Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Tadeusz Cymańskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov) (hääletus)
  5.2.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (hääletus)
  5.3.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) (A7-0011/2014 - József Szájer) (hääletus)
  5.4.Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) (A7-0480/2013 - József Szájer) (hääletus)
  5.5.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) (A7-0010/2014 - József Szájer) (hääletus)
  5.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  5.7.Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (A7-0038/2014 - Gerald Häfner) (hääletus)
  5.8.Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer) (hääletus)
  5.9.Ühenduse kaubamärk (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  5.10.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  5.11.Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  5.12.Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  5.13.Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  5.14.Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus (A7-0158/2013 - Michèle Striffler) (hääletus)
  5.15.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello) (hääletus)
  5.16.Biotsiidid (A7-0354/2013 - Matthias Groote) (hääletus)
  5.17.Naistevastase vägivalla vastane võitlus (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova) (hääletus)
  5.18.Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (A7-0435/2013 - József Szájer) (hääletus)
  5.19.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs (A7-0084/2014 - Philippe De Backer) (hääletus)
  5.20.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto) (hääletus)
  5.21.Ühtse turu juhtimine (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati) (hääletus)
  5.22.Sordiaretus (A7-0044/2014 - Marit Paulsen) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Tadeusz Cymańskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
  6.2.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  6.3.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) (A7-0011/2014 - József Szájer)
  6.4.Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) (A7-0480/2013 - József Szájer)
  6.5.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) (A7-0010/2014 - József Szájer)
  6.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
  6.7.Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
  6.8.Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
  6.9.Ühenduse kaubamärk (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
  6.10.Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
  6.11.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
  6.12.Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  6.13.Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
  6.14.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.15.Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
  6.16.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  6.17.Biotsiidid (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
  6.18.Naistevastase vägivalla vastane võitlus (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
  6.19.Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (A7-0435/2013 - József Szájer)
  6.20.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
  6.21.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  6.22.Sordiaretus (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine - Euroopa Liidu Raudteeamet - Ühtne Euroopa raudteepiirkond - Raudteeohutus - Raudteesüsteemi koostalitlus (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine - Euroopa Liidu Raudteeamet - Ühtne Euroopa raudteepiirkond - Raudteeohutus - Raudteesüsteemi koostalitlus (arutelu jätkamine)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 12.Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine (arutelu)
 13.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine - Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt (arutelu)
 14.Kindlustusvahendus (arutelu)
 15.Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) (arutelu)
 16.Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud (arutelu)
 17.Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2525 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (8560 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika