Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2218(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0196/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0196/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.42
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0318

Debates
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele Pārskatītā redakcija

9.62. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Maritime Safety Agency provides technical assistance and support to the Commission and the Member States in the development and implementation of EU legislation on maritime safety, pollution by ships and maritime security.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, observando com preocupação que a auditoria anual do Tribunal de Contas deu conta de uma autorização orçamental irregular de um montante de 800 mil euros, que não correspondia a um compromisso jurídico existente. Tomo ainda nota da resposta da Agência, segundo a qual essa irregularidade se deve a um atraso na assinatura de um contrato. Recordo à Agência, no entanto, que é seu dever garantir a regularidade das suas contas anuais e, a este respeito, acolho favoravelmente a decisão de introduzir procedimentos anuais de análise orçamental para evitar que este tipo de situação se volte a verificar. Assinalo, no entanto, que os esforços de supervisão do orçamento durante o exercício de 2012 resultaram numa taxa de execução orçamental de 94 % e numa taxa de execução orçamental das dotações para pagamentos de 89 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat pentru închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2012. Siguranța maritimă din Europa este extrem de importantă, iar agenția are rolul de a acționa ca un garant al acesteia. În scopul de a-și îndeplini cu succes atribuțiile, Agenția trebuie să beneficieze de sprijin financiar adecvat, dar să și asigure executarea rațională și conformă a bugetului. Neregulile constatate de Curtea de Conturi, în valoare de 0,8 milioane de euro trebuie evitate pe viitor, printr-o analiză bugetară corectă și transparentă. De asemenea, remarcăm nevoia de îmbunătățire a procedurilor contabile și a informațiilor privind costurile.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Nonostante la Corte dei conti abbia rilevato un'irregolarità di bilancio pari a circa 800[nbsp ]000 EUR, le motivazioni fornite dall'Agenzia sono accettabili e la volontà dimostrata nell'impedire il ripetersi di tale mancanza è convincente. D'altro canto, la gestione finanziaria appare regolare nonostante la mole di lavoro crescente sottoposta all'Agenzia. Per questi motivi ho votato a favore per concedere il discarico 2012 all'Agenzia, pur invitandola a non ripetere irregolarità di bilancio e di trasparenza nelle assunzioni come accaduto in passato. A tal proposito si ritiene fondamentale l'utilizzo del web per rendere pubblici i CV del consiglio d'amministrazione e le relative dichiarazioni d'interesse. Sottolineando il ruolo fondamentale che l'Agenzia riveste in quanto garante della sicurezza marittima in Europa e il fatto che le sue competenze sono state rafforzate a seguito dell'adozione del suo nuovo regolamento di base nel febbraio 2013, concordo sulla necessità di dotare l'Agenzia delle risorse finanziarie, materiali e umane che le occorrono per svolgere con successo i suoi compiti, esigendo però il sempre corretto impiego di esse e una verifica costante del suo operato.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - As importantes funções que a EMSA assume no contexto da segurança marítima são cada vez mais pertinentes na segurança europeia. Questões como a poluição marítima, o comércio e as navegações marítimas são de tal ordem importantes no processo de globalização que a UE nunca poderá dispensar esta Agência. Desta forma, voto favoravelmente esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - L'Agenzia europea per la sicurezza marittima ricopre un ruolo fondamentale in quanto garante della sicurezza marittima in Europa. Come sapete, le sue competenze sono state rafforzate a seguito dell'adozione del suo nuovo regolamento di base nel febbraio 2013. In tal senso, con il voto di oggi vogliamo sottolineare, ancora una volta, la necessità di dotare l'Agenzia delle risorse finanziarie, materiali e umane che le occorrono per svolgere con successo i suoi compiti. Concordo, quindi, con la concessione del discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Agencia, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the important role of the European Maritime Safety Agency with its responsibility to reduce the risk of maritime accidents, marine pollution from ships and the loss of human lives at sea by helping to enforce the pertinent EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer a décharge au directeur de l’Agence sur l'exécution du budget de l’Agence pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Agencija je jamac pomorske sigurnosti u Europi, pogotovo nakon što su joj nadležnosti proširene nakon usvajanja nove osnovne uredbe o njoj u veljači 2013. Stoga je potrebno Agenciji osigurati financijske, materijalne i ljudske resurse kako bi joj se omogućilo da uspješno obavlja svoje zadaće.

Vidljivo je da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2012. rezultirali visokom stopom provedbe, kao i stopom izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje. Agencija se pridržavala načela i pravovremeno je ispunila proračun. Prijenosi sredstava su ostali u granicama financijskih izvještaja.

Potvrđeno je da je Agencija usvojila politiku izbjegavanja sukoba interesa kod aktivnosti ocjenjivanja sigurnosti i nadzora, kao i politiku vezanu uz sukobe interesa za članove Upravnog odbora u studenom 2013. Prema izvješću nema nepravilnosti vezanih za postupak nabave i zapošljavanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), par écrit. – I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors, therefore, I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2012. Agenția are datoria de a se asigura că, prin recurgerea la toate economiile posibile și prin utilizarea inteligentă a structurilor administrative existente, își poate îndeplini competențele nou-atribuite fără o creștere bugetară inutilă, ținând cont de faptul că Agenția trebuie să evite suprapunerile inutile cu activitatea autorităților naționale.

Constatăm cu îngrijorare faptul că Curtea de Conturi a identificat deficiențe în ceea ce privește transparența a două proceduri de recrutare desfășurate în prima jumătate a anului 2012, întrucât nu s-au stabilit înainte de examinarea candidaturilor nici întrebările care urmau să fie utilizate pentru testele scrise și pentru interviuri și nici ponderea acestora. În plus, nu s-a stabilit nici punctajul minim pe care candidații trebuiau să îl obțină pentru a fi înscriși pe lista candidaților eligibili.

În urma observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la exercițiul anterior, Agenția a pus în aplicare măsuri corective, astfel încât nu au mai fost detectate astfel de deficiențe în cele două proceduri de recrutare auditate care s-au desfășurat în a doua jumătate a anului 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika