Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 2. apríla 2014 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 4.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Program práce: pozri zápisnicu
 15.Klinické skúšanie liekov na humánne použitie (rozprava)
 16.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami – Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (rozprava)
 17.Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (rozprava)
 18.Hlasovanie
  18.1.Účinnosť výdavkov z Európskeho sociálneho fondu na starších pracovníkov (osobitná správa Dvora audítorov č. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis) (hlasovanie)
  18.2.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Maria Borghezia (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  18.3.Spoločné vízové obmedzenia pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland) (hlasovanie)
  18.4.69. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (hlasovanie)
  18.5.Úloha vysielacích médií pri zobrazovaní EÚ a jej hodnôt (A7-0248/2014 - Graham Watson) (hlasovanie)
  18.6.Hladina hluku motorových vozidiel (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký) (hlasovanie)
  18.7.Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (záverečné hlasovanie)
  18.8.Počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (A7-0201/2012 - Sophie Auconie) (hlasovanie)
  18.9.Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (záverečné hlasovanie)
  18.10.Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (záverečné hlasovanie)
  18.11.Zdravotnícke pomôcky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (záverečné hlasovanie)
  18.12.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (záverečné hlasovanie)
  18.13.Európske environmentálne ekonomické účty (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu) (hlasovanie)
  18.14.Európsky rok rozvoja (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens) (hlasovanie)
  18.15.Rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (hlasovanie)
  18.16.Hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun) (hlasovanie)
  18.17.Dovoz dreva (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  18.18.Klinické skúšanie liekov na humánne použitie (A7-0208/2013 - Glenis Willmott) (hlasovanie)
  18.19.Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (A7-0252/2014 - Romana Jordan) (hlasovanie)
  18.20.Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v[nbsp ]prípade materských spoločností a[nbsp ]dcérskych spoločností v[nbsp ]rozličných členských štátoch (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš) (hlasovanie)
  18.21.Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini) (hlasovanie)
 19.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 21.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu: pozri zápisnicu
 22.Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (rozprava)
 23.Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 24.Décharge 2012 (rozprava)
 25.Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) (rozprava)
 26.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu - Platobné služby na vnútornom trhu (rozprava)
 27.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (809 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2499 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia