Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0279(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0042/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0042/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0226

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.19. Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The decision to set up European business centres in Asia derives from the EU’s ‘Global Europe’ strategy and Small Business Act. Amongst other elements one finds measures relating to the codes to be used for statistical data and measures relating to linking the data on imports and exports with the data on business.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que o critério que preside à escolha entre as duas categorias de atos não diz respeito à distinção entre questões substantivas e não substantivas, mas à distinção entre atos que estabelecem regras (isto é, atos que se referem a situações abstratas) e atos que se aplicam apenas a uma situação concreta ou a uma série de situações concretamente identificadas. Por conseguinte, independentemente da sua natureza substantiva, as regras e as normas devem ser sempre adotadas através de atos delegados, a fim de respeitar a competência de regulamentação do Parlamento. Se o Parlamento aceitar atos de execução de âmbito geral/abstrato, permitirá que as regras sejam estabelecidas pela Comissão sob o controlo dos Estados-Membros, não cabendo ao Parlamento qualquer papel.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – De nature avant tout technique, ce rapport permet d’aligner le cadre législatif applicable aux statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers sur les dispositions du traité de Lisbonne. Ce rapport ne posant pas de difficulté, j’ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Cilj ovog izvješća je prijenos delegiranih ovlasti na Komisiju koje se dodjeljuju na pet godina, gdje je Komisija ovlaštena donositi delegirane akte u gotovo svim slučajevima u kojima se koriste regulatorne procedure s nadzorom. Razlika između provedbenih i delegiranih akata nije u njihovoj neovisnosti, već u tome bave li se apstraktnim ili konkretnim situacijama. No, bez obzira na njihovu neovisnost, pravila i norme trebaju uvijek biti usvojene delegiranim aktovima. Upravo ograničenje ovlasti Komisije na pet godina omogućuje bolju kontrolu Parlamenta, obvezuje Komisiju u sastavljanju izvješća najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja te olakšava provedbu zajedničke trgovinske politike. Također, ovo izvješće pogoduje pravnoj sigurnosti i čitljivosti zakonodavstva za ostalu javnost. Slažem se s općim ciljem izvješća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera. Stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului, deoarece, pentru a asigura securitate juridică și exactitate în datele statistice, era nevoie de o aliniere a reglementărilor existente la regimul actelor de punere în aplicare și a actelor delegate. Trebuie făcută diferența între situațiile în care se adoptă acte delegate și cazurile în care se alege varianta actelor de punere în aplicare. Insist cu privire la importanța controlului Parlamentului European asupra actelor adoptate în temeiul acestui regulament de către Comisia Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della relazione sulle statistiche del commercio estero con i paesi terzi perché ritengo positivi gli emendamenti presentati dal relatore a modifica della proposta della Commissione, premesso che l'obiettivo della Commissione è quello di allineare il regolamento (CE) n. 471/2009 al regime di atti di esecuzione e atti delegati introdotto dal trattato di Lisbona. Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e trasparente di tale normativa, il relatore propone la trasformazione in atti delegati di quegli atti di esecuzione relativi alle misure sui codici da utilizzare per i dati statistici e sul collegamento tra i dati sulle importazioni ed esportazioni e sulle imprese A mio avviso le singole norme vanno adottate sempre mediante atti delegati per poter rispettare la competenza normativa del Parlamento: qualora esso accettasse atti di esecuzione di portata generale, la Commissione avrebbe facoltà di definire delle norme che, seppur introdotte sotto il controllo degli Stati membri, non prevedono alcun ruolo da parte del Parlamento. Da ciò si evince che l'obiettivo è quello di limitare il margine di azione della Commissione permettendo al Parlamento di monitorare e vigilare sulle decisioni prese dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Moreira "Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (atti delegati e di esecuzione)" è un mero adeguamento alla normativa sugli atti delegati da conferire alla Commissione europea, essa non presenta criticità, ho quindi inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - U izmjenama i dopunama od 1. do 9., odnosno 11. amandmana izvjestitelj predlaže da se provedbeni akti zamjene delegiranima. Parlament bi tako trebao biti konkretniji u odvajanju podzakonskih i provedbenih akata. U tom slučaju, Komisiji bi bilo odobreno provoditi zakone pod kontrolom države članice bez uloge Parlamenta. Komisija predlaže korištenje delegiranih akata u gotovo svim slučajevima, osim u dva. Ona se odnose na mjere kodova koji se koriste za statističke podatke i mjere koje se odnose na povezivanje podataka o uvozu i izvozu s podacima o poslovanju. Stoga bez obzira na to koliko su pitanja sporna, pravila i norme bi se trebale provoditi delegiranim aktovima s ciljem poštivanja odluka Parlamenta. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblje jednakog trajanja osim ako se Parlament ili Vijeće ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije svakog razdoblja. Takvo ograničenje donosi više parlamentarne kontrole i sprječava preopterećenje zakonodavca. U konačnici protivim se konačnoj izmjeni amandmana, a podržavam izvorni prijedlog Komisije koji olakšava provedbu zajedničke trgovinske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Nono sono molto soddisfatta della relazione. L'argomento è piuttosto tecnico, e non vedo per quale motivo il Parlamento debba entrare in questi dettagli, che può tranquillamente decidere la Commissione europea. Si parla di quale base legale adottare per poter modificare le classificazioni statistiche per il commercio estero e ritengo che il Parlamento si debba dedicare a compiti più alti, più politici, invece che a questi dettagli ai quali è giusto che lavorino i tecnici, con il supporto di chi utilizza queste norme quotidianamente. Per di più, quando la politica cambia le classificazioni statistiche, si corre sempre il rischio che lo faccia per abbellire dei risultati. Per questa ragione ho votato a favore della proposta della Commissione, contro le raccomandazioni del relatore.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte vise à adapter la législation relative aux statistiques sur le commerce extérieur avec les pays tiers conformément aux nouvelles dispositions établies par le traité de Lisbonne. En effet, à présent, la Commission européenne a le pouvoir d'adopter des actes délégués, permettant de modifier des éléments non essentiels d'actes législatifs, et des actes d'exécution. Pour assurer la cohérence de la législation européenne, il me semble important d'adapter la législation relative aux statistiques concernant le commerce extérieur avec les pays tiers. Il est toutefois pertinent de restreindre à cinq ans cette délégation de pouvoir à la Commission, afin de pouvoir renforcer le contrôle parlementaire de ces actes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report on statistics relating to external trade with non-member countries. The good functioning of the EU as a democratic and accountable legislator is very important to Wales, and is to be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Os dados relativos ao comércio extracomunitário são um importante indicador dos fluxos comerciais da UE à escala global. No entanto, a proposta original da Comissão Europeia é mais realista e, no meu entender, mais apropriada.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - La proposta della Commissione mira ad allineare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi al regime di atti di esecuzione e atti delegati introdotto dal trattato di Lisbona. Finora, la maggior parte della normativa nel settore della politica commerciale comune è stata allineata al nuovo regime costituzionale tramite gli strumenti Omnibus I e II in materia di scambi commerciali e tramite vari allineamenti individuali. In questo modo il regolamento relativo alle statistiche comunitarie rappresenterà l'unico atto legislativo nel settore della politica commerciale comune a far riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport, qui vise à aligner la comitologie sur le régime des actes délégués et d’exécution, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, dans le domaine des statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La proposition de la Commission à l'examen vise à aligner le règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers sur les dispositions contenues dans le traité de Lisbonne. Il s'agit de permettre à la Commission de légiférer par actes délégués et par actes d'exécution dans les domaines concernant les statistiques commerciales.

Les statistiques sont un enjeu politique qu'on ne peut laisser à la discrétion de la Commission, d'autant plus que ce sera sur la base de ces statiques que nous mettrons en place le protectionnisme solidaire. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Apresentei o meu voto favorável à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento relativo às estatísticas comunitárias do comércio externo com países terceiros no que respeita à atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão para adoção de determinadas medidas, segundo o Tratado de Lisboa. A minha posição segue na íntegra o expresso pelo relator, no sentido de que o Parlamento deve ser mais exigente ao estabelecer a distinção entre atos delegados e de execução, conforme enunciado no próprio texto. Emiti ainda o meu voto favorável no sentido de limitar a atribuição de competências à Comissão a 5 anos, de forma a que seja permitido um maior controlo parlamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor del presente informe ya que supone una mejora del control democrático de las diferentes competencias cedidas a la Comisión Europea, en este caso de aquellas relativas a la elaboración de estadísticas sobre el comercio exterior de la Unión Europea. Este informe plantea el paso de actos de ejecución a actos delegados; estos últimos deben ser evaluados y controlados por el Parlamento Europeo tras un periodo de cinco años a partir de su puesta en marcha por la Comisión. Porque representa una mejora del control democrático de las instituciones es por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - Statistics relating to external trade with non-Member countries will lead to a better structure. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A proposta da Comissão em apreço visa alinhar o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo às estatísticas comunitárias do comércio externo com países terceiros, pelo regime dos atos delegados e de execução vigente após o Tratado de Lisboa. Até à data, a maior parte da legislação no domínio da política comercial comum tem sido alinhada pelo novo regime constitucional, através dos regulamentos Trade Omnibus I e II e de vários alinhamentos individuais posteriores. A Comissão comprometeu-se a apresentar a segunda fase de alinhamentos de comitologia – relativos a atos legislativos que contenham o procedimento de regulamentação com controlo – antes do final da sétima legislatura. Neste contexto, a Comissão propõe a alteração do Regulamento (CE) n.º 471/2009 relativo às estatísticas comunitárias, o qual constitui o único ato legislativo no domínio da política comercial comum que se refere ao procedimento de regulamentação com controlo. Atento o parecer favorável da Comissão de Comércio Internacional, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Kako se Komisija obvezala uskladiti zakonodavstvo s postlisabonskim režimom provedbenih i delegiranih ovlasti, pokazalo se potrebnim izmijeniti regulaciju o statistici Zajednice, zapravo jedinu regulaciju unutar Zajedničke trgovinske politike EU-a koja se poziva na regulatorni postupak s kontrolom. Zajednička trgovinska politika Europske unije iznimno je važna jer obuhvaća i određuje bilateralne odnose Europske zajednice s trećim zemljama i zato je važno da to zakonodavstvo bude što demokratičnije te da Parlament kao jedino demokratski izabrano tijelo Unije ima što veću kontrolu akata. Zato se i slažem s prijedlogom Komisije, osim u dva slučaja, u kojima Komisija predlaže načelo provedbenog akta. Ovdje dijelim mišljenje Izvjestitelja da bi ti provedbeni akti mogli dovesti do situacija u kojima Komisija odlučuje o općenitim aktima bez sudjelovanja Parlamenta. Ovo je prihvatljivo jedino prilikom riješavanja konkretnih slučajeva, no ne i za akte koji se odnose na opće situacije, te se tada zalažem za korištenje provedbenih akata. Povećanje demokratskog legitimiteta naše zajedničke trgovinske politike je posebno važno za Hrvatsku, koja se radi članstva u Europskoj Uniji povukla iz postojećih ugovora o slobodnoj trgovini i uskladila zakonodavstvo te carinsku politiku s onom Europske Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Le rapport sur l'alignement de la législation européenne concernant les statistiques relatives au commerce extérieur met en exergue deux problématiques: le besoin d'information sur les échanges commerciaux de l'Union avec les pays-tiers et l'adaptation du règlement européen aux nouveaux pouvoirs attribués au Parlement européen par le traité de Lisbonne.

La première est très importante s'agissant du commerce extérieur. L'Union a besoin d'informations concernant ses échanges commerciaux avec les pays tiers afin de quantifier sa position sur la scène internationale.

La seconde est plutôt relative à une dynamique interinstitutionnelle européenne. Le traité de Lisbonne a conféré au Parlement des pouvoirs législatifs plus importants. Il est normal que la seule institution européenne élue directement par les citoyens européens ait un pouvoir conséquent sur la législation européenne.

Je suis heureux d'avoir voté en faveur de ce rapport. Le Parlement est une institution remarquable qui œuvre pour le bien-être du peuple européen. Il faut garantir les pouvoirs qui lui ont été conférés par le traité, tout en prenant garde à respecter un certain équilibre interinstitutionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The Commission proposal under consideration aims at aligning the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries to the post-Lisbon regime of implementing acts and delegated acts (Articles 290 and 291 TFEU). To this date, most of the legislation in the field of the common commercial policy has been aligned to the new constitutional regime by means of the Trade Omnibus I and II and several subsequent individual alignments. The Commission committed itself to come up with the second wave of comitology alignments – concerning legislative acts containing the regulatory procedure with scrutiny – by the end of the 7th legislature. In this context, the Commission proposes the amendment to Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics, which is the only legislative act in the field of the common commercial policy referring to the regulatory procedure with scrutiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Nella sua proposta, la Commissione propone di ricorrere agli atti delegati in numerosi casi, quasi tutti quelli in cui in passato si applicava la procedura di regolamentazione con controllo, mentre gli atti di esecuzione sono proposti in caso di misure relative ai codici da utilizzare per i dati statistici e di misure relative al collegamento tra i dati sulle importazioni ed esportazioni e quelli sulle imprese.

Condivido con il relatore l'idea che il Parlamento debba essere più esigente per quanto riguarda la separazione tra atti delegati e di esecuzione, la cui vera differenza deve essere rintracciata nello stabilimento di norme o di misure rivolte a situazioni concrete e specifiche. Inoltre, condivido anche la riduzione a cinque anni del conferimento di poteri alla Commissione, in modo da garantire un maggiore controllo parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this report as I seek to ensure that any acts which set rules and norms in the field of statistics on external trade with non-Member countries should be adopted by delegated acts to give Parliament an appropriate role.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - O predmetnom izvješću imam negativno mišljenje. Smatram da EU teži razvijanju odnosa s državama nečlanicama ne samo kroz vanjsku trgovinu već i kroz brojne druge kanale kao što su zaštita okoliša, razna znanstvena istraživanja, borba protiv ilegalnih droga i slično, ali u svaku od netom navedenih aktivnosti može i mora biti uloženo više truda. Isto tako, EU vodi brojne programe za pomoć državama nečlanicama na području Balkana, Bliskog Istoka, Sredozemlja i Kavkaza kako bi što više osnažili demokratski sustav, gospodarstvo i tržišnu ekonomiju te je jasno da i na tom području postoji puno prostora za napredak. EU i dalje predstavlja najznačajnije tržište za hrvatske proizvode, s udjelom od skoro 60 % u ukupnom izvozu. Međutim, zemlje CEFTA-e također imaju veliko značenje za hrvatski izvoz, Hrvatska je u te zemlje izvezla robu u ukupnoj vrijednosti od 15,4 milijarde eura, a među njima se najviše ističe susjedna Bosna i Hercegovina u koju smo ukupno izvezli robu u vrijednosti od 1,374 milijarde eura što predstavlja skoro 19 % ukupnog bosanskohercegovačkog uvoza u 2013. godini. Zaključno, postoji još prostora za značajni napredak stoga moramo djelovati u tom smjeru.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La proposition de la Commission à l'examen vise à aligner le règlement (CE) n°[nbsp ]471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6[nbsp ]mai[nbsp ]2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers sur le régime des actes d'exécution et des actes délégués instauré par le traité de Lisbonne (articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). À ce jour, la plupart des textes législatifs dans le domaine de la politique commerciale commune ont été alignés sur le nouveau régime constitutionnel au moyen des règlements omnibus I et II concernant le commerce et de plusieurs alignements individuels ultérieurs. La Commission s'est engagée à présenter la deuxième série d'alignements liés à la comitologie –[nbsp ]pour ce qui est des actes législatifs prévoyant la procédure de réglementation avec contrôle[nbsp ]– d'ici à la fin de la 7e[nbsp ]législature. C'est dans ce cadre que la Commission propose la modification du règlement (CE) n°[nbsp ]471/2009 concernant les statistiques communautaires, qui est le seul acte législatif dans le domaine de la politique commerciale commune faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - A principal questão deste relatório é relativa ao procedimento de comitologia no que respeita às estatísticas comunitárias do comércio externo com países terceiros. Votei a favor do presente documento que visa determinar nesta matéria a atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri. Prezenta propunere vizează alinierea Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe cu regimul privind actele de punere în aplicare și actele delegate, instaurat de Tratatul de la Lisabona (articolele 290 și 291 din TFUE). În prezent, majoritatea actelor legislative din domeniul politicii comerciale comune au fost aliniate la noul regim constituțional prin intermediul actelor Omnibus privind comerțul I și II și al altor câteva alinieri individuale ulterioare. Am votat pentru limitarea la cinci ani a delegării de competențe Comisiei. O astfel de limitare permite un mai mare control parlamentar, obligând Comisia să elaboreze un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei stabilite. Pe de altă parte, prelungirea tacită a delegării de competențe cu perioade de timp identice evită impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor și facilitează punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Acest amendament reflectă rezultatul negocierilor vizând Omnibus privind comerțul I și II, unde a fost sprijinită aceeași abordare.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Wymienione przepisy nakładają obowiązek gromadzenia i przekazywania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do Biura Statystycznego Komisji Europejskiej EUROSTAT danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego między nimi. Przepisy te nie określają instytucji, które w danym państwie członkowskim mają być odpowiedzialne za realizację tego obowiązku, pozostawiając organizację funkcjonowania systemu INTRASTAT do uznania poszczególnych krajów. W[nbsp ]krajach Unii Europejskiej istnieje system zbierania danych polegający na przekazywaniu w cyklu miesięcznym sprawozdań przez podmioty gospodarcze do wskazanych instytucji lub urzędów. Zaleca się, aby statystyka międzynarodowego handlu towarami rejestrowała wszystkie towary, które powiększają lub pomniejszają zasoby materialne kraju, czyli towary wprowadzane na obszar danego kraju lub wyprowadzane z niego.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου