Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 26 lutego 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 4.Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży (debata)
 5.Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)
 6.Stosunki UE-Szwajcaria (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Polityka spójności (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (głosowanie)
  7.2.Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (głosowanie)
  7.3.Ocena finansów Unii (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (głosowanie)
  7.4.Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (głosowanie)
  7.5.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)
  7.6.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy (A7-0119/2014 - Renate Weber) (głosowanie)
  7.7.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (głosowanie)
  7.8.Wspólny system podatku od wartości dodanej (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (głosowanie)
  7.9.Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  7.10.Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  7.11.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (głosowanie)
  7.12.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (głosowanie)
  7.13.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (głosowanie)
  7.14.Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (głosowanie)
  7.15.Zalecenie w sprawie decyzji - Przedłużenie stosowania art. 147 Regulaminu Parlamentu do końca ósmej kadencji parlamentarnej (głosowanie)
  7.16.Zmiana art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (głosowanie)
  7.17.Jednolity europejski obszar kolejowy (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Republika Czeska
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (głosowanie)
  9.2.Interoperacyjność systemu kolei (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (głosowanie)
  9.3.Bezpieczeństwo kolei (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (głosowanie)
  9.4.Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (głosowanie)
  9.5.Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (głosowanie)
  9.6.Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (głosowanie)
  9.7.Wdrożenie systemu pokładowego eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (głosowanie)
  9.8.Pośrednictwo ubezpieczeniowe (A7-0085/2014 - Werner Langen) (głosowanie)
  9.9.Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (głosowanie)
  9.10.Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (głosowanie)
  9.11.Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (głosowanie)
  9.12.Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (głosowanie)
  9.13.Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (głosowanie)
  9.14.Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (głosowanie)
  9.15.Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (głosowanie)
  9.16.Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Zarządzanie jednolitym rynkiem (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Polityka spójności (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Ocena finansów Unii (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Wspólny system podatku od wartości dodanej (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Zalecenie w sprawie decyzji - Przedłużenie stosowania art. 147 Regulaminu Parlamentu do końca ósmej kadencji parlamentarnej
  10.17.Zmiana art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Jednolity europejski obszar kolejowy (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Interoperacyjność systemu kolei (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Bezpieczeństwo kolei (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Wdrożenie systemu pokładowego eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Pośrednictwo ubezpieczeniowe (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 14.Sytuacja w Iraku (debata)
 15.Stosowanie uzbrojonych dronów (debata)
 16.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (debata)
 17.Europejski nakaz dochodzeniowy - Europejski nakaz aresztowania (debata)
 18.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE - Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (debata)
 19.Archipelag Svalbard i jego zasoby rybne (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2971 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (9814 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności