Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 11 март 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 5.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари (разискване)
 6.Информация, придружаваща паричните преводи - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (разискване)
 7.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (разискване)
 8.Декларация на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (гласуване)
  9.2.Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (гласуване)
  9.3.Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (гласуване)
  9.4.Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (гласуване)
  9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (гласуване)
  9.6.Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (гласуване)
  9.7.Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз Доклад: (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt ) (гласуване)
  9.8.Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз Доклад: (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt ) (гласуване)
  9.9.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (гласуване)
  9.10.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (гласуване)
  9.11.Информация, придружаваща паричните преводи (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (гласуване)
  9.12.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (гласуване)
  9.13.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (гласуване)
  9.14.Генетични ресурси (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (гласуване)
  9.15.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (гласуване)
  9.16.Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (гласуване)
  9.17.Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (гласуване)
  9.18.Статистиката за железопътния транспорт (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (гласуване)
  9.19.Електронното фактуриране при обществените поръчки (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (гласуване)
  9.20.Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (гласуване)
  9.21.Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (гласуване)
  9.22.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  9.23.Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (гласуване)
  9.24.Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (гласуване)
  9.25.Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (гласуване)
  9.26.Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (гласуване)
  9.27.Градинарството (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (гласуване)
  9.28.Премахване на изтезанията в световен мащаб (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (гласуване)
  9.29.Саудитска Арабия (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз Доклад: (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt )
  10.8.Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз Доклад: (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt )
  10.9.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Информация, придружаваща паричните преводи (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Генетични ресурси (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Статистиката за железопътния транспорт (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Електронното фактуриране при обществените поръчки (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Градинарството (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Премахване на изтезанията в световен мащаб (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Саудитска Арабия (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления (разискване)
 14.Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване)
 15.Европейска прокуратура (разискване)
 16.Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)
 17.Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) - Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (разискване)
 18.Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник (разискване)
 19.Флуорсъдържащи парникови газове (разискване)
 20.Свободно движение на работници (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2973 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (9863 kb)
Правна информация - Политика за поверителност