Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2214(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0205/2014

Ingediende teksten :

A7-0205/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.26
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0302

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel Herziene uitgave

9.46. Kwijting 2012: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por registar que a auditoria anual do Tribunal de Contas não encontrou problemas assinaláveis no que diz respeito ao nível das dotações transitadas em 2012. Deste modo, felicito o Centro por respeitar o princípio da anualidade e pela execução atempada do orçamento. Para além disso, registo ainda com satisfação que, segundo o relatório anual de atividades, assim como as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas, o nível e a natureza das transferências em 2012 permaneceram dentro dos limites da regulamentação financeira. Congratulo-me pelo Centro demonstrar, uma vez mais, um bom planeamento orçamental. Termino apelando ao Centro que, por razões de desempenho, comunique os resultados e o impacto da sua ação nos cidadãos europeus de forma acessível, através do seu sítio Web por exemplo, entre outros meios.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1% of EU budget. There is now good progress being made in terms of the agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The Translation Centre for the Bodies of the European Union supports numerous agencies and offices in the accurate translation of important communications.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am susținut acordarea descărcării de gestiune Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene deoarece auditul anual al Curții de Conturi nu a identificat nicio chestiune semnificativă în ceea ce privește nivelul de reportări în 2012. Vreau să remarc, totuși, că Centrul deținea numerar și depozite pe termen scurt în valoare de 35[nbsp ]000[nbsp ]000 EUR la sfârșitul exercițiului 2012. De asemenea, o altă problemă o constituie faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, directorului executiv și cadrelor de conducere nu sunt disponibile publicului. Această situație trebuie remediată în cel mai scurt timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa proposta di risoluzione del Parlamento perché ritengo che un buon lavoro in termini di controllo e gestione del bilancio sia stato svolto dal Centro di traduzione e che quindi meriti di essere valorizzato anche con il mio voto. Ritengo positivo il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro relativi all'esercizio 2012 e che le altre operazioni di gestione finanziaria e di bilancio siano state legittime e regolari. Nulla di particolare è stato rilevato dalla Corte dei conti per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012, mentre il principio dell'annualità è stato rispettato e l'esecuzione del bilancio è stata tempestiva. Accolgo positivamente il fatto che il livello e il carattere degli storni siano rimasti entro i limiti delle regole finanziarie e che il Centro abbia dimostrato una sana programmazione finanziaria. Anche in termini di procedure di appalto e di assunzione non sono stati riscontrati problemi, mentre per quanto riguarda i CV dei membri del CDA ritengo giusta la richiesta del relatore di renderli disponibili al pubblico.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia foi criado em 1994 para prestar os serviços de tradução necessários ao funcionamento das agências especializadas e descentralizadas da União Europeia. Este centro desempenha um importante papel na União Europeia ao assegurar que as 24 línguas oficiais são sempre representadas e respeitadas e que todos os cidadãos obtêm acesso direto à informação desejada na sua própria língua. Felicito então o excelente desempenho do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia e acompanho o relator em todas as suas conclusões.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Petri Sarvamaa sur la décharge 2012 du Centre de traduction des organes de l'Union. Par ce vote nous certifions que les fonds alloués pour l'année 2012 ont été correctement utilisés. Le rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Votando favorevolmente esprimo il mio consenso al discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012. Il Parlamento rileva con soddisfazione che nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace, pertanto, con il Centro per la sua sana programmazione finanziaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le budget du Centre de traduction des organes de l'Union subit lui aussi cette austérité puisqu'il était en baisse de 5 % en 2012. On ne peut que s'en étonner alors que d'importants besoins de traduction restent largement non satisfaits. Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris.

La Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. Cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Je vote contre cette course à l'austérité.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe el Parlamento Europeo ejerce el derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso aprueba la gestión del citado Centro y, como no estoy de acuerdo con ello, no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I am in agreement with this report on 2012 discharge, which discusses the important role of the Translation Centre for the Bodies of the European Union in terms of its support to numerous agencies and offices in the accurate translation of important communications.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge à la directrice du Centre sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels du Centre pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes du Centre. Nous souhaitons toutefois faire une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Por nada ter a opor a dar quitação ao Diretor do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia pela execução do orçamento do Centro para o exercício de 2012, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, sa sjedištem u Luksemburgu, ima vlastitu pravnu osobnost te se samostalno financira naknadama od agencija, ureda i institucija za obavljanje prevoditeljskih usluga. Navedeni centar obavlja poslove prevođenja za druge agencije i institucije Unije te po potrebi pomaže i drugim tijelima koja imaju vlastite prevoditeljske servise kada njihovi kapaciteti nisu dovoljni.

Centar se neprekidno razvija te bilježi porast kako u radu tako i u broju zaposlenika s ciljem obavljanja povećanog opsega posla. Centar trenutno zapošljava oko 140 djelatnika. Važno je napomenuti kako Centar sudjeluje i u radu Međuinstitucionalnog odbora za prevođenje, koji ima za cilj promicati suradnju utemeljenu na načelima supsidijarnosti i racionalizacije u području prevodilaštva što dovodi do znatnih ušteda. Nadam se da će i u nadolazećim godinama Centar nastaviti s uspješnim radom, integrirajući sve službene jezike, uključujući one novijih zemalja članica, na ravnopravan način.

Podržavam odluku Europskog parlamenta o davanju razrješnice direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2012. Konačni proračun Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2012. iznosio je 48 292 749 EUR, što predstavlja smanjenje od 5,86% u odnosu na prijašnju godinu te pohvaljuje Centar zbog dobrog proračunskog planiranja.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - O izvješću imam pozitivno mišljenje. Tijekom godine nije bilo problema s proračunom niti prolongiranja dospjelih obaveza. Također, prema zaključku Revizorskog suda sva plaćanja koja su se odvijala tijekom 2012. godine bila su unutar zacrtanih granica financijskih gabarita zbog čega se može zaključiti kako je planiranje bilo uspješno. Javna nabava provedena je u skladu s pravilima i očekivanjima.

Od svog osnutka 1994. godine, Centar sa sjedištem u Luksemburgu ima svoju pravnu osobnost i samostalno se financira naknadama od agencija, ureda i institucija za obavljene prevoditeljske usluge. Pozitivno gledam i na razvoj samog centra čija se efikasnost višestruko povećala uspoređujući s počecima rada, stoga zaključujem kako se treba nastaviti kretati u istom smjeru. Smatram da je sam Centar vrlo dobro strukturno organiziran s obzirom na to da je sastavljen od Upravnog odbora, predsjednika i tri ureda.

Svako proširenje Europske unije donosi povećanje jezične raznolikosti što automatizmom predstavlja povećanje opsega poslova za sam Centar pa je potrebno na vrijeme poduzimati opširne pripreme da bi se bez neplaniranih poteškoća mogao obavljati planirani posao.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres, à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012.

Eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2012 au condus la o rată de execuție bugetară de 87,45% și rata de execuție a creditelor de plată a fost de 90,23%. Recunoaștem faptul că auditul anual al Curții de Conturi nu a identificat nicio chestiune semnificativă în ceea ce privește nivelul de reportări în 2012. Felicităm Centrul pentru aderarea la principiul anualității și pentru executarea la timp a bugetului său. Constatăm că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, directorului executiv și cadrelor de conducere nu sunt disponibile publicului și invităm Centrul să remedieze de urgență această situație. Solicităm Centrului să comunice într-un mod accesibil, în principal prin intermediul site-ului său de internet, rezultatele activității sale și ce impact are aceasta asupra cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid