Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/2249(DEC)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0210/2014

Testi presentati :

A7-0210/2014

Discussioni :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Votazioni :

PV 03/04/2014 - 7.56
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0332

Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 3 aprile 2014 - Bruxelles Edizione rivista

9.76. Discarico 2012: Impresa comune Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, congratulando-me com a conclusão do Tribunal de Contas de que, em 2012, a Empresa Comum melhorou os seus procedimentos de gestão, bem como os procedimentos administrativos, financeiros e contabilísticos. Registo que, embora com algumas limitações no que se refere à exaustividade das informações operacionais geridas, a Empresa Comum aplicou a ferramenta de gestão das subvenções (GMT - grant management tool), que consiste numa aplicação específica para gerir as informações financeiras respeitantes à aplicação das convenções de subvenção celebradas com os membros. Contudo, manifesto preocupação pelo facto de se ter verificado que os certificados de auditoria anexos aos pedidos de pagamento de dois beneficiários apresentavam reservas sobre os contratos do pessoal que trabalha no projeto. Destaco que num desses pedidos de pagamentos o certificado de auditoria incluía igualmente reservas sobre as taxas aplicadas aos custos indiretos. Registo ainda que a Empresa Comum acompanhou estes casos e que acabaram por não ser pagos custos inelegíveis; solicita, por conseguinte, à Empresa Comum que tenha em devida consideração as exceções incluídas nos certificados de auditoria antes de validar e pagar as declarações de custos subjacentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea propunerii privind închiderea conturilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012, în ciuda faptului că aceasta prezintă constant o rată redusă de execuție a bugetului. Totuși, auditul efectuat de Curtea de Conturi a constatat faptul că situația financiară a Întreprinderii este una fidel reflectată sub toate aspectele semnificative, iar situația privind procedurile de gestiune, administrație, finanțe și contabilitate s-a îmbunătățit pe parcursul anului 2012. Cu toate acestea, un grad ridicat de transparență este unul dintre elementele esențiale pentru a reduce riscul conflictelor de interese, de aceea e important ca CV-urile angajaților să fie publice, iar mecanismele de prevenire a conflictelor de interese bine definite.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della concessione del discarico 2012 per l'impresa comune "Clean Sky" poiché mi ritengo molto soddisfatta del fatto che i conti annuali dell'impresa comune abbiano ricevuto dalla Corte dei conti un parere senza riserve per quanto attiene alla legittimità e alla regolarità delle operazioni su cui sono basati. Dopo aver ricevuto un giudizio con rilievi nel 2011, auspico che l'impresa comune continui con gli sforzi intesi a garantire una corretta e sana gestione finanziaria. Tuttavia, il relatore constata che il flusso di cassa non è in linea con il principio del pareggio di bilancio e, vista l'importanza e la visibilità dell'impresa comune, si auspica che vengano presi provvedimenti al più presto.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság alelnökeként szavazatommal a szakbizottsági szavazáson támogattam a jelentés elfogadását, mely az Tiszta Égbolt közös vállalkozás végrehajtásának szabályosságát vizsgálta. A jelentést a szakbizottság nagy többséggel fogadta el. Az Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 18-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Abbiamo approvato il bilancio per l'esercizio 2012 dell'impresa comune Clean Sky, rilevando che i conti annuali relativi all'annata presa in esame hanno un tasso di utilizzo complessivo degli stanziamenti di impegno pari all’84%, mentre quello degli stanziamenti di pagamento è stato del 75%. Il tasso di attuazione operativa, inoltre, è stato pari al 97% per quanto concerne gli stanziamenti di impegno e all'84% per quanto concerne quelli di pagamento. Restano alcune preoccupazioni riguardanti la realizzazione delle attività rispetto al piano iniziale che devono sicuramente essere migliorate per far fronte agli impegni assunti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'entreprise commune CLEAN SKY n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Empresa Común Clean Sky, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Empresa Común, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I support this report on the 2012 discharge that discusses the Clean Sky Joint Undertaking, which takes a significant step towards changes to the environmental impact of aviation. The Joint Undertakings bring together industry and research bodies in public-private partnerships to support research, technological development and demonstration activities in order to accelerate the market introduction of specific technologies.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur exécutif de Clean Sky sur l'exécution du budget de l’entreprise commune pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de Clean Sky pour l’exercice 2012 étaient fiables ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, nous formulons une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Clean Sky je najveći europski aeronautički istraživački program, ostvaren kao javno-privatno partnerstvo, a ključan je za provođenje ciljeva vezanih za zaštitu okoliša, konkretno razvitak novih tehnologija kako bi se smanjile emisije ugljikovog dioksida i natrijevih oksida te kako bi se smanjila količina buke letjelica.

Ovaj program posebno je važan u sklopu inicijative Jedinstvenog europskog neba i ciljeva smanjenja emisija za 50% odnosno 80% do 2020. godine. Baš zbog važnih ciljeva za okoliš koje ovaj program provodi, drago mi je zbog zaključka Revizorskog suda u kojem se pohvaljuje poboljšanje u upravljanju i financijskim procedurama programa te se nadam da će se taj trend i nastaviti i da će smanjenje štetnih emisija ići prema zacrtanom cilju.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την χορήγηση απαλλαγής, για το οικονομικό έτος 2012, στην Κοινή Επιχείρηση Clean Sky, σκοπός της οποίας είναι να επισπεύσει την ανάπτυξη, επικύρωση και ανάδειξη καθαρών τεχνολογιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την αξιοποίησή τους το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα να χαιρετίσω την πρόοδο που έχει σημειώσει η εν λόγω Κοινή Επιχείρηση, καθώς, για το 2012, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς της όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί ενώ, για το 2011, το ίδιο Όργανο είχε διατυπώσει επιφυλάξεις. H πρόοδος αυτή είναι σημαντική και πρέπει να συνεχιστεί, καθώς υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης σε ζητήματα όπως η εκτέλεση του προϋπολογισμού, η ενίσχυση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου και, κυρίως, η επικύρωση των πιστοποιητικών ελέγχου που συνοδεύουν τις δηλώσεις δαπανών των δικαιούχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Pozdravljam ovu Razrješnicu jer je na temelju godišnjeg revizorskog izvještaja uočljiv napredak u odnosu na 2011.g. u pogledu zakonitosti i regularnosti transakcija, te je time omogućeno učinkovito financijsko upravljanje. Također, vidljiv je napredak po pitanju upravljanja programom te vođenja administrativnih, financijskih i računovodstvenih postupaka. Iako je ovakav rezultat rada pozitivan potrebno je i dalje napredovati u tom pogledu jer još uvijek postoje ograničenja koje je potrebno otkloniti kako bi se osigurao nesmetan i transparentan rad.

Mišljenja sam kako je potrebno raditi na optimizaciji vremena tj. razdoblja između objava poziva za dostavu prijedloga i potpisivanja sporazuma koja bi za krajnji rezultat imala jednostavnost i sinkronost cijelog procesa čime bi se omogućila efikasnost sustava. Osim optimizacije vremena, smatram da je potrebno izrađivati posebna izvješća o kapacitetu zajedničkih poduzeća, zajedno sa svojim privatnim partnerima, kako bi osigurala dodatnu vrijednost i učinkovito izvršenje istraživanja Unije, tehnološki razvoj i demonstracijske programe.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon a Tiszta Égbolt közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2012. Întreprinderea comună Clean Sky a fost înființată în 2007 pentru o perioadă de 10 ani, cu obiectivul de a accelera dezvoltarea, validarea și demonstrarea în Uniunea Europeană a tehnologiilor ecologice de transport aerian, în vederea punerii cât mai rapide în practică a acestor tehnologii.

Membrii fondatori ai Întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, partenerii din sectorul industrial care și-au asumat rolul de coordonatori ai demonstratorilor tehnologici integrați (DTI), precum și membrii asociați ai DTI. Contribuția maximă a Uniunii pentru Întreprinderea comună pentru cei 10 ani este de 800[nbsp ]000[nbsp ]000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare. Bugetul final modificat al Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2012 a cuprins credite de angajament în valoare de 205,4 milioane EUR și credite de plată în valoare de 167,9 milioane EUR. Salutăm concluziile Curții de Conturi potrivit cărora Întreprinderea comună și-a îmbunătățit în 2012 și mai mult procedurile de gestiune, administrative, financiare și contabile.

 
Note legali - Informativa sulla privacy