Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (συζήτηση)
 6.Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ (A7-0117/2014 - Boris Zala) (ψηφοφορία)
  8.2.Ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη και ο πολιτικός και στρατηγικός αντίκτυπός του (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (ψηφοφορία)
  8.3.Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και την Ταϊλάνδη (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (ψηφοφορία)
  8.4.Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (ψηφοφορία)
  8.5.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (ψηφοφορία)
  8.6.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  8.9.Ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (ψηφοφορία)
  8.10.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (B7-0240/2014) (ψηφοφορία)
  8.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών» (B7-0185/2014) (ψηφοφορία)
  8.12.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (ψηφοφορία)
  8.13.Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  8.14.Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (ψηφοφορία)
  8.15.Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (ψηφοφορία)
  8.16.Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
  8.17.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  8.18.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (ψηφοφορία)
  8.19.Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  8.20.Πρόγραμμα Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (ψηφοφορία)
  8.21.Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  8.22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (ψηφοφορία)
  8.23.Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  8.24.Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (ψηφοφορία)
  8.25.Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (ψηφοφορία)
  8.26.Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (ψηφοφορία)
  8.27.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (ψηφοφορία)
  8.28.Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (B7-0241/2014) (ψηφοφορία)
  8.29.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη και ο πολιτικός και στρατηγικός αντίκτυπός του (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και την Ταϊλάνδη (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (B7-0240/2014)
  9.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών» (B7-0185/2014)
  9.12.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Πρόγραμμα Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (B7-0241/2014)
  9.29.Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής - Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (συζήτηση)
 13.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (συζήτηση)
 14.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) (συζήτηση)
 15.Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 17.Ραδιοεξοπλισμός (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2962 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (9830 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου