Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 26 februari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 4.Gemensam europeisk köplag (debatt)
 5.Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)
 6.Förbindelserna mellan EU och Schweiz (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Sammanhållningspolitiken (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast) (omröstning)
  7.2.Att optimera de yttersta randområdenas potential (A7-0121/2014 - Younous Omarjee) (omröstning)
  7.3.Utvärderingen av unionens finanser (A7-0068/2014 - Michael Theurer) (omröstning)
  7.4.Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (omröstning)
  7.5.Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, med undantag för artikel 49.3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  7.6.Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, vad gäller artikel 49.3 (A7-0119/2014 - Renate Weber) (omröstning)
  7.7.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0470/2013 - Pervenche Berès) (omröstning)
  7.8.Ett gemensamt system för mervärdesskatt (A7-0090/2014 - Ivo Strejček) (omröstning)
  7.9.Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningstperiod (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  7.10.Ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  7.11.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (A7-0093/2014 - Ana Gomes) (omröstning)
  7.12.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (A7-0134/2014 - Ana Gomes) (omröstning)
  7.13.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien vad gäller ärenden som rör återtagande (A7-0115/2014 - Ana Gomes) (omröstning)
  7.14.Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0097/2014 - Renate Sommer) (omröstning)
  7.15.Rekommendation till beslut - Förlängning av undantagen enligt artikel 147 i parlamentets arbetsordning fram till slutet av parlamentets åttonde valperiod (omröstning)
  7.16.Ändring av artiklarna 166 (slutomröstning) och 195.3 (omröstningar i utskott) i parlamentets arbetsordning (A7-0035/2014 - Carlo Casini) (omröstning)
  7.17.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui) (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Republiken Tjeckien
 9.Omröstning (forts.)
  9.1.Inrikes persontrafik på järnväg (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch) (omröstning)
  9.2.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) (omröstning)
  9.3.Järnvägssäkerhet (A7-0015/2014 - Michael Cramer) (omröstning)
  9.4.Europeiska unionens järnvägsbyrå (A7-0016/2014 - Roberts Zīle) (omröstning)
  9.5.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček) (omröstning)
  9.6.Rapportering om händelser inom civil luftfart (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac) (omröstning)
  9.7.Montering av fordonsbaserade e-callsystem (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová) (omröstning)
  9.8.Försäkringsförmedling (A7-0085/2014 - Werner Langen) (omröstning)
  9.9.Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête) (omröstning)
  9.10.Transeuropeiska telekommunikationsnät (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský) (omröstning)
  9.11.Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis) (omröstning)
  9.12.Gemensam europeisk köplag (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer) (omröstning)
  9.13.Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (omröstning)
  9.14.Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (A7-0065/2014 - Wolf Klinz) (omröstning)
  9.15.Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (A7-0071/2014 - Mary Honeyball) (omröstning)
  9.16.Främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder (A7-0132/2014 - Judith Sargentini) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Styrning av den inre marknaden (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
  10.2.Sammanhållningspolitiken (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.3.Att optimera de yttersta randområdenas potential (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
  10.4.Utvärderingen av unionens finanser (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
  10.5.Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  10.6.Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, med undantag för artikel 49.3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.7.Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, vad gäller artikel 49.3 (A7-0119/2014 - Renate Weber)
  10.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
  10.9.Ett gemensamt system för mervärdesskatt (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
  10.10.Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningstperiod (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.11.Ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
  10.12.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
  10.13.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
  10.14.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien vad gäller ärenden som rör återtagande (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
  10.15.Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
  10.16.Rekommendation till beslut - Förlängning av undantagen enligt artikel 147 i parlamentets arbetsordning fram till slutet av parlamentets åttonde valperiod
  10.17.Ändring av artiklarna 166 (slutomröstning) och 195.3 (omröstningar i utskott) i parlamentets arbetsordning (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
  10.18.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
  10.19.Inrikes persontrafik på järnväg (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
  10.20.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.21.Järnvägssäkerhet (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
  10.22.Europeiska unionens järnvägsbyrå (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
  10.23.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
  10.24.Rapportering om händelser inom civil luftfart (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
  10.25.Montering av fordonsbaserade e-callsystem (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
  10.26.Försäkringsförmedling (A7-0085/2014 - Werner Langen)
  10.27.Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
  10.28.Transeuropeiska telekommunikationsnät (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
  10.29.Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
  10.30.Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
  10.31.Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
  10.32.Främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Situationen i Ukraina (debatt)
 14.Situationen i Irak (debatt)
 15.Användningen av bestyckade drönare (debatt)
 16.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt)
 17.En europeisk utredningsorder - Den europeiska arresteringsordern (debatt)
 18.Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (debatt)
 19.Svalbards och dess fiskeresurser (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2971 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (9814 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy