Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 4.Euroopa ühine müügiõigus (arutelu)
 5.Noortegarantii rakendamine (arutelu)
 6.ELi–Šveitsi suhted (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Ühtekuuluvuspoliitika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (hääletus)
  7.2.Äärepoolseimate piirkondade potentsiaali optimeerimine (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (hääletus)
  7.3.Liidu rahanduse hindamine (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (hääletus)
  7.4.Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (hääletus)
  7.5.Poliitiline dialoog ja koostööleping EÜ ning Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahel, välja arvatud selle artikli 49 lõike 3 osas (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  7.6.Poliitiline dialoog ja koostööleping EÜ ning Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahel seoses selle artikli 49 lõikega 3 (A7-0119/2014 - Renate Weber) (hääletus)
  7.7.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (hääletus)
  7.8.Ühine käibemaksusüsteem (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (hääletus)
  7.9.Otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaja muutmine (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.10.Otsuse 2004/162/EÜ muutmine seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.11.EÜ ja Indoneesia vaheline laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (hääletus)
  7.12.EÜ ja Indoneesia Vabariigi vaheline laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamleping, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (hääletus)
  7.13.EÜ ja Indoneesia vaheline laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamleping seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (hääletus)
  7.14.ELi ja Türgi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (hääletus)
  7.15.Soovitus võtta vastu otsus - Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 147 kohaldamise pikendamine parlamendi kaheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (hääletus)
  7.16.Parlamendi kodukorra artikli 166 (lõpphääletus) ja artikli 195 (komisjonis toimuvad hääletused) lõike 3 muutmine (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (hääletus)
  7.17.Ühtne Euroopa raudteepiirkond (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (hääletus)
 8.Pidulik istung - Tšehhi Vabariik
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (hääletus)
  9.2.Raudteesüsteemi koostalitlus (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (hääletus)
  9.3.Raudteeohutus (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu Raudteeamet (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (hääletus)
  9.5.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (hääletus)
  9.6.Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (hääletus)
  9.7.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (hääletus)
  9.8.Kindlustusvahendus (A7-0085/2014 - Werner Langen) (hääletus)
  9.9.Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (hääletus)
  9.10.Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (hääletus)
  9.11.Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (hääletus)
  9.12.Euroopa ühine müügiõigus (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (hääletus)
  9.13.Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (hääletus)
  9.14.Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (hääletus)
  9.15.Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (hääletus)
  9.16.Arengu edendamine vastutustundlike äritavade rakendamise abil (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Ühtse turu juhtimine (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Ühtekuuluvuspoliitika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Äärepoolseimate piirkondade potentsiaali optimeerimine (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Liidu rahanduse hindamine (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Poliitiline dialoog ja koostööleping EÜ ning Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahel, välja arvatud selle artikli 49 lõike 3 osas (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Poliitiline dialoog ja koostööleping EÜ ning Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahel seoses selle artikli 49 lõikega 3 (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Ühine käibemaksusüsteem (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaja muutmine (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Otsuse 2004/162/EÜ muutmine seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.EÜ ja Indoneesia vaheline laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.EÜ ja Indoneesia Vabariigi vaheline laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamleping, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.EÜ ja Indoneesia vaheline laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamleping seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.ELi ja Türgi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Soovitus võtta vastu otsus - Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 147 kohaldamise pikendamine parlamendi kaheksanda koosseisu ametiaja lõpuni
  10.17.Parlamendi kodukorra artikli 166 (lõpphääletus) ja artikli 195 (komisjonis toimuvad hääletused) lõike 3 muutmine (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Ühtne Euroopa raudteepiirkond (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Raudteesüsteemi koostalitlus (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Raudteeohutus (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Euroopa Liidu Raudteeamet (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Kindlustusvahendus (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Arengu edendamine vastutustundlike äritavade rakendamise abil (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Olukord Ukrainas (arutelu)
 14.Olukord Iraagis (arutelu)
 15.Relvastatud mehitamata luurelennukite kasutamine (arutelu)
 16.Põhiõigused Euroopa Liidus (2012) (arutelu)
 17.Euroopa uurimismäärus - Euroopa vahistamismäärus (arutelu)
 18.ELi ja Indoneesia Vabariigi vaheline metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping - ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist (arutelu)
 19.Svalbardi saarestik ja sealsed kalavarud (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2971 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (9814 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika