Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2013/2201(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0218/2014

Textos presentados :

A7-0218/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Votaciones :

PV 03/04/2014 - 7.19
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0295

Debates
Jueves 3 de abril de 2014 - Bruselas Edición revisada

9.39. Aprobación de la gestión 2012: Comité Económico y Social Europeo (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório começando por manifestar a minha satisfação com os resultados alcançados no domínio da tradução na sequência da renovação do acordo de cooperação entre o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões. Observo com satisfação que o recurso à tradução externa diminuiu 1% em 2012, em relação a 2011, o que vem a demonstrar claramente que é possível continuar a melhorar a eficiência. Para além disso, manifesto a firme convicção de que devem ser feitas algumas melhorias para racionalizar os recursos humanos nos serviços conjuntos e na tradução. Considerando, nesse contexto, que os contatos em curso entre o Comité Económico e Social, o Comité das Regiões e o Parlamento constituem um contributo positivo para a racionalização dos recursos.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului deoarece, deși rata de execuție a bugetului Comitetului Economic și Social European a fost mai mică decât în 2010, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2012, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. De asemenea, salut faptul că au fost urmate recomandările anterioare ale Parlamentului European, iar declarațiile de interese financiare ale membrilor Comitetului Economic și Social European au fost făcute publice.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione Sonik sul Comitato economico e sociale europeo, per cui ho votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - In seguito alla relazione presentata dalla commissione per il controllo dei bilanci, mi trovo pienamente d'accordo a concedere il discarico per il 2012 al Comitato economico e sociale, in quanto il suo operato in termini di amministrazione finanziaria e controllo risulta quasi impeccabile. Oltre a una corretta gestione finanziaria, ritengo che il CESE possa essere preso come esempio di buona gestione per molti altri enti europei. Infatti, emerge dalla relazione che nel 2012 l'ente aveva già reso pubblici i CV dei suoi dirigenti in favore di una maggiore trasparenza, aveva utilizzato totalmente energia proveniente da fonti rinnovabili e, in virtù di un accordo con il Comitato delle Regioni, aveva ridotto dell'1% i costi di traduzione, cooperazione che mi auguro possa garantire risparmi maggiori in futuro e possa essere intrapresa anche da altri enti viste le elevate spese sostenute dall'Unione per la traduzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 18-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O Comité Económico e Social é dos mais antigos órgãos de toda a construção europeia. É a prova viva da durabilidade temporal das instituições europeias e do importante papel que desempenha no diálogo em toda a União. Por isso também apoio esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Bogusław Sonik sur la décharge 2012 du Comité économique et social. Par ce vote nous certifions que les fonds alloués pour l'année 2012 ont été correctement utilisés. Le rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Con la votazione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo (CESE) per l'esercizio 2012. Constatando che il tasso di esecuzione del bilancio del 2012, pari al 96,8%, è superiore a quello del 2011 (95,4%), ma comunque inferiore al 98% del 2010, invita il CESE a migliorare ulteriormente i tassi di esecuzione del bilancio nei prossimi esercizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget du conseil économique et social fait les frais comme les autres de cette austérité puisqu'il reculait en volume en 2012. Ce rapport préconise de contraindre encore ce budget à l'avenir et demande aussi de réduire les coûts de traduction. Je vote contre cette logique austéritaire aveugle.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe he votado a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la gestión del presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2012, así como a favor de la consiguiente Resolución. El presente informe aprueba la gestión del Tribunal, y la Resolución recoge de forma completa los principales puntos destacados de la gestión durante 2012, señalando el impacto de la falta de recursos humanos en la actividad desempeñada por el citado Tribunal. Sin embargo, se señala que se han comenzado a tomar medidas para evitar estos problemas de la gestión. Es por todo esto por lo que he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión y en favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I am in agreement with the report on the 2012 discharge: Economic and Social Committee. It is important that the European Parliament with its discharge decision fulfils its role of controlling and monitoring how the EU budget is spent. The European Parliament is determined to further explore all legal and political possibilities to resolve this interinstitutional issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen (CESE) sur l'exécution du budget du Comité pour l'exercice 2012. Dans ce rapport, les députés se réjouissent de constater avec la Cour des comptes que les paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes étaient dans l'ensemble, exempts d'erreur significative. Ils constatent également qu'aucune déficience notable n'a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le CESE par la Cour des comptes dans son audit.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Por nada ter a opor a dar quitação ao Secretário-Geral do Comité Económico e Social Europeu pela execução do orçamento do Comité Económico e Social Europeu para o exercício de 2012, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europski gospodarski i socijalni odbor jedno je od najstarijih tijela Europske unije, osnovan 1957. Rimskim ugovorom. Njegova savjetodavna uloga iznimno je važna u radu Unije budući da oni čine instrument komunikacije javnog, privatnog i civilnog sektora i njihovu međusobnu konzultaciju u zakonodavnom procesu.

Kako bi EGSO nastavio efikasno obnašati svoju važnu funkciju, slažem se s izvješćem da je važno da nastavi nadzirati strukturu osoblja kako bi osigurao da je organizacija radnih mjesta u potpunosti učinkovita i da doprinosi boljem trošenju dodijeljenog proračuna. Za kraj, pohvalio bih mehanizam videokonferencija kao koristan alat za postizanje proračunskih ušteda i učinkovitosti te bih ga preporučio i drugim tijelima i agencijama Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - O izvješću imam pozitivno mišljenje. Naime, u skladu s obavljenom revizijom poslovanja, Revizorski sud je zaključio kako su sva plaćanja za administrativne i ostale troškove institucija i tijela provedena bez problema i nepravilnosti. Također, u svom izvješću za 2012. godinu, Revizorski sud je zaključio kako nije bilo bitnih slabosti vezano uz poslovanja s ljudskim resursima i nabavkama Gospodarskog i socijalnog odbora (EESC).

Iskorišteni budžet u 2012. godini iznosio je 128 816 588 EUR što daje zaključiti kako je povećan u odnosu na 2011. godinu kada je iznosio 128 600 000 EUR. Radi se o povećanju budžeta za 0,2%, a Odbor treba poticati da ograniči korištenje budžeta kako se troškovi ne bi i dalje povećavali. Pozdravljam i odluku da se izjave o korištenju financija od strane Odbora prikažu javno kako je i učinjeno 2012. godine zbog osiguravanja transparentnosti i uživanja većeg povjerenja.

Najavljeni projekt modernizacije dokumenata unutar Odbora također je zanimljiv korak naprijed, ali sam Odbor i dalje treba djelovati na način da osigura smanjenje troškova prevođenja u svrhu pojednostavljenja funkcioniranja i osiguravanja usporedbe učinjenih troškova.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres, à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European. Bugetul CESE pentru 2012 s-a ridicat la 128[nbsp ]816[nbsp ]588 EUR (128[nbsp ]600[nbsp ]000 EUR în 2011), cu o rată de execuție de 96,8[nbsp ]%. Bugetul CESE este pur administrativ, o mare parte fiind alocat pentru persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse. Rata de execuție din 2012, de 96,8[nbsp ]%, este mai mare decât cea din 2011, care a fost de 95,4[nbsp ]%, dar mai mică decât cea din 2010, care a fost de 98[nbsp ]%. Parlamentul solicită CESE să asigure o rată de execuție și mai mare pentru perioadele viitoare.

Parlamentul ia act de decizia Consiliului privind nivelul indemnizațiilor pentru membrii CESE din septembrie 2013 și constată cu satisfacție că CESE a pus în aplicare noile norme privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale membrilor pe baza costurilor reale, conform recomandării Parlamentului. De asemenea, Parlamentul constată cu satisfacție că decizia de a face publice declarațiile de interese financiare ale membrilor CESE a fost pusă în aplicare în 2012.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad