Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2213(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0193/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0193/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.47
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0323

Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele Pārskatītā redakcija

9.67. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Agency for Safety and Health at Work works to make Europe a safer, healthier and more productive place to work by promoting a culture of risk prevention to improve working conditions in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que, segundo as suas declarações financeiras, o orçamento da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho para o exercício representou um aumento de 6,95 % face a 2011.Considerando ainda que o Tribunal de Contas indica que obteve garantias razoáveis de que as contas anuais da Agência relativas ao exercício de 2012 são fiáveis e as operações subjacentes são legais e regulares, congratulo-me com a permanente contribuição da Agência para a promoção de elevados padrões de saúde e segurança no trabalho na União. Saliento as importantes atividades essenciais da Agência em 2012, como o projeto de previsão ligado aos riscos associados aos empregos verdes e o lançamento da campanha de saúde no local de trabalho. Aguardo o novo programa estratégico plurianual da Agência, estreitamente ligado aos objetivos da Estratégia Europa 2020 e de apoio à muito necessária e esperada estratégia da União sobre a segurança e a saúde no trabalho 2013-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat pentru închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2012. Contribuția Agenției la promovarea standardelor de securitate și sănătate la locul de muncă este una foarte importantă, fapt dovedit și de activitățile întreprinse pe parcursul anului 2012. Este binevenit faptul că, începând cu anul 2014, va fi implementat un model de întocmire a bugetului pe activități. Cred că această reformă va îmbunătăți considerabil planificarea internă generală, dar și monitorizarea planului anual de gestiune, iar rezultatul final va fi o execuție financiară din ce în ce mai eficientă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Salut contribuția constantă a Agenției la promovarea unor standarde înalte de sănătate și siguranță la locul de muncă în UE și remarc cu admirație importantele activități-cheie ale Agenției în 2012, precum Proiectul de studiu prospectiv privind riscurile asociate cu locurile de muncă ecologice și lansarea Campaniei privind locurile de muncă sănătoase. Este așteptat cu interes noul program strategic multianual al Agenției, corelat îndeaproape cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și care vine în sprijinul Strategiei europene privind sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru perioada 2013-2020, mult așteptată și extrem de necesară. Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2012. Totodată, salut evoluția pozitivă a negocierilor cu autoritățile spaniole privind localurile Agenției și posibilitatea încheierii unui acord privind sediul în 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa relazione perché ritengo considerevole il contributo costante di questa Agenzia alla promozione di elevati standard di sicurezza e salute sul posto di lavoro nell'Unione e apprezzo le attività svolte nel 2012, come, tra tante, quella collegata ai rischi connessi con i posti di lavoro verdi e il lancio della campagna per posti di lavoro sani. Ritengo che i temi della sicurezza e della salute siano da condividere trasversalmente sostenendo, tramite un giusto apporto economico, chi se ne occupa e chi ogni giorno lavora duramente affinché siano esse tutelate. Considero positivamente ciò che è stato fatto in termini finanziari dall'Agenzia nel 2012, soprattutto per quanto riguarda il livello e la natura dei trasferimenti effettuati, rimasti nei limiti delle norme finanziarie e risultato di una sana programmazione finanziaria, le procedure di appalto e quelle di assunzione, per le quali non sono state presentate osservazioni durante audit interni. Infine,credo che l'Agenzia possa ulteriormente migliorare il proprio operato comunicando in modo più efficace, specialmente attraverso il sito web, i risultati e l'impatto della sua attività sui cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Prendendo atto che l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro contribuisce alla promozione di elevati standard di sicurezza e salute sul posto di lavoro nell'Unione europea, e compiacendosi delle importanti attività dell'Agenzia nel 2012, come ad esempio il progetto di prospettiva collegato ai rischi connessi con posti di lavoro verdi e il lancio della campagna per posti di lavoro sani, il Parlamento approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului de descărcare de gestiune a Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă întrucât, conform Curții de Conturi, nu există erori majore în conturile anuale ale Agenției sau în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente pentru exercițiul financiar 2012. Salut inițiativa Agenției de a adopta o politică privind conflictele de interese pe baza orientărilor Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE. Cu toate acestea, CV-urile și declarațiile de interese ale personalului de conducere de nivel superior nu sunt publice, situație care trebuie remediată de urgență.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Podržavam izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za sigurnost i zdravlje na radu, kojoj je glavni cilj učiniti radna mjesta u Europskoj uniji sigurnijima i produktivnijima uz razmjenu znanja, dobrih praksi i informacija te istraživanje rizika u nastajanju kroz Europski opservatorij za rizike. Proračun Zaklade za financijsku godinu 2012. iznosio je 15 260 512 EUR, što je predstavljalo rast od 6,95% u odnosu na 2011. godinu.

Uz zadovoljstvo ocjenom Revizorskog suda prema kojem su financijski izvještaji Zaklade vjerodostojni, zakoniti i pravilni, posebno podržavam model izrade proračuna koji treba započeti u ovoj godini, a temelji se na izradi proračuna prema aktivnosti radi daljnjeg poboljšanja ukupnog unutarnjeg planiranja Zaklade i nadzora njenog godišnjeg plana upravljanja. Napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2012. rezultirali su stopom provedbe od 94,64%, a stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila je 74,43%.

Iako je pomalo zabrinjavajuće što je 3,2 milijuna EUR, odnosno 22% proračuna preneseno u 2013. godini, jasno je da su uzroci tog prijenosa obnove godišnjih ugovora za usluge IT-a te prirode velikih projekata i kašnjenja u dodjeljivanju posebnih ugovora. Zaklada se može pohvaliti dobrim proračunskim planiranjem, te zato pozdravljam ovo izvješće i stalni doprinos Zaklade promicanju visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Agencia, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the important role of the European Agency for Safety and Health at Work with its task of collecting, analysing and disseminating relevant information that can serve the needs of people involved in safety and health at work.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de l’Agence sur l'exécution du budget de l’Agence pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu djeluje na četirima glavnim područjima: nadzoru, širenju dobre prakse sigurnosti na radu, istraživanju o zdravlju i sigurnosti na radu, te sustavima i programima Agencije. Cilj navedene Agencije je postići da uvjeti na radnim mjestima u Europi budu sigurniji, zdraviji i produktivno poticajniji.

Također, agencija prikuplja i analizira informacije pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti na radu i zdravlja u Europi te surađuje s brojnim organizacijama. Slažem se s odlukom o davanju razrješnice od strane Europskog parlamenta direktoru Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2012.

Proračun za financijsku godinu 2012. iznosio je 15 260 512 EUR što predstavlja rast od 6,95 % u odnosu na prethodnu godinu. Pozdravljam stalni doprinos Agencije promicanju visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu u Uniji. Također pozdravljam napredak Agencije u odnosu na 2011. godinu vezano za korektivne mjere poduzete kao odgovor na napomene od kojih su dvije korektivne mjere „dovršene”, a dvije su obilježene oznakom „u tijeku”.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Uvažavajući izjavu Revizorskog suda prema kojoj je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2012. vjerodostojni te da su transakcije na kojima se temelje zakonite i pravilne, podržavam izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012. Agencija je pokazala sposobnost dobrog proračunskog planiranja što je vidljivo iz godišnjeg izvješća o radu i nalaza Revizorskog suda prema kojima je razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2012.ostala u granicama financijskih pravila.

Agencija ima važnu ulogu u promicanju visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu te se nadam da će i dalje imati uspješne projekte i kampanje poput one o zdravom radnom mjestu koja je bila najveća kampanja s područja zaštite na radu u svijetu i koja je distribuirala vise od 4 milijuna promidžbenih materijala na 22 jezika. Kako bi mogla i dalje djelotvorno funkcionirati, smatram da Agencija treba više raditi na jačanju transparentnosti i sprječavanju sukoba interesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (AESSM) aferent exercițiului financiar 2012, prin care se acordă directorului AESSM descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor AESSM pentru exercițiul financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AESSM aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul AESSM aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 15[nbsp ]260[nbsp ]512[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 6,95[nbsp ]% față de bugetul pe 2011.

Salutăm contribuția AESSM la promovarea unor standarde înalte de sănătate și securitate la locul de muncă în Uniune. Subliniem importanța unor activități-cheie ale Agenției în 2012, precum Proiectul de studiu prospectiv privind riscurile asociate cu locurile de muncă ecologice și lansarea Campaniei privind locurile de muncă sănătoase. Considerăm foarte necesar noul program strategic multianual al Agenției corelat îndeaproape cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și care va veni în sprijinul Strategiei Uniunii privind sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru perioada 2013-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika