Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2013/2234(DEC)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0180/2014

Textos apresentados :

A7-0180/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Votação :

PV 03/04/2014 - 7.48
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2014)0324

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 3 de Abril de 2014 - Bruxelas Edição revista

9.68. Quitação 2012: Agência de Aprovisionamento da Euratom (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The Euratom Supply Agency works to ensure a regular and equitable supply of nuclear fuels to EU users.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, recordando à Comissão a observação do Tribunal de Contas de que, entre 2008 e 2011, a Agência não dispôs de um orçamento próprio e a Comissão financiou diretamente e deu quitação a todas as despesas, situação esta que o Tribunal de Contas considerou não respeitar os Estatutos da Agência. Observo ainda com preocupação que, em 2012, embora a Comissão tenha concedido à Agência o seu próprio orçamento, incluindo as receitas financeiras dos seus próprios investimentos, gozando de autonomia financeira, concedida por diversos tratados e os estatutos de base da Agência, a maior parte das despesas da Agência continuaram a ser financiadas diretamente pela Comissão. Tendo em conta esta situação, convido a Comissão a explicar esse facto.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Euratom Ellátási Ügynökség gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acordării descărcării de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2012. În cazul acestei agenții, Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor anuale în ceea ce privește legalitatea și regularitatea acestora. Cu toate acestea, apare o problemă în ceea ce privește bugetul agenției și autonomia financiară a acesteia care, practic, nu există, din moment ce marea majoritate a cheltuielilor au fost finanțate în mod direct de către Comisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho inteso sostenere la concessione del discarico, in quanto dalla relazione non sono emerse criticità né punti controversi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa relazione perché ritengo che ciò che è stato dichiarato dall'Agenzia di approvvigionamento Euratom, secondo il parere della Corte dei conti, in merito all'affidabilità dei conti annuali per l'esercizio 2012, fornisca garanzie ragionevoli e meriti il mio voto. Ritengo il ruolo di questa Agenzia molto importante e apprezzo il lavoro dei suoi responsabili volto ad assicurare un adeguato approvvigionamento dei combustibili nucleari agli Stati membri, attuando una politica basata sul principio della parità di accesso alle fonti di approvvigionamento. La richiesta da parte del relatore di chiarimenti da parte della Commissione europea riguardo al perché finanzi direttamente ancora la maggior parte delle spese dell'Agenzia, nonostante lo statuto dell'Agenzia preveda che quest'ultima goda di autonomia finanziaria, mi sembra ragionevole e ben posta. Apprezzo infine gli sforzi compiuti dall'Agenzia in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012, che hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Euratom Ellátási Ügynökség gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén 16 támogató, három ellenszavazat és egy tartózkodás mellett a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Tenendo presente che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, il Parlamento approva, in data odierna, la chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Agence d'approvisionnement d'EURATOM n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe he votado en contra de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Agencia de Abastecimiento de Euratom y me he abstenido en la votación de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Agencia, decisión que no comparto, por lo que he votado en contra. La Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012, pero con una conclusión positiva. Es por todo esto por lo que he votado en contra de la Decisión de aprobación de la gestión y me he abstenido en la votación de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the important role of the Euratom Supply Agency with its purpose of creating a specialist market for nuclear power in Europe, developing nuclear energy and distributing it to its member states.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de l’Agence sur l'exécution du budget de l’Agence pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Euratom kao mehanizam razvoja nuklearne energije po sustavu redistribucije i prodaje viška energije i mehanizam financiranja nuklearnih projekata unutar Europske unije jako je važan za budućnost energetike i održivi razvoj Unije.

Budući da se Agencija izravno financira od strane Europske komisije koja potvrđuje sve njene rashode, a sama Agencija nema vlastiti proračun, dijelim zabrinutost Revizorskog suda da bi se ovo moglo kositi sa Statutom Agencije te se nadam da će se ovaj problem razriješiti i da će se Komisija izjasniti po tom pitanju, budući da je po članku 6. statuta Agencije propisano da je ista financijski neovisna. Nadam se da će razvoj i istraživanje ovog iznimno važnog izvora energije napredovati i da će pomoći Europi u svojem cilju održivog rasta u području energetike.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Uvažavajući izjavu Revizorskog suda koji može razumno jamčiti da su godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2012. vjerodostojni te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne, podržavam izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2012.

Treba ponovno revidirati slučaj koji je trajao između 2008. do 2011. kada Agencija nije dobila vlastiti proračun te je Komisija izravno financirala i potvrđivala sve rashode Agencije, a to se prema stajalištu Revizorskog suda kosi sa statutom Agencije pa se poziva Komisija da se izjasni po tom pitanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (AAE), prin care se acordă directorului general al AAE descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor AAE pentru exercițiul financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AAE aferent exercițiului financiar 2012.

Conform Curții de Conturi, între 2008-2011, AAE nu a beneficiat de un buget propriu, Comisia fiind cea care finanța și achita în mod direct toate cheltuielile. Curtea de Conturi consideră că această situație contravenea Statutului Agenției. Constatăm cu îngrijorare că, în 2012, deși Comisia a acordat Agenției un buget propriu care se ridică la 98[nbsp ]000[nbsp ]EUR (104[nbsp ]000[nbsp ]EUR, dacă se includ veniturile financiare din investițiile proprii) ca urmare a observațiilor Curții și deși articolul 54 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și articolul 6 din Statutul Agenției prevăd că Agenția dispune de autonomie financiară, cea mai mare parte a cheltuielilor Agenției au continuat să fie finanțate în mod direct de către Comisie. Solicităm Comisiei să ofere o explicație pentru această situație.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Aviso legal - Política de privacidade