Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87 α παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Kύριες πτυχές και βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) - Ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
 5.Κατάσταση στο Ιράν (συζήτηση)
 6.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  7.2.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (ψηφοφορία)
  7.3.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  7.4.Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (ψηφοφορία)
  7.5.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (ψηφοφορία)
  7.6.Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)
  7.7.Υποχρεωτικός έλεγχος οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  7.8.Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  7.9.Mείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (ψηφοφορία)
  7.10.Ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (ψηφοφορία)
  7.11.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (ψηφοφορία)
  7.12.Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2012 της Επιτροπής (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (ψηφοφορία)
  7.13.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (ψηφοφορία)
  7.14.Απαλλαγή 2012: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (ψηφοφορία)
  7.15.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  7.16.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (ψηφοφορία)
  7.17.Απαλλαγή 2012: Δικαστήριο (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (ψηφοφορία)
  7.18.Απαλλαγή 2012: Ελεγκτικό Συνέδριο (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (ψηφοφορία)
  7.19.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  7.20.Απαλλαγή 2012: Επιτροπή των Περιφερειών (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  7.21.Απαλλαγή 2012: Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  7.22.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  7.23.Απαλλαγή 2012: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.24.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.25.Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.26.Απαλλαγή 2012: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.27.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.28.Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.29.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.30.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.31.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.32.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.33.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.34.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.35.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.36.Απαλλαγή 2012 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.37.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.38.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.39.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.40.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.41.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.42.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.43.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.44.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.45.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.46.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.47.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.48.Απαλλαγή 2012: Οργαvισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.49.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.50.Απαλλαγή 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.51.Απαλλαγή 2012: Ευρωπόλ (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.52.Απαλλαγή 2012: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.53.Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.54.Απαλλαγή 2012: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.55.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.56.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.57.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.58.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.59.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.60.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.61.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.62.Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  7.63.Κατάσταση στο Ιράν (B7-0279/2014) (ψηφοφορία)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (Eιδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Κοινοί περιορισμοί όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.69η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Εισαγωγές ξυλείας (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Υποχρεωτικός έλεγχος οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Mείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2012 της Επιτροπής (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Απαλλαγή 2012: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Απαλλαγή 2012: Δικαστήριο (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Απαλλαγή 2012: Ελεγκτικό Συνέδριο (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Απαλλαγή 2012: Επιτροπή των Περιφερειών (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Απαλλαγή 2012: Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Απαλλαγή 2012: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Απαλλαγή 2012: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Απαλλαγή 2012 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Απαλλαγή 2012: Οργαvισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Απαλλαγή 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Απαλλαγή 2012: Ευρωπόλ (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Απαλλαγή 2012: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Απαλλαγή 2012: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Κατάσταση στο Ιράν (B7-0279/2014)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3896 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (11804 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου