Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2217(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0182/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0182/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.46
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0322

Doslovno izvješće
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles Revidirano izdanje

9.66. Razrješnica za 2012.: Europska zaklada za osposobljavanje (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Training Foundation helps transition and developing countries to harness the potential of their human capital through the reform of education, training and labour market systems in the context of the EUʼs external relations policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que o Tribunal de Contas indicou que obteve garantias razoáveis de que as contas anuais da Fundação relativas ao exercício de 2012 são fiáveis e de que as operações subjacentes são legais e regulares. No entanto, chamo a atenção para o importante papel da Fundação para melhorar o desenvolvimento do capital humano nos países parceiros. Congratulo-me, neste contexto, com o cumprimento dos objetivos do programa de trabalho, no qual destaco positivamente o aumento do número de realizações no domínio empresarial em 2012, detalhado no relatório anual de atividades. Reconheço a importância das atividades da Fundação em questões como o emprego jovem, uma atenção renovada à educação e à formação profissional, assim como à dimensão das competências das pequenas e médias empresas e dos processos de migração.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Képzési Alapítvány 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui raport. Consider că nu există motive pentru a amâna închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2012, mai ales că putem observa faptul că măsurile de corecție adoptate ca răspuns la observațiile referitoare la exercițiul precedent au fost implementate. În plus, nivelul total al creditelor angajate a fost de 99,9[nbsp ]%, așadar se poate constata faptul că angajamentele au fost efectuate în timp util, iar per ansamblu, planificarea bugetară a fost una eficientă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione che analizza il discarico alla Fondazione europea per la formazione professionale e quindi non l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Este de remarcat rolul important pe care Fundația l-a jucat contribuind la îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman în țările partenere; salutăm realizarea obiectivelor programului de lucru, după cum o demonstrează creșterea numărului rezultatelor instituționale în 2012, prezentate detaliat în raportul anual de activitate, precum și accentul pus în activitatea Fundației pe aspectele importante privind încadrarea în muncă a tinerilor și concentrarea reînnoită asupra educației și formării profesionale, a aspectului calificărilor în legătură cu IMM-urile și a proceselor de migrație.

Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2012, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2012 este clar prezentată. Nivelul global al creditelor angajate a rămas ridicat (99,9%) în 2012 și acestea au fost executate în timp util, ceea ce indică o planificare bugetară corespunzătoare. Pe baza conturilor anuale ale Fundației este reflectată situația problematică a sediului Fundației, care a rămas nerezolvată în 2012, în pofida acțiunilor de prevenire și de atenuare întreprinse. Salut încheierea unui acord cu autoritățile regionale în 2013, care asigură continuarea activităților Fundației în perioada 2013-2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato favorevolmente alla concessione del discarico per l'anno 2012 per la Fondazione europea per la formazione poiché mi ritengo soddisfatta dal fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e regolari le transazioni soggiacenti ai conti annuali della Fondazione relativi all'esercizio 2012 e che la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2012 sia rappresentata in modo chiaro. Riconosco che il lavoro svolto dalla fondazione è estremamente importante per contribuire a migliorare lo sviluppo del capitale umano. Accolgo con favore, a questo proposito, il conseguimento degli obiettivi del programma di lavoro, come dimostrato dall'incremento dei risultati registrato nel 2012 e indicati dettagliatamente nella relazione annuale di attività. Mi trovo particolarmente soddisfatta della dedizione mostrata nell'affrontare le questioni importanti riguardanti l'occupazione giovanile e della rinnovata attenzione nei confronti dell'istruzione e della formazione professionale, della dimensione delle competenze per le piccole e medie imprese e dei processi migratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Képzési Alapítvány 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il Parlamento riconosce l'enfasi accordata nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale a questioni importanti concernenti l'occupazione giovanile e la rinnovata attenzione nei confronti dell'istruzione e della formazione professionale, della dimensione delle competenze delle PMI e dei processi migratori. A seguito del lavoro svolto dalla Corte dei conti e dalla Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, approviamo con la votazione odierna la chiusura dei conti della Fondazione per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului de descărcare de gestiune pentru Fundația Europeană de Formare întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale, la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente pentru exercițiul financiar 2012.

De-a lungul timpului, Fundația a jucat un rol important în îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman în țările partenere, dovadă fiind creșterea numărului rezultatelor instituționale în 2012. Salut accentul pus de Fundație pe încadrarea în muncă a tinerilor, în condițiile în care șomajul în rândul tinerilor reprezintă o reală problemă la nivel european. De asemenea, Fundația a finalizat măsurile de corecție privind observațiile referitoare la exercițiul precedent.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Fondation européenne pour la formation n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Fundación, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I support this report on the 2012 discharge that discusses the important role of the European Training Foundation, which helps improve vocational training systems in non-EU countries, mostly in neighbouring regions such as the countries preparing for EU accession, North Africa, the Middle East, the Balkans and the former Soviet Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de la Fondation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de la Fondation pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de la Fondation.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europska zaklada za osposobljavanje je agencija Europske unije koja pomaže tranzicijskim zemljama i zemljama u razvoju da iskoriste potencijal svoga ljudskog kapitala kroz reformu obrazovanja, osposobljavanja i sustava tržišta rada u kontekstu politike vanjskih odnosa EU-a. Podržavam odluku Europskog parlamenta o davanju razrješnice direktoru Europske zaklade za osposobljavanje za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2012.

Proračun zaklade za financijsku godinu 2012. iznosio je 20 144 530 EUR, što je porast od 1,48 % u odnosu na 2011. Slažem se s izvjestiteljem Sarvamom koji smatra da doprinosom unapređenju razvoja ljudskog kapitala u partnerskim zemljama navedena Zaklada ističe svoju važnost. Također, aktivnostima Zaklade naglašavaju se važna pitanja poput zapošljavanja mladih i obnovljenog usmjerenja na stručno obrazovanje i izobrazbu, dimenzije vještina malih i srednjih poduzeća te migracijskih procesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Uvažavajući mišljenje Revizorskog suda prema kojem su osnovne transakcije godišnjih financijskih izvještaja Zaklade za financijsku godinu 2012. zakonite i pravilne te činjenicu da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2012. jasno prikazano, podržavam izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2012.

Ukupna razina odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze iznosila je 99,9% što ukazuje na to da su se obveze izvršavale pravovremeno, dok su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2012. ostale u granicama financijskih pravila. Uloga Zaklade je važna jer doprinosi unapređenju ljudskog kapitala u partnerskim zemljama te stavlja naglasak na važna pitanja poput zapošljavanja mladih, stručno obrazovanje i izobrazbu te dimenzije vještina malih i srednjih poduzeća. Kako bi mogla i dalje djelotvorno funkcionirati, smatram da Zaklada treba više raditi na jačanju transparentnosti i sprječavanju sukoba interesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (FEF) aferent exercițiului financiar 2012, prin care se acordă directorului FEF descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor FEF pentru exercițiul financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului FEF aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul FEF aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 20[nbsp ]144[nbsp ]530[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,48[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011.

Subliniem rolul important pe care Fundația l-a jucat contribuind la îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman în țările partenere și salutăm, în acest sens, realizarea obiectivelor programului de lucru. Recunoaștem accentul pus în activitatea FEF pe aspectele importante privind încadrarea în muncă a tinerilor și concentrarea reînnoită asupra educației și formării profesionale, a aspectului calificărilor în legătură cu întreprinderile mici și mijlocii și a proceselor de migrație. Regretăm faptul că problema sediului FEF a rămas nerezolvată în 2012, în pofida acțiunilor întreprinse și salutăm încheierea unui acord cu autoritățile regionale în 2013, care asigură continuarea activităților FEF în perioada 2013-2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti