Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2114(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0114/2014

Esitatud tekstid :

A7-0114/2014

Arutelud :

PV 27/02/2014 - 9
CRE 27/02/2014 - 9

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.16
CRE 27/02/2014 - 10.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0179

Istungi stenogramm
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg Uuendatud versioon

13.19. Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
Sõnavõttude video
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som správu, lebo si myslím, že je potrebné vytvoriť európsky rámec, ktorý zaručí rovnocenné podmienky pre držiteľov práv, spotrebiteľov, výrobcov a dovozcov zariadení, ako aj poskytovateľov služieb v[nbsp ]celej Únii. Chápem, že poplatky za súkromné kopírovanie predstavujú pre odvetvie kultúry veľmi dôležitý zdroj príjmu, že autori literárnych a umeleckých diel, speváci, hudobníci a herci sa v súlade s autorsko-právnou legislatívou dožadujú svojich práv. Ale nemôžem súhlasiť s tým, aby sa naďalej akceptovala rozdielnosť vnútroštátnych systémov pre vyberanie poplatkov za súkromné kopírovanie. Očakávam, že Komisia vyvinie tlak na členské štáty, aby sa dohodli na spoločnom vymedzení poplatku za súkromné kopírovanie. Taktiež očakávam, že sa výrazne zlepší informovanosť občanov a dôjde k zjednodušeniu postupov pri stanovovaní poplatkov.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Sprawozdanie odnosi się do istotnej materii życia codziennego. Każdy z nas korzysta choćby z płyt kompaktowych, cyfrowych odtwarzaczy muzyki i filmów, czy nośników danych. Problem pojawia się w kwestii zapewnienia właściwej ochrony interesów twórców i producentów.

Obowiązujące w krajach członkowskich regulacje w powyższym zakresie charakteryzują się dużym stopniem zróżnicowania, co pociąga za sobą również nieprecyzyjność przepisów. Jest to zjawisko negatywne dla konsumentów, ponieważ prowadzi do ogromnych rozbieżności cen za te same artykuły.

Opowiadam się za udoskonaleniem systemu funkcjonowania opłat licencyjnych, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność zagwarantowania praw konsumenckich.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que, mesmo na era digital, é necessário manter o direito do autor à proteção da sua prestação criativa e o direito a uma remuneração adequada dessa prestação. Para além disso, há que ter em conta que, devido ao progresso técnico e à transferência para a Internet e a computação em nuvem, a importância económica da cópia digital para uso privado aumentou e que o sistema existente de taxas relativas às cópias para uso privado não tem devidamente em conta a evolução na era digital. Considerando que, atualmente, ainda não existe um modelo alternativo neste domínio que garanta uma compensação adequada para os titulares de direitos, permitindo, simultaneamente, a cópia para uso privado, importa realizar um debate com o intuito de atualizar o mecanismo de cópia para uso privado, para que seja mais eficaz e tome em maior consideração o progresso técnico.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului deoarece sunt și eu de acord că regimul taxelor pentru copierea privată ar trebui să fie mult mai transparent. Iar aici mă refer în special la modul în care sunt folosite fondurile colectate prin acest tip de taxă. Pe de altă parte, nu pot să susțin demersurile de transferare a taxei pentru copiere privată asupra consumatorilor. Colectarea trebuie să fie făcută la nivel de producător sau importator. Iar veniturile să fie utilizate în special pentru stimularea creativității și inovării în sectorul cultural, în special dacă ținem cont de dificultățile cu care se confruntă sectorul în prezent. Nu în ultimul rând, coordonarea între statele membre va fi esențială pentru evitarea dublei taxări și impunerea unei presiuni suplimentare asupra deținătorilor de drepturi de autor.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur les redevances pour la copie privée. C'est une étape importante sur la question de la copie et du téléchargement.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Considero la relazione dell'onorevole Castex ben realizzata, ricca di richieste concrete avanzate alla Commissione europea riguardo a un tema che ritengo importante per il mercato della cultura e della creazione artistica, parte integrante dell'economia digitale.

In particolare apprezzo alcune richieste presentate dalla relatrice. La prima è che la Commissione presenti una proposta legislativa sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alle società dell'informazione, prevedendo una disposizione per la piena armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni relative alle copie private.

La seconda è quella di realizzare uno studio sugli elementi essenziali della copia privata per ottenere una definizione comune, una chiarificazione del termine "compenso equo" e il concetto di "pregiudizio" subito dall'autore a causa della riproduzione non autorizzata del titolare dei diritti per uso privato. La terza richiesta è quella relativa alla trasparenza quanto alla destinazione dei proventi ottenuti dai prelievi per copie private e per i consumatori riguardo all'importo, la finalità e l'utilizzo dei prelievi che pagano.

Infine considero interessante la richiesta di prevedere che il 25 per cento delle entrate da prelievi per copie private venga utilizzato per promuovere le arti creative e il settore degli spettacoli dal vivo. Per questi motivi voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte traite des différentes législations relatives aux redevances pour copie privée en Europe. En effet, les consommateurs ont le droit d'effectuer des copies à usage personnel de certaines productions culturelles acquises légalement. Toutefois, à l'heure du numérique, il est essentiel d'assurer une protection adéquate des droits d'auteurs afin de sécuriser le secteur culturel. Les différences de législations nationales au sein du marché intérieur soulèvent parfois certaines difficultés. C'est pourquoi il me paraît important de traiter ce sujet au niveau européen et de se diriger vers une harmonisation des législations. Il est en effet notamment nécessaire de déterminer une définition claire de la notion de copie privée au niveau européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Olle Ludvigsson och Jens Nilsson (S&D), skriftlig. - Vi ser privatkopieringsersättning som ett viktigt verktyg i kulturpolitiken. I grunden främjar denna ersättning ett rikt kulturliv genom att säkerställa att upphovsmännen får skälig kompensation för att deras verk kopieras för privat bruk. Privatkopieringsersättningen upprätthåller en rimlig balans mellan konsumenternas och upphovsmännens intressen.

Vi noterar att systemen för privatkopieringsersättning i praktiken inte alltid fungerar optimalt. Det finns därför all anledning att se till att de kontinuerligt utvecklas och moderniseras. Att helt avskaffa dem är dock i detta skede inte lämpligt. Detta är alltjämt den enda tillgängliga lösning som bevarar den så viktiga balansen mellan konsumenter och upphovsmän. Några trovärdiga alternativa lösningar har inte presenterats.

Hur utvecklingen på detta område än kommer att se ut framöver är det helt avgörande att den personliga integriteten säkras.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Európska únia má bohatú históriu a kultúru, ktorá tvorí základ európskej identity aj v digitálnom veku. Európska únia sa snaží o spravodlivé odmeňovanie tvorcov a umelcov, avšak digitálny trh ešte nesplnil svoje hlavné ciele v odvetví kultúry. Súkromné digitálne kopírovanie zaznamenalo veľký rozmach v[nbsp ]21.[nbsp ]storočí v dôsledku technologického pokroku a existujúci systém nezohľadňuje dynamický vývoj sektora. Smernica prijatá v oblasti rozmnožovania zvukových, vizuálnych a audiovizuálnych diel je zastaraná a neodráža dynamický vývoj v oblasti a potreby spotrebiteľov ani tvorcov. Je potrebné vypracovať účinnejší a aktuálnejší prístup riešenia predmetnej problematiky. Nová legislatíva by mala vyvážiť oprávnené záujmy tvorcov aj spotrebiteľov a takisto zohľadniť veľké rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú na úrovni národných legislatív. Členské štáty by mali používať určitú časť finančných prostriedkov získaných z príjmov za súkromné kopírovanie na podporu tvorivej činnosti v jej všetkých formách.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. - Głównym celem przyjętego w dniu dzisiejszym sprawozdania w sprawie opłat licencyjnych za kopie na użytek prywatny jest harmonizacja poboru takich opłat na poziomie UE zwłaszcza w kwestii ich wysokości i sposobu ich pobierania w transakcjach transgranicznych. Opłaty za kopie prywatne to należności nakładane na urządzenia rejestrujące oraz na puste nośniki zapisu w niektórych państwach członkowskich, które wprowadziły wyjątek od prawa do zwielokrotnienia. Według szacunków Komisji Europejskiej całkowita suma zebranych w 23 krajach Unii od 2001 roku opłat licencyjnych, to ponad 600 mln EUR.

Jestem przeciwna nakładaniu opłat, które nie są w żaden sposób uzasadnione. Dlaczego konsumenci mają ponosić dodatkowe koszty za zrobienie kopii zakupionej wcześniej płyty czy filmu? Niektóre kraje unijne takie jak Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia i Luxemburg zrezygnowały z takich opłat bez większych strat dla sektora kreatywnego czy artystów. Ponadto, późniejsza redystrybucja zebranych funduszy jest nadal niejasna, z powodu znacznej ilości pośredników w transakcjach. Od wolnego dostępu do treści cyfrowych będzie zależała konkurencyjność rynku europejskiego. Dla tego nie powinno się go ograniczać pobieraniem dodatkowych opłat, które tylko w znikomej części trafią do właścicieli praw autorskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. - Yksityisen kopioinnin maksuja peritään 28 jäsenmaasta 23:ssa, ja se on siten yleisin keino periä tekijöille maksu heidän teostensa käytöstä sellaisissa maissa, joissa yksityinen kopiointi on sallittua. Komission arvioiden mukaan yksityisen kopioinnin maksujen yhteenlaskettu summa on yli 600 miljoonaa, ja on siten myös merkittävä summa musiikintekijöille.

Tämän erinomaisen mietinnön tarkoituksena on käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat kopioinnin maksuja, ja se käsittelee myös mahdollisia vaihtoehtoja yksityiselle kopioinnille. Kollega Castexin mietintö vastaa suurilta osin PPE:n linjaa, kollega Vitorinon suositukset ovat hyviä ja yksityisen kopioinnin maksuja puolustetaan, jotta oikeuksien haltijoille voitaisiin varmistaa reilu korvaus.

Vaikka yksityisen kopioinnin maksut ovat oikeutettuja, on linjamme, että tekijänoikeuslainsäädännön tulisi vastata digitaalista aikaa. Puhuin tästä myös viime viikon täysistunnossa, kun omasta kollektiivihallinnointia koskevasta mietinnöstäni äänestettiin. Korostin, että vaikka komissio järjesti konsultaation tekijänoikeusasioista, ei pakettia, jonka eteen on tehty monen vuoden työ, tulisi enää repiä auki kollektiivihallinnoinnin osalta. Äänestin kuitenkin siis tämän tasapainoisen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Dans 23 des États membres de l'Union européenne, la reproduction d'œuvres artistiques, telles que des films ou de la musique est autorisée, pour un usage privé. Afin de rémunérer les personnes détenant les droits de ces œuvres, une taxe est prélevée sur les appareils multimédias et les consommables numériques. Les 600[nbsp ]millions d'euros perçus grâce à cette taxe constituent un complément indispensable au revenu des artistes européens. Le Parlement européen a adopté un rapport qui soutient le maintien de ce système de redevances tout en suggérant différentes alternatives, alors que les redevances pour copie privée ne suffisent pas à indemniser les artistes. J'ai voté en faveur de ce texte car je considère que l'Union européenne doit trouver des solutions plus adaptées afin de préserver l'offre culturelle et les droits des artistes à l'ère du numérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – j'ai voté comme une majorité de mes collègues en faveur d'un rapport d'initiative relatif à la copie privée, mécanisme d'exception aux droits d'auteur, qui permet à ceux qui détiennent un bien culturel d'en réaliser une copie, en l'échange d'une redevance sur les supports de copie. Le rapport préconise d'adapter ce mécanisme, face à l'émergence des nouvelles technologies, afin qu'il soit compatible avec l'apparition des nouveaux supports numériques de consommation des œuvres et biens culturels. Le système de la copie privée connait un très grand succès dans notre pays, car il soutient la créativité et la compétitivité de nos secteurs créatifs et culturels, garant de l'exception culturelle européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les redevances pour copie privée, qui représente un système équilibré entre l'exception pour copie à usage privé et le droit à une compensation équitable des ayants droit. Néanmoins, le système pourrait être amélioré au niveau européen par l'adoption d'une définition commune de "compensation équitable", une perception unique de la redevance et une meilleure visibilité auprès des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La culture est ici vue uniquement comme une marchandise. De plus, ce rapport est loin d'entamer la réflexion nécessaire sur le financement de la culture. À l'heure du numérique qui bouleverse les modes de diffusion et de consommation, le texte se contente de graver dans le marbre un modèle économique de diffusion périmé qui ne profite, in fine, qu'aux artistes et majors qui en profitent déjà le plus. Il serait temps d'arrêter d'opposer les artistes à leur public. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report which discusses private copying levies and their role in helping right holders achieve compensation for the use of their works. These levies are critical in ensuring that artists’ rights are protected and that they are fairly compensated.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Der Beschluss, der hier gefasst wird, ist einseitig und im Endeffekt nur eine weitere Möglichkeit, dem Verbraucher noch mehr „Copyright-Steuern“ aufzuhalsen. So sollen nach diesem Vorschlag beim Kauf von Smartphones, MP3-Playern, Tablets, USB-Sticks oder anderen elektronischen Geräten zusätzliche Kosten anfallen, auch wenn die Verbraucher damit keine Privatkopien erstellen. Offensichtlich ist hier, dass unter dem Deckmantel des Künstlerschutzes neue Abgaben für die Verbraucher verdeckt eingeführt werden sollen. Wie die Verteilung an die jeweiligen Künstler wirklich gerecht erfolgen soll, bleibt natürlich offen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das die Gelder an irgendwelche, nicht sonderlich talentierten, Parteikünstler bzw. Parteigünstlinge fließen werden. Auch löst dieser Entschließungsantrag die Problematik mit den illegalen Raubkopien nicht. Der durchschnittliche Konsument, der sich Musik oder Filme auf seinem jeweiligen Gerät zu Gemüte führt, kennt den feinen Unterschied zwischen Raubkopie und Privatkopie nicht. So wird bei den Verbrauchern der falsche Eindruck erweckt, der illegale Download sei mit dieser Abgabe gedeckt. Es ist wohl offensichtlich, dass ich diesem Entschließungsantrag nicht zustimmen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente relatório versa sobre o tema das taxas relativas às cópias para uso privado. Atualmente a criação artística é parte integrante da economia digital, mas o mercado digital europeu ainda não assegura uma remuneração justa dos criadores e uma distribuição adequada e eficaz dos rendimentos no setor cultural em geral, pelo que são necessárias medidas e soluções ao nível da União Europeia. O surgimento de novos canais de distribuição facilita o acesso e a circulação das obras e da cultura a nível global e proporciona novas oportunidades para os criadores e artistas. Mas, mesmo na era digital, é necessário manter o direito de o autor proteger a sua produção criativa e usufruir de uma adequada remuneração resultante dessa produção. O relatório aborda diversos aspetos muito relevantes nesta matéria, como a transparência na distribuição das receitas, medidas técnicas de proteção, licenças e modelos inovadores de negócio em ambiente digital. Os esquemas de aplicação de taxas relativas às cópias para uso privado existem em 23 dos 28 Estados-Membros e são o método usual para os titulares dos direitos conseguirem uma compensação pela utilização das suas obras, motivo pelo qual votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Podržavam ovaj prijedlog rezolucije Europskog parlamenta. Sustav privatnog umnožavanja predstavlja dobar sustav koji osigurava ravnotežu između prava na kopiju za privatnu upotrebu i pravične naknade vlasnicima prava. Ovaj se sustav treba uskladiti po pitanjima visine naknade i proizvoda na koje se naknade odnose te modernizirati, pogotovo po pitanju transparentnosti.

Slažem se s izviješćem da je poželjno stvoriti europski okvir koji će jamčiti slične uvjete i nositeljima prava i potrošačima. Pritom naravno trebamo zadržati temeljne značajke kulturne politike Europske unije i njenih zemalja članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. - Návrh usnesení o poplatku za kopírování pro osobní potřebu vyzývá Evropskou komisi k podnikání těch kroků, které by vedly k harmonizaci poplatků za kopírování pro osobní potřebu napříč celou Evropskou unií. Vychází z přesvědčení, že během kopírování obsahu chráněného autorskými právy dochází k újmě na právu na spravedlivou odměnu pro nositele autorských práv. Usnesení reflektuje také posun ve způsobech konzumace a nakládání s obsahem chráněným autorskými právy při užívání internetových služeb, především streamu a cloudových služeb. Bohužel v České republice už je systém poplatků za kopírování zaveden v podobě poplatku pro autorský svaz, který je vybírán za prodej jakéhokoliv paměťového média. Princip, kdy se uvaluje poplatek za to, jakým způsobem se už s jednou zaplacenými produkty nakládá, není správný. Paměťová média můžou sloužit různým účelům, nejenom na kopírování obsahu chráněného autorskými právy, proto není správné uvalovat na ně paušální poplatek za kopírování. Je nesmysl vybírat poplatky za kopírování v případě streamových nebo cloudových služeb. Jejich užívání je už zpoplatněno. Držitelé práv mohou být kompenzováni formou cen za služby, ale ne formou poplatků za kopírování. Aplikace tohoto principu je stejně nesmyslná jako aplikace dálničního mýta na všechny typy silničních komunikací. Nesouhlasím s principem těchto poplatků, proto jsem hlasoval proti usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – La redevance pour copie privée est un système qui existe dans plusieurs États membres, dont la France. Il consiste à prélever une taxe sur les supports susceptibles de générer des copies d'œuvres numériques. Je suis attaché à ce mécanisme: il soutient une rémunération juste des auteurs, et constitue une source importante de financement pour la création au sens large (affectation d’une partie de la rémunération à des actions d’intérêt culturel ou social, à la formation d’auteurs, au déploiement de Festivals, etc.). En outre, il permet l’utilisation des œuvres par un grand nombre de consommateurs, sans formalités complexes, tout en rémunérant les ayants-droits. J’ai donc soutenu ce rapport, qui valorise la rémunération pour copie privée tout en soulignant la nécessité de rester ouvert quant aux évolutions des technologies du numérique, pour trouver des solutions adaptées et moderniser l’approche de la rémunération. Je n'ai en revanche pas soutenu le paragraphe 3 du texte, qui va un peu trop loin en prônant la diffusion d’un système complètement harmonisé des redevances dans l'UE. Au final, globalement, ce rapport montre que l'UE est attachée à la protection de son industrie culturelle et veut agir pour la soutenir, et je partage cette conviction.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il settore culturale rappresenta una fetta significativa del PIL aggregato dell'UE e pertanto è opportuno che questo sia protetto e valorizzato in maniera efficace.

La relazione coglie in pieno il problema della frammentazione su base nazionale in materia di diritti d'autore, invitando a una riforma che agevoli l'accesso e aumenti la circolazione dei prodotti culturali. Al contrario la situazione attuale vede una forte disparità nei diversi sistemi nazionali di riscossione dei prelievi, distorcendo la concorrenza nel mercato interno. Appoggio quindi in pieno gli obiettivi indicati nella relazione, vale a dire quello di una riscossione unica, della informazione efficace a vantaggio dei consumatori e di procedure di rimborso più efficaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovo izvješće. Smatram da su kultura i stvaralaštvo temelj europskog identiteta i da će u budućnosti imati ključnu ulogu u gospodarskom i društvenom razvoju Europske unije.

Kulturni sektor osigurava 5 milijuna radnih mjesta i 2,6 % BDP-a EU-a, jedan je od glavnih pokretača europskog rasta, kao i izvor novih radnih mjesta. Živimo u digitalnom dobu gdje je privatno digitalno umnožavanje dobilo veliku gospodarsku važnost te stoga smatram da je izuzetno bitno posvetiti se ovoj temi.

Smatram da u digitalnom dobu mora postojati pravo autora na zaštitu njegovog kreativnog djela i pravo na primjerenu naknadu, ali isto tako mislim da bi svi europski potrošači trebali imati pravo na privatno umnožavanje zakonito pribavljenog sadržaja. Treba pronaći učinkovitiji i suvremeniji okvir od kojeg će svi profitirati te koji će jamčiti istovjetne uvjete za vlasnike prava i potrošače u cijeloj Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. - He apoyado ambas resoluciones porque estoy de acuerdo con la función que los cánones por copia privada han realizado hasta ahora y porque abogo por un estudio exhaustivo y un debate para desarrollar un nuevo enfoque que garantice la aplicación de condiciones equivalentes a los titulares de derechos, los consumidores, los fabricantes e importadores de equipos, y los proveedores de servicios en toda la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je rappelle que le secteur culturel représente 5 millions d'emplois et 2,6[nbsp ]% du PIB de l'Union, qu'il constitue l'un des principaux moteurs de la croissance européenne et une source d'emplois nouveaux et non délocalisables, qu'il stimule l'innovation, et qu'il constitue un moyen efficace de lutter contre la récession actuelle.

Rappelons aussi que la législation sur le droit d'auteur devrait équilibrer les intérêts, entre autres, des créateurs et des consommateurs. J'estime, dans ce contexte, que tous les consommateurs européens doivent avoir le droit d'effectuer des copies privées de contenus acquis de manière licite. J'invite par conséquent la Commission à présenter une proposition législative visant à réviser la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et notamment à inclure une disposition visant à harmoniser entièrement les exceptions et les restrictions concernant, entre autres, la copie privée.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O setor cultural representa 5 milhões de postos de trabalho e 2,6 % do PIB da União Europeia. Urge por isso harmonizar alguns aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação, de forma a facilitar o acesso aos conteúdos culturais e criativos, com vista a aumentar a circulação global dos mesmos. As disparidades entre os vários sistemas nacionais de cobrança das taxas e aos tipos de produtos a elas sujeitas provocam algumas distorções de mercado de concorrência. Urge também precisar a definição de cópia para uso privado e definir que o utilizador deve dispor da possibilidade de aceder a conteúdo protegido por direitos de autor em todos os suportes de comunicação com base num pagamento único. Os Estados-Membros devem reunir esforços para garantir uma maior transparência no processo de distribuição dos rendimentos da taxa relativa às cópias para uso privado e devem reservar um mínimo de 25 % deste montante para prestar apoio ao setor dos espectáculos ao vivo e à produção.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Slažem se s konstatacijom izvjestitelja da se Zakonom o autorskom pravu treba uravnotežiti interese stvaratelja i potrošača, što bi omogućilo da potrošači imaju pravo na privatno umnažanje zakonito pribavljenog sadržaja. Izvješće ne krši načelo supsidijarnosti pozivom da države članice Unije pojednostave i usklade iznose pristojbi te da barem četvrtinu sredstava od pristojbi upotrijebe kao pomoć za kreativnost i umjetničke izvedbe. Slijedom navedenog, glasovala sam za izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la taxele pentru copierea privată. Sectorul cultural asigură 5 milioane de locuri de muncă în UE și 2,6 % din PIB-ul UE, fiind unul dintre principalele motoare ale creșterii europene și o sursă de locuri de muncă noi care nu pot fi delocalizate. Acest sector stimulează inovarea și este un mijloc eficient de combatere a recesiunii actuale. Solicităm Comisiei să prezinte o propunere legislativă de revizuire a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, inclusiv o dispoziție privind armonizarea integrală a excepțiilor și limitărilor referitoare, printre altele, la copierea privată. Sistemul de copiere privată este un sistem corect și care echilibrează excepția de copiere pentru uz personal cu dreptul la compensații echitabile pentru titularii de drepturi. Acesta este un sistem ce s-ar cuveni păstrat, în special în cazurile în care titularii de drepturi nu sunt în măsură să obțină o licență directă pentru dreptul de reproducere pe mai multe dispozitive. Pe termen scurt, nu există nicio alternativă la acest sistem echilibrat si subliniem că, pe termen lung, trebuie organizate dezbateri în vederea evaluării permanente a sistemului de copiere privată în lumina evoluțiilor pieței și ale domeniului digital și a comportamentului consumatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I support this report on private copying levies. This report underscores various crucial factors concerning private copying levies such as: that there should be greater transparency when outlining such levies to consumers by, e.g. outlining the method for establishing the levy, the amount and its purpose. I support the report’s main goals including that there should be no double payment for consumers in cross-border situations.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist einer der wichtigsten Sektoren, die zur Vielfalt und zur kulturellen Bildung und Entwicklung beitragen und die transnationale, transkulturelle und interkulturelle Kommunikation und den Austausch innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten – aber auch weltweit – fördern und zur Diversität beitragen. Daher ist es wichtig, das kreative Eigentum von Künstlern zu schützen, sodass sie durch die Möglichkeiten der neuen digitalen Technik nicht zu Schaden kommen. Genauso müssen aber auch die Verbraucher vor einer Flut an Gebühren geschützt werden, damit sie erworbene Produkte auch in allen ihnen zur Verfügung stehenden Medien ungehindert verwenden können. Vor allem ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten untereinander stark zusammenarbeiten und ein einheitliches Urheberrecht in Bezug Privatkopien annehmen, sodass weder die Urheber noch die Konsumenten durch die Regelungen in den einzelnen Staaten benachteiligt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. - Damit sind die Erklärungen zur Abstimmung geschlossen.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika