Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 3.ES stratēģija Arktikas reģionam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 5.Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (debates)
 6.Krievijas iebrukums Ukrainā (debates)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES (A7-0117/2014 - Boris Zala) (balsošana)
  8.2.Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (balsošana)
  8.3.Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (balsošana)
  8.4.Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (balsošana)
  8.5.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (balsošana)
  8.6.Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  8.7.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  8.8.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  8.9.Bruņotu nevalstisko dalībnieku humāna iesaistīšanās bērnu aizsardzībā (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (balsošana)
  8.10.Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās (B7-0240/2014) (balsošana)
  8.11.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija (B7-0185/2014) (balsošana)
  8.12.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (balsošana)
  8.13.Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  8.14.Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (balsošana)
  8.15.Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (balsošana)
  8.16.Fluorētas siltumnīcefekta gāzes (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (balsošana)
  8.17.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (balsošana)
  8.18.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (balsošana)
  8.19.Statistika par ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (balsošana)
  8.20.Programma "Copernicus" (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (balsošana)
  8.21.Eiropas GNSS aģentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (balsošana)
  8.22.Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (balsošana)
  8.23.ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (balsošana)
  8.24.Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (balsošana)
  8.25.Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (balsošana)
  8.26.2013. gada ziņojums par ES pilsonību (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (balsošana)
  8.27.Eiropas Prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (balsošana)
  8.28.2013. gada progresa ziņojums par Turciju (B7-0241/2014) (balsošana)
  8.29.ES stratēģija Arktikas reģionam (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Bruņotu nevalstisko dalībnieku humāna iesaistīšanās bērnu aizsardzībā (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās (B7-0240/2014)
  9.11.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija (B7-0185/2014)
  9.12.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorētas siltumnīcefekta gāzes (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistika par ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Programma "Copernicus" (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Eiropas GNSS aģentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.2013. gada ziņojums par ES pilsonību (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Eiropas Prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.2013. gada progresa ziņojums par Turciju (B7-0241/2014)
  9.29.ES stratēģija Arktikas reģionam (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm - Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām (debates)
 13.ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (debates)
 14.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds (vispārējie noteikumi) - Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds - Iekšējās drošības fonds (policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana) - Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) (debates)
 15.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība (debates)
 16.Savienības programma finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020.[nbsp ]gadam (debates)
 17.Radioiekārtas (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2962 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (9830 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika