Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0199/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.16. Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, promjene vezane za registraciju vozila, privremeno oduzimanje i poništenje te čuvanje informacija u nacionalnim elektroničkim bazama podataka nužne su kako bi se smanjio administrativni teret te olakšala učinkovita razmjena informacija među državama članicama. Uvođenje korištenja nacionalne elektroničke baze podataka pomaže pri lakšem detektiranju prijevara i otkrivanju nezakonite trgovine ukradenim vozilima. Cilj ovog prijedloga je poboljšati sigurnost na cestama te omogućiti bolju zaštitu okoliša što bi dodatno unaprijedilo provođenje tehničkog pregleda kao i kontrolu na cestama.

Slažem se s općim ciljem Izvješća o izmjeni Direktive Vijeća o dokumentima za registraciju vozila, koja odobrava samu uporabu vozila u prometu, čime se i propisuju novi zahtjevi za elektroničku registraciju baze podataka koja bi trebala biti povezana sa svim zemljama članica, kao i ponovnu registraciju i uništavanje derutnih vozila koja nisu samo opasna za vozače, već za sve sudionike u prometu, i općim europskim standardima o zaštiti prirode i zdravlja.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - A Uachtaráin, vótáil mé ar son na tuarascála seo a bhaineann le cáipéisí cláraithe d’fheithiclí.

Measaim go bhfuil cothromaíocht bainte amach againne idir sábháilteacht ar bhóithre, an comhshaol agus an t-oifigiúlachas. Tá nasc láidir idir an tuarascáil seo agus tuarascáil Kuhn. Leis an méadú ar úsáideoirí bóthair trasteorann, rud a fháiltím roimhe mar shiombail den lánpháirtiú san Aontas a bheith ag obair, caithfimid a chinntiú go bhfuil caighdeánú ann sa chaoi a n-eisímid cáipéisí cláraithe d’fheithiclí.

Tá ról lárnach ag an tuarascáil seo maidir le sábháilteacht ar bhóithre. Amach anseo, beidh bunachar sonraí leictreonach againn, agus cuireann mé fáilte roimhe sin.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospođo predsjedavajuća, podržavam izvješće kolegice Savisaar-Toomast o prijedlogu Direktive o dokumentima za registraciju vozila. Cilj izmjena zajedno s ostalim promjenama iz paketa je poboljšanje primjene tehničkih pregleda motornih vozila, kao i režima cestovnih pregleda lakih gospodarskih vozila, a posebice u slučajevima gdje tehničko stanje predstavlja neposredan rizik sigurnosti na cestama. Predložene izmjene preciznije definiraju mjesta za registraciju vozila, uvode se novi zahtjevi za elektroničke registre registriranih motornih vozila te mehanizam automatskog osvježavanja podataka u pregledu tehničkih vozila, registraciji ili uništenju. Uključivanjem informacija o tehničkom pregledu u dokumente o registraciji izbjeći će se gomilanje dokumenata te osigurati lakša suspenzija vozila iz prometa koja nemaju valjani tehnički pregled.

Iz svega navedenog podupirem izvješće jer smatram da će navedene mjere smanjiti birokraciju vezanu uz registraciju motornih vozila te da će se povećati sigurnost cestovnog prometa, kao i da ćemo olakšati građanima Unije registraciju vozila iz drugih zemalja članica.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Cuschieri (S&D). - Appoġġajt u vvutajt favur din il-proposta, li hi mmirata biex tinforza testijiet fuq il-karozzi sabiex tiżdied is-sigurtà fit-toroq u jissaħħaħ il-ħarsien tal-ambjent.

Qabel ma vettura tiddaħħal fis-suq għandu jkun aċċertat li din tilħaq il-livelli xierqa ta’ sigurtà u ħarsien tal-ambjent u dan fl-interess ta’ kull ċittadin Ewropew. Kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea għandu jirreġistra kull karozza ġdida fuq bażi ta’ Ċertifikat ta' Konformita’ maħruġ mill-manifattur. Dan għandu jservi ta’ assigurazzjoni għall-karozzi li jinħarġu fit-toroq.

Din il-proposta titkellem dwar definizzjoni iktar ċara dwar il-post ta’ reġistrazzjoni ta’ karozzi filwaqt li tintroduċi t-tneħħija taċ-ċertifikati ta’ reġistrazzjoni. Dan jippermetti li karozzi li joħolqu riskju fit-toroq jitneħħielhom iċ-ċertifikat sakemm isirilhom test ieħor. Nemmen li din id-direttiva hi pożittiva u hi ta’ għajnuna għaċ-ċittadini Ewropej.

Din id-direttva se tkun tista’ wkoll tikkanċella r-reġistrazzjoni ta’ karozzi li jkunu reġistrati mill-ġdid f’pajjiż ieħor. Dan sabiex titneħħa r-reġistrazzjoni doppja ta’ karozzi. Karozzi li jkunu skrappjati titneħħielhom ir-reġistrazzjoni wkoll.

Kif għidt kemm-il darba, il-problemi marbutin ma' taxxi fuq reġistrazzjoni ta’ karozzi mmanifatturati fl-Istati Membri jirrappreżentaw ostaklu għaċ-ċittadini meta jeżerċitaw id-dritt li jagħtihom is-suq wieħed u jmorru kontra dan l-ispirtu.

Kif semmejt fil-mistoqsija lill-Kummissjoni Ewropea, it-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi għadha qed toħloq ostakli għan-negozji u ċ-ċittadini minkejja r-regoli tas-suq wieħed.

Din id-direttiva ser tkun qed tgħin biex jitnaqqsu diversi ostakli għax ser ikunu ssimplifikati l-proċeduri f’kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, imma ninsisti li għad jonqos xi jsir speċjalment fejn jidħol id-dritt taċ-Ċittadini Ewropej fir-regoli u l-prinċipji komuni tas-suq waħdieni f’dan is-settur.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP’s position is against: this is a clear example of a harmonisation process which in fact centralises and extends EU control and interference.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This report, as part of the roadworthiness package, defines the place of registration of vehicles and introduces the withdrawal and the cancellation of registration certificates.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. - Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – kelių eismo sauga. Nustatomi minimalūs automobilių techninės patikros, jų registravimo dokumentų ir komercinių transporto priemonių tikrinimo kelyje reikalavimai. Direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatomi reikalavimai, susiję su registracijos liudijimų išdavimu, jų apibusiu pripažinimu ir minimalaus turinio suvienodinimu. Pritariu siūlymams tiksliau apibrėžti transporto priemonių registracijos vietą ir numatyti registracijos liudijimo galiojimo sustabdymą. Galiojimo sustabdymu užtikrinama, kad tiesioginį pavojų kelių eismo saugai keliančioms transporto priemonėms nebūtų leista važinėti keliais, t.[nbsp ]y. būtų sustabdytas jų registracijos galiojimas, kol nebus sėkmingai atlikta kita jų techninė apžiūra.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui raport, care va contribui la îmbunătățirea mobilității europene a posesorilor de autovehicule, dar și la facilitarea vânzărilor transfrontaliere. De asemenea, măsurile referitoare la procedura de înmatriculare vor garanta faptul că vehiculele care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră nu sunt utilizate în trafic.

Beneficiile unor astfel de armonizări nu se opresc aici. Un caz particular este, spre exemplu, schimbarea proprietarului vehiculului sau reînmatricularea unui vehicul în alt stat membru. În această situație, este evident faptul că nu se schimbă condițiile tehnice ale vehiculului. Așadar, este firesc ca certificatul de inspecție auto valabil să fie recunoscut și menționat pe noul certificat de înmatriculare.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Due sono gli obiettivi della presente relazione: fornire definizioni più accurate in merito al luogo di immatricolazione dei veicoli e introdurre la revoca e la cancellazione del certificato di immatricolazione. Alla luce del fatto che immatricolare un veicolo significa autorizzarne l'utilizzo nel traffico stradale mediante apposizione della targa e in virtù della possibilità di reimmatricolare un veicolo più volte nel suo ciclo di vita per cambio di proprietà o trasferimento in un altro Stato membro in maniera permanente, il pacchetto sui controlli tecnici è finalizzato all'allineamento della legislazione attuale all'evoluzione del settore automobilistico e alle esigenze dei cittadini dell´UE. Di conseguenza diventa una priorità applicare norme più omogenee e severe al fine di migliorare la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente. A tal proposito sarà necessario stabilire dei nuovi obblighi relativamente alle banche-dati sull'immatricolazione elettronica dei veicoli e alle notifiche a seguito dei controlli tecnici. In linea con il relatore, concordo sulla necessità di rendere la proposta della Commissione più coerente con la normativa vigente e di ridurre gli oneri amministrativi legati all'immatricolazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. - Гласувах в полза на предложението на комисията по транспорт и туризъм относно регистрацията на превозни средства, тъй като вярвам, че прилагането на документи за регистрация на превозни средства, издадени от държавите членки, са от изключителна важност за подсигуряване на спазването на нормите, установени от закона в дадената страна.

Предложението дава възможност на държавите членки да си помагат взаимно, като по този начин обменят информация на двустранно и многостранно ниво, и по-специално за проверка преди всяка регистрация на превозно средство, на правния статут на последното, при необходимост в държавата членка, в която то е било регистрирано преди това.

Като цяло докладът на Сависар-Томаст разширява използването на дадено превозно средство в движението по пътищата. Това разрешение получава видимо изражение чрез прикрепянето на табелката с регистрационния номер към превозното средство и издаването на свидетелство за регистрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato a favore della relazione che analizza la proposta di direttiva relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. Ritengo che migliorare i controlli sui veicoli che rappresentano un pericolo per la circolazione sia fondamentale per aumentare la sicurezza sulle nostre strade.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Ovaj prijedlog kao dio „paketa” o tehničkoj ispravnosti motornih vozila ima za cilj poboljšanje sigurnosti na europskim cestama te zaštitu okoliša. Ovu, kao i ostale direktive iz „paketa”, podržavam jer smatram da će smanjiti broj prometnih nesreća i smrti na cestama. Nove odredbe poboljšat će provođenje tehničkih pregleda i inspekcija motornih vozila, kako u stanicama za tehnički pregled tako i na cestama. Inspekcija vozila na cestama vršit će se onda kada je evidentno da njihovo vozno stanje predstavlja opasnost drugim sudionicima u prometu. U takvim slučajevima registracijske isprave vozila će se na licu mjesta privremeno ili stalno oduzimati. Prije stavljanja vozila na tržište ona moraju ispunjavati sve propisane sigurnosne i ekološke standarde. Svaka zemlja članica ima obvezu provesti prvu registraciju vozila koje je prethodno dobilo europsku dozvolu, izdanu na temelju „Certifikata o ispunjavanju uvjeta” izdanog od strane proizvođača vozila.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Ce rapport sur le paquet portant sur la révision du contrôle technique prévoit la suspension de l'immatriculation des véhicules utilisés sur la voie publique sans certificat de contrôle technique valide. Cette suspension n'implique pas, lorsqu'elle prend fin, de nouvelle procédure d'immatriculation. Ce rapport fournit également des définitions plus précises sur le lieu d'immatriculation des véhicules. J'ai voté en faveur de ce rapport car il va dans le sens d'une simplification de la procédure d'immatriculation.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Am votat acest raport deoarece prezenta propunere legislativă îmbunătățește aplicarea regimului de inspecție tehnică auto și control tehnic în trafic, în special în cazul în care starea tehnică a unui vehicul creează un risc iminent pentru siguranța rutieră, prin măsuri precum retragerea temporară sau anularea definitivă a certificatului de înmatriculare a vehiculului. Documentul precizează că fiecare stat membru are obligația de a înmatricula pentru prima dată orice vehicul care a primit omologarea de tip european, pe baza „certificatului de conformitate” eliberat de constructorul autovehiculului. Această înmatriculare reprezintă autorizarea oficială de utilizare a unui autovehicul în trafic. Față de documentele deja existente, actuala legislație prevede definiții mai precise privind locul de înmatriculare și introduce posibilitatea retragerii sau anulării „certificatului de înmatriculare”. Retragerea certificatului se face la autovehiculele care nu îndeplinesc condițiile standard pentru siguranța rutieră și se redă proprietarului în urma trecerii unei alte inspecții tehnice. Pentru autovehiculele care trebuie casate, „certificatul de înmatriculare” se anulează automat. Legat de înmatriculările în diverse state membre, un autovehicul reînmatriculat într-o altă țară atrage după sine anularea automată a înmatriculării inițiale în statul membru în care a fost înmatriculat inițial.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore della presente proposta il cui obiettivo è garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme in materia ambientale prevedendo un incremento della collaborazione tra gli Stati membri nello scambio e riconoscimento reciproco delle immatricolazioni e dei controlli tecnici periodici dei veicoli a motore. Con questa direttiva inoltre si prevedono notevoli semplificazioni burocratiche sia per gli utenti che per le pubbliche amministrazioni, limitando la coesistenza di dati in duplice copia su diverse banche dati elettroniche nazionali, le quali grazie a una sempre maggiore collaborazione dovranno rendere la consultazione dei dati circa i veicoli immatricolati nei rispettivi Stati più semplice e trasparente. È fondamentale a tale scopo che vi sia un totale riconoscimento reciproco dei controlli tecnici effettuati presso gli altri Stati dell'Unione, come più volte sottolineato nel testo. L'auspicio inoltre è che queste modifiche portate alla direttiva 1999/37/CE possano comportare, tra le altre cose, minori spese a carico dei cittadini e delle imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte a pour but d'améliorer l'application des modalités des contrôles techniques et des contrôles routiers, notamment dans le cas où l’état technique d’un véhicule représente un danger direct et immédiat pour la sécurité routière. J'approuve le fait de vouloir faire figurer sur le certificat d'immatriculation la preuve du dernier contrôle technique, dans le but d'éviter la multiplication des documents.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition de directive qui visera à établir une définition plus précise du lieu d'immatriculation des véhicules. Je salue la volonté de lutter contre les fraudes liées à l'immatriculation des véhicules. L'introduction d'un mécanisme prévoyant l'annulation automatique de l'immatriculation en cas de fraude avérée est une mesure coercitive, qui, je l'espère, portera ses fruits.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - Esta propuesta relativa a los documentos de matriculación de los vehículos forma parte de las tres propuestas del paquete relativo a la ITV. Tiene por objeto fomentar y garantizar la aplicación de la inspección técnica de los vehículos de motor a fin de reforzar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Como elementos innovadores, la propuesta establece definiciones más precisas sobre el lugar de matriculación de los vehículos e introduce la retirada y la cancelación de los certificados de matriculación. La propuesta también establece nuevos requisitos para las bases de datos de registro electrónico, así como el seguimiento de los resultados de la inspección técnica, la rematriculación y la destrucción de vehículos. Como resultado, la propuesta mejora la aplicación del régimen de inspecciones técnicas de vehículos y de inspecciones en carretera.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this proposal as a framework for vehicle registration and authorisation for the use of vehicles on roads. It includes requirements guaranteeing an optimal level of safety and environmental standards. This is to be welcomed, as the safety of road infrastructure, not least in Wales, should be guaranteed

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O direito à informação é hoje uma referência da União Europeia e que deve ser utilizada como forma de combate às ilicitudes que se praticam e que causam prejuízos aos cidadãos mas que, em alguns casos, como esta questão dos veículos, podem colocar em risco a sua própria segurança. Contudo, vejo com bons olhos que a informação sobre a matrícula e documentos dos veículos seja colocada ao dispor de cada um de nós enquanto europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. - Sono favorevole alla proposta perché con questo nuovo sistema di immatricolazione dei veicoli si crea uno standard europeo di immatricolazione valido in tutti i Paesi membri. Per il cittadino italiano risulterà piu facile quindi reimmatricolare il suo veicolo in un altro paese senza dover incappare in problemi burocratici. Inoltre viene aumentata la sicurezza stradale poiché vengono garantiti standard minimi di sicurezza che ogni paese dovrà rispettare prima di immatricolare un veicolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Európske inštitúcie sa usilujú o zvýšenie bezpečnosti na cestách a zníženie vysokej nehodovosti prostredníctvom balíka opatrení o technickom stave vozidiel a presadiť tak nové pravidlá, ktoré sa týkajú kontroly stavu motorových vozidiel. Skôr ako bude môcť výrobca uviesť na trh nové motorové vozidlo, bude musieť predmetné vozidlo splniť príslušné požiadavky na typové alebo individuálne schválenie. Tieto požiadavky zabezpečia dostatočnú úroveň bezpečnostných a environmentálnych noriem. Po splnení uvedených podmienok bude musieť každý členský štát bez výnimky zaregistrovať predmetné vozidlo a zároveň bude udelený certifikát slúžiť úradné povolenie na používanie vozidla na verejných komunikáciách na území Európskej únie. Cieľom nového návrhu je podrobnejšie vymedziť miesto registrácie vozidiel a zavedenie inštitútu odňatia alebo úplného zrušenia osvedčenia o evidencií. Prostredníctvom inštitútu odňatia evidencie chce Európska komisia zredukovať počet vozidiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. - To sprawozdanie jest częścią większego pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Celem rejestracji pojazdów jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Ważne jest, aby pojazd, zanim zostanie wprowadzony na rynek, spełniał odpowiednie wymagania w zakresie homologacji typu lub dopuszczenia indywidualnego, co zapewni optymalny poziom bezpieczeństwa i spełnienie norm środowiskowych. Poparłam sprawozdanie, ponieważ lepiej precyzuje definicje miejsca rejestracji pojazdów oraz wprowadza możliwość cofnięcia i anulowania rejestracji do momentu przeprowadzenia badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem. Dla rynku wewnętrznego jest również sprawą kluczową, aby ważność badania technicznego była wzajemnie uznawana przez wszystkie państwa członkowskie. We wniosku określono również nowe wymogi w zakresie elektronicznych baz danych rejestracji, śledzenia wyników badań przydatności do ruchu drogowego, ponownej rejestracji i kasacji pojazdów.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Vilja Savisaar-Toomast, qui vise à faciliter la reconnaissance des documents d'immatriculation des véhicules ainsi que leur transfert en cas de réimmatriculation du véhicule dans un autre pays de l'Union. Je me réjouis de l'adoption de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della relazione della collega Savisaar-Toomast per poter migliorare la sicurezza stradale, guardando al contempo alla protezione dell'ambiente. Per quanto concerne l'immatricolazione del veicolo, esso deve soddisfare tutti i parametri di omologazione che garantiscono un livello ottimale di sicurezza e di standard ambientali. Con la votazione odierna sarà più facile re-immatricolare un veicolo in un altro paese dell'Unione europea poiché gli Stati membri saranno obbligati a riconoscere un certificato di revisione valido rilasciato da un altro Stato membro e viene introdotta la revoca e la cancellazione dei certificato di immatricolazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. - This report is strongly connected with the roadworthiness tests for commercial and motor vehicles and their trailers, therefore I supported this report as well and voted in favour. I believe that a clear registration procedure for vehicles in Europe will help the sector to circumvent fraud or misuse of registration certificates.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Podržala sam ovo Izvješće o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila. Ovaj je prijedlog dio Tehničkog paketa za podršku i provođenje iskoristivosti ispitivanja motornih vozila s ciljem poboljšanja sigurnosti na cestama i zaštite okoliša. Važno je da ocjena tehničkog stanja vozila bude ispravna posebno kada ono stvara neposrednu opasnost za sigurnost na cestama. Prije nego što se vozilo stavi na tržište, mora ispuniti svu relevantnu regulativu ili pojedine zahtjeve za odobrenje koji jamče optimalnu razinu sigurnosnih i ekoloških standarda. Preciznije definicije na mjestu registracije vozila, mogućnosti povlačenja i poništenja registarskih certifikata te uvođenje elektroničke baze podataka registracija i praćenja rezultata na stanicama za tehnički pregled, preregistraciju i uništavanje vozila omogućit će bolju kontrolu i suzbijanje ilegalnog tržišta automobila.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte de la Commission propose deux grandes mesures: premièrement, la suspension d'immatriculation, pour écarter de la circulation les véhicules présentant (à l'issue d'un contrôle technique) un danger pour la sécurité routière et, deuxièmement, l'annulation automatique d'immatriculation, dans le cas d'une ré-immatriculation à l'étranger ou pour les véhicules déclarés "hors d'usage". Je suis globalement favorable à ces dispositions, qui sont des mesures de bon sens et des outils techniques permettant d'améliorer la sécurité routière.

Ce texte s'appuie toutefois sur un autre texte de la Commission (contrôle technique périodique des véhicules à moteur), auquel je me suis opposé. En validant l'un, je validerais l'autre. Dans ce cas, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A finalidade da presente proposta, inserida no pacote Inspeção Técnica Automóvel é apoiar e impor a inspeção técnica dos veículos a motor, com vista a aumentar a segurança rodoviária e a proteção do ambiente. A proposta melhora a aplicação dos regimes de inspeção técnica e inspeção na estrada, designadamente nos casos em que as condições técnicas dos veículos criam um risco iminente para a segurança rodoviária, por meio de medidas como a suspensão ou o cancelamento da matrícula do veículo. Durante a sua vida útil, um veículo pode voltar a ser matriculado, por ter mudado de proprietário ou ter sido transferido, para utilização permanente, para outro Estado-Membro. É necessário, portanto, introduzir um procedimento para matrícula de veículos que assegure que os veículos que constituem um risco imediato para a segurança rodoviária não sejam utilizados na via pública. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I have voted in favour of this report, which is part of the overall ‘Roadworthiness Package’ that aims to improve road safety and environmental protection. This specific report seeks to amend Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles. The changes made would improve the enforcement of the roadworthiness testing and roadside inspection regime by allowing authorities to temporarily withdraw or permanently cancel a vehicle’s registration if the technical condition of a vehicle creates a great risk to road safety.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor del presente informe debido a que se trata de una mejora en el reconocimiento transfronterizo de los documentos y las licencias administrativas requeridas en relación con los vehículos. Al reducir la cantidad de documentación que resulta preciso llevar en el vehículo, se reduce el número de documentos innecesarios. Asimismo, el informe insta a los Estados miembros de la Unión Europea a que compartan información para agilizar los procedimientos y evitar los problemas con los registros electrónicos de tráfico. Todas las medidas están orientadas a agilizar los intercambios administrativos necesarios ante el incremento de intercambios entre los Estados miembros. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - It is important that registration documents for vehicles are as indicated in the legislative resolution. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est le plus technique et le plus administratif du paquet “Contrôle technique”. Il entend inclure une référence au contrôle technique dans les documents d’immatriculation des véhicules afin de réduire le nombre de papiers que les conducteurs doivent avoir sur eux. Il donne également la possibilité au propriétaire d'un véhicule d’en annuler l’immatriculation afin d’être exempté de toute responsabilité future. Ce rapport oblige enfin les États membres à reconnaître mutuellement la validité d’un contrôle technique en cas de changement d'immatriculation.

Cette simplification administrative me paraissant bienvenue, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui modifie les exigences existantes sur les documents d'immatriculation des véhicules. Ce texte apporte des définitions plus précises sur le lieu d'immatriculation des véhicules ainsi que sur la suspension et l'annulation des immatriculations.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A finalidade da presente proposta, inserida no pacote Inspeção Técnica Automóvel, é apoiar e impor a inspeção técnica dos veículos a motor, com vista a aumentar a segurança rodoviária e a proteção do ambiente. A proposta melhora a aplicação dos regimes de inspeção técnica e inspeção na estrada, designadamente nos casos em que as condições técnicas dos veículos criam um risco iminente para a segurança rodoviária, por meio de medidas como a suspensão ou o cancelamento da matrícula do veículo. Para poderem ser comercializados, os veículos têm de satisfazer os requisitos aplicáveis para homologação (do modelo ou individual) - garantia de um nível ótimo de normas de segurança e de comportamento ambiental. Todos os Estados-Membros estão obrigados a matricular os veículos que obtiveram a homologação europeia com base no certificado de conformidade emitido pelo construtor. A matrícula constitui a autorização oficial para o veículo circular na via pública e a confirmação de que o veículo satisfaz os requisitos à data aplicáveis. Votei favoravelmente a presente proposta que, no sentido do acima exposto, apresenta como novidade definições mais precisas quanto à localização da matrícula dos veículos, bem como à introdução da suspensão e do cancelamento dos certificados de matrícula.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che la modifica della direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli prevede definizioni più precise per quanto riguarda il luogo di immatricolazione dei veicoli e introduce la revoca e la cancellazione del certificato di immatricolazione; che vengono stabiliti nuovi obblighi in materia di banche di dati sull'immatricolazione elettronica dei veicoli e il seguito dato alle notifiche relative ai risultati dei controlli tecnici, alle re-immatricolazioni e alla demolizione dei veicoli. Tenendo conto del fatto che alla Commissione saranno conferiti poteri per aggiornare gli allegati in funzione della normativa dell'UE in materia di omologazione, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Kako bi provjera valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila imala jači značaj, mora vrijediti diljem Europske unije, a za to je nužno povezati baze podataka zemalja članica. Zato i pozdravljam prijedlog kojim se revidiraju uvjeti razmjene podataka nacionalnih baza podataka elektroničkih registracija i ostalih podataka u registracijskoj dokumentaciji. Smatram da će ovo povezivanje olakšati posao službenicima koji će imati uvid i u osnovne podatke za građane drugih zemalja članica, ali i građanima koji vozilo registriraju u drugim državama članicama. Podržavam i amandmane vezane za pojašnjavanje i veću koherentnost samog zakonodavstva, a pogotovo one kojima je cilj smanjiti administraciju i sukladno tome povećati efikasnost samog postupka.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. This proposal as a part of the ‘Roadworthiness Package’ aims at supporting and enforcing roadworthiness testing of motor vehicles with a view to enhancing road safety and environmental protection. It improves the enforcement of the roadworthiness testing and roadside inspection regime, notably in the case where the technical condition of a vehicle creates an imminent risk to road safety, through measures such as temporary withdrawal or permanent cancellation of the vehicle’s registration. Before a vehicle is allowed to be put on the market, it has to fulfil all the relevant type or individual approval requirements guaranteeing an optimal level of safety and environmental standards. Every Member State has the obligation to register for the first time any vehicle that received the European type-approval on the basis of the ‘Certificate of Conformity’ issued by the vehicle manufacturer. This registration is the official authorisation for the use on public roads and enforces the different introduction dates of different vehicles’ requirements.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - Con le misure approvate oggi sarà più facile sostenere e applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore, migliorando la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. Importante sarà la messa in atto di un nuovo regime di ispezioni su strada che permetterà la revoca temporanea o la cancellazione permanente dell'immatricolazione del veicolo nel caso in cui le sue condizioni tecniche creino un rischio immediato alla sicurezza stradale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. - Esmalt soovin tänada härra Kuhni ja proua Sehnalovát ning kõiki kaasraportööre hea koostöö eest. Mootorsõidukite tehnoülevaatuse paketi eesmärk on tugevdada liiklusohutuse ja keskkonnakaitse parandamise eesmärgil mootorsõidukite tehnoülevaatusi, et tõhustada ülevaatuste ja liiklevate sõidukite kontrolli korda. Raporti peamine eesmärk on lisaks liiklusohutusele ka bürokraatia ja pabermajanduse vähendamine ning toimingute ühtlustamine erinevates liikmesriikides. Eestis kasutusel olev elektrooniline andmebaas on heaks näiteks, kuidas hõlbustada tehnoülevaatusi ja kontrolli. Lähiaastatel peab analoogne süsteem toimima kõigis liikmesriikides. Andmebaaside laiem kasutamine annab võimaluse tagada, et meie teedel liiguvad tehniliselt korras ja keskkonnanõuetele vastavad sõidukid. Tehnoülevaatuste tulemused peavad olema kättesaadavad elektrooniliselt ning vastav märge peab olema kas sõiduki registreerimisdokumentides või siis eraldi paberil, mis peab olema sõidukit kasutades kaasas. Mul on hea meel, et parlament toetas autoomanike jaoks positiivse muudatusena ettepanekut sõidukite ümberregistreerimise kohta teises liikmesriigis, mille puhul tuleb uute reeglite kohaselt tunnustada kehtivat tehnoülevaatuse kontrollkaarti samaväärsena selle liikmesriigi kontrollkaardiga, kus sõiduk registreeritakse. Lisaks on sõiduki omanikul õigus alustada sõiduki müügi korral omal soovil ümberregistreerimise protsessi, et tagada omaniku õiguslik seisund sõiduki müümise ja uuesti registreerimise vahelisel ajal. Kahjuks ei leidnud toetust registreerimisdokumentide ühtne formaat, mis oleks olnud nii kasutaja- kui ka keskkonnasõbralik.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - L'obiettivo di questo pacchetto è il sostegno alle norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. Apprezzo il fatto che la proposta preveda definizioni più precise per quanto riguardo il luogo di immatricolazione dei veicoli, introducendo tra l'altro la revoca per quei veicoli che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale.

Sono d'accordo con la semplificazione documentale proposta dal relatore, così come l'istituzione di banche dati elettroniche collegate tra i diversi Stati membri in modo da agevolare il lavoro di identificazione di un veicolo. Concordo, in accordo con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, sul fatto che la validità dei controlli tecnici debba essere reciprocamente riconosciuta da tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovaj prijedlog Komisije koji se odnosi na dokumente za registraciju vozila. Predviđena je preciznija definicija mjesta registracije vozila te se uvodi povlačenje i poništenje registarskih certifikata. Također, podržavam dio koji predlaže nove propise i zahtjeve za elektroničke registracijske baze podataka i praćenje rezultata u stanicama za tehnički pregled, što vodi i do evidencija o preregistracijama i uništavanju vozila. Smatram da bi se podaci o ispravnosti, kako je predloženo, trebali nalaziti na dokumentima za registraciju kako bi se eliminirala potreba za više dokumenata.

Slažem se da je potrebno pojednostaviti registraciju vozila kako bi se omogućilo smanjenje vozila koja će se koristiti u cestovnom prometu bez valjanih certifikata o tehničkoj ispravnosti. Pozdravljam i pozitivno razmišljam o svim novitetima koji doprinose razvoju na bilo koji način. Naime, u društvu informacija od izuzetne je važnosti upravo biti informiran u potrebnom trenutku kako bi se izbjegle negativnosti, stoga akcije spram pravovremenosti koje provodimo imaju isključivo pozitivan karakter.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Cette proposition, en tant qu'élément du paquet "contrôle technique", vise à promouvoir et à faire respecter les règles concernant le contrôle technique des véhicules à moteur afin de renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement. Elle a pour but d'améliorer l'application des régimes applicables aux contrôles techniques et aux contrôles routiers, notamment dans le cas où l'état technique d'un véhicule représente un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, en introduisant des mesures telles que la suspension temporaire ou l'annulation définitive de l'immatriculation du véhicule.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Dentro de um pacote composto por três relatórios, a alteração à Diretiva 1993/37/CE relativa aos documentos de matrícula dos veículos pretende simplificar os registos dos veículos e, simultaneamente, reduzir a duplicação de documentos referentes às inspeções e ao próprio registo automóvel. Voto favoravelmente esta flexibilização nos documentos de matrícula dos veículos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru modificarea Directivei[nbsp ]1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule. Inspecția tehnică este o parte componentă a unui regim mai larg care asigură menținerea vehiculelor într-o stare sigură și acceptabilă din punct de vedere al mediului pe parcursul utilizării acestora. Regimul respectiv ar trebui să prevadă inspecții tehnice periodice ale vehiculelor și controale tehnice în trafic ale vehiculelor utilizate la activități de transport rutier comercial, precum și dispoziții privind o procedură de înmatriculare a vehiculelor pentru a permite suspendarea autorizației de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice un stat membru să considere baza de date electronică gestionată de autoritățile sale competente drept principala sursă de informații referitoare la un vehicul înmatriculat pe teritoriul său. Statele membre ar trebui să poată utiliza o rețea electronică care să includă date din bazele de date electronice naționale pentru a facilita schimbul de informații. În cazurile în care în cursul unei inspecții tehnice s-au constatat deficiențe periculoase și autorizația de utilizare a unui vehicul în trafic a fost suspendată, această suspendare ar trebui înregistrată până când vehiculul trece o nouă inspecție tehnică.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Podržala sam prijedlog, s obzirom da smatram da ne zadire nepotrebno u kompetencije država članica Unije, te da doista može pridonijeti razvitku pozitivnog zakonodavnog okvira za sigurnost cestovnog prometa na razini Unije, što svakako pozdravljam. Pozdravljam prijedlog Komisije koji ide u pozitivnom smjeru smanjivanja administrativnog tereta, na način da bi se informacije o vozilima trebale čuvati u nacionalnim elektroničkim registrima. Također, podupirem poziv na suradnju država članica putem bilateralne ili multilateralne razmjene informacija, što će svakako doprinijeti efikasnosti i uštedama u navedenom sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté pour le rapport de Vilja Savisaar-Toomast (ALDE, estonienne) portant sur les documents d'immatriculation des véhicules. Ce rapport est en lien avec les rapports de Werner Kuhn (PPE, allemand) et d'Olga Shenalova (S&D, tchèque), qui portent sur les contrôles techniques périodiques et routiers sur différents types de véhicules.

Là aussi, il est question de renforcer la sécurité des utilisateurs en améliorant l'application des régimes des contrôles techniques, notamment en écartant les véhicules les plus dangereux. La question essentielle de ce rapport porte sur l'immatriculation des véhicules dans l'Union européenne avec, entre autres, la question des ré-immatriculations dans un autre État membre.

De manière plus pratique, la preuve du dernier contrôle technique devra désormais figurer sur le certificat d'immatriculation. Je resterai cependant très vigilante sur l'introduction de ces nouvelles exigences notamment du fait de la mise en œuvre de fichiers informatiques visant à obtenir de meilleurs suivis des contrôles techniques. La technique a quelques fois bon dos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Dowód rejestracyjny wydany przez kraje UE nie podlega tłumaczeniu w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury o rejestracji i oznaczaniu pojazdów. W przypadku pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się oświadczenie właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - L'obiettivo del cosiddetto pacchetto "controlli tecnici" è sostenere e applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. La proposta punta a migliorare l'applicazione delle norme sui controlli tecnici e il regime di ispezioni su strada, in particolare nel caso in cui le condizioni tecniche di un veicolo creino un rischio immediato per la sicurezza stradale, attraverso misure come la revoca temporanea o la cancellazione permanente dell'immatricolazione del veicolo.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου