Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 mars 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 3.EU:s strategi för Arktis (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 20–21 mars 2014) (debatt)
 6.Rysslands invasion av Ukraina (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala) (omröstning)
  8.2.Missilskydd för Europa (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (omröstning)
  8.3.Den europeiska fiskerisektorn och frihandelsavtalet mellan EU och Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (omröstning)
  8.4.Europas gastronomiska arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (omröstning)
  8.5.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (omröstning)
  8.6.Skydd av euron mot förfalskning (Perikles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  8.7.Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  8.8.Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  8.9.Väpnade icke-statliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (omröstning)
  8.10.Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna (B7-0240/2014) (omröstning)
  8.11.Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterial (B7-0185/2014) (omröstning)
  8.12.Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (omröstning)
  8.13.Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  8.14.Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (omröstning)
  8.15.Paketresor och assisterade researrangemang (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (omröstning)
  8.16.Fluorerade växthusgaser (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (omröstning)
  8.17.Fri rörlighet för arbetstagare (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (omröstning)
  8.18.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (omröstning)
  8.19.Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (omröstning)
  8.20.Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (omröstning)
  8.21.Europeiska byrån för GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (omröstning)
  8.22.Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (omröstning)
  8.23.Amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (omröstning)
  8.24.Utvärdering av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (omröstning)
  8.25.Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (omröstning)
  8.26.Rapport om EU-medborgarskapet 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (omröstning)
  8.27.Europeiska åklagarmyndigheten (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (omröstning)
  8.28.2013 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0241/2014) (omröstning)
  8.29.EU:s strategi för Arktis (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Missilskydd för Europa (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Den europeiska fiskerisektorn och frihandelsavtalet mellan EU och Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Europas gastronomiska arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Skydd av euron mot förfalskning (Perikles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Väpnade icke-statliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna (B7-0240/2014)
  9.11.Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterial (B7-0185/2014)
  9.12.Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Paketresor och assisterade researrangemang (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorerade växthusgaser (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Fri rörlighet för arbetstagare (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Europeiska byrån för GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Utvärdering av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Rapport om EU-medborgarskapet 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Europeiska åklagarmyndigheten (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.2013 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0241/2014)
  9.29.EU:s strategi för Arktis (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet - Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (debatt)
 13.EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)
 14.Asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) - Asyl- och migrationsfonden - Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering - Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar (debatt)
 15.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet (debatt)
 16.Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision 2014–2020 (debatt)
 17.Radioutrustning (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2962 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (9830 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy