Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (συζήτηση)
 5.Υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (συζήτηση)
 6.Σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Πολιτική συνοχής (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (ψηφοφορία)
  7.2.Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (ψηφοφορία)
  7.3.Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (ψηφοφορία)
  7.4.Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, με την εξαίρεση του άρθρου 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  7.6.Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, όσον αφορά το άρθρο 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (A7-0119/2014 - Renate Weber) (ψηφοφορία)
  7.7.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  7.8.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (ψηφοφορία)
  7.9.Τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  7.10.Τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  7.11.Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (ψηφοφορία)
  7.12.Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (ψηφοφορία)
  7.13.Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (ψηφοφορία)
  7.14.Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (ψηφοφορία)
  7.15.Σύσταση απόφασης - Παράταση του άρθρου 147 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου (ψηφοφορία)
  7.16.Τροποποίηση του άρθρου 166 (τελική ψηφοφορία) και του άρθρου 195 παράγραφος 3 (ψηφοφορία στις επιτροπές) του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (ψηφοφορία)
  7.17.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Τσεχική Δημοκρατία
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (ψηφοφορία)
  9.2.Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (ψηφοφορία)
  9.3.Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (ψηφοφορία)
  9.4.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)
  9.5.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (ψηφοφορία)
  9.6.Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (ψηφοφορία)
  9.7.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (ψηφοφορία)
  9.8.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A7-0085/2014 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  9.9.Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  9.10.Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (ψηφοφορία)
  9.11.Προσβασιμότητα σε ιστοτόπους οργανισμών του δημόσιου τομέα (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (ψηφοφορία)
  9.12.Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (ψηφοφορία)
  9.13.Kατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (ψηφοφορία)
  9.14.Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (ψηφοφορία)
  9.15.Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (ψηφοφορία)
  9.16.Προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Πολιτική συνοχής (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, με την εξαίρεση του άρθρου 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, όσον αφορά το άρθρο 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Σύσταση απόφασης - Παράταση του άρθρου 147 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου
  10.17.Τροποποίηση του άρθρου 166 (τελική ψηφοφορία) και του άρθρου 195 παράγραφος 3 (ψηφοφορία στις επιτροπές) του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Προσβασιμότητα σε ιστοτόπους οργανισμών του δημόσιου τομέα (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στο Ιράκ (συζήτηση)
 15.Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (συζήτηση)
 16.Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
 18.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ - Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Αρχιπέλαγος Svalbard και οι αλιευτικοί πόροι του (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2971 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (9814 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου