Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 12. märts 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 3.ELi Arktika piirkonna strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 5.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)
 6.Venemaa sissetung Ukrainasse (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  8.1.Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga (A7-0117/2014 - Boris Zala) (hääletus)
  8.2.Euroopa raketitõrjekilp (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (hääletus)
  8.3.Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (hääletus)
  8.4.Euroopa gastronoomiline pärand (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (hääletus)
  8.5.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (hääletus)
  8.6.Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  8.7.ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  8.8.ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  8.9.Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (hääletus)
  8.10.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv (B7-0240/2014) (hääletus)
  8.11.Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega (B7-0185/2014) (hääletus)
  8.12.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (hääletus)
  8.13.Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  8.14.Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (hääletus)
  8.15.Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (hääletus)
  8.16.Fluoritud kasvuhoonegaasid (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (hääletus)
  8.17.Töötajate vaba liikumine (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (hääletus)
  8.18.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (hääletus)
  8.19.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (hääletus)
  8.20.Copernicuse programm (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (hääletus)
  8.21.Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (hääletus)
  8.22.ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (hääletus)
  8.23.USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (hääletus)
  8.24.Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (hääletus)
  8.25.Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (hääletus)
  8.26.ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (hääletus)
  8.27.Euroopa Prokuratuur (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (hääletus)
  8.28.Türgi 2013. aasta eduaruanne (B7-0241/2014) (hääletus)
  8.29.ELi Arktika piirkonna strateegia (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Euroopa raketitõrjekilp (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Euroopa gastronoomiline pärand (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv (B7-0240/2014)
  9.11.Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega (B7-0185/2014)
  9.12.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluoritud kasvuhoonegaasid (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Töötajate vaba liikumine (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Copernicuse programm (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Euroopa Prokuratuur (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Türgi 2013. aasta eduaruanne (B7-0241/2014)
  9.29.ELi Arktika piirkonna strateegia (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega - Troika rolli ja tegevuse tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
 13.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (arutelu)
 14.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Sisejulgeolekufond (üldsätted) - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond - Sisejulgeolekufond (politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine ning kriisiohjamine) - Sisejulgeolekufond (välispiirid ja viisad) (arutelu)
 15.Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase (arutelu)
 16.Liidu programm finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 (arutelu)
 17.Raadioseadmed (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2962 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (9830 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika