Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 12 март 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Стратегията на ЕС относно Арктика (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.) (разискване)
 6.Инвазия на Русия в Украйна (разискване)
 7.Състав на Парламента
 8.Време за гласуване
  8.1.Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС (A7-0117/2014 - Boris Zala) (гласуване)
  8.2.Противоракетен щит за Европа (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (гласуване)
  8.3.Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (гласуване)
  8.4.Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (гласуване)
  8.5.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (гласуване)
  8.6.Защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  8.7.Споразумение между ЕС и Азербайджан за улесняване на издаването на визи (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  8.8.Споразумение между ЕС и Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  8.9.Хуманитарен ангажимент на въоръжените неправителствени формирования по отношение на закрилата на децата (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (гласуване)
  8.10.Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B7-0240/2014) (гласуване)
  8.11.Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (B7-0185/2014) (гласуване)
  8.12.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (гласуване)
  8.13.Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  8.14.Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (гласуване)
  8.15.Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (гласуване)
  8.16.Флуорсъдържащи парникови газове (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (гласуване)
  8.17.Свободно движение на работници (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (гласуване)
  8.18.Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (гласуване)
  8.19.Статистика за външната търговия с трети страни (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (гласуване)
  8.20.Програмата „Коперник“ (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (гласуване)
  8.21.Европейската агенция за ГНСС (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (гласуване)
  8.22.Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (гласуване)
  8.23.Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (гласуване)
  8.24.Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (гласуване)
  8.25.Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (гласуване)
  8.26.Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (гласуване)
  8.27.Европейска прокуратура (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (гласуване)
  8.28.Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (B7-0241/2014) (гласуване)
  8.29.Стратегията на ЕС относно Арктика (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Противоракетен щит за Европа (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Споразумение между ЕС и Азербайджан за улесняване на издаването на визи (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Споразумение между ЕС и Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Хуманитарен ангажимент на въоръжените неправителствени формирования по отношение на закрилата на децата (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B7-0240/2014)
  9.11.Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (B7-0185/2014)
  9.12.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Флуорсъдържащи парникови газове (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Свободно движение на работници (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Статистика за външната търговия с трети страни (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Програмата „Коперник“ (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Европейската агенция за ГНСС (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Европейска прокуратура (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (B7-0241/2014)
  9.29.Стратегията на ЕС относно Арктика (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната - Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната (разискване)
 13.Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 14.Общи разпоредби - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи) - Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи) (разискване)
 15.Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (разискване)
 16.Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. (разискване)
 17.Радиооборудване (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2962 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (9830 kb)
Правна информация - Политика за поверителност