Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0181(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0143/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0143/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0181

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.2. Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP’s position is against, as this means further harmonisation and centralisation of control over economic and budgetary policies of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - To assess correctly the economic health of Member States, it is crucial that data collection is performed in the right way. This report, in addition, calls on Member States not to misinterpret data intentionally.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que apoio o objetivo geral da proposta de regulamento, nomeadamente no que concerne ao reforço da governação económica, através do apoio de um sistema de acompanhamento estatístico melhorado com os dados relevantes do PDM. Reconheço a necessidade de desenvolver requisitos e procedimentos para assegurar a elevada qualidade das estatísticas, tendo como finalidade facilitar a identificação precoce e a vigilância dos desequilíbrios macroeconómicos. No entanto, considero que o controlo da qualidade estatística dos dados relevantes para o PDM e as informações que lhes estão subjacentes podem ser alinhados mais estreitamente ao quadro processual definido no procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, assim como à legislação, às práticas e estruturas de governação existentes, em termos de estatísticas europeias. Face a estas considerações, acolho com agrado a proposta de regulamento e sugiro que se reforce alguns dos elementos com as propostas alterações principais.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – nustatyti naujas taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti aukštos kokybės palyginamus statistinius duomenis makroekonominio disbalanso procedūrai (MDP). Šiomis taisyklėmis bus siekiama užtikrinti, kad MDP naudojami duomenys būtų palyginami, patikimi ir aukščiausios kokybės, kad būtų galima anksti veiksmingai nustatyti ir įveikti valstybių narių makroekonominį disbalansą. Eurostatas stebės, kad valstybės narės teikiami statistiniai duomenys atitiktų kokybės reikalavimus. Europos Komisijos pasiūlyme numatytos ir sankcijos tuo atveju, jei kuri nors valstybės narės tyčia pateiktų klaidinamus MDP duomenis. Kilus abejonei dėl ES statistikos standartų laikymosi, Eurostatas galės apsilankyti konkrečioje valstybėje narėje. Toms valstybėms, kurios tyčia teiks klaidinamus MDP statistinius duomenis, gali būti taikomos atgrasomos baudos, neviršijančios 0,05 proc. jos BVP.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Kvaliteta statistike koju osiguravaju države članice od velike je važnosti za dosljednu primjenu postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže. Upravo je zbog toga preporučljivo zajedničko djelovanje država članica u svrhu prikupljanja statističkih podataka koji su ključni pri evaluaciji trenutnog gospodarskog i financijskog stanja nacionalnih ekonomija.

Mehanizam uzbunjivanja koji se uspostavlja Uredbom o postupku u slučaju makroekonomske neravnoteže pomaže u olakšavanju ranog otkrivanja i praćenja neravnoteža jer u okviru tog mehanizma Komisija ima priliku provesti kvalitativnu procjenu gospodarskog stanja i imenovati države članice za koje smatra da su izložene potencijalnom riziku neravnoteže te trebaju pomoć. Potrebno je pravovremeno uključivanje nacionalnih parlamenata u problematiku donošenja preventivnih mjera u slučaju znakova neravnoteže te poticanje čelnika nacionalnih statističkih zavoda na aktivnije sudjelovanje u raspravama s ciljem bolje suradnje s Europskim nadzornim tijelima što će rezultirati bržim protokom informacija. Također, stalna koordinacija i suradnja Komisije i statističkih tijela država članica važan su dio efikasnog odvijanja aktivnosti u okviru Europskog statističkog sustava (ESS).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea propunerii Comisiei, deoarece criza economică ne-a demonstrat nevoia corectării sistematice a dezechilibrelor macroeconomice. Calitatea și acuratețea statisticilor referitoare la acestea sunt relevante pentru evaluarea politicilor naționale economice și fiscale la nivel european înainte ca acestea să fie adoptate în statele membre, și nu numai. Așadar, o monitorizare eficientă a calității statistice a indicatorilor, precum și a informațiilor statistice de bază, este vitală în contextul politic de îmbunătățire a guvernanței economice a Uniunii. Nu în ultimul rând, va fi nevoie de o strânsă cooperare cu autoritățile statistice ale statelor membre în ceea ce privește toate aceste date.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. - A proposta de regulamento sobre a qual versa o presente relatório visa assegurar a qualidade e atualidade da produção, o fornecimento e o controlo da qualidade dos dados estatísticos que são compilados ou transmitidos para efeitos dos procedimentos de deteção de desequilíbrios macroeconómicos, de forma a assegurar a prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos excessivos na União Europeia. Este sistema de acompanhamento estatístico melhorado deve seguir algumas recomendações constantes neste relatório, nomeadamente o alinhamento do quadro do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, e deve limitar a aplicação de sanções aos países cuja moeda é o euro. Todas as multas cobradas devem, em conformidade, ser canalizadas para o Mecanismo Europeu de Estabilidade e não para o orçamento da União. Deve ainda ser esclarecida a transmissão de dados à Comissão Europeia com datas da transmissão dos dados e sua publicação. Sugere-se ainda que sejam realizadas visitas de diálogo aos Estados-Membros e inquéritos que detetem a deturpação deliberada dos dados relevantes. Defende-se que o Parlamento Europeu passe a ter uma atuação mais ativa nesta fiscalização. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Al fine di rafforzare la governance economica dell'UE è necessario puntare sul miglioramento del sistema di controllo statistico dei dati pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM). Si tratta di una strategia finalizzata alla rapida identificazione e al monitoraggio degli squilibri macroeconomici, garantendo al contempo la qualità dei dati statistici raccolti. Oltre ad accogliere la proposta di regolamento, plaudo alle modifiche proposte dal relatore a livello di allineamento al quadro rafforzato di governance economica e alla normativa esistente in materia di statistiche europee, di trasmissione dei dati alla Commissione, fornendo date limite per la notifica e la comunicazione dei dati, di visite di dialogo finalizzate alla valutazione della qualità delle statistiche e di rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, coinvolgendolo maggiormente nel processo di monitoraggio e verifica dei dati raccolti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho trovato la relazione Eppink che analizza la proposta di regolamento sulla fornitura e la qualità delle statistiche per gli squilibri macroeconomici equilibrata e condivisibile, per questi motivi l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - La relazione affronta un argomento di estrema delicatezza politica: la costruzione della base fattuale sulla quale si fondano i processi decisionali della governance europea. In quest'area si sono consumate grandi vicende, come il salvataggio della Grecia, e piccole polemiche quotidiane, come quelle che scaturiscono dopo ogni dichiarazione dei Commissari in relazione agli obiettivi assegnati agli Stati.

La relazione tocca i nervi scoperti di un'Unione ancora largamente imperfetta, attraversata da processi di rinazionalizzazione delle economie e da ricorrenti tentazioni di ritorno a una tradizionale politica di influenza dei singoli Stati. Di contro, sarebbe scorretto non riconoscere anche le fatiche di quanti operano per un'effettiva integrazione attenta ai valori di solidarietà e sussidiarietà.

Mi pare che questo aspetto caratterizzi le previsioni della relazione, in particolare laddove prevede un maggiore ruolo dei Parlamenti nella governance economica, una effettiva indipendenza da Eurostat, un sistema completo e plurale di monitoraggio che prevenga interpretazioni strumentali e tendenziose e che favorisca un governo improntato a valori di equità, realismo, europeismo autentico. Con altrettanta onestà, dico di mantenere alta l'attenzione sull'effettiva indipendenza delle funzioni statistiche nazionali. Uno dei problemi più gravi, infatti, è che la governance europea risente troppo di dinamiche politiche interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Makroekonomska ravnoteža nužna je za funkcioniranje države članice. Uredbom (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju mekroekonomske neravnoteže uspostavlja se mehanizam uzbunjivanja. Upravo spomenutim mehanizmom bi se olakšalo rano otkrivanje i praćenje neravnoteže. U tom pogledu, Komisija ima zadaću pripremiti godišnje izvješće o funkcioniranju mehanizma uzbunjivanja. Vjerujem da je neophodno da Komisija i dalje uvažava potrebu za postojanjem pouzdanih statističkih podataka. Oni omogućuju politikama Unije da bolje reagiraju na gospodarske, socijalne i teritorijalne okolnosti na regionalnoj razini.

Pouzdani, točni i korisni statistički podaci neophodni su za djelotvoran nadzor makroekonomske neravnoteže. Kako bi se zajamčile kvaliteta i neovisnost statističkih podataka, države članice trebale bi osigurati profesionalnu neovisnost nacionalnih tijela za statistiku. Zaključno, podržavam ovo izvješće te smatram da je potrebno osigurati kvalitetu podataka koji su važni za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Kroz ojačanu suradnju nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta može doći do jačanja gospodarskog upravljanja sustavom statističkog nadzora podataka. To je neophodno za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Disporre di statistiche molto attendibili e dettagliate può da sempre determinare il successo di una politica piuttosto che un'altra, per questo motivo ritengo molto importante approvare questa risoluzione il cui obiettivo è quello di aumentare la qualità delle statistiche che vengono utilizzati per valutare eventuali squilibri macroeconomici. Viene adottato l'approccio in due fasi sostenuto dal Parlamento europeo, prima con un deposito fruttifero (0,05 % del PIL) , poi con multe in favore del meccanismo europeo di stabilità. Inoltre, l'ambito geografico non si è limitato alla zona euro, ma si applica a tutti i 28 Stati membri, in modo che tutti gli stati saranno soggetti alle stesse regole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report that sets out the rules governing the way statistical data that is relevant for the macroeconomic imbalances procedure is provided by Member States because, as the economic crisis continues to hit many of my constituents in Wales, it is only right that accurate statistics are gathered in order to correct imbalances more quickly and easily. This will go some way to preventing a future crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Os dados estatísticos são uma das melhores formas de transparência que podemos oferecer aos nossos cidadãos. Não é só uma forma de se informar, mas uma forma de consultar, estudar e trabalhar. As estatísticas são a base para se fazer qualquer tipo de análise. Portanto, estatísticas com qualidade e um serviço público que a União Europeia poderá continuar a fazer para os seus cidadãos, para o bem comum e para que se possa, quando necessário, analisar aquilo que se faz em toda a União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - A proposta de regulamento sobre a qual versa este relatório visa assegurar a qualidade e atualidade da produção, o fornecimento e o controlo da qualidade dos dados estatísticos que são compilados ou transmitidos para efeitos dos procedimentos de deteção de desequilíbrios macroeconómicos, de forma a assegurar a prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos excessivos na União. Este sistema de acompanhamento estatístico melhorado deve seguir algumas recomendações constantes neste relatório, nomeadamente um alinhamento com o quadro do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos e deve limitar a aplicação de sanções aos países cuja moeda é o euro. Todas as multas cobradas devem em conformidade ser canalizadas para o Mecanismo Europeu de Estabilidade e não para o orçamento da União. Deve ainda ser esclarecida a transmissão de dados à Comissão, com datas da transmissão dos dados e sua publicação. É ainda sugerido que sejam realizadas visitas de diálogo aos Estados-Membros e inquéritos que detetem a deturpação deliberada dos dados relevantes. Também o Parlamento Europeu deve ter uma atuação mais ativa nesta fiscalização. Voto a favor do presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Hospodárska a finančná kríza so sebou priniesla okrem iného aj potrebu zlepšiť kvalitu štatistík, ktoré zasielajú členské štáty Európskej únie v oblasti makroekonomických nerovnováh, ako aj prevencie a nápravy nadmerných nerovnováh v rámci Európskej únie. Včasná identifikácia makroekonomických nerovnováh je veľmi dôležitým faktorom pri predchádzaní ekonomickým ťažkostiam. Logika rámca postupu pri makroekonomickej nerovnováhe smeruje k obmedzeniu uplatňovaných sankcií voči krajinám, ktorých mena je euro, a prideleniu zinkasovaných pokút Európskemu mechanizmu pre stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Támogattam a jelentést, hiszen az az Unióban előálló makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelésére, illetve a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésére és kiigazítására szolgáló eljárás („MIP-adatok”) céljából összeállított és továbbított statisztikai adatok minőségére, időszerűségére, átadására és minőségellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapít meg.

Egyetértek azzal, miszerint egyértelmű követelményeket és eljárásokat kell kialakítani a makrogazdasági egyensúlyhiány korai észlelésének és figyelemmel kísérésének érdekében a kiváló minőségű statisztikák biztosítására. Mindazonáltal különösen támogatandó a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás logikájának követése e jogszabály megalkotása terén is.

E jelentés kapcsán fontos kihangsúlyozni, hogy annak teljes összehangolása szükséges mind az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel, mind pedig az európai statisztikai rendszerrel (ESR) és a Központi Bankok Európai Rendszerével, melyek egyaránt felelnek a MIP-adatok alapjául szolgáló számos statisztika előállításáért.

Végezetül egyetértek azzal, hogy az Európai Parlament illetékes bizottságának kell lehetőséget kapnia arra, hogy meghívhassa a nemzeti statisztikai intézetek vezetőit a meghallgatásokon való önkéntes részvételre.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. - Töretlenül tovább él az a téveszme, hogy az EU gazdaságának fő problémája a költségvetési deficit. Holott a világ számos országa példázza ennek az ellenkezőjét.

A valós gond az, hogy a maastrichti kritériumokra alapozott gazdaságpolitika a gazdag centrumországoknak kedvez, míg a perifériaországokat gyarmati sorban tartja. Egyetlen pozitívuma, hogy erősíti az EU-szkeptikusok táborát, mégpedig rohamosan. Az ilyen tisztességtelen, a nemzeti érdekeinkkel ellentétes gazdaságpolitikát kiszolgálni és fenntartani hivatott statisztikai rendszert el kellett utasítanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Ho espresso voto favorevole alla presente relazione che si propone di rendere il quadro relativo alla elaborazione dei dati pertinenti per la PSM, al controllo della loro qualità e alla loro pubblicazione quanto più simile possibile alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta, inoltre, di nominare “visite di dialogo” per migliorare ulteriormente l'efficienza delle procedure proposte, mi trova favorevole in quanto ritengo vada nella direzione di una migliore efficienza operativa e di una procedura che possa fare della comunicazione efficace un punto essenziale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Podržala sam ovo Izvješće jer smatram da su pouzdani, točni i kvalitetni statistički podaci ključni za djelotvoran nadzor država u procesu makroekonomske neravnoteže. Kako bi se zajamčile kvaliteta i neovisnost statističkih podataka, trebalo bi ojačati neovisnost Eurostata u skladu s prijedlozima Europskog parlamenta i Vijeća, a države članice trebale bi osigurati neovisnost nacionalnih tijela za statistiku. Rezulati dobiveni analizom Izvješća o mehanizmu upozorenja ne bi se smjeli tumačiti rutinski, već bi trebali podlijegati stručnom ekonomskom tumačenju.

Komisija će prilikom provođenja detaljnih preispitivanja proučiti širok raspon ekonomskih varijabli i dodatnih informacija vodeći potrebnu brigu o okolnostima posebnim za svaku državu. Upravo navedenim dodatnim mjerama trebalo bi se postići učinkovitije provođenje pripreme, ustupanja i nadzora kvalitete podataka u svrhu kvalitetne analize u slučaju markoekonomskih neravnoteža odabranih država. Također, važno je napomenuti da je Hrvatska kao nova članica EU-a, službeno ušla u postupak markoekonomske neravnoteže. Komisija je upravo provela dubinsku analizu markoekonomskih pokazatelja u Hrvatskoj, kako bi bolje razumjeli potenacijalne rizike vezane uz, na primjer, izvoz, trgovinu i konkurentnost. Izvješće je i posebno važno jer mu je cilj unaprijediti statističke analize u jednom od najvažnijih područja tzv. “6 packa”, pakta o stabilnosti i rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte vise à cadrer la production, les échanges et le suivi des statistiques macroéconomiques des États membres concernant les "déséquilibres macroéconomiques" (déficit, croissance, etc.). C'est la statistique au service de l'austérité pour établir un "mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres". Je refuse ce cadre autoritaire et technocratique. La souveraineté populaire est démocratique et ne saurait être muselée par des critères macroéconomiques figés. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A qualidade dos dados estatísticos é essencial para a deteção de desequilíbrios macroeconómicos. O presente regulamento tem por objetivo assegurar a qualidade e atualidade da produção, o fornecimento e o controlo da qualidade dos dados estatísticos que são compilados ou transmitidos para efeitos dos procedimentos de deteção de desequilíbrios macroeconómicos, bem como assegurar a prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos excessivos na União. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report which aims to ensure the quality and timeliness of the production and provision of the monitoring of statistical data that is compiled and transmitted in order to detect macroeconomic imbalances and prevent or correct excessive imbalances within the Union. I recognise that there is a need to develop clear procedures in order to ensure high quality statistics so that macroeconomic imbalances can be quickly resolved.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra del presente informe porque supone la introducción de la obligatoriedad de la entrega de estadísticas macroeconómicas a la Comisión Europea para que se ejecuten sus recomendaciones en el ámbito de la política económica. Este informe plantea como una obligación fundamental de los Estados miembros facilitar este tipo de estadísticas a la Comisión, previendo un régimen sancionador ante infracciones graves o fraude en el suministro de dichas estadísticas. Las bases legales sobre las que se desarrolla este informe no están suficientemente claras y resulta evidente que este informe trata de facilitar la labor de la Comisión y de la Troika en la imposición de su política económica. Es por todo esto por lo que he decidido votar en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I agree with this report as we also voted in favour in the Committee on Economic and Monetary Affairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Das ganze Wesen des Verfahrens makroökonomischer Ungleichgewichte (VMU) widerspricht fundamentalen Wirtschaftsgrundsätzen unserer Gesellschaft. So sollen diese VMU vorbeugen, dass Leistungsbilanzdefizite unter den Euro-Mitgliedstaaten erneut aus dem Ruder laufen und so zu exzessiven finanziellen Schuldverhältnissen innerhalb der Währungsunion führen. Das klingt auf den ersten Blick plausibel. Damit einher geht aber die Idee, mittels des VMU auch die Länder zu bestrafen, welche über einen Leistungsbilanzüberschuss verfügen. Dieser Leistungsbilanzüberschuss entsteht, vereinfacht ausgedrückt, wenn ein entsprechendes Land mehr ausführt, als es einführt, wenn also seine Produkte weltweit gefragter und konkurrenzfähiger sind. Eine Bestrafung von Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg ist also die Folge der VMU. Analog könnte man erfolgreichen Sportlern sagen, dass sie gelegentlich auf der Ziellinie anhalten sollen und auch einmal andere gewinnen lassen sollen, damit diese sich nicht so benachteiligt fühlen. Das ist absurd und eine Verletzung ökonomischer Grundsätze, welche bereits auf Adam Smith zurückgehen. Durch die Ergänzung um weitere Statistiken sollen die Kontroll- und Überwachungsbefugnisse der VMU auf weitere sozio-ökonomische Einflussgrößen ausgeweitet werden – die Kompetenzen des planwirtschaftlichen Instruments „VMU“ also vergrößert werden. Dem Bericht kann ich aufgrund der gerade aufgeführten Argumente sowie der Lehren der Geschichte nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - The proposal for a regulation aims at ensuring the quality and timeliness of the production, provision and quality monitoring of statistical data which are compiled or transmitted for the purpose of the procedures for the detection of macroeconomic imbalances as well as the prevention and correction of excessive imbalances within the Union. In addition to that, it also introduces fines in a two-step procedure in cases of intentional misrepresentation, by a Member State, of that data.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport, qui définit les règles régissant la manière dont sont fournies les données statistiques pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. Les règles en question s'appliquent à l'élaboration des indicateurs, au suivi de leur qualité et à leur publication dans le tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A proposta de Regulamento sobre a qual versa este relatório visa assegurar a qualidade e atualidade da produção, o fornecimento e o controlo da qualidade dos dados estatísticos que são compilados ou transmitidos para efeitos dos procedimentos de deteção de desequilíbrios macroeconómicos, de forma a assegurar a prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos excessivos na União. Este sistema de acompanhamento estatístico melhorado deve seguir algumas recomendações constantes neste relatório, nomeadamente um alinhamento com o quadro do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, e deve limitar a aplicação de sanções aos países cuja moeda é o euro. Todas as multas cobradas devem, em conformidade, ser canalizadas para o Mecanismo Europeu de Estabilidade e não para o orçamento da União. Deve ainda ser esclarecida a transmissão de dados à Comissão, com datas de envio dos dados e da sua publicação. É ainda sugerido que sejam realizadas visitas aos Estados-Membros e inquéritos que detetem a deturpação deliberada dos dados relevantes. Também o Parlamento Europeu deve ter uma atuação mais ativa nesta fiscalização. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che la proposta mira a garantire la qualità e la tempestività della produzione, della fornitura e del monitoraggio della qualità dei dati statistici elaborati o trasmessi ai fini delle procedure per l'individuazione degli squilibri macroeconomici, come pure la prevenzione e la correlazione degli squilibri eccessivi all'interno dell'Unione. Considerando che la proposta di regolamento ha lo scopo di allineare il quadro relativo alla governance economica e la normativa esistente in materia di statistiche europee, oltre che chiarire la trasmissione dei dati alla Commissione, migliorando l'efficienza delle procedure proposte ("visite di dialogo"). Tenendo conto del parere emesso dalla commissione ECON, dalla commissione competente per il merito per l'esame della proposta, e dai suggerimenti ricevuti dalla commissioni REGI ed EMPL, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Nažalost, ekonomska kriza bila je potrebna kako bismo uvidjeli nedostatke određenih politika Europske unije. Na splet okolnosti koji uzrokuju krizu moguće je ne samo utjecati, već i predvidjeti ekonomska kretanja, stoga ovim putem podržavam Izvješće o ustupanju i kvaliteti statističkih podataka za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Izražavam nadu da će suradnja Komisije i statističkih agencija država članica biti uspješna jer je poboljšanje postupanja u slučaju makroekonomske neravnoteže moguće samo uz pouzdane i točne statističke podatke. Također, nadam se da će se pronaći kvalitetno pravno rješenje kako bi se zemlje koje pružaju netočne i nepouzdane podatke mogle sankcionirati, te u tim naporima podržavam izvjestitelja.

Na poslijetku, pohvalio bih reakciju Komisije sa ovim zakonodavnim prijedlogom. Predviđene financijske implikacije iznose oko 10 mil. eur., no vrijednost pouzdanih statističkih podataka u postupku pri makroekonomskoj neravnoteži višestruko je veća.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. On 7 June 2013, the European Commission adopted a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the provision and quality of statistics for the macroeconomic imbalances procedure. The proposed regulation aims to ensure the quality and timeliness of the production, provision and quality monitoring of statistical data which are compiled or transmitted for the purpose of the procedures for the detection of macroeconomic imbalances, as well as the prevention and correction of excessive imbalances within the Union.

The Commission proposal covers the transmission of the statistical data and metadata that are relevant for the Macroeconomic Imbalances Procedure (‘MIP relevant data’) (Articles 1 and 2); a new quality assurance framework including quality reports by Member States (Articles 3 and 4); quality assessments by the Commission (Article 5); inventories of sources and methods (Article 6); missions to Member States (Article 7); the reporting and communication of the data to the different stakeholders (Article 8); and sanctions concerning the manipulation of statistics (Articles 9 to 13).

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - L'obiettivo generale della proposta della Commissione è senza dubbio da sostenere e condividere, al fine di rafforzare la governance economica dell'Unione attraverso il miglioramento del sistema di controllo statistico dei dati pertinenti per la PSM, ma occorre rafforzare alcuni elementi chiave.

Innanzitutto rendendo il quadro proposto più simile alle procedure sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro. Inoltre occorrerebbe effettuare un allineamento con la normativa esistente in materia di statistiche europee, in particolare il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Appoggio il relatore nella necessità di chiarire il processo di trasmissione, notifica e comunicazione dei dati alla Commissione e, per concludere, ritengo, come il relatore, che il Parlamento debba essere maggiormente coinvolto, insieme ai parlamenti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Glasovao sam za ovo izvješće usmjereno na poboljšanje kvalitete statistika koje se koriste za procjene mogućih makroekonomskih neravnoteža. U slučaju makroekonomske neravnoteže uspostavlja se mehanizam uzbunjivanja kako bi se olakšalo prijevremeno otkrivanje i praćenje neravnoteže. Obzirom da je ono važan dio mjera ekonomskog paketa od šest mjera, mišljenja sam kako će nam pomoći u preventivnom djelovanju na potencijalne ekonomske poteškoće unutar EU-a i unutar samih država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it will improve the economic governance of the Union and, further, will set out a common and reliable procedure in the provision of relevant statistical data for the macroeconomic imbalances procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovaj prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ustupanju i kvaliteti statističkih podataka za postupak u slučaju makroekonomske neuravnoteženosti. Predložena Uredba ima za cilj osigurati kvalitetu i pravovremenost proizvodnje, pružanja i praćenje kvalitete statističkih podataka koji se prikupljaju i prenose u svrhu postupaka za detekciju makroekonomske neravnoteže, kao i prevenciju i korekciju prekomjernih neuravnoteženosti unutar Unije.

Ova Uredba također će regulirati praćenje kvalitete podataka, izradu i dostavu podataka i metapodataka, izvještavanje o podacima prema različitim interesnim skupinama i u EP-u i Vijeću, a uvest će i nove poslove za Eurostat. Uobičajeno je da zakonodavstvo koje se odnosi na statistiku bude prilično tehničke prirode, ali ovaj prijedlog sadrži i važne političke dogovore o sankcijama i maksimalnim iznosima kazni. Nadalje, geografski opseg nije ograničen samo na eurozonu već se odnosi na svih 28 država članica tako da svi podliježu istim pravilima. Točnost statističkih podataka je od iznimne važnosti jer nam daje sliku stanja Unije i njezinih država članica te na temelju tih informacija donosimo važne političke i administrativne odluke. Svakako podržavam ovaj prijedlog koji će podići kvalitetu podataka i u slučaju makroekonomske neuravnoteženosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je soutiens l'objectif général du règlement proposé, à savoir renforcer la gouvernance économique de l'Union par l'établissement d'un système renforcé de contrôle statistique des données pertinentes aux fins de la PDM. Je reconnais en effet la nécessité de définir des exigences et des procédures claires afin de garantir la qualité optimale des statistiques, le but étant de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres macroéconomiques. Toutefois, votre rapporteur estime que le suivi de la qualité statistique des données pertinentes aux fins de la PDM et des informations statistiques de référence pourrait s'aligner davantage sur le cadre défini dans la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et sur la législation, les pratiques et les structures de gouvernance en place dans le domaine des statistiques européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece um mecanismo de alerta para facilitar a identificação precoce e a vigilância das situações de desequilíbrio. No âmbito deste mecanismo, a Comissão deve preparar o relatório anual sobre o mecanismo de alerta (RMA), o qual deve conter uma avaliação económica e financeira qualitativa e identificar os Estados-Membros que considera poderem estar a ser afetados ou em risco de poderem vir a ser afetados por desequilíbrios. Sou favorável ao presente relatório que insta a uma maior cooperação e coordenação permanente entre a Comissão (Eurostat) e as autoridades estatísticas dos Estados-Membros. Saliento ainda a importância de instaurar um processo fiável para a recolha, a compilação, o acompanhamento e a publicação dos dados relevantes para o procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru amendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Pentru îmbunătățirea guvernanței economice a Uniunii, este necesară detectarea, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Propunerea de regulament stabilește normele care reglementează modalitatea în care sunt furnizate datele statistice care sunt relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Aceste norme se referă la elaborarea, monitorizarea calității și publicarea indicatorilor din tabloul de bord pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice.

Principalul obiectiv al regulamentului este de a elabora o procedură de monitorizare fiabilă a calității cu scopul de a asigura cea mai bună calitate a datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM). Datele relevante pentru PDM care trebuie transmise de statele membre se referă la anul anterior (n-1) și la cei nouă ani anteriori (n-2 până la n-10). Consider că suspendarea fondurilor în urma aplicării procedurii privind dezechilibrele macroeconomice nu ar trebui să constituie decât o măsură de ultimă instanță și ar trebui să țină seama de analize aprofundate ale indicatorilor privind șomajul, sărăcia și scăderea PIB-ului.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Podržala sam odredbe iz ove Uredbe koje treba promatrati unutar okvira jačanja europskog gospodarskog upravljanja koje poziva na veću demokratsku odgovornost na nacionalnoj i europskoj razini. Postupci osiguranja kvalitete uspostavljeni u okviru ove Uredbe uzimaju u obzir najbolje prakse iz postojećih postupaka osiguranja kvalitete i oslanjaju se na njih. Od ključne je važnosti da se statistika koja je potrebna za provođenje aktivnosti Unije temelji samo na pouzdanim podacima.

Postupke utvrđene Uredbom (EU) br. 1176/2011 i Uredbom (EU) br. 1174/2011 primjereno je dopuniti odgovarajućim formalnim okvirom za sastavljanje, nadzor kvalitete i objavu podataka važnih za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže, u skladu sa zajedničkim mjerilima kvalitete utvrđenima Uredbom (EZ) br. 223/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Oleg Valjalo (S&D), napisan. - Ekonomska kriza pokazala nam je koliko osjetljivi možemo biti ako, kao duboko povezana zajednica država, ne napredujemo na uravnotežen način koji svim dijelovima Europske unije osigurava jednako stabilan rast i dugoročno održiv razvoj. Navedena se ranjivost pokazala posebno pogubnom u zemljama eurozone koje su zbog neravnomjernog razvoja pretrpjele ogromnu štetu, kako na pojedinačnoj razini, tako i u kontekstu čitave Europske unije koja je bila primorana intervenirati pri spašavanju financijskih institucija ogromnim sredstvima.

Ciparski je slučaj na bolan način pokazao koliku su žrtvu u ovom procesu morali podnijeti građani, i to kroz odricanje od vlastitih sredstava. Izvješće kolege Eppinka iznimno je važno u našem zajedničkom nastojanju da harmoniziramo način upravljanja ekonomskim mehanizmima Europske unije te budemo što uspješniji u prevenciji ekonomskih padova, ali i u što efikasnijem obračunavanju s njima. Logično, kvalitetni statistički podaci nužan su preduvjet da bismo to mogli. Držim to posebno važnim u slučaju makroekonomske neravnoteže, uzimajući u obzir poteškoće kroz koje smo prolazili u nedavnom razdoblju. Vjerujem da će ovo izvješće pomoći da u budućnosti i države članice pojedinačno i institucije Europske unije na zajedničkoj razini razviju instrumente prikupljanja i razmjene podataka koji će nam biti od koristi za kvalitetno sprječavanje ekonomskih problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre le rapport du Parlement européen relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. Officiellement, il s'agit d'assurer la qualité, la rapidité de production et la fourniture de données statistiques en surveillant aussi leur qualité. Mais, en réalité, ces données statistiques établies sont des outils majeurs pour détecter les "déséquilibres macroéconomiques".

On sait ce que cela veut dire tout comme lorsque l'on met en avant la prévention et la correction des déséquilibres excessifs au sein de l'Union. Ce sont, sous couvert de "bonne" gouvernance, des outils majeurs pour assurer la surveillance des budgets nationaux telle qu'elle est mise en œuvre dans le cadre des politiques austéritaires. Cela permettra de renforcer le contrôle en amont de la Commission et de lui donner des outils statistiques pour asseoir ses fichues recommandations aux États membres en matière de réformes structurelles et, là aussi, on sait ce que cela veut dire.

Le groupe politique auquel j'appartiens au sein du Parlement, la GUE/NGL, refuse globalement ces politiques et veut promouvoir d'autres politiques basées notamment sur la solidarité et une autre répartition des richesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Wnioski wyciągnięte z ostatniego kryzysu gospodarczego, finansowego i zadłużeniowego przełożyły się na stopniowe reformy szeregu unijnych przepisów. Wprowadzono między innymi nowe systemy nadzoru nad polityka budżetowa i gospodarczą oraz nowy harmonogram budżetowy. Nowe zasady (wprowadzone przez „sześciopak”, „dwupak” oraz Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu) oparto na europejskim semestrze – unijnym kalendarzu kształtowania polityki. Ten zintegrowany system zapewnia jaśniejsze zasady, lepszą koordynację polityk krajowych przez cały rok, regularne monitorowanie sytuacji i szybsze nakładanie sankcji w przypadku naruszenia przepisów. Dzięki temu państwom członkowskim łatwiej jest wywiązać się ze swoich zobowiązań budżetowych i zobowiązań do przeprowadzenia reform, a unia gospodarcza i walutowa zyskuje solidniejsze podstawy.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου