Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2013/2203(DEC)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A7-0225/2014

Eingereichte Texte :

A7-0225/2014

Aussprachen :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Abstimmungen :

PV 03/04/2014 - 7.21
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2014)0297

Ausführliche Sitzungsberichte
Donnerstag, 3. April 2014 - Brüssel Überprüfte Ausgabe

9.41. Entlastung 2012: Bürgerbeauftragter (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tomando nota de que, da totalidade das dotações, 98,3 % foram autorizadas e 88,69 % pagas, sendo a taxa de utilização de 95,88 %. Estes dados traduzem o que considero ser uma melhoria louvável da taxa de utilização. Contudo, apoio os aperfeiçoamentos introduzidos na planificação financeira a fim de assegurar uma execução orçamental mais eficiente, sendo necessário manter este esforço durante os próximos exercícios orçamentais. Não deixo de congratular-me com o Plano Anual de Gestão de 2012 do Provedor de Justiça, o qual contém indicadores-chave para avaliar o desempenho do Provedor no cumprimento dos seus objetivos. Convido o Provedor de Justiça a incluir, no próximo relatório anual de atividade, a taxa de subutilização dos serviços de interpretação solicitados durante o ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt. Az európai ombudsman hivatalának gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Htio bih izraziti svoje zadovoljstvo činjenicom da Revizorski sud nije utvrdio značajne slabosti glede ljudskih resursa i nabave za Europskog ombudsmana te nije pronašao materijalne greške u plaćanjima za administrativne i druge rashode. Smatram da je to izvrsna vijest jer je ovo jedina prilika u kojoj provedbu proračuna ove iznimno važne institucije EU-a podvrgavamo detaljnom ispitivanju i javnom nadzoru.

Sukladno nalazima revizije, institucija Ombudsmana značajno je unaprijedila svoje financijsko planiranje, što se potom pozitivno odrazilo na implementaciju proračuna. Mišljenja sam da je u ovo vrijeme gospodarske i financijske krize učinkovito upravljanje sredstvima EU-a važnije nego ikada prije. Građani od nas očekuju posebnu pažnju u trošenju sredstava. Neophodno je objavljivati kvalitetna i dosljedna godišnja izvješća jer jedino na taj način možemo osigurati vjerodostojnost institucija i graditi pozitivnu percepciju javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz proračuna EU-a.

Podržavam prijedlog odluke o razrješnici i uvjeren sam da će primjedbe iznesene u rezoluciji doprinijeti boljem upravljanju te kvalitetnijim procedurama i internim pravilima institucije Europskog ombudsmana. Podržavam također i preporuku Odbora za proračunski nadzor za hitnu provedbu neizvršenih mjera u pogledu minimalnih standarda za unutarnji nadzor i upravljanje postupcima javne nabave.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului și pentru descărcarea de gestiune pentru Ombudsmanul European. Cunosc foarte bine rolul acestei instituții deoarece, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European, am colaborat deseori cu această structură și cu reprezentanții săi. Ombudsmanul European are un rol deosebit de important în protejarea intereselor cetățenilor Uniunii. Investigațiile realizate de instituție au dus de mai multe ori la declanșarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor asumate de către statele membre. De aceea consider că rolul instituției trebuie consolidat, iar atribuțiile sale extinse, pentru a putea proteja mai bine drepturile și interesele cetățenilor Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho inteso sostenere la concessione del discarico a favore del Mediatore europeo, in quanto dalla relazione Sonik non sono emerse criticità né punti controversi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Sono favorevole alla concessione del discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio dello stesso per l'esercizio 2010 e quindi voto convintamente a favore di questa relazione. Apprezzo in particolare il fatto che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2012, abbia osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Mediatore europeo. Un miglioramento del tasso di esecuzione degli stanziamenti complessivi e miglioramenti convincenti apportati alla pianificazione finanziaria in modo da garantire un'esecuzione di bilancio più efficiente non possono che colpirmi positivamente. Anche i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presentano, nell'insieme, errori rilevanti. Il piano di gestione annuale del Mediatore per il 2012 inoltre, in cui sono inclusi indicatori chiave di performance al fine di misurare i risultati ottenuti dal suo ufficio a livello di conseguimento degli obiettivi, sono lodevoli e apprezzabili. Apprezzo, infine, l'impegno dimostrato dal Mediatore nei confronti della Fondazione europea per la gestione della qualità, al fine di migliorare la qualità del proprio lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az európai ombudsman hivatala költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az európai ombudsman hivatalának gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 18-i a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A função de Provedor de Justiça não apenas recomenda mas exige que o seu titular e os serviços na sua dependência exerçam as suas competências com particular exemplaridade. Esta exigência não pode deixar de aplicar-se à matéria orçamental. Faço votos para que o Provedor de Justiça Europeu continue a reforçar a sua posição e capacidade operacional no quadro da União, na senda do que vem sucedendo, e que cada vez mais utilize de modo adequado e frutífero as verbas colocadas à sua disposição.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az európai ombudsman költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az európai ombudsman hivatalának gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 18-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Bogusław Sonik sur la décharge 2012 du Médiateur européen. Par ce vote nous certifions que les fonds alloués pour l'année 2012 ont été correctement utilisés. Le rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Ho espresso voto favorevole per la concessione del discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio del Mediatore europeo per l'esercizio 2012. Il Parlamento, constatando che il bilancio del Mediatore è puramente amministrativo, si compiace del miglioramento del relativo tasso di esecuzione. Il Parlamento europeo, inoltre, approva i miglioramenti apportati alla pianificazione finanziaria in modo da garantire un'esecuzione del bilancio più efficiente e chiede che tale azione possa essere proseguita nei prossimi esercizi di bilancio.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement devrait faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse ce type de décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. Cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Gestion honteuse s'il en est. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Ce vote est une mascarade. Le budget du médiateur européen n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe he votado a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la gestión del presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo para el ejercicio 2012, así como a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe el Parlamento Europeo ejerce el derecho de supervisar las cuentas de las instituciones de la Unión Europea. En este caso aprueba la gestión del Defensor del Pueblo Europeo, y la Resolución recoge de forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión y de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I am in agreement with the report on the 2012 discharge: European Ombudsman. It is important that the European Parliament with its discharge decision fulfils its role of controlling and monitoring how the EU budget is spent. The European Parliament is determined to further explore all legal and political possibilities to resolve this interinstitutional issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au Médiateur européen sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Dans ce rapport, les députés se réjouissent de constater avec la Cour des comptes que les paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes étaient dans l'ensemble, exempts d'erreur significative. Ils constatent également qu'aucune déficience notable n'a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Médiateur par la Cour des comptes dans son audit.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Por nada ter a opor a dar quitação ao Provedor de Justiça pela execução do seu orçamento para o exercício de 2012, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europski ombudsman važna je funkcija istrage neregularnosti djelovanja europskih tijela i institucija, a pravo na pritužbu imaju svi građani Unije, kao i prebivatelji iz svih država članica. Da bismo održali kvalitetu i uspjeh ovoj važnoj funkciji, ključno je osigurati održivo i efikasno financiranje i stoga mi je drago što Revizorski sud pohvaljuje financijsko upravljanje ombudsmana.

Po pitanju revizije, nadam se da će Ombudsman provesti dvije nedovršene mjere iz izvještaja unutarnje revizije, a pohvaljujem napretke i dobru praksu u financijskom upravljanju: osim poboljšanja u financijskom planiranju kojima će se osigurati učinkovitije izvršavanje proračuna, tu je i plan upravljanja za 2012. koji je koristio mjerljive ciljeve kao pokazatelje uspješnosti što je korisno i što se nadam da će koristiti i u idućim proračunskim razdobljima.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovo izvješće. Revizorski sud niti u ovom slučaju nije našao nepravilnosti u poslovanju Ombudsmana. Sva sredstva u poslovanju uložena su u skladu s prethodno definiranim pravilima uz transparentno obrazloženje. Od ukupnog budžeta koji je iznosio 9 516 500 EUR najveći dio, 7 275 000 EUR otpao je na plaće zaposlenih, 1 656 500 EUR uloženo je u održavanje objekata, opremu i ostale troškove poslovanja dok je 585 000 EUR otpalo na posebne aktivnosti institucije. Veliki problem i u ovom slučaju javlja se kod prevođenja materije što se može korigirati na način da se osigura suradnja s ostalim institucijama.

Vrlo je pozitivno što se znatno povećao postotak donesenih odluka vezanih uz pritužbe u roku jedan mjesec nakon zaprimanja prigovora, na takav način u 2012. godini riješeno je čak 85% slučajeva. Naravno, potrebno je nastaviti djelovati u istom smjeru te i dalje raditi na podizanju tog postotka. Europski ombudsman mora podnijeti izvještaj koliko sredstava se ulaže na promociju i na prodor do samih građana s obzirom na njegovu sve veću važnost i društvenu prisutnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az európai ombudsman számára a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres, à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea VIII – Ombudsmanul European.

Constatăm cu satisfacție faptul că, în raportul său anual pentru 2012 referitor la Ombudsmanul European, Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții. Subliniem că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2012 la 9[nbsp ]516[nbsp ]500 EUR, din care suma de 7[nbsp ]275[nbsp ]000 EUR a fost alocată titlului I (cheltuieli privind personalul instituției), suma de 1[nbsp ]656[nbsp ]500 EUR a fost alocată titlului II (clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse), iar suma de 585[nbsp ]000 EUR a fost alocată titlului III (cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice).

Invităm Ombudsmanul să introducă în viitorul său Raport anual de activitate creditele neutilizate pentru serviciile de interpretare solicitate pentru respectivul exercițiu financiar. Solicităm Ombudsmanului să coopereze cu alte instituții în vederea elaborării unei metodologii unitare de prezentare a costurilor aferente traducerilor pentru a simplifica analiza și compararea acestor costuri. Solicităm Ombudsmanului să precizeze detaliat în raportul său anual de activitate cât din buget cheltuiește pentru promovare și pentru comunicarea cu cetățenii.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen