Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 2 април 2014 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 4.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 5.Делегирани актове (член 87 а, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Поправки (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 11.Петиции: вж. протоколи
 12.Трансфер на бюджетни средства
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Ред на работа: вж. протокола
 15.Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (разискване)
 16.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги - Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи - Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (разискване)
 17.Междинен преглед на Стокхолмската програма (разискване)
 18.Време за гласуване
  18.1.Ефективност на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд (Специален доклад № 25/2012 на Сметната палата) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis) (гласуване)
  18.2.Искане за защита на парламентарния имунитет на Марио Боргецио (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay) (гласуване)
  18.3.Общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland) (гласуване)
  18.4.69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (гласуване)
  18.5.Ролята на радиото и телевизията за представянето на ЕС и на неговите ценности (A7-0248/2014 - Graham Watson) (гласуване)
  18.6.Ниво на шума от моторни превозни средства (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký) (гласуване)
  18.7.Електронна идентификация на едър рогат добитък (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (окончателен вот)
  18.8.Компютърни бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки (A7-0201/2012 - Sophie Auconie) (гласуване)
  18.9.Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (окончателен вот)
  18.10.Вноса на ориз с произход от Бангладеш (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (окончателен вот)
  18.11.Медицински изделия (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (окончателен вот)
  18.12.Ин витро диагностични медицински изделия (A7-0327/2013 - Peter Liese) (окончателен вот)
  18.13.Европейски икономически сметки за околната среда (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu) (гласуване)
  18.14.Европейската година на развитието[nbsp ](2015[nbsp ]г.) (A7-0384/2013 - Charles Goerens) (гласуване)
  18.15.Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (гласуване)
  18.16.Управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun) (гласуване)
  18.17.Внос на дървесина (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler) (гласуване)
  18.18.Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (A7-0208/2013 - Glenis Willmott) (гласуване)
  18.19.Общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (A7-0252/2014 - Romana Jordan) (гласуване)
  18.20.Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš) (гласуване)
  18.21.Междинен преглед на Стокхолмската програма (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini) (гласуване)
 19.Обяснения на вот: вж. протокола
 20.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 21.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола: вж. протокола
 22.Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (разискване)
 23.Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба срещу измамите (разискване)
 24.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 2012 (разискване)
 25.Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) (разискване)
 26.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти - Платежните услуги на вътрешния пазар (разискване)
 27.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 29.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (809 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2499 kb)
Правна информация - Политика за поверителност