Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 26. februára 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Spoločné európske kúpne právo (rozprava)
 5.Realizácia záruky pre mladých ľudí (rozprava)
 6.Vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Politika súdržnosti (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (hlasovanie)
  7.2.Optimalizácia rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (hlasovanie)
  7.3.Hodnotenie financií Únie (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (hlasovanie)
  7.4.Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, s výnimkou jej článku 49 ods. 3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, pokiaľ ide o článok 49 ods. 3 tejto dohody (A7-0119/2014 - Renate Weber) (hlasovanie)
  7.7.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (hlasovanie)
  7.8.Spoločný systém dane z[nbsp ]pridanej hodnoty (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (hlasovanie)
  7.9.Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  7.10.Zmena rozhodnutia 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  7.11.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (hlasovanie)
  7.12.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (hlasovanie)
  7.13.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (hlasovanie)
  7.14.Dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (hlasovanie)
  7.15.Odporúčanie pre rozhodnutie – Predĺženie platnosti ustanovení článku 147 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca ôsmeho volebného obdobia (hlasovanie)
  7.16.Zmena článku 166 (záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (hlasovanie vo výbore) rokovacieho poriadku Parlamentu (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (hlasovanie)
  7.17.Jednotný európsky železničný priestor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza – Česká republika
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (hlasovanie)
  9.2.Interoperabilita systému železníc (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (hlasovanie)
  9.3.Bezpečnosť železníc (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (hlasovanie)
  9.4.Železničná agentúra Európskej únie (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (hlasovanie)
  9.5.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (hlasovanie)
  9.6.Hlásenie udalostí v civilnom letectve (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (hlasovanie)
  9.7.Zavádzanie palubného systému eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (hlasovanie)
  9.8.Sprostredkovanie poistenia (A7-0085/2014 - Werner Langen) (hlasovanie)
  9.9.Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (hlasovanie)
  9.10.Transeurópske telekomunikačné siete (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (hlasovanie)
  9.11.Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)
  9.12.Spoločné európske kúpne právo (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (hlasovanie)
  9.13.Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (hlasovanie)
  9.14.Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (hlasovanie)
  9.15.Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (hlasovanie)
  9.16.Podpora rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Správa jednotného trhu (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Politika súdržnosti (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Optimalizácia rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Hodnotenie financií Únie (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, s výnimkou jej článku 49 ods. 3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, pokiaľ ide o článok 49 ods. 3 tejto dohody (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Spoločný systém dane z[nbsp ]pridanej hodnoty (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Zmena rozhodnutia 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Odporúčanie pre rozhodnutie – Predĺženie platnosti ustanovení článku 147 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca ôsmeho volebného obdobia
  10.17.Zmena článku 166 (záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (hlasovanie vo výbore) rokovacieho poriadku Parlamentu (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Jednotný európsky železničný priestor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Interoperabilita systému železníc (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Bezpečnosť železníc (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Železničná agentúra Európskej únie (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Hlásenie udalostí v civilnom letectve (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Zavádzanie palubného systému eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Sprostredkovanie poistenia (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Transeurópske telekomunikačné siete (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Podpora rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 14.Situácia v Iraku (rozprava)
 15.Používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (rozprava)
 16.Základné práva v Európskej únii (2012) (rozprava)
 17.Európsky vyšetrovací príkaz - Európsky zatykač (rozprava)
 18.Dobrovoľná dohoda o[nbsp ]partnerstve medzi EÚ a[nbsp ]Indonéziou o[nbsp ]presadzovaní práva a[nbsp ]správe v[nbsp ]lesnom hospodárstve a[nbsp ]obchode s[nbsp ]produktmi z[nbsp ]dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ - Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ (rozprava)
 19.Súostrovie Svalbard a jeho rybolovné zdroje (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2971 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (9814 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia