Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ευρωπαϊκά κέντρα επιχειρήσεων στην Ασία (συζήτηση)
 7.Η αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό - Διατήρηση των αποθεμάτων λαβρακιού (συζήτηση)
 8.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 11.Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (συνοπτική παρουσίαση)
 12.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (συνοπτική παρουσίαση)
 13.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume) (ψηφοφορία)
  14.2.Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων (A7-0166/2014 - Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
  14.3.Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc) (ψηφοφορία)
  14.4.Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas) (ψηφοφορία)
  14.5.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana) (ψηφοφορία)
  14.6.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino) (ψηφοφορία)
  14.7.Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  14.8.Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (A7-0103/2014 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  14.9.Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan) (ψηφοφορία)
  14.10.Ραδιοεξοπλισμός (A7-0316/2013 - Barbara Weiler) (ψηφοφορία)
  14.11.Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (ψηφοφορία)
  14.12.Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014) (ψηφοφορία)
  14.13.Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0120/2014 - Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  14.14.Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (A7-0118/2014 - Nirj Deva) (ψηφοφορία)
  14.15.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (A7-0161/2014 - Charles Goerens) (ψηφοφορία)
  14.16.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014) (ψηφοφορία)
  14.17.Η αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (B7-0226/2014) (ψηφοφορία)
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
  15.1.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume)
  15.2.Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων (A7-0166/2014 - Carl Schlyter)
  15.3.Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
  15.4.Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
  15.5.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana)
  15.6.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino)
  15.7.Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  15.8.Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (A7-0103/2014 - Andreas Schwab)
  15.9.Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan)
  15.10.Ραδιοεξοπλισμός (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)
  15.11.Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.12.Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
  15.13.Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)
  15.14.Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (A7-0118/2014 - Nirj Deva)
  15.15.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (A7-0161/2014 - Charles Goerens)
  15.16.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014)
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  19.1.Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια
  19.2.Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας
  19.3.Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά
 20.Ώρα των ψηφοφοριών
  20.1.Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (RCB7-0245/2014, B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014, B7-0250/2014) (ψηφοφορία)
  20.2.Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (RCB7-0251/2014, B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014, B7-0258/2014) (ψηφοφορία)
  20.3.Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (RCB7-0254/2014, B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014, B7-0262/2014) (ψηφοφορία)
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1469 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4326 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου