Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2212(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0235/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0235/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.34
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0310

Debates
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele Pārskatītā redakcija

9.54. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Environment Agency has the task of providing sound, independent information on the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por registar que a Agência irá realizar uma avaliação para identificar o grau de exposição, tendo em vista reforçar ou suplementar a sua política em matéria de gestão e prevenção de conflitos de interesses. Irá igualmente avaliar a sua execução, acompanhamento e comunicação de informações durante o primeiro trimestre de 2014, com base nas orientações da Comissão sobre a prevenção e a gestão de conflitos de interesses nas agências descentralizadas da União Europeia. Deste modo, insto a Agência a informar a autoridade de quitação dos resultados da avaliação assim que estejam disponíveis. Observo ainda que os currículos e as declarações de interesses dos membros do Conselho de Administração, dos membros do Comité Científico, do Diretor Executivo e dos quadros superiores não estão disponíveis publicamente e solicito à Agência que corrija esta situação de forma prioritária.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului deoarece, spre deosebire de anii trecuți, Agenția Europeană de Mediu a reușit o execuție bugetară mult mai transparentă în anul 2012, iar observațiile Parlamentului și ale Curții de Conturi au fost luate în considerare, îmbunătățindu-se în mod clar gestiunea bugetului. Remarc însă că, similar anilor anteriori, cheltuielile de misiune ale directorului executiv al Agenției au fost considerabil mai mari decât cele ale directorilor executivi ale altor agenții. De asemenea, ca în cazul multor alte agenții ale Uniunii, CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, ale membrilor Comitetului științific, ale directorului executiv și ale personalului de conducere nu sunt publice.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Parlamentul European a acordat directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2012. În conformitate cu raportul anual de activitate, precum și cu constatările auditului Curții de Conturi, nivelul și natura transferurilor în 2012 s-au menținut în limitele normelor financiare. Agenția a dat dovadă de o planificare bugetară eficientă și de executarea la timp a bugetului său. În plus, Agenția a finalizat aplicarea tuturor măsurilor implicate de comentariile anterioare formulate de Curtea de Conturi. În urma constatării că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, ale membrilor Comitetului științific, ale directorului executiv și ale personalului de conducere nu sunt publice, consider întemeiată cerința ca Agenția să remedieze de urgență această situație.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della concessione del discarico 2012 all'Agenzia europea dell'ambiente perché la sua amministrazione risulta corretta, pienamente in linea con le indicazioni fornite dalla Corte dei conti e le sue relazioni risultano prive di errori significativi. Accolgo con favore il fatto che tutte le indicazioni riguardanti il discarico dell'anno precedente sono state affrontate e risolte. Spero che questa disponibilità dell'Agenzia a collaborare con la Corte dei conti continui anche negli anni futuri e a tal proposito si forniscano maggiori indicazioni sulle spese di missione, estremamente elevate, iscritte a bilancio 2012, e che si migliori la trasparenza rendendo pubblici i CV e le dichiarazioni d'interessi dei dirigenti utilizzando il sito web dell'agenzia, che dovrebbe essere utilizzato anche per fornire maggiori informazioni ai cittadini circa l'operato dell'ente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A Agência Europeia do Ambiente exerce um trabalho importante de coordenação em rede de todos os organismos e organizações que tutelam o ambiente na União Europeia, fornecendo informação precisa e exata. Felicito então o excelente desempenho da Agência Europeia do Ambiente e o facto de ter concluído todas as medidas tomadas no seguimento das observações anteriores do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Petri Sarvamaa sur la décharge 2012 de l'agence européenne pour l'environnement. Par ce vote nous certifions que les fonds alloués pour l'année 2012 ont été correctement utilisés. Le rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Tenendo conto che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 e che le operazioni alla base dei conti annuali dell'Agenzia sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari, il Parlamento europeo approva quest'oggi la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Agence européenne pour l'environnement n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la gestión del presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe el Parlamento Europeo ejerce el derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso aprueba la gestión de la citada Agencia y, como no estoy de acuerdo con ello, no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I am in agreement with the report on the 2012 discharge which discusses the important role of the European Environmental Agency in providing a major information source for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy as well as for the general public.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Agence. Nous formulons toutefois une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Por nada ter a opor a dar quitação ao Diretor Executivo da Agência Europeia do Ambiente pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2012, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europska agencija za okoliš ima za cilj osigurati kvalitetne i neovisne informacije o okolišu. Riječ je o ključnom izvoru informacija za sve čimbenike, uključujući i širu javnost, vezano za razvoj, donošenje, provedbu i vrednovanje politike o okolišu. Navedena agencija pomaže Zajednici i državama članicama u donošenju informiranih odluka o poboljšanju okoliša na način da objedinjuje pitanja o okolišu u ekonomske politike te koordinira Europsku informacijsku i promatračku mrežu za okoliš.

Podržavam razrješnicu koju je Europski parlament dao izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2012. Konačni proračun agencije za financijsku godinu 2012. iznosi 41 700 000 EUR, što predstavlja povećanje od 1,25 % u odnosu na prethodnu godinu.

Slažem se s mišljenjem kolege Sarvame koji žali zbog činjenice da su troškovi službenih putovanja izvršnog direktora Agencije za 2012. znatno veći od troškova putovanja izvršnih direktora drugih agencija te je potrebno dodatno pojasniti navedenu situaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Proračun Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2012. iznosi 41 700 000 EUR, što predstavlja povećanje proračuna za 1,25% uspoređujući s proračunom 2011. No ono što je pohvalno, i što je bitno naglasiti, je da je udio sredstava Unije u proračunu Agencije pao za 0,23% u odnosu na 2011. Pohvalno je i što je Agencija ispravila sve primjedbe koje su se odnosile na razrješnicu iz 2011. Stopa provedbe za 2012. iznosi 99,19%, a stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosi 89,41%.

Međutim, bitno je istaknuti i primjedbe koje se moraju uvažiti za naredno razdoblje. Naime, Agencija je u 2012. dodijelila bespovratna sredstva u okviru tri programa, i ta dodijeljena sredstva predstavljaju 27% ukupnih operativnih troškova, s tim da Agencija obično ne traži da korisnici dostave dokumentaciju kojom bi potvrdili prihvatljivost i točnost prikazanih troškova.

Također, negativnost predstavlja i činjenica da su troškovi službenih putovanja izvršnog direktora Agencije za 2012. znatno veći od troškova izvršnih direktora drugih agencija. Stoga bi bilo poželjno da Agencija dodatno objasni ove troškove nadležnom tijelu za davanje razrješnice za 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament halassza el határozatát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésére vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2012. Potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 41[nbsp ]700[nbsp ]000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 1,25[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011. Potrivit situațiilor sale financiare, contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2012 s-a ridicat la 35[nbsp ]363[nbsp ]354,85 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 0,23[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011. Salutăm îmbunătățirea ratei de ocupare a Agenției comparativ cu 2011, astfel că, la sfârșitul anului 2012, 131 din 136 de posturi erau ocupate și Autoritatea a angajat 86 de agenți contractuali și experți naționali detașați.

Agenția va realiza o evaluare pentru a identifica gradul său de expunere în vederea consolidării sau completării politicii sale în materie de gestionare și prevenire a conflictelor de interese și în scopul evaluării punerii în aplicare, monitorizării și raportării acesteia în primul trimestru al anului 2014 pe baza Orientărilor Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE.

Invităm Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării de îndată ce sunt disponibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens. Following last year’s decision to initially postpone the discharge for the EEA I welcome the improvements in budget expectation that have been undertaken by this agency.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika