Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2013/2228(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0209/2014

Textos presentados :

A7-0209/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Votaciones :

PV 03/04/2014 - 7.44
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0320

Debates
Jueves 3 de abril de 2014 - Bruselas Edición revisada

9.64. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Ferroviaria Europea (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Railway Agency works to provide the EU Member States and the Commission with technical assistance in the fields of railway safety and interoperability.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, registando, com base em informações da Agência, que foram implementadas medidas corretivas para reduzir o impacto negativo sobre as atividades da Agência do elevado índice de rotatividade do pessoal operacional. Peço, no entanto, à Agência que informe a autoridade de quitação sobre o impacto das medidas tomadas. Registo ainda que devem ser implementadas medidas para corrigir as deficiências relacionadas com as dotações transitadas, nomeadamente, a implementação de regras mais estritas no que respeita à data-limite para a assinatura de contratos e a revisão de contratos específicos de informática. De modo a permitir uma faturação em linha com os resultados e a introdução pelo Centro de Tradução de um novo sistema de faturação para os órgãos da União Europeia, o que permite reduzir as transições de dotações no domínio da tradução.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. - I voted against the discharge of the Railway Agency in particular because of the wastefulness of its two headquarters in Lille and Valenciennes, two cities that are 50 kilometres apart. This is a very good example of European duplication and waste, though one that still falls short of the two seats of this Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Vasúti Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acordării descărcării de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2012 în cazul Agenției Europene a Căilor Ferate. Cu toate acestea, nu consider oportun faptul că Agenția își desfășoară activitatea în două sedii diferite. Nu există nicio justificare pentru acest lucru, iar mai grav este faptul că apar costuri suplimentare inutile, într-o perioadă în care disciplina bugetară este vitală atât la nivel național, cât și european. În ciuda acestui fapt, auditul Curții de Conturi nu a constatat nicio problemă majoră în ceea ce privește reportările în 2012, așadar felicit și eu Agenția pentru execuția la timp a bugetului.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Sebbene la relazione sia equilibrata, non ho votato a favore della concessione del discarico per l'Agenzia ferroviaria europea perché essa continua a mantenere, ingiustificatamente, due sedi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della concessione del discarico 2012 all'Agenzia ferroviaria europea poiché dalla relazione annuale che ha presentato la Corte dei conti emerge una gestione finanziaria corretta e virtuosa sotto molti aspetti. Si nota come negli ultimi anni l'Agenzia abbia attuato una razionalizzazione delle risorse che ben si addice alle raccomandazioni espresse in passato dal Parlamento. Tuttavia, così come per il Parlamento, resto contraria all'utilizzo di due sedi (Lille e Valenciennes), invitando l'Agenzia a scegliere di razionalizzare questa spesa inutile, scegliendo una sola sede che diventerà punto di rifermento per un sistema ferroviario europeo più efficiente e sicuro. Così come per molte altre istituzioni europee, si raccomanda la massima trasparenza mediante l'utilizzo del web per rendere pubblici i CV dei membri del consiglio d'amministrazione e un efficiente sistema di audit interno, il quale risulta ancora relativamente carente per l'agenzia in questione. In conclusione, la prospettiva di un futuro rafforzamento delle competenze dell'Agenzia renderà necessario assegnarle le risorse finanziarie, materiali e umane che le consentano di adempiere con successo alle proprie mansioni. Pertanto, è fondamentale che il suo operato anche in termini finanziari sia impeccabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Vasúti Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - As linhas ferroviárias de toda a União são um excelente elo de ligação entre todos os Estados-Membros, beneficiando assim a integração europeia. A concorrência entre empresas ferroviárias e sua regulação, como a aplicação de fundos e ajudas em projetos aos Estados-Membros estão dependentes desta Agência. No futuro, prevejo o ganhar de importância desta instituição, já que o comboio é o meio de transporte mais ecológico e com menos custos económicos que se pode ter. Numa Europa a recuperar da crise, esta agência terá de fazer o acompanhamento da evolução das ferrovias na dinâmica do processo de recuperação. Por isso, também apoio esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Dopo aver preso visione dei conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea, della relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia e della raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014, il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Agence ferroviaire n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Agencia, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge that discusses the important role of the European Railway Agency, which was established to create a competitive European railway area, by increasing cross-border compatibility of national systems, and in parallel ensuring the required level of safety.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Glavni zadatak Europske agencije za željeznice je usklađivanje tehničkih i radnih pravila među zemljama članicama Unije te usklađivanje rada svih nacionalnih željeznica unutar Europske unije s ciljem interoperabilnosti transeuropske željezničke mreže.

Budući da je mobilnost građana iznimno važna, a cilj Komisije je da do 2050. željeznički promet uzima udio od 50% ukupnog prometa, uloga Europske agencije za željeznice je iznimno važna. Slažem se da će se dodjeljivanje resursa Agenciji morati revidirati budući da je nadležnost Agencije trenutno u stanju revizije radi četvrtog željezničkog paketa, kako bi Agencija mogla što bolje nastaviti sa svojim djelatnostima.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2012. Reamintim rolul esențial jucat de Agenție în ceea ce privește securitatea și interoperabilitatea sistemelor feroviare în Europa. În prezent are loc o revizuire a competențelor Agenției în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar și insistăm asupra necesității de a pune la dispoziția Agenției resursele financiare, materiale și umane care să îi permită să își îndeplinească cu succes atribuțiile care îi sunt încredințate.

Deplângem faptul că folosirea a două sedii (Lille și Valenciennes) pentru desfășurarea activităților generează costuri suplimentare pentru Agenție și solicităm deciderea unui sediu unic al Agenției, amplasat într-un loc ușor accesibil prin intermediul transportului public, pentru a economisi resursele limitate și a asigura o funcționare mai eficientă.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad