Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2178(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0121/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0121/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0133

Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.3. Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, pois visa propor uma mudança de abordagem modernizada e atual face à realidade das RUP, de forma que as políticas de investimento nas RUP sejam aplicáveis a novos domínios, tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Considero importante esta mudança de esfera que leva a que o confinamento das RUP vá para além das áreas da política regional e agrícola e as insere no conjunto das políticas europeias, tirando o melhor partido das mesmas. O apoio da União Europeia às Regiões Ultraperiféricas vai para além da solidariedade europeia, constitui um apoio, para benefício de toda a União Europeia, permitindo atingir objetivos de crescimento como um todo, projeção no mundo e participação na resolução dos grandes desafios mundiais. Quer se trate do diálogo com os países ACP, da luta contra as alterações climáticas, da salvaguarda da biodiversidade, da proteção dos recifes de coral, da saúde, da conservação da línguas regionais ou da diversidade cultural, a União Europeia só tem a ganhar com as suas Regiões Ultraperiféricas para atingir os propósitos a que se propõe. E as regiões ultraperiféricas espanholas, portuguesas e francesas encerram em si os desafios e as ambições de uma União em constante desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les 9 régions ultra-périphériques (RUP) de l'Union européenne (dont les 5 régions françaises d'outre-mer que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte) représentent à la fois un défi de cohésion territoriale et sociale mais aussi de nombreuses opportunités à saisir. J'ai voté pour ce rapport d'initiative qui rappelle la place essentielle des RUP et propose de nouvelles perspectives de développement à travers les politiques européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – atokiausių regionų vystymosi skatinimas. Siūlymu siekiama, kad investavimo atokiausiuose regionuose politika apimtų naujas sritis ir būtų sudaromos galimybės jas tvariai plėtoti. Siekiama atokiausiems regionams sudaryti geresnes sąlygas naudotis įvairiais Sąjungos fondais. Pritariu, kad Europos Sąjungos politika, be kitų priemonių, specialiomis mokestinėmis ir muitinės priemonėmis prisidėtų prie atokiausių regionų ekonominio vystymo ir prie darbo vietų kūrimo. Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, strategiją „Energetika 2020“, programas LIFE+ ir „Erasmus“, transeuropinius energetikos, transporto ir telekomunikacijų tinklus nebereikėtų atskirti nutolusių užjūrio regionų nuo programų prioritetų ir tikslų. Įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką, bendrą žuvininkystės politiką, vidaus rinką ir nustatant jų veikimo taisykles, svarbu atsižvelgti į atokiausių regionų geografinį, ekonominį ir klimato išskirtinumą. Įgyvendinant Sąjungos prekybos, išorės ir vystymosi politiką užjūrio regionai turėtų būti taip pat svarbūs, kaip ir likusi ES dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Trenutni kontekst gospodarske i socijalne krize ima posebno ozbiljne posljedice na najudaljenije regije Europske unije te je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere u nadolazećem razdoblju planiranja. Jedinstvenost najudaljenijih regija je u tome da, iako se istovremeno nalaze unutar i izvan Unije, tvore cjelinu koju treba podupirati i promicati provedbom zajedničkih politika, otvaranjem novih radnih mjesta te poreznim i carinskim instrumentima u promicanju ekonomske osnove. Smatram da najudaljenije regije imaju potencijala u području upravljanja i očuvanja biološke raznolikosti, prilagodbi na klimatske promjene i razvoju obnovljivih izvora energije. Zbog toga pozdravljam sinergiju s programom LIFE+ koji za rozdoblje od 2014. do 2020. godine nastoji sufinancirati inovativne projekte za očuvanje okoliša.

Također podržavam sinergiju s programom Obzor 2020. koji podupire istraživanje, inovacije i razvoj tehnologije te odluku Komisije o uključivanju najudaljenijih regija u transeuropske mreže s ciljem povezivanja istih s europskim kontinentom. Pozdravljam prijedlog gospodina Omarajee o razvoju potencijala najudaljenijih regija radi trajnog jačanja gospodarskog i društvenog razvoja. Nadalje, podupirem članak 349. koji omogućuje najudaljenijim regijama da pronađu mjesto u programima Unije koje im i pripada.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui raport deoarece pune accentul pe valorificarea potențialului regiunilor ultraperiferice. Aceste regiuni pot reprezenta o pârghie pentru dezvoltarea economică în sectoarele cu o înaltă valoare adăugată, cum ar fi sectorul agroalimentar, biodiversitatea, energia regenerabilă, astrofizica, industria aerospațială, etc. Însă pentru realizarea tuturor obiectivelor, cred că reducerea deficitului de accesibilitate şi a efectelor altor constrângeri specifice ale acestor zone este prima prioritate pentru aceste regiuni. Aceasta ar putea reprezenta și o soluție la problemele legate de excluziunea socială cu care se confruntă oamenii care trăiesc în aceste zone.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - La relazione sull'ottimizzazione del potenziale delle regioni ultraperiferiche (RUP) propone nuovi spunti di riflessione su come ripensare in chiave geostrategica le politiche che uniscono l'UE e le RUP. Ritengo opportuno che gli investimenti nelle RUP sondino nuovi terreni e consentano lo sviluppo sostenibile di queste regioni integrandole maggiormente all'interno di un quadro europeo. I rapporti tra UE e RUP, infatti, sono un forte segnale sia della solidarietà europea esistente, sia di una volontà di supporto reciproco e vantaggioso per entrambe le parti. Le RUP rappresentano una sfida cruciale per il futuro dell'UE perché rispecchiano il ruolo che essa vuole ricoprire nel mondo in materia di cambiamento climatico, biodiversità, tutela delle lingue regionali, ambiente, ecc. Il fine ultimo è anche quello di coinvolgere in un futuro non troppo lontano le RUP nei grandi progetti per creare un tessuto forte, tale da mantenere sempre forti i rapporti tra queste zone e l'UE. Le RUP vanno considerate come un'opportunità da cogliere e non come uno svantaggio: ciò implica che l'UE dovrà dare un'impronta più pragmatica alle relazioni con queste zone, tenendo conto anche delle loro peculiarità geografiche, geoeconomiche e climatiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Condivido le posizioni sostenute nella relazione Omarjee. Ritengo che le regioni ultraperiferiche svolgano un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi dell'Unione europea. Per questo motivo ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas prisideda prie diskusijos dėl regioninės sanglaudos politikos atnaujinimo. Šiame Parlamento pranešime siekiama pasiūlyti žengti toliau, nei leido iki šiol sukurtos ir jau baigiančios išsikvėpti vizijos, taikyti kitokį metodą, kad investavimo atokiausiuose regionuose politika apimtų naujas sritis ir būtų sudaromos galimybės jas tvariai plėtoti. Pranešime raginama ne tik palankiai vertinti ir pripažinti Sąjungos užjūrio regionų pranašumus, bet ir konkrečiai juos išnaudoti. Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, strategiją „Energetika 2020“, programas LIFE+ ir „Erasmus“, transeuropinius energetikos, transporto ir telekomunikacijų tinklus siūloma nebeatskirti nutolusių užjūrio regionų atskirti nuo prioritetų ir tikslų. Atkreipiamas dėmesys, kad įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką, bendrą žuvininkystės politiką, vidaus rinką ir nustatant jų veikimo taisykles, ateityje reikės geriau atsižvelgti į atokiausių regionų geografinį, ekonominį ir klimato išskirtinumą. Antraip nei BŽŪP, nei BŽP, nei vidaus rinka nebus pajėgios tvariai ir darniai integruoti atokiausių regionų į Europos Sąjungą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Approvo nel complesso la relazione ed esprimo un voto favorevole. Segnalo come particolarmente interessanti le indicazioni di cui ai punti 2- 4, 7, 17, 19, 22, 34, 35, 39, 40, 41, 48-50, 56, 57, 61-63, 71 e 72. Nei confronti delle RUP l'Unione ha obblighi di carattere storico, politico e morale. Giustamente il relatore ha evidenziato i fenomeni che mettono sotto tensione, in queste regioni, i normali meccanismi della vita e dell'economia (dalla concorrenza al mercato del lavoro) e che richiedono risposte mirate, fondate sulle specifiche caratteristiche dei territori. Ci sono infatti molteplici storie di successo in queste regioni in ambiti quali la green economy e lo sviluppo sostenibile, la politica di vicinato, le specializzazioni in industrie di nicchia o la crescita di veri propri hub economici, e non soltanto nel settore del turismo.

Merita attenzione inoltre, nelle sue implicazioni strategiche, la constatazione del relatore che alcune RUP rappresentano uno snodo ineludibile tra l'Europa e altri continenti. Facendo leva su queste specificità, in ossequio alle sue responsabilità di cui sopra, e attraverso un migliore coordinamento e l'inclusione in programmi e politiche già deliberate, l'Unione europea potrebbe in effetti convertire alcuni dei problemi aperti nelle RUP in altrettante opportunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport intitulé "Optimiser le développement du potentiel des régions ultrapériphériques en créant des synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'UE" car il permettra d'aider les RUP en mobilisant les différents fonds mis à leur disposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ottimizzare il potenziale delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nei programmi europei deve essere visto dall'Unione europea come un obiettivo di medio termine da raggiungere entro il 2020. Questi territori devono essere considerati come un potenziale "bacino" che l'Unione deve sfruttare in termini di turismo, biodiversità, ricerca e innovazione. Mi sono espressa quindi a favore del provvedimento che invita la Commissione a rinforzare l'ammissibilità delle regioni ultraperiferiche a beneficiare dei fondi strutturali europei, al fine, ad esempio, di migliorare il loro inserimento nelle tratte dei trasporti europei. Solo in questa maniera sarà possibile promuovere lo sviluppo di tali regioni, che porterà quest'ultime a trarne un beneficio, il quale andrà a riflettersi sull'intera UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vise à rationaliser l'utilisation des Fonds structurels et des autres programmes de l'Union européenne pour favoriser le développement des régions ultrapériphériques. Il me semble tout à fait pertinent de chercher à élaborer des synergies entre ces fonds et ces programmes pour optimiser leur efficacité. Aussi, pour les programmes européens pour la jeunesse par exemple, le programme Erasmus pourrait davantage être mis à contribution pour dynamiser le développement d'une société de la connaissance, dans des régions trop souvent laissées à la marge de certaines politiques européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP is against this use of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - A legkülső régióknak nyújtott uniós támogatás nem csupán a szolidaritásról szól, hanem ezen régiók felzárkóztatásán keresztül segíti az Uniót növekedési céljai elérésében. Bár a legkülső régiók kontinenstől való távolsága és számos földrajzi sajátossága jelentős probléma, az Uniónak lehetőséget kell ebben látnia. A jelentéstevő úgy látja, hogy az Unió nem tulajdonít kellő jelentőséget a legkülső régiók felzárkóztatásának. Tekintettel arra, hogy a kohéziós politika az uniós szolidaritás legfőbb megtestesítője, fontosnak tartom, hogy elsősorban a leginkább rászoruló régióknak nyújtson támogatást.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - El informe de iniciativa realiza un análisis de las regiones ultraperiféricas desde una perspectiva de aprovechamiento de su potencial en materias como el turismo, la investigación de la biodiversidad o la innovación aeroespacial. No se dejan de lado los principales problemas que azotan a estas regiones: la necesidad de vivienda y el alto desempleo, especialmente entre los jóvenes. En consecuencia, el informe pide a la Comisión que refuerce su accesibilidad y la integración con las redes de transporte y comunicaciones europeas, para fomentar así la creación de empleo, mediante los distintos programas europeos (FEDER, LIFE +, Erasmus, etc.) teniendo en cuenta las especificidades de las RUP en la elaboración de estos programas. También recomienda mejorar las relaciones y estimar el impacto de los acuerdos comerciales con terceros países limítrofes en las RUP, lo que, sin duda, es positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Este relatório de iniciativa refere-se ao potencial das regiões ultraperiféricas e à sua integração em programas europeus, incluindo Europa e Horizonte 2020. As regiões ultraperiféricas possuem condições geográficas, idiossincrasias culturais, faunas e floras específicas, riquezas naturais e produções agrícolas e pecuárias de elevadíssima qualidade que merecem ser protegidas e incentivadas, sendo certo que não dispõem da mesma capacidade de solidez e de regeneração económica da União Europeia continental, requerendo uma atenção especial e respostas específicas para os seus problemas específicos. A União Europeia deve apoiar estes postos avançados da cultura e civilização europeias, assegurar às suas populações níveis adequados de rendimento, proteger as suas principais culturas e produções e apostar em novas formas de desenvolver e promover as suas riquíssimas potencialidades, tais como as respeitantes aos recursos marinhos. As RUP têm um enorme potencial turístico, científico (em particular nos campos da sismologia e vulcanologia) e de inovação (aeroespacial). Cabe à União, em conjunto com os Estados-Membros e os governos das RUP, combater os altos índices de desemprego, e reforçar a acessibilidade e integração nas redes de transportes e comunicações europeias, promover a criação de emprego e melhorar o seu acesso aos programas europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Pomoc, ktorú poskytuje Európska únia najvzdialenejším regiónom, nie je iba vyjadrením solidarity, ale aj sledovaním naplnenia vlastných cieľov. V novom programovom období je nutné uskutočniť systematické a hlboké zmeny, aby sa investičná politika v[nbsp ]najvzdialenejších regiónoch otvorila aj novým oblastiam a zachoval sa tak trvalo udržateľný rozvoj. Európska únia musí lepšie využiť aktíva a príležitosti, ktoré jej najvzdialenejšie regióny ponúkajú, a zamerať sa na ich lepšie využite, pretože poskytujú Európskej únií základ pre budovanie spoločnej budúcnosti, v[nbsp ]ktorej sú zahraničné subjekty neoddeliteľnou súčasťou plánov rozvoja. Politika súdržnosti a sektorov poľnohospodárstva rybárstva musí byť podporená aj ostatnými fondmi a stratégiami politík Európskej únie s cieľom dosiahnuť stanovené priority v najvzdialenejších regiónoch. Odstránenie bariér, prekážok a obmedzení je nevyhnutné pre plnohodnotné zapojenie najvzdialenejších regiónov do systému ostatných politík Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  María Irigoyen Pérez (S&D), por escrito. - No hay duda de que las regiones ultraperiféricas tienen necesidades especiales que deben contar con un trato diferenciado y de conjunto mediante la aplicación de políticas comunes y el establecimiento de sinergias entre todos los instrumentos, fondos y programas de la Unión. Solo así se podrá dar respuesta a las elevadas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes, que se ven forzados a emigrar, y al incremento de la exclusión social y la pobreza que sufren las regiones ultraperiféricas. Por ello, urjo a la Comisión a impulsar: - la creación de foros bianuales entre los actores europeos implicados con el fin de evaluar la eficacia de los programas emprendidos y las reformas necesarias; - el desarrollo de las energías renovables en las regiones ultraperiféricas con el fin de alcanzar la autonomía energética; - las sinergias con la política pesquera común, la política agrícola común, el Fondo Europeo de Desarrollo y la política exterior de la UE, así como el mecanismo «Conectar Europa», los programas Civitas y Horizonte 2020, el futuro programa COSME y el instrumento de microfinanciación Progress. Debemos ser ambiciosos y proporcionar a estas regiones y a sus ciudadanos el mayor bienestar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. - Tereny należące do Unii, ale oddalone od kontynentu tysiące kilometrów, są w niełatwym położeniu. Utrudnia to integrację ze Wspólnotą i kontakt z krajem, do którego przynależy terytorium. Wsparcie dla takich obszarów to nie tylko nasz obowiązek, ale również długoterminowa inwestycja. Obecnie instytucje unijne nie pamiętają o tych terytoriach, wielokrotnie nie zamieszczając ich na mapach przedstawiających Unię. A przecież u podstaw Wspólnoty stoi solidarność i pomoc słabszym. Chciałbym zwrócić uwagę szczególną na trudną sytuację rolnictwa na najbardziej oddalonych obszarach. Mam na myśli strukturę gospodarstw oraz ograniczony rynek zbytu. Aby wesprzeć rozwój należy pobudzić wewnętrzną produkcję, zastępując przywóz. Trzeba wykorzystać potencjał zarówno obecnej tam egzotycznej i oryginalnej kultury, oferującej jedyne w swoim rodzaju towary. Należy także chronić je, pamiętając o chronionych i zastrzeżonych nazwach pochodzenia oraz lokalnych oznaczeniach. Oczywiście nie samo rolnictwo i żywność jest lokomotywą dla najbardziej oddalonych obszarów. Aby regiony te rozwijały się prawidłowo potrzebne są skoordynowane działania oparte na unijnych strategiach. Źródeł potencjału jest nieskończenie wiele, a dzięki takiemu sprawozdaniu możemy zrobić wiele dobrego dla tych obszarów.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Investire nelle regioni ultraperiferiche e prendere coscienza sia dei loro contributi sia del loro ruolo significa investire nella costruzione di un'Unione europea all'avanguardia. Bisogna quindi continuare a promuovere e sostenere sinergie tra i fondi strutturali per le RUP e tutti gli altri fondi e le altre strategie e politiche dell'Unione. Il sostegno dell'Europa alle sue regioni ultraperiferiche non è la semplice espressione dell'attuazione di una solidarietà europea, bensì un sostegno vantaggioso per tutta l'Unione ai fini della realizzazione dei propri obiettivi in termini di crescita, influenza a livello mondiale e partecipazione alla risoluzione delle grandi sfide globali.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului privind dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea de sinergii între fondurile structurale și alte programe ale Uniunii Europene. Salut noua perspectivă în relația dintre Uniunea Europeană și regiunile sale ultraperiferice, inclusiv intenția Comisiei Europene de a implementa politici care încurajeze crearea de locuri de muncă sustenabile și creștere economică în aceste regiuni. De aceea, consider de bun augur modul concret în care raportul detaliază sinergiile dintre fondurile structurale disponibile regiunilor ultraperiferice și diferitele programe de finanțare administrate direct de Comisia Europeană sau de către agențiile europene. Și regiunile ultraperiferice trebuie să aibă posibilitatea de a accesa programele de finanțare de la Bruxelles, ca de exemplu, programul LIFE Plus, Orizont 2020, COSME sau programele europene de tineret. Așa cum constată și raportul, de multe ori, regiunile ultraperiferice au rămas pe dinafară, neputând accesa aceste linii de finanțare. Mai multe decât atât, pe cele mai multe hărți care prezintă programe și politici europene, regiunile ultraperiferice lipsesc, dovedind astfel că se se află nu doar la periferia UE și ci la periferia atenției Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Cilj ovog Izvješća je optimiziranje potencijala najudaljenijih regija i u većoj mjeri njihovo uključivanje u programe EU-a, osobito Europa 2020. i Obzor 2020. Sve do danas politika EU-a prema najudaljenijim regijama temelji se na pružanju osnovne podrške kroz razne kohezijske politike i potpore s područja poljoprivrede i ribarstva, stoga treba usvojiti novi pristup koji će kroz EU investicije u nova područja poticati održivi razvoj u tim regijama i proširiti mogućnosti van postojećih okvira. To bi uključivalo područje turizma, obnovljivih izvora energije, telekomunikacije, bioraznolikosti, istraživanja (seizmologije i vulkanologije) i inovacija (zračni prostor). Najudaljenije regije pate od nedostatka stambenog prostora i visoke nezaposlenosti stoga je potrebno poboljšati transportne veze i komunikacijske mreže u ostatku Europe s ciljem poticanja stvaranja novih radnih mjesta te razmotriti financijska sredstva i ulaganje kako se daljnje razvijanje ne bi otežavalo.

Podržavam ovo Izvješće jer bi u budućnosti zajednička poljoprivredna politika, zajednička ribarska politika i interna tržišna pravila trebala više uzimati u obzir specifične geografske, geo-gospodarske i klimatske značajke najudaljenijih regija. To bi se omogućilo i snažnijim uključivanjem u europske programe poput programa Feder, LIFE + i Erasmus, jer u suprotnom željena, nesmetana i olakšana integracija u EU-u neće biti ostvariva.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it relates to problems in the EU’s outermost regions and it recommends that the EU uses these regions to the best of their assets to promote jobs and growth in those regions.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur l'optimisation du potentiel des régions ultrapériphériques, notamment dans les domaines du tourisme, de la biodiversité, de la recherche et de l'innovation avec l'aérospatiale. Néanmoins, afin de favoriser la création d'emplois dans ces régions, il faudrait renforcer l'accessibilité des régions ultrapériphériques et leur insertion aux réseaux de transports.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A história das políticas que unem a União Europeia e as Regiões Ultraperiféricas fez-se até hoje através da execução de uma política central e essencial de solidariedade, através dos instrumentos da política de coesão e de apoio aos setores agrícola e das pescas. O presente relatório visa propor, através da superação das visões atuais, por vezes ultrapassadas, uma mudança de abordagem, para que as políticas de investimento nas RUP se abram a novos domínios e permitam o seu desenvolvimento sustentável. Tal obriga-nos a abandonar o confinamento das RUP apenas às políticas regionais e agrícolas para as inserir ao máximo no conjunto das políticas europeias e tirar o melhor partido das mesmas. O apoio da União Europeia às suas Regiões Ultraperiféricas não representa a simples expressão da solidariedade europeia. Constitui um apoio, para benefício próprio de toda a União Europeia, à consecução dos objetivos em termos de crescimento, projeção no mundo e participação na resolução dos grandes desafios planetários. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – L’Union européenne a entamé un travail de prise en compte des régions d'outre-mer comme parties intégrantes de l’UE. Cela se vérifie par la mise en place d’un cadre institutionnel comme le droit communautaire. L’Union distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), la France étant le seul État membre à avoir les deux. Il s'agit ici d'améliorer l’intégration pleine et entière des RUP au sein de l’Union, tout en dénonçant sa considération « misérabiliste » vis-à-vis de l’outre-mer. Le rapporteur soutient la synergie entre les Fonds structurels européens et les programmes spécifiques à l’éloignement et à l’insularité des DOM notamment. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Mon rapport présente un ensemble de solutions pragmatiques dans le but d’accroître la participation des Régions Ultrapériphériques (RUP) à tous les fonds et programmes de l’Union européenne. Il appelle la Commission européenne à plancher sur des solutions visant à sortir les RUP de leur isolement, et rappelle que les RUP peuvent contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs que l’Union européenne s’est elle-même fixée d’ici à 2020.

C’est un renversement d’approche que j’ai demandé au Parlement européen d’entériner par la mise en avant d’une vision proactive, tournée sur l’avenir, la recherche, l’innovation, la création d’emplois et la lutte contre le chômage des jeunes. J’ai bien évidemment voté en faveur de mon rapport qui a été adopté à une très large majorité (446 votes pour, 73 votes contres, 47 abstentions). En fin de législature, ce vote est un signal politique fort pour les RUP envoyé par l’ensemble des députés du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O apoio da UE às suas RUP constitui um apoio para benefício próprio, e inclusive para o conjunto da própria União Europeia, na realização de objetivos em termos de crescimento, projeção no mundo e respetiva participação na resolução de grandes desafios internacionais. O artigo 349.º do TFUE reconhece as dificuldades e as especificidades características das RUP, como o seu isolamento e afastamento geográfico do continente europeu. Não obstante, essas mesmas regiões são igualmente um motivo de projeção das fronteiras europeias a nível mundial, sendo pois necessário reivindicar um estatuto que permita uma verdadeira discriminação positiva dessas regiões. Neste sentido, o conjunto das estratégias e instrumentos europeus devem colmatar o défice de integração das RUP no espaço europeu, além de que os diversos programas de investimento europeus, como o Horizonte 2020, Energia 2020, POSEI, LIFE+, Erasmus, redes europeias de energia, de transportes e de telecomunicações, entre outros, devem incluir as regiões, pois as potencialidades das RUP podem contribuir significativamente para a UE atingir os objetivos que fixou para 2020. Por esta razão, votei positivamente a presente resolução que visa a sinergia entre os diversos programas da UE em prol das regiões e respetivos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Podržala sam ovo izvješće jer nam je potreban novi, proaktivni pristup prema španjolskim, portugalskim i francuskim najudaljenijim regijama. Ne samo zato što će snažnije uključivanje najudaljenijih regija pomoći Europskoj uniji kao cjelini da dosegne postavljene ciljeve do 2020., već i zato što je ulaganje u najudaljenije regije ulaganje u svjetsku i međunarodnu dimenziju Unije.

Europska unija temelji se na zbližavanju i nedopustivo je zadržavanje ovih regija na marginama, te je u tom pogledu posebno važan postavljeni cilj povećanja mobilnosti studenata iz ovih regija i njihovo uključivanje u europske programe za studentsku razmjenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Podržavam ovo izvješće i slažem se sa stavom Odbora za regionalni razvoj da je za uspjeh različitih strategija EU-a potrebno uskladiti i dopuniti strukturne fondove i fondove za ulaganje u najudaljenije regije, čime bi se tim regijama omogućilo ravnopravno sudjelovanje u izazovima konkurentnog tržišta EU-a. Najudaljenije regije zbog ograničenih kapaciteta ne privlače dovoljnu podršku za financiranje unutar fondova i programa EU-a, no pomoć takvim regijama je od velikog značaja za države članice i lokalno stanovništvo. Takve su regije nerijetko isključene iz prioritetnih prometnih, telekomunikacijskih i energetskih koridora, a time su im uskraćena sredstva financiranja iz instrumenta za povezivanje Europe.

U 2013. godini Hrvatska je postala nova članica EU-a, a time je Uniji pridruženo više od 1 100 otoka i strateški važan ekstrateritorijalni dio EU-a na jugu Hrvatske. Ovim putem pozivam Europsku komisiju da prihvati hrvatski projekt povezivanja ekstrateritorijalnog dijela Hrvatske pelješkim mostom kako bi južni, strateški važan dio Hrvatske izašao iz prometne izolacije, a čime bi se ispunio kriterij za ulazak Hrvatske u Shengenski prostor. Također, htio bih istaknuti važnost prilagodbe klasifikacije regionalnih zračnih luka, te pozdravljam novi, pozitivan stav Komisije kojime se prema novim smjernicama dopušta financijska pomoć malim regionalnim zračnim lukama.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative sur les régions ultrapériphériques. Ce rapport souligne avec pertinence le rôle que peuvent jouer ces régions ultramarines, notamment en matière de recherche ou encore d'innovation au niveau européen. En effet, les régions ultrapériphériques peuvent servir de laboratoire et de pôle d'excellence européen dans plusieurs secteurs. Il est donc important que l'ensemble des fonds et des programmes européens soient utilisés de manière idoine en favorisant les synergies. Je regrette cependant que le rapport n'invite pas à plus de synergies avec les pays et territoires d'outre-mer qui partagent de nombreuses caractéristiques et problématiques avec les régions ultrapériphériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l'Union européenne. Elles sont une véritable richesse pour la présence européenne dans le monde entier. Ces régions ont un potentiel remarquable dans la recherche et dans la technologie dans plusieurs domaines tels que l'aérospatiale, les énergies renouvelables ou encore la recherche maritime. Cependant, elles font partie des régions européennes qui souffrent d'un taux très élevé de chômage, particulièrement chez les jeunes. La fuite des compétences est monnaie courante dans les régions ultrapériphériques de par ce taux élevés de chômage, mais également de par l'insuffisance des formations proposées.

L'Union européenne ne doit en aucun cas délaisser ces régions, et doit au contraire les aider à faire face aux défis qu'elles rencontrent. Je suis dès lors très heureux d'avoir voté en faveur de ce rapport. En effet, il propose de leur élargir le champ d'action d'entre-aide solidaire de l'Union afin qu'elles deviennent dans les faits partie intégrante des stratégies et des politiques de l'UE. Bien qu'éloignées, ces régions demeurent européennes et doivent être traitées en tant que telles.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - Abstention. The report is not very balanced and puts forward a considerable number of requests for additional money, additional structures, specific programmes and measures (derogations) as well as flexibility in EU legislation for the outermost regions. The report tackles a series of EU programmes and strategies: Horizon 2020, competition, biodiversity, youth, TENs, maritime policy, CAP, external policy, poverty and social exclusion, COSME and Creative Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - È necessario superare il modello attuale dei rapporti fra Unione europea e regioni ultraperiferiche, basato su una politica centrale essenzialmente di solidarietà, per realizzare un rapporto completamente nuovo, dove gli investimenti in queste aree vengano ampliati permettendone uno sviluppo sostenibile. Solo in questo modo esse potranno uscire dal loro isolamento ed entrare nel cuore delle politiche europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Ovidiu Ioan Silaghi (ALDE), în scris. - Am votat în favoarea raportului referitor la dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea de sinergii între fondurile structurale și alte programe ale Uniunii Europene deoarece vizează depășirea viziunii actuale propunând o abordare absolut nouă prin care politicile privind investițiile în regiunile ultraperiferice să devină deschise pentru noi domenii și să favorizeze dezvoltarea durabilă a acestor teritorii. Consider deosebit de important să încurajam investițiile pe termen lung și să promovam potențialul de inovare al regiunilor ultraperiferice pentru a le întări în mod sustenabil potențialul economic și social și pentru a spori șansele de reușită ale diferitelor strategii ale Uniunii. După cum se știe, criza economică și socială are efecte deosebit de grave în regiunile ultraperiferice ale UE, în special în ceea ce privește competitivitatea și ocuparea forței de muncă. Prin urmare, pentru a răspunde necesității de creștere economică și pentru a face față problemei șomajului, trebuie luate măsuri urgente și adecvate în următoarea perioadă de finanțare și programare. Este important să avem o abordare pragmatică, astfel încât să fie eliminate constrângerile, obstacolele și blocajele din toate politicile Uniunii, pentru a permite regiunilor ultraperiferice să participe la acestea pe deplin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La relazione auspica un vero e proprio ribaltamento della concezione delle politiche relative alle RUP, al fine di valorizzarle e sostenerle, riconoscendone la peculiare natura. Nei diversi settori politici il relatore chiede che le RUP siano trattate con la stessa attenzione che viene dedicata alle altre regioni, un principio senza dubbio apprezzabile e condivisibile, utilizzando un approccio pragmatico. Concordo con questa visione, data la particolarità geografica, sociale ed economica che caratterizza queste regioni. Tuttavia non si deve dimenticare che ogni regione presenta delle peculiarità, motivo per cui le RUP, pur meritando la dovuta attenzione, non devono altresì minare l'attenzione che deve essere dedicata anche alle altre regioni europee, in special modo quelle più povere o particolarmente colpite dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τις απόκεντρες περιφέρειες, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα άλλα προγράμματα της ΕΕ, μια έκθεση που αναγνωρίζει όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και υπενθυμίζει την ανάγκη για μια πραγματική και βαθιά αλλαγή στη νέα περίοδο προγραμματισμού. H ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες μπορούν να προσφέρουν στην Ένωση, δεδομένου ότι σε ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η έρευνα και τεχνολογία και οι σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, οι περιφέρειες αυτές είναι κεντρικής σημασίας για τα σχέδια ανάπτυξης της Ένωσης και τις προοπτικές της. Από την άλλη μεριά, η ΕΕ ωφελεί να ενισχύσει τις εν λόγω περιφέρειες, καθώς πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας να υπάρξουν και να προωθηθούν συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και όλων των άλλων ταμείων, στρατηγικών και πολιτικών της Ένωσης για να μπορέσουν να εκπληρωθούν οι προοπτικές τόσο της Ένωσης όσο και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I opposed this report because I believe that the Treaty provision concerned grants an unfair advantage to three Member States, even though all Member States have their own peripheral regions and yet cannot benefit from such exemptions.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), în scris. - Podržavam ovo izvješće jer predlaže mijenjanje pristupa kako bismo ulaganjima u najudaljenije regije EU omogućili tim regijama održivi razvoj i veće uključivanje u zajedničke programe Europske unije. Moramo ulagati u najudaljenije regije i podignuti svijest o njihovom doprinosu te o tome gdje se nalaze. Time ulažemo u budućnost cjelokupne Europske unije. Najudaljenije regije su vrlo često gotovo namjerno izuzete iz velikih projekata kojima je cilj strukturno i materijalno povezati Uniju i sve njezine dijelove. Vrlo često se događa da geografski najudaljenijim područjima Europska unija pridaje periferno značenje. Takav pristup moramo promijeniti i Europska unija mora promicati integraciju svih dijelova Unije. Trgovinska politika, vanjska politika te politika razvoja Unije ne bi smjele smatrati prekomorske zemlje regijama od manjeg značaja za Uniju. Prekomorske zemlje produžetak su Unije u svijetu, njihovi gospodarski interesi ne mogu neprekidno biti žrtvovani u korist kontinentalnih obzira. Slažem se da je naš je zadatak ne samo štititi najudaljenije regije u Europi, nego ih prije svega unaprijediti i učiniti uspješnima.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'histoire des politiques unissant l'Union européenne et les régions ultrapériphériques s'est faite jusqu'à ce jour par la mise en œuvre d'une politique centrale et essentielle de solidarité, via les instruments de la politique de cohésion et de soutien aux secteurs agricole et de la pêche.

Par ce rapport, il s'agit de proposer, à travers le dépassement des visions actuelles, parfois épuisées, un renversement d'approche pour que les politiques d'investissement dans les RUP s'ouvrent à des champs nouveaux et permettent leur développement durable. Cela doit nous obliger à sortir de l'enfermement des RUP dans les seules politiques régionales et agricoles pour les insérer au mieux et tirer le meilleur de l'ensemble des politiques européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Este documento do Parlamento Europeu pretende desenvolver como será possível otimizar o potencial das Regiões Ultraperiféricas através da criação de sinergias entre os fundos estruturais da UE e mesmo com outros programas da União. Assim, enquanto Relator Sombra, pelo Grupo do PPE, deste texto, votei favoravelmente as suas propostas, tendo em conta, nomeadamente, que este surge num momento em que se inicia um novo período programático e financeiro até 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Glasala sam protiv ovoga prijedloga iz razloga što smatram da je diskriminirajuće davati određene prednosti najudaljenijim regijama Francuske, Španjolske i Portugala. Iskoristila bih ovu priliku kako bih izrazila svoje žaljenje što takav nepravedan pristup nalazi svoje temelje u samom Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Svaka se država članica mora nositi s izazovima i problemima vezanima uz svoje izolirane regije, ili one odsječene ili prometno slabo povezane s ostatkom Europe, te se zbog toga zalažem za sveobuhvatni pristup takvim regijama i protivim povlaštenom tretmanu arhipelazima, otocima te izoliranim regijama u amazonskoj šumi.

Sveobuhvatni pristup trebao bi uzet u obzir naravno takozvane najudaljenije regije, ali i otočne regije te planinske i rijetko naseljene regije kopnenog djela Europske unije, a dodatne napore koje bi mogli pretpostaviti velika udaljenost ili poseban položaj najudaljenijih regija trebale bi preuzeti i snositi države članice kojima pripadaju.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluţia referitoare la dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea de sinergii între fondurile structurale și alte programe ale Uniunii Europene. Regiunile ultraperiferice (RUP) sunt alcătuite dintr-un ansamblu de arhipelaguri, din insule și dintr-o regiune situată în pădurea amazoniană care se caracterizează prin constrângeri comune specifice, care le diferențiază de alte zone geografice din Uniune, prezentând caracteristici speciale (regiuni insulare, montane și cu densitate scăzută a populației). Consider că îmbunătățirea accesului RUP la diferitele programe și fonduri ale Uniunii conduce, pe termen scurt și pe termen lung, la beneficii pentru întreaga Uniune. Solicităm ca investițiile efectuate prin intermediul serviciilor de interes economic general în domeniul TIC, al transporturilor, al apei și al energiei să devină o prioritate în aceste regiuni și susținem un cadru mai coerent privind ajutoarele de stat acordate RUP în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020. Considerăm că RUP au potențialul de a se afla în fruntea cercetării și a tehnologiilor în domeniile vizate de obiectivele programului Orizont 2020, cum ar fi spațiul, domeniul aerospațial, biotehnologiile, observarea riscurilor naturale, cercetarea în domeniul marin, biodiversitatea, energia din surse regenerabile, sănătatea, adaptarea la schimbările climatice și transporturile inteligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - Outermost regions often face their own, unique problems and the EU should make better use of the assets and opportunities in these regions to provide a basis for the regions to play a central role in the EU’s future. I supported this own-initiative report because I believe that creating synergies between EU structural funding and other EU programmes in the outermost regions will bring numerous benefits and ensure that outermost regions are fully involved in EU policy and funding. I firmly believe that the only way to increase the part played by outermost regions in EU policy and funding is to strive to remove the obstacles that they currently face.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport d'initiative de mon collègue et ami de la GUE/NGL, Younous Omarjee, sur l'optimisation du développement du potentiel des régions ultrapériphériques (RUP) par la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'Union européenne. Derrière ce nom très technique, il s'agit en fait d'améliorer l'insertion des régions ultrapériphériques dans l'ensemble des politiques européennes, en favorisant notamment une approche plus durable en matière de développement. Ce rapport est une bonne initiative puisqu'il s'agit de rappeler aux institutions que les RUP ne peuvent plus être mises sur le bord du chemin et considérées comme un handicap par ceux qui font l'Union européenne de demain.

À cette fin, ce rapport invite notamment la Commission à se pencher sur les surcoûts et le problème de la vie chère dans les RUP et à en tenir compte dans l'élaboration des politiques européennes. Il invite aussi à construire une meilleure accessibilité aux régions ultrapériphériques, notamment en réduisant la fracture numérique, ou encore en mettant en place un certain nombre de mesures, telles que la création d'un cadre d'investissement pour les logements sociaux afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion au sein des RUP.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite Bernard (ALDE), in writing. - The outermost regions are a strong asset for the EU. The support of the outermost regions by the EU can be beneficial for the whole EU as it can create a basis for overcoming the challenges that the EU is facing now in terms of sustainability and regional development. The outermost regions open many perspectives to the EU and contain a lot of potential for increasing cohesion and economic growth throughout the EU. That is why the proposed set of measures aimed at creating synergies between the European Structural and Investment and other European Union programmes is needed. Such synergies can unveil the potential of the outermost regions and can open up many opportunities for them. I welcome this report and its importance for the development of the outermost regions. Many issues mentioned in the report are also relevant for Lithuania. Synergies and international cooperation have to be promoted in order to diminish the substantial economic and social disparities between the regions. Long-term investment should be encouraged and investment promoted in order to ensure that the outermost regions become regions of excellence. In that case the EU will be able to benefit from it as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht beschäftigt sich mit dem Potenzial der sich in äußerster Randlage befindenden Regionen. Man weist auf die Tatsache hin, dass diese Regionen zu oft in Vergessenheit geraten, obwohl sie eine Verlängerung der EU in der Welt darstellen. Deswegen sollten sie einen höheren Stellenwert erhalten, und die angesprochenen Synergien der Strukturfonds könnten diesen Fortschritt unterstützen. Es sollten mit den Synergien der Strukturfonds auch genaue Richtlinien und Verordnungen eingebracht werden, um Missbrauch und Mehrfachzahlungen vorzubeugen. Aus diesem Grund sollte dieser Bericht mit Bedacht abgewogen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - O relatório estabelece o ponto de partida da política para as RUP à luz dos objetivos fixados pela União, para executar a estratégia Europa 2020 para o crescimento, a estratégia Horizonte 2020, a estratégia Energia 2020, os programas LIFE+ e Natura 2000, as redes transeuropeias de telecomunicações, de transportes e de energia. Nem tudo é bom, nem tudo é mau mas, contudo, são mais gravosos os conteúdos da estratégia UE 2020, da Energia 2020 (integra o pacote da completa liberalização do mercado da energia em todos os Estados-Membros até 2015) do que o benefício gerado pelo LIFE+ e Natura 2000. Convida a Comissão a aumentar a integração e o desenvolvimento das RUP no mercado interno e no que respeita à resposta a catástrofes naturais é referida a necessidade de desenvolver e aplicar as capacidades de intervenção humanitárias, apelando à criação de uma força europeia de segurança civil. Contudo, o relatório apresenta aspetos positivos, pretendendo reforçar a estratégia europeia para as RUP, tendo em conta os seus condicionalismos estruturais e permanentes, identificando os importantes objetivos do emprego (tendo estas regiões as maiores taxas de desemprego, particularmente entre os jovens), a inclusão social, a luta contra a pobreza e a educação, referindo aspetos ambientais e da preservação e reabilitação da biodiversidade, entre outros.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου