Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2013/2242(DEC)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0234/2014

Textos apresentados :

A7-0234/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Votação :

PV 03/04/2014 - 7.39
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2014)0315

Debates
Quinta-feira, 3 de Abril de 2014 - Bruxelas Edição revista

9.59. Quitação 2012: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Institute of Innovation and Technology works to enhance Europe’s ability to innovate, which translates into adapting quickly to the fast pace of development, providing solutions to rapidly emerging societal problems and developing products that meet the demands and desires of consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que o Tribunal de Contas afirmou ter obtido garantia suficiente de que as contas anuais do Instituto relativas ao exercício de 2012 são fiáveis. No obtendo, no entanto, suficiente e adequada comprovação, no quadro da sua auditoria, de que as operações subjacentes são legais e regulares. No entanto, lamento que o Tribunal de Contas tenha considerado que a qualidade dos certificados de auditoria não é adequada em muitos casos, constatando que, no final de 2012, o Instituto introduziu verificações ex post complementares para as subvenções relativas às atividades de 2011. Estas foram executadas por gabinetes de auditoria independentes e são consideradas fiáveis e tiveram como objetivo obter um segundo nível de garantia quanto à legalidade e regularidade das operações relativas às subvenções. Lamento que os resultados das ex post tenham confirmado que as verificações ex ante não eram completamente eficazes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea descărcării de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru 2012. Activitatea Institutului are un impact important asupra obiectivelor stabilite în cadrul strategiei Europa 2020, din punctul de vedere al inovației la nivelul UE și nu numai. Cu toate că situația privind calitatea îndoielnică a certificatelor de audit trebuie remediată cât mai curând, conturile anuale cu privire la exercițiul bugetar în anul 2012 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Proprio perché la relazione evidenzia la mancanza di legittimità e di regolarità nel bilancio dell'Istituto, ho deciso di non votare a favore del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa risoluzione poiché ritengo che il lavoro svolto dall'Istituto in termini di bilancio e i controlli compiuti dalla Corte dei conti siano stati ben condotti e meritino la mia fiducia e il mio supporto. Nonostante la Corte dei conti abbia riscontrato che la qualità dei certificati di audit è in molti casi inadeguata, la Corte ha affermato che le operazioni alla base dei conti annuali per l'esercizio 2012 sono legittime e regolari in tutti gli aspetti rilevanti. Ritengo inoltre positivo il fatto che non ci siano state osservazione da parte della Corte in materia di storni, procedure d'appalto e d'assunzione e che per quanto riguarda i conflitti d'interesse l'Istituto disponga già di norme quadro che li disciplinano. Ritengo sia condivisibile e giusta la richiesta del relatore riguardo alla pubblicazione delle dichiarazioni d'interesse dei membri del CDA. Infine, credo ci sia ancora molto da fare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni della IAS e i controlli interni. Per questo, però, il Parlamento bene ha fatto a stimolare l'Istituto affinché proceda spedito verso una risoluzione dei problemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A inovação e a tecnologia são pilares das políticas de coesão. O investimento nestas áreas assume importância em diversos níveis, pelo que esta instituição deve continuar a desempenhar o seu importante papel. Desta forma, voto favoravelmente esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Esortando l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia a comunicare i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, soprattutto attraverso il suo sito Internet, il Parlamento approva oggi la relazione che concede il discarico al direttore dell'Istituto per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión del citado Instituto, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I am in agreement with the report on the 2012 discharge that discusses the important role of the European Institute of Innovation and Technology, which is designed to assist innovation, research and growth in the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de l’Institut sur l'exécution du budget de l’Institut pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Institut pour l'exercice 2012 étaient fiables, mais qu'elle n'avait pas pu recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour étayer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, nous approuvons la clôture des comptes de l’Institut.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója számára az Intézet 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (IEIT), prin care se acordă directorului IEIT descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor pentru execuția bugetului IEIT aferent exercițiului financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului IEIT aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul definitiv al IEIT aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 95[nbsp ]300[nbsp ]000[nbsp ]EUR, credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere de 48,87% față de bugetul pentru 2011, și 77[nbsp ]090 000[nbsp ]EUR credite de plată. Contribuția globală a Uniunii la bugetul IEIT pentru exercițiul financiar 2012 s-a ridicat la 68[nbsp ]697[nbsp ]863[nbsp ]EUR, față de 8[nbsp ]043[nbsp ]439,83[nbsp ]EUR în 2011.

Constatăm că IEIT a efectuat, ca parte integrantă a verificărilor sale ex ante, verificări tehnice pentru toate proiectele finanțate. Cu toate acestea, regretăm faptul că lipsa unor obiective cuantificabile a împiedicat evaluarea eficace a activităților și a rezultatelor proiectelor și invităm IEIT să remedieze această situație și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Razina buke u cestovnom prometu utječe na kvalitetu života građana EU-a, posebno u urbanim područjima. Sukladno tome, Komisija i države članice trebale bi poduzeti korake u podizanju razine svijesti unutar Unije, te promicati javni prijevoz, šetnju i biciklizam. Ova Uredba uspostavlja okvir koji pruža inicijativu za inovacije u skladu s potrebama društva, s tim da se ni na koji način ne ograničava ekonomska sloboda koja je značajna za industriju.

Podržala sam preporuke izvjestitelja koji predlaže poboljšanja prijedloga Komisije kroz uvođenje kvalifikacijskog cestovnog sustava koji će omogućiti državama članicama i njihovim nacionalnim i lokalnim vlastima da učinkovitije prate i procjenjuju kvalitetu površina ceste s ciljem smanjivanja buke.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Aviso legal - Política de privacidade