, as I have said, that there is no-one from the Greek Presidency here. But I welcome the rapporteur’s hard work as well as that of the shadows.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, questo è un problema serio. Non è un problema di nicchia se il 95% dei siti – secondo il monitoraggio della Commissione di 6 anni fa, nel 2008 – è inaccessibile alle persone svantaggiate. Oggi la situazione non è molto migliore. E qui stiamo parlando di diritti, di partecipazione, di trasparenza, di accesso ai servizi, fondamentalmente di democrazia.

Abbiamo due approcci che non sono incompatibili e che si sono un po' sviluppati con la relazione di Chatzimarkakis: da una parte la Commissione, che vuole smuovere le acque e vuole avviare un processo di accessibilità cominciando e poi sperando in un effetto di ricaduta, e dall'altra parte il Parlamento, che vuole subito una maggiore ambizione.

Se noi fossimo una compagnia privata che dovesse considerare diversamente abili i cittadini svantaggiati – ciechi, ipovedenti, anziani e via dicendo – come fruitori indispensabili dei nostri prodotti, non esiteremmo un attimo a un adeguamento dei nostri strumenti informatici subito. Allora, se la Pubblica amministrazione considera tutti i cittadini, anche i cittadini svantaggiati, altrettanto importanti come gli altri e quindi non vittime di alcuna discriminazione, deve investire le risorse appropriate anche adottando un softer open source gratuito, come è già stato ricordato.

Noi condividiamo l'ambizione e l'intenzione della Commissione, però vorremmo un passo diverso, una tabella di marcia più impegnativa e mi auguro che la Presidenza italiana sappia far tesoro di questo dibattito e del lavoro che è stato fatto fin qui dal Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospođo potpredsjednice, podržavam ciljeve koje promovira ova Direktiva jer držim da je lakši pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora naša obaveza kako bi omogućili građanima pravovremene i vjerodostojne informacije o radu institucija. Iako su sve glasniji oni koji govore kako tehnologija mahom služi vladajućim elitama za nadziranje i špijuniranje građana, držim kako informatički napredak ide jako dobro uz demokraciju i treba služiti upravo u suprotne svrhe: da građani lakše nadziru institucije i njihov rad. Unija tu ne bi trebala samo savjetovati države članice, već postavljati standarde i predvoditi ovaj proces.

S tim u skladu želim ukazati na problem građana Hrvatske, kojima internetske stranice brojnih europskih institucija, prije svega agencija, nisu dostupne na njihovom materinjem hrvatskom jeziku. Ovim putem pozivam sve institucije Unije koje nemaju svoje internetske stranice prevedene na hrvatski da to učine u što kraćem roku kako bismo stali na kraj ovakvoj isključenosti hrvatskih građana koji teško pronalaze načine informiranja o njihovom radu.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Az akadálymentesítésről hallva ma még legtöbben a fizikai akadálymentesítésre gondolnak. Egyre fontosabbá válik azonban a web-akadálymentesítés is a fogyatékossággal élők és idősek számára. Ma ugyanis ez jelenti a legfőbb információforrást, ez ad esélyegyenlőséget az ügyintézésben, a támogatásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, az aktív társadalmi részvételben, az önálló életvitel biztosításában. Fontos, hogy a web-akadálymentesítés mindenki szükségleteit figyelembe vegye, aki olyan fizikai, értelmi, érzékszervi akadályozottsággal él, amely korlátozhatja az egyenlő társadalmi szerepvállalását.

Felhívnám a figyelmet a saját felelősségünkre. Röviddel az EP-választás előtt a saját honlapjaink egyenlő esélyű hozzáférését is biztosítanunk kell. Jó visszhangot kapott, hogy röviddel ezelőtt könnyen érthető nyelven is megjelentettük a parlamenti munkámról szóló információt a honlapomon. Sokan fejezték ki reményüket, hogy ez követőkre talál majd.

 
  
 

Παρεμβάσεις με τη διαδικασία "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, clearly we all support the idea that people with disabilities should access information over the website. I have been trying to find out during this debate whether the European Parliament’s website is accessible, and I want to thank Mr Kósa for supplying me with the information that it is not. So, people in glass houses should perhaps not throw stones. I am not sure about the Commission, but perhaps the Commission would enlighten us and I think the Council equally is at fault. So let us aspire, and let individual MEPs also aspire, to practise what we talk about here. Let us also acknowledge that this House needs to put its house in order.

Briefly, let us not forget, I was asked by the National Council for the Blind in Ireland to be here at this debate and to make the point that, for people with sight loss or who are blind, this is a really important debate. I am happy to support this report, notwithstanding that we have issues to deal with here.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Ross (PPE). - Pani Przewodnicząca! Powiedzieć, że internet stał się ważną częścią życia jest dziś banałem. Brak możliwości czy umiejętności korzystania z sieci jest w XXI wieku ogromną przeszkodą dla normalnego komfortowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wykluczenie cyfrowe, czyli właśnie brak takich kompetencji, prowadzi do spiętrzenia kolejnych trudności. Osoba niebędąca w stanie skutecznie korzystać z internetu ma ograniczony dostęp do wiadomości ze świata, informacji publicznych czy kontaktu z bliskimi. Osoby starsze są jedną z grup szczególnie narażonych na ten rodzaj wykluczenia.

W grę nie wchodzą zresztą wyłącznie kwestie pragmatyczne. Walka z dyskryminacją i wykluczeniem jest jedną z naszych najcenniejszych wartości, zapisaną nie tylko w konstytucjach i traktatach, ale ważną również dla mnie osobiście. Przystosowanie stron internetowych sektora publicznego do potrzeb seniorów to więcej niż ułatwienie codziennego życia. To także zdecydowany głos za równością. Zdecydowanie opowiadam się przeciwko wykluczeniu cyfrowemu i wyrażam pełne poparcie dla dyrektywy, nad którą głosujemy. Tym bardziej żałuję, że przeciągające się prace Rady Europejskiej uniemożliwiają jej przyjęcie w obecnej kadencji. W projekcie dyrektywy jest zapis mówiący, że Parlament Europejski i jego instytucje powinny dawać przykład. Pamiętajmy o tym, stosując standardy dostępnej informacji podczas zbliżającej się kampanii wyborczej.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. - Madam President, I share Parliament’s frustration that things are not moving fast enough. Indeed, the saying was quoted: ‘People in glass houses should not throw stones’. I have to admit that I fear that our glass house is not stone-proof. But, let us be positive too. This proposal is a first crucial step to ensure that web-accessibility will be possible for all.

I will continue this fight, no doubt about that. I am of course very much involved in your fight too. I hope we can get all the Member States on board. Anyhow, the Commission will do the utmost; we are already doing our utmost to achieve progress at Council level, for that is really needed. We have pushed for progress against significant time constraints and many competing dossiers which are on the table to be finalised within the European Parliament mandate. This is also a fact of life.

We share a firm belief in the potential of the internal market for web-accessibility. We should not wait around to make it a reality. New technological opportunities should be open to everyone. Tomorrow’s vote is a very encouraging first step. Thank you again for your determination in driving the issue forward. I very much hope that we will see the same commitment from Member States in the Council.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, rapporteur. - Madam President, my thanks go to all colleagues, especially to Adam Kósa, the Intergroup Chair, who really contributed to this piece of legislation.

This is both an ethical issue and a commercial issue. It is about basic and fundamental human rights and it is about jobs. Yes, the report is ambitious and I will admit that it has been made more ambitious by Parliament, but it is a feasible report, this is a feasible issue.

The ball, as many colleagues and Commissioner Kroes have said, lies now in the court of the Council of the Member States. Yes, and with our vote tomorrow we will take an important step. And I am very confident that the next Parliament will take up its work where we end it now and will bring this to an end together with the forthcoming Italian Presidency.

 
  
MPphoto
 

  President. - The vote will take place on Thursday, 27 February 2014.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, toistaiseksi vain alle kymmenesosa julkisten nettisivujen sisällöstä aukeaa kaikille. Siksi onkin tärkeää tehdä niistä lainsäädännön avulla esteettömiä niin, että kaikki pääsevät nauttimaan sähköisistä palveluista.

Käytännössä nettisivujen esteettömyys tarkoittaa sitä, että niiden audiovisuaalinen sisältö on tekstitetty kuulovammaisen käytettäväksi, sekä sitä, että sivusto on rakennettu selkeästi ja jokainen linkki- tai sisältökohta on tietyn ohjelman välityksellä mahdollista saada ääneen luettuna. Näkövammainen ei halua kuulla valtavaa kakofoniaa yhden sivun sisältönä. Myös tekstin kokoa tulee olla mahdollisuus muuttaa ja tärkeimpien sivustojen osalta myös selkokielinen versio on hyvä olla saatavilla niille, joilla on kognitiivisia rajoitteita.

Julkisten tahojen sivustojen lisäksi myös muut tärkeät palvelut, kuten pankkipalvelut, henkilöllisyystodistusta koskevat palvelut ja kaikki sosiaalietuuksia koskevat palvelut on jatkossa tuotava kaikkien saataville myös sähköisessä muodossa. Myös mobiilisovellukset on saatava direktiivin piiriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. Szacuje się, że około 15% populacji europejskiej, a więc 80 milionów Europejczyków, to ludzie zmagający się z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Od pewnego czasu mamy też do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa. W Polsce aż 10 milionów obywateli powyżej 50 roku życia jest wykluczonych cyfrowo. Dlatego konieczne staje się zapewnienie tak licznej grupie możliwości udziału w życiu publicznym. „Dostępnośćˮ stała się kluczowym warunkiem udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu publicznym i społecznym, a ich pełne włączenie jest niemożliwe bez dostosowania stron urzędów publicznych do ich potrzeb. Dzięki tej dyrektywie osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły sprawniej korzystać z usług publicznych online – np. przy składaniu deklaracji podatkowej, podania o paszport, podania o przyjęcie na studia, czy podczas szukania pracy. Dzięki tej dyrektywie osoby niewidome częściej będą mogły usłyszeć opisy obrazów, osoby niesłyszące -– zobaczyć opisy plików dźwiękowych, a osoby niedowidzące – skorzystać z programów powiększających.

W Polsce tylko około 10% stron internetowych administracji publicznej jest dostosowanych w minimalnym stopniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Dlatego też to bardzo ważne, żeby te przepisy wprowadzić szybko w życie w państwach członkowskich. Ważne jest też, żeby zrobić to mądrze. Musimy pilnować, aby administracja publiczna dbała o prawidłowe wprowadzanie i funkcjonowanie tych rozwiązań.

 
Legal notice - Privacy policy