Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 11. märts 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (arutelu)
 6.Raha ülekandmisel edastatav teave - Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil (arutelu)
 7.ELi tagatise andmine EIP-le liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (arutelu)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  9.1.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolitused) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger) (hääletus)
  9.2.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink) (hääletus)
  9.3.ELi–USA teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0126/2014 - Amalia Sartori) (hääletus)
  9.4.Nagoya protokoll geneetilistele ressurssidele juurdepääsu kohta (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier) (hääletus)
  9.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden) (hääletus)
  9.6.Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris) (hääletus)
  9.7.Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (hääletus)
  9.8.Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (hääletus)
  9.9.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  9.10.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (A7-0077/2012 - Burkhard Balz) (hääletus)
  9.11.Raha ülekandmisel edastatav teave (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) (hääletus)
  9.12.Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hääletus)
  9.13.ELi tagatise andmine EIP-le liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin) (hääletus)
  9.14.Geneetilised ressursid (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (hääletus)
  9.15.Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (hääletus)
  9.16.Sõidukite registreerimisdokumendid (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (hääletus)
  9.17.Tarbesõidukite tehnokontroll ja -ülevaatus (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (hääletus)
  9.18.Raudteeveo statistika (A7-0002/2014 - Michael Cramer) (hääletus)
  9.19.Elektrooniliste arvete esitamine riigihangete puhul (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen) (hääletus)
  9.20.Põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringud ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuring (A7-0111/2014 - Paolo De Castro) (hääletus)
  9.21.Põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooted (A7-0260/2013 - Paolo De Castro) (hääletus)
  9.22.Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  9.23.Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (hääletus)
  9.24.Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamine (A7-0133/2014 - Sven Giegold) (hääletus)
  9.25.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
  9.26.Petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevus (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hääletus)
  9.27.Aiandus (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre) (hääletus)
  9.28.Piinamise kaotamine maailmas (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser) (hääletus)
  9.29.Saudi Araabia (A7-0125/2014 - Ana Gomes) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolitused) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
  10.2.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
  10.3.ELi–USA teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
  10.4.Nagoya protokoll geneetilistele ressurssidele juurdepääsu kohta (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
  10.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
  10.6.Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
  10.7.Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.8.Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid (kohandamine alates 1. juulist 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)
  10.9.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
  10.10.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
  10.11.Raha ülekandmisel edastatav teave (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
  10.12.Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  10.13.ELi tagatise andmine EIP-le liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
  10.14.Geneetilised ressursid (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  10.15.Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  10.16.Sõidukite registreerimisdokumendid (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  10.17.Tarbesõidukite tehnokontroll ja -ülevaatus (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  10.18.Raudteeveo statistika (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
  10.19.Elektrooniliste arvete esitamine riigihangete puhul (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
  10.20.Põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringud ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuring (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
  10.21.Põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooted (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
  10.22.Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  10.23.Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
  10.24.Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamine (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
  10.25.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
  10.26.Petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevus (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  10.27.Aiandus (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
  10.28.Piinamise kaotamine maailmas (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
  10.29.Saudi Araabia (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel - Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil (arutelu)
 14.USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (arutelu)
 15.Euroopa Prokuratuur (arutelu)
 16.Türgi 2013. aasta eduaruanne (arutelu)
 17.Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine - Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused (arutelu)
 18.Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused (arutelu)
 19.Fluoritud kasvuhoonegaasid (arutelu)
 20.Töötajate vaba liikumine (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2973 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (9863 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika