Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2219(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0221/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0221/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.29
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0305

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

9.49. Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Aviation Safety Agency works to keep air transport safe and sustainable, allowing for growth and improved safety.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por saudar a adoção pela Agência do período de reserva de um ano, de forma a evitar que sejam confiadas a novos colaboradores da organização missões relativas a dossiês nos quais tenham trabalhado diretamente nos cinco anos anteriores. Observo ainda que, na sequência da recomendação da autoridade de quitação, a Agência incluirá informações e estatísticas relativas à gestão de conflitos de interesses no seu relatório anual de atividades de 2013. No entanto, lamento a falta de informações disponíveis no sítio Web da Agência sobre os membros da Câmara de Recurso. Entendo que os nomes, os currículos e as declarações de interesse desses membros devem ser públicos, pelo que solicito à Agência que resolva esta situação com urgência.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului și implicit pentru acordarea descărcării de gestiune Agenției Europene de Siguranță a Aviației. În ultima perioadă s-au făcut tot mai multe eforturi pentru a se ajunge la un veritabil Cer Unic European. Iar în acest context, consolidarea rolului Agenției Europene de Siguranță a Aviației este esențială. În altă ordine de idei, remarc faptul că au fost adoptate instrucțiuni de lucru atât pentru gestionarea activelor fixe, cât și pentru gestionarea inventarului și a fost realizată o inventariere deplină în 2012, al cărei rezultat a fost lichidarea unor active integral amortizate.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho inteso sostenere la concessione del discarico, in quanto dalla relazione non sono emerse criticità né punti controversi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della concessione del discarico 2012 all'Agenzia europea per la sicurezza aerea poiché la Corte dei Conti ha ritenuto i conti affidabili e le operazioni ad essi sottostanti legittime e regolari. Un corretto funzionamento dell'Agenzia anche dal punto finanziario è molto importante pure in un'ottica futura. Infatti, con l'attuazione del Cielo unico europeo l'Agenzia giocherà un ruolo centrale per la gestione della sicurezza e del traffico aereo. La stabilità economica unita alla preparazione dei suoi funzionari devono pertanto rappresentare una certezza. A tal proposito, mi unisco alla commissione per il controllo dei bilanci nel richiedere al più presto all'Agenzia la pubblicazione dei CV e delle relative dichiarazioni d'interessi di tutti gli alti dirigenti e del direttore generale in favore di una sempre maggiore trasparenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A opinião pública mundial tem sido recentemente alertada, infelizmente pelas piores razões, para o muito que ainda há a fazer no tocante à segurança da aviação. A queda do avião da Malaysia Airlines e o seu desaparecimento puseram a nu que, ao contrário do que era comummente presumido, a rastreabilidade de uma aeronave não é sempre possível e nem o estado e paradeiro dos seus ocupantes. Também por isso, e pelos elevados padrões que impõe às companhias que circulam no seu espaço aéreo, a União Europeia tem todo o interesse em apostar na segurança da aviação. Faço votos para que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação persista no seu labor cada vez mais importante e melhore sempre os seus padrões de execução orçamental de acordo com as melhores práticas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Petri Sarvamaa sur la décharge 2012 de l'agence européenne de la sécurité aérienne. Par ce vote nous certifions que les fonds alloués pour l'année 2012 ont été correctement utilisés. Le rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Étant en désaccord avec la dérèglementation à laquelle conduit cette réforme et aux suppressions de postes au détriment de la sécurité qu'elle entraine chez les régulateurs nationaux, je votre contre. Le budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne est en partie exempt de ces méthodes car il augmente fortement pour accompagner la mise en place du "ciel unique européen". Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la gestión del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe el Parlamento Europeo ejerce el derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso aprueba la gestión de la citada Agencia, y como no estoy de acuerdo con ello no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge, which discusses the important role of European Aviation Safety Agency with its regulatory and executive tasks in the field of civilian aviation safety.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Agence. Nous formulons toutefois une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Por nada ter a opor a dar quitação ao Diretor Executivo da Agência Europeia para a Segurança da Aviação pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2012, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Oblikovanje pravila za sigurnost zračnog prometa važno je kako bi se približili cilju jedinstvenog europskog neba što je važno u sklopu ciljeva mobilnosti građana Europske unije, ali i efikasnosti onih koji često zbog poslovnih razloga putuju avionom na europskim relacijama. Zato je rad Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost vrlo važan, a njene ovlasti mogle bi se i dodatno proširiti uslijed preispitivanja zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu.

Zato mi je drago što su razina i narav financijskih prijenosa 2012. te proračunsko planiranje na visokoj razini, iako po pitanju transparentnosti i postupaka zapošljavanja te unutarnje kontrole još ima mjesta za napredak, pogotovo u slučaju navedenom u izvješću o zapošljavanju djelatnika bez potrebne diplome.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost ima presudnu ulogu u održavanju i poboljšavanju razine sigurnosti zračnog prometa u EU-u. Kompleksnost tog posla Agenciji nameće brojne zadatke koji zahtijevaju stručne djelatnike, visoke tehnološke standarde i naravno, optimalnu financijsku konstrukciju. Stoga ne čudi povećanje proračuna Agencije za 7% u 2012. u odnosu na 2011., kao ni povećanje udjela Unije u proračunu Agencije za 6,95% u 2012. u odnosu na 2011.

Bez obzira što nije lako prihvatiti povećanje novčanih izdataka u vremenu ekonomske krize, mišljenja sam da je takav rezultat realan i očekivan. Naime, zračni promet rapidno raste, a s njime i troškovi kontrole zračnog prometa. Bitno je naglasiti da su izdaci Agencije u 2012. ostali u zadanim okvirima, a sve kao rezultat realnog planiranja proračuna.

Pozdravljam i činjenicu da su od 5 primjedbi koje je Revizorski sud naglasio u svom izvješću u 2011. 3 već označene kao riješene, a 2 su u postupku rješavanja. Također, korektivne mjere, koje je Agencija poduzela kao odgovor na Rezoluciju Parlamenta iz 17. travnja 2013. kojom se naglašavaju anomalije u procesu selekcije kandidata i pojava konflikta interesa, predstavljaju pozitivan pomak u reduciranju istih.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2012.

Reamintim rolul esențial jucat de agenție în asigurarea unui nivel maxim de siguranță a aviației pe întreg teritoriul Europei și că actuala revizuire a reglementărilor referitoare la cerul unic european ar putea să conducă la extinderea competențelor Agenției. În cazul unei astfel de extinderi a competențelor, insistăm asupra necesității de a pune la dispoziția agenției resursele financiare, materiale și umane care să îi permită să își îndeplinească cu succes atribuțiile care i-au fost încredințate.

În raportul său privind conturile anuale, Curtea de Conturi a indicat că, dintre cele cinci observații formulate în 2011, două măsuri de corecție întreprinse în urma observațiilor din exercițiul precedent sunt prezentate ca fiind „în curs”, iar altele trei ca fiind „finalizate”.

Salutăm adoptarea de către Agenție a unei perioade de neafectare de un an, în cursul căreia oricărei persoane nou-sosite în organizație nu i se vor aloca direct dosare cu care a lucrat în mod direct în cursul celor cinci ani care preced sosirea sa în organizație. De asemenea, solicităm Agenției să comunice într-un mod accesibil, în principal prin intermediul site-ului său de internet, rezultatele activității sale și impactul acesteia asupra cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου