Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2239(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0231/2014

Ingediende teksten :

A7-0231/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.45
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0321

Debatten
Donderdag 3 april 2014 - Brussel Herziene uitgave

9.65. Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor effecten en markten (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Securities and Markets Authority works to enhance the protection of investors and reinforce stable and well functioning financial markets in the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, constatando com preocupação que, segundo o relatório anual de auditoria do Tribunal de Contas, 14 % do total das dotações foi anulado e que 21 % das dotações autorizadas transitaram para 2013. Reconheço, porém, que o elevado nível de anulações se deve principalmente ao facto de o orçamento ter sido elaborado com base no total preenchimento do quadro de efetivos no início de 2012, ao passo que alguns recrutamentos só foram efetuados ao longo do ano. Outra razão são os atrasos nos concursos no domínio da informática. No entanto, observo com apreensão que o nível de dotações autorizadas transitadas é elevado, ascendendo a 39 % para o título II e a 52 % para o título III. Reconheço ainda que, no que se refere ao título II, esta situação se deve principalmente ao facto de um importante contrato de obras a realizar nas instalações da Autoridade ter sido adjudicado em dezembro de 2012. Quanto ao título III, o elevado nível de dotações autorizadas transitadas decorre do caráter plurianual de importantes projetos de desenvolvimento informático e de atrasos nos respetivos concursos.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea propunerii privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2012. Fiind una dintre cele trei autorități europene de supraveghere economică și financiară, deci aflată încă în faza de instituire, Autoritatea a beneficiat de o creștere de aproximativ 20% față de bugetul pentru 2011. Cu toate acestea, finanțarea va rămâne în continuare inflexibilă și pasibilă de a pune în pericol independența acestei autorități, dacă nu se renunță în viitorul apropiat la sistemul de finanțare mixtă. Dat fiind rolul exercitat de Autoritate în promovarea stabilității și siguranței piețelor financiare, este foarte important ca rezultatele și impactul activității acesteia să fie făcute publice și accesibile cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa relazione perché ritengo rimarchevole e decisivo il ruolo svolto dal Parlamento europeo nell'istituzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, e che, essendo essa ancora in fase di avviamento, un maggior coordinamento a livello europeo debba essere necessario. Considero la promozione della stabilità e la sicurezza dei mercati finanziari, attraverso un'opera di sicuro funzionamento dei mercati azionari europei essenziale alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro e di una crescita sostenibile assolutamente condivisibile e da sostenere ulteriormente. Apprezzo quindi la concessione del discarico al direttore esecutivo dell'Autorità e l'approvazione della chiusura dei conti, con la conseguente pubblicazione delle decisioni sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Apprezzo in particolare l'adozione e l'attuazione da parte dell'Autorità dei requisiti di base per tutte le norme di controllo interno e mi unisco all'invito proposto dal relatore a rendere disponibili i curricula vitae e le dichiarazioni d'interesse al pubblico, così come concordo con la richiesta di comunicare i risultati e l'impatto delle attività dell'Autorità sui cittadini europei in modo accessibile principalmente attraverso il suo sito web, in un'ottica di trasparenza e buona informazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha un ruolo strategico in relazione all'economia europea poiché promuove la stabilità e la sicurezza dei mercati finanziari, garantisce la stabilità del sistema finanziario europeo e determina il funzionamento sicuro dei mercati azionari europei. Non avendo rilevato preoccupazioni o errori nella documentazione presentata ed esprimendo voto favorevole, il Parlamento concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului de descărcare de gestiune pentru Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea și legalitatea conturilor anuale și regularitatea operațiunilor subiacente ale Autorității pentru exercițiul financiar 2012. Autoritatea a pus în aplicare în 2012 o monitorizare mai strictă a execuției bugetare de către conducere, pentru a garanta luarea de măsuri de corecție în timp util în ceea ce privește ratele de execuție scăzute ale creditelor de angajament. De asemenea, formularele de recrutare au fost revizuite în vederea îmbunătățirii procedurilor de recrutare, iar o nouă politică privind conflictele de interese urmează să fie adoptată de Consiliul de administrație pentru a se asigura un proces decizional neutru și transparent.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Autorité européenne des marchés financiers n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Autoridad Europea de Valores y Mercados para el ejercicio 2012, ni tampoco a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Autoridad, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. La Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012, pero valorándola positivamente. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión ni tampoco a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge that discusses the important role of the European Securities and Market Authority, which works in the field of securities legislation and regulation to improve the functioning of financial markets in Europe, strengthening investor protection and cooperation between national competent authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de l’Autorité sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Autorité pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Autorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala je neovisno tijelo EU-a i dio je Europskog sustava financijskih supervizora. Navedeno je tijelo usmjereno doprinosu stabilnosti financijskog sustava Unije kroz osiguranje cjelovitosti, transparentnosti, učinkovitosti i urednog djelovanja financijskih tržišta te kroz povećanje zaštite investitora.

Europski parlament odlučio je dati razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2012. te podržavam tu odluku. Ukupni doprinos Unije proračunu Nadzornog tijela za financijsku godinu 2012. iznosio je 6 408 000 EUR, što predstavlja smanjenje od 5,54 % u odnosu na 2011.

Slažem se s kolegom Sarvamom koji smatra kako je uloga Nadzornog tijela u promicanju stabilnosti i sigurnosti financijskih tržišta i stabilnosti financijskog sustava te u omogućavanju sigurnih operacija na europskom tržištu vrijednosnih papira ključna za ostvarivanje gospodarskog oporavka i stvaranje održivih radnih mjesta i rasta u Europi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Uvažavajući mišljenje Revizorskog suda prema kojemu godišnji financijski izvještaji ESMA-e u svim značajnim aspektima objektivno prikazuju financijsko stanje ESMA-e 2012. i da su godišnji financijski izvještaji za godinu 2012. zakoniti i pravilni u svim značajnim aspektima, glasam za prijedlog zatvaranja računa Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2012.

Uloga ESMA-e u promicanju stabilnosti i sigurnosti financijskih tržišta i financijskog sustava ključna je za ostvarivanje gospodarskog oporavka i stvaranje održivih radnih mjesta i rasta u Europi, no potrebno je i usvajanje korektivnih mjera u sklopu planiranja i izvršenja proračuna i veća transparentnost u postupku zapošljavanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP), prin care se acordă directorului executiv al AEVMP descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor pentru execuția bugetului AEVMP aferent exercițiului financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEVMP aferent exercițiului financiar 2012.

Bugetul AEVMP aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 20[nbsp ]279[nbsp ]000[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 19,53[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011, iar contribuția globală a Uniunii la bugetul AEVMP pentru exercițiul financiar 2012 s-a ridicat la 6[nbsp ]408[nbsp ]000 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 5,54 %[nbsp ]față de 2011. Potrivit raportului anual de audit al Curții de Conturi, 2[nbsp ]800[nbsp ]000 EUR (14[nbsp ]%) din creditele totale au fost anulate, iar 4[nbsp ]200[nbsp ]000 EUR (21[nbsp ]%) din creditele angajate au fost reportate în 2013. Nivelul ridicat al anulărilor rezultă, în principal, din faptul că bugetul a fost întocmit pe baza unei scheme de personal completate în totalitate la începutul exercițiului 2012 și ca urmare a întârzierilor care au afectat procedurile de achiziții în domeniul informatic.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid